Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/87
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.06.
Iktatószám: 7955/2020
CPV Kód: 45316110-9
Ajánlatkérő: Körmend Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Körmend város közigazgatási területe;Körmend város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körmend Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81568253
Postai cím: Szabadság Tér 7.
Város: Körmend
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Forró Szilvia
Telefon: +36 94592929
E-mail: titkarsag@kormend.hu
Fax: +36 94410623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormend.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Körmend Város közvilágításának korszerűsítése”
Hivatkozási szám: EKR001317682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Körmend Város területén közvilágítás korszerűsítés kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
1 rész.
Jelenlegi bontandó és nyertes ajánlattevő által elszállítandó lámpatestek száma: 1452 db. Korszerűsítés során javasolt beépítendőlámpatestek, vagy azokkal egyenértékű ajánlható meg a szakmai ajánlatban : Világítótest típusa - Mennyiség [db] VOLTANA 0/8LED/20W/2700lm/NW/5102/GeSmFl 666 db VOLTANA 0/8LED/29W/3500lm/NW/5102/GeSmFl 314 db TECEO S/16LED/4700lm/32W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 299 db TECEOS/16LED/5300lm/37W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 102 db TECEO S/24LED/8000lm
/54W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 63 db TECEO S/24LED/9700lm/70W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 105 db TECEO 1/40LED/13300lm/87W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 59 db KAZU/16LED/5300lm/38W/4000K/5112-ASY/PC/V60-76/kábel-6m 9 db Összesen: 1617 db
Valamennyi lámpa esetén a márkanév mellett az azzal egyenértékű kifejezést kell érteni. A korszerűsítés során le nem cserélendő, tovább üzemelő LED fényforrású világítótestek: Terület - Mennyiség (db) Hunyadi János utca /városhatárnál lévő kétúj oszlop/ 2 db IV. Béla király utca /új körforgalom/ 3 db Rákóczi Ferenc utca, 208 lakás parkoló/Dózsa Gy. utcai oldal/ 22 db Rákóczi Ferenc utca, 208 lakás parkoló/Rákóczi F. utcai oldal/ 13 db Rákóczi Ferenc utca szerviz út és parkoló /IV. Béla király u. - Zrínyi M. u.
között/ 10 db Újváros utca /új építésű LED/ 3 db Összesen: 53 db Kivitelezés csak érvényes jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg , a vonatkozó szabványoknak megfelelő korszerűsített közvilágítási rendszer létrehozása nyertes ajánlattevő feladata. A megvalósulás során felszerelt világítótestek típus szerinti mennyiségei fénytechnikai számításokon kell, hogy alapuljanak, melyeknek összhangban kell lennie az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabványban foglaltakkal. A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: MSZ 151-8:2002, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ
7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 60364 szabványsorozat. A kivitelező kötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása és jegyzőkönyvezése . A kivitelező feladata , hogy a régi lámpákat elbontsa, az elbontásra kerülő lámpákat elszállítsa és a vonatkozó jogszabályok betartásával azok végleges elhelyezéséről szabályszerűen gondoskodjon, mely bontás és ártalmatlanítás költségét az ajánlati árba bele kell kalkulálni, a vállalkozási díjon felüli költségtérítés nem igényelhető. A tervezés költségét az ajánlati árba szintén bele kell kalkulálni . Munkaterület átadás :A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni. A teljesítési határidő utolsó napján a műszaki átadás –átvételi eljárást meg kell kezdeni, melyre egyebek tekintetében a Ptk. az irányadó. Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2.rész
Jelenlegi bontandó és nyertes ajánlattevő által elszállítandó lámpatestek: 302 db Korszerűsítés során javasolt beépítendő lámpatestek :Világítótest típusa - Mennyiség [db] VOLTANA 0/8LED/20W/2700lm/NW/5102/GeSmFl 6 db TECEO S/16LED/4700lm/32W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 122 db TECEO S/16LED/5300lm/37W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 20 db TECEO S/24LED/8000lm/54W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 14 db TECEO S/24LED/9700lm/70W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 21 db TECEO 1/40LED/
13300lm/87W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 18 db PILZEO/24LED/6400lm/55W/3000K/5068-ASY/OB/Diff/V60/kábel-6m 88 dbKAZU/16LED/5300lm/38W/4000K/5112-ASY/PC/V60-76/kábel-6m 9 db KECSKEMÉT MIDI/16LED/3800lm/28W/NW/5068-SYM/
homokolt 9 db Összesen: 307 db Valamennyi lámpa esetén a márkanév mellett az azzal egyenértékű kifejezést kell érteni. Kivitelezéscsak érvényes jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg , a vonatkozó szabványoknak megfelelő korszerűsített közvilágítási rendszer létrehozása nyertes ajánlattevő feladata. A megvalósulás során felszerelt világítótestek típus szerinti mennyiségei fénytechnikai számításokon kell, hogy alapuljanak, melyeknek összhangban kell lennie az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabványbanfoglaltakkal. A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: MSZ 151-8:2002, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 60364 szabványsorozat. A kivitelezőkötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása ésjegyzőkönyvezése .A kivitelező feladata , hogy a régi lámpákat elbontsa, az elbontásra kerülő lámpákat elszállítsa és a vonatkozó jogszabályok betartásával azok végleges elhelyezéséről gondoskodjon mely bontási és ártalmatlanítás költségét az ajánlati árba bele
kell kalkulálni, a vállalkozási díjon felüli költségtérítés nem igényelhető. A tervezés költségét ajánlati árba szintén bele kell kalkulálni.Munkaterület átadás:A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kellhívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni. A teljesítési határidő utolsó napján a műszaki átadás –átvételi eljárást meg kell kezdeni, melyre egyebek tekintetében a Ptk. az irányadó.Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelenlegi bontandó és nyertes ajánlattevő által elszállítandó lámpatestek száma: 1452 db.
Korszerűsítés során javasolt beépítendő lámpatestek, vagy azokkal egyenértékű ajánlható meg a szakmai ajánlatban :
Világítótest típusa - Mennyiség [db]
VOLTANA 0/8LED/20W/2700lm/NW/5102/GeSmFl 666 db
VOLTANA 0/8LED/29W/3500lm/NW/5102/GeSmFl 314 db
TECEO S/16LED/4700lm/32W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 299 db
TECEO S/16LED/5300lm/37W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 102 db
TECEO S/24LED/8000lm/54W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 63 db
TECEO S/24LED/9700lm/70W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 105 db
TECEO 1/40LED/13300lm/87W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 59 db
KAZU/16LED/5300lm/38W/4000K/5112-ASY/PC/V60-76/kábel-6m 9 db
Összesen: 1617 db
Valamennyi lámpa esetén a márkanév mellett az azzal egyenértékű kifejezést kell érteni.
A korszerűsítés során le nem cserélendő, tovább üzemelő LED fényforrású világítótestek:
Terület - Mennyiség (db)
Hunyadi János utca /városhatárnál lévő két új oszlop/ 2 db
IV. Béla király utca /új körforgalom/ 3 db
Rákóczi Ferenc utca, 208 lakás parkoló/Dózsa Gy. utcai oldal/ 22 db
Rákóczi Ferenc utca, 208 lakás parkoló/Rákóczi F. utcai oldal/ 13 db
Rákóczi Ferenc utca szerviz út és parkoló /IV. Béla király u. - Zrínyi M. u. között/ 10 db
Újváros utca /új építésű LED/ 3 db
Összesen: 53 db
Kivitelezés csak érvényes jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg , a vonatkozó szabványoknak megfelelő korszerűsített közvilágítási rendszer létrehozása nyertes ajánlattevő feladata. A megvalósulás során felszerelt világítótestek típus szerinti mennyiségei fénytechnikai számításokon kell, hogy alapuljanak, melyeknek összhangban kell lennie az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabványban foglaltakkal.
A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: MSZ 151-8:2002, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 60364 szabványsorozat. A kivitelező kötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása és jegyzőkönyvezése .
A kivitelező feladata , hogy a régi lámpákat elbontsa, az elbontásra kerülő lámpákat elszállítsa és a vonatkozó jogszabályok betartásával azok végleges elhelyezéséről szabályszerűen gondoskodjon, mely bontás és ártalmatlanítás költségét az ajánlati árba bele kell kalkulálni, a vállalkozási díjon felüli költségtérítés nem igényelhető. A tervezés költségét az ajánlati árba szintén bele kell kalkulálni .
Munkaterület átadás :A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni. A teljesítési határidő utolsó napján a műszaki átadás –átvételi eljárást meg kell kezdeni, melyre egyebek tekintetében a Ptk. az irányadó.
Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉV szakember közvilágítási korszerűsítési beruházás kivitelezése irányításában szerzett tapasztalata ( igen/nem, igen:10 pont, nem 0 pont) 10
2 A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónapban megadva )  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft ) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Körmend város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelenlegi bontandó és nyertes ajánlattevő által elszállítandó lámpatestek: 302 db
Korszerűsítés során javasolt beépítendő lámpatestek :
Világítótest típusa - Mennyiség [db]
VOLTANA 0/8LED/20W/2700lm/NW/5102/GeSmFl 6 db
TECEO S/16LED/4700lm/32W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 122 db
TECEO S/16LED/5300lm/37W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 20 db
TECEO S/24LED/8000lm/54W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 14 db
TECEO S/24LED/9700lm/70W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 21 db
TECEO 1/40LED/13300lm/87W/NW/5245/D60mm/GeSmFl/OB/AD 18 db
PILZEO/24LED/6400lm/55W/3000K/5068-ASY/OB/Diff/V60/kábel-6m 88 db
KAZU/16LED/5300lm/38W/4000K/5112-ASY/PC/V60-76/kábel-6m 9 db
KECSKEMÉT MIDI/16LED/3800lm/28W/NW/5068-SYM/homokolt 9 db
Összesen: 307 db
Valamennyi lámpa esetén a márkanév mellett az azzal egyenértékű kifejezést kell érteni.
Kivitelezés csak érvényes jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg , a vonatkozó szabványoknak megfelelő korszerűsített közvilágítási rendszer létrehozása nyertes ajánlattevő feladata. A megvalósulás során felszerelt világítótestek típus szerinti mennyiségei fénytechnikai számításokon kell, hogy alapuljanak, melyeknek összhangban kell lennie az érvényben lévő MSZ EN 13201 szabványban foglaltakkal.
A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező: MSZ 151-8:2002, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 60364 szabványsorozat. A kivitelező kötelessége az organizációs, közlekedésszabályozási és munkavédelmi egyeztetések lefolytatása, annak összehívása és jegyzőkönyvezése .A kivitelező feladata , hogy a régi lámpákat elbontsa, az elbontásra kerülő lámpákat elszállítsa és a vonatkozó jogszabályok betartásával azok végleges elhelyezéséről gondoskodjon mely bontási és ártalmatlanítás költségét az ajánlati árba bele kell kalkulálni, a vállalkozási díjon felüli költségtérítés nem igényelhető. A tervezés költségét ajánlati árba szintén bele kell kalkulálni.
Munkaterület átadás:A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni. A teljesítési határidő utolsó napján a műszaki átadás –átvételi eljárást meg kell kezdeni, melyre egyebek tekintetében a Ptk. az irányadó.
Részletes műszaki tartalmat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt MV-ÉV szakember közvilágítási korszerűsítési beruházás kivitelezése irányításában szerzett tapasztalata ( igen/nem, igen:10 pont, nem 0 pont) 10
2 A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Az egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§( 2 )a ) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja és az ajánlatokat a Kbt. 53.§ (4) bekezdése alapján nem bírálja el és nem értékeli, tekintettel arra, hogy az ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által az eljárás megindításának időpontjában 2019. december 21. napján nem volt előrelátható a COVID 19 vírus okozta világjárvány kialakulása, mely miatt a lakosság védelme érdekében szükséges védekezéshez és a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő gazdaság újraindításához felelős magatartás tanúsítva ajánlatkérőnek is hozzá kell járulnia többet között a gépjárműadó részleges átengedésével egy központi pénzalapba történő befizetéssel , mely jelentős mértékben megváltoztatja ajánlatkérő 2020 évre tervezett bevételeit. Átalakul továbbá ajánlatkérő tervezett költségvetése arra tekintettel is, hogy a járványhelyet miatt gyakorlatilag megszűnt a városban a turizmus amely jelentős és jelenleg még nem ismert mértékű idegenforgalmi adó bevétel kiesét von maga után , továbbá előreláthatóan a gazdasági társaságok termelésének és értékesítésének a járványhelyzet miatt bekövetkezett csökkenése az iparűzési adó tekintetében iparűzési adó csökkenést és adóelőleg visszafizetési kötelezettséget fog generálni az ajánlatkérőnél amely gazdaságilag szintén átalakítja negatív irányba a pénzügyi helyzetét, ezért a beruházás tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalás aláírása a jelen helyzetben nem lehetséges .
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648244

Hivatalos név: U Light Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18853711
Postai cím: Tinódi Utca 9-11. V. em. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23725498243

Hivatalos név: LANZO Kábelszerelési és épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17005513
Postai cím: Nagykátai Út 19.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581593213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§( 2 )a ) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja és az ajánlatokat a Kbt. 53.§ (4) bekezdése alapján nem bírálja el és nem értékeli, tekintettel arra, hogy az ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által az eljárás megindításának időpontjában 2019. december 21. napján nem volt előrelátható a COVID 19 vírus okozta világjárvány kialakulása, mely miatt a lakosság védelme érdekében szükséges védekezéshez és a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő gazdaság újraindításához felelős magatartás tanúsítva ajánlatkérőnek is hozzá kell járulnia többet között a gépjárműadó részleges átengedésével egy központi pénzalapba történő befizetéssel , mely jelentős mértékben megváltoztatja ajánlatkérő 2020 évre tervezett bevételeit. Átalakul továbbá ajánlatkérő tervezett költségvetése arra tekintettel is, hogy a járványhelyet miatt gyakorlatilag megszűnt a városban a turizmus amely jelentős és jelenleg még nem ismert mértékű idegenforgalmi adó bevétel kiesét von maga után , továbbá előreláthatóan a gazdasági társaságok termelésének és értékesítésének a járványhelyzet miatt bekövetkezett csökkenése az iparűzési adó tekintetében iparűzési adó csökkenést és adóelőleg visszafizetési kötelezettséget fog generálni az ajánlatkérőnél amely gazdaságilag szintén átalakítja negatív irányba a pénzügyi helyzetét, ezért a beruházás tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalás aláírása a jelen helyzetben nem lehetséges . Az eljárást a Kbt. 75.§( 2 )a ) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja ajánlatkérő továbbá arra tekintettel is, hogy az ajánlattételi felhívásban rögzítette azt, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indít és alkalmazza a Kbt. 53.§-át mert támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, erre azonban nem lesz lehetősége mert az Európai Uniós pályázatok kiíróitól kapott tájékoztatás szerint nem lesz ebben a programozási ciklusban már közvilágítás korszerűsítésére pályázat így vissza nem térítendő támogatás elnyerésére sincs mód.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24765648244

Hivatalos név: U Light Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18853711
Postai cím: Tinódi Utca 9-11. V. em. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23725498243

Hivatalos név: LANZO Kábelszerelési és épületgépészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17005513
Postai cím: Nagykátai Út 19.
Város: Kóka
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2243
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581593213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges