Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.14.
Iktatószám:8190/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Panyiczki Adrienn
Telefon: +36 302053895
E-mail: panyiczki.adrienn@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000332822020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000332822020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ms Villanymozdony javító műhely bővítés-tervezés
Hivatkozási szám: EKR000332822020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Miskolc, Villanymozdony javító műhely bővítésére (tervezetten 48 m x 16 m területen) vonatkozó tervezési szolgáltatás megrendelése, valamint a szükséges hatósági engedélyek megszerzése a műszaki leírás szerint.
Megrendelő a Tervező által készített tervekkel, dokumentumokkal kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § (1) bek.).
A részletes terveket, leírásokat, elvárásokat a Műszaki leírás tartalmazza, mely a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm.rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a részajánlat tétel kizárásának indokát ajánlatkérő nem köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Ms Villanymozdony javító műhely bővítés-tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71223000-7
71240000-2
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Miskolc, Villanymozdony javító műhely bővítésére (tervezetten 48 m x 16 m területen) vonatkozó tervezési szolgáltatás megrendelése, valamint a szükséges hatósági engedélyek megszerzése a műszaki leírás szerint.
Megrendelő a Tervező által készített tervekkel, dokumentumokkal kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez (322/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § (1) bek.).
A részletes terveket, leírásokat, elvárásokat a Műszaki leírás tartalmazza, mely a Közbeszerzési Dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a felhívás III.1.3) pont M/2.1. pontjában foglalt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 25
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a felhívás III.1.3) pont M/2.2. pontjában foglalt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata, folyt. II.2.13.) pontban 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 50
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy hirdetménykezelésre továbbítható legyen.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5.) pont karakterkorl. miatt folyt.: összesen legalább nettó 500 m2 alapterületű, üzemi funkciót ellátó, új épület (vagy épületrész) építészeti tervezése vonatkozásában (darabban kifejezve, max. 5 db tervezés bemutatása kerül értékelésre).
VI.3.9.) pont karakterkorl. miatt folyt: hogy az adott értékelési részszempont vonatkozásában tett legjobb ajánlat arra az adott értékelési részszempontra a maximális értéket (10) kapja, a többi ajánlat ugyanazon értékelési részszempont szerinti tartalmi eleme pedig a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerül meghatározásra. Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempontra (M/2.2. szakember többlettapasztalata) adott ajánlati elemet abszolút értékelés keretében pontozásos módszerrel értékeli.
Az ajánlattevő végső pontszáma az értékelési szempontokra az értékelési módszer szerint adott pontszám súlyozását követően, a súlyozott pontszámokat összeadva alakul ki. Azonos végső pontszámok esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. (5) bekezdését alkalmazza.
Mindegyik értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol (a kerekítésre a matematika szabályai szerint kerül sor).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés b)-d), g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A jelen közbeszerzési eljárás tárgyalásos eljárás, azaz olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek/részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésükben kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 17. § (1) bekezdésének megfelelően, egyszerű nyilatkozatot – űrlap útján – kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b-d), g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A részvételi jelentkezésben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni az EKR-ben található űrlap kitöltésével.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. Az eljárásban a korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot elektronikus csatolmányként van lehetőség feltölteni.
Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében – a „Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában” elnevezésű űrlap útján – nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 69. § (11) bekezdése nyomán az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm.r.ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben kívánják valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben a részvételre jelentkező valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).A Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi határidő napján ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem szerepel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek/részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésükben kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
Fentiekre tekintettel a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében be kell nyújtania az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolását az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. Erre tekintettel Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatban kell megjelölnie azt az ingyenes elektronikus adatbázist, melybe belépve Ajánlatkérő közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek/részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésükben kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
Fentiekre tekintettel a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében be kell nyújtania az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolását az alábbiak szerint:
Amennyiben a részvételre jelentkező tekintetében a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétele a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisból (pl. www.e-beszamolo.hu) ellenőrizhető, úgy az alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő ellenőrzi, szükség esetén Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint hiánypótlást, illetve felvilágosítást kér.
Amennyiben a részvételre jelentkező tekintetében a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétele a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisból nem ellenőrizhető, úgy részvételre jelentkezőnek cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az üzleti év időtartamát minden esetben kötelező megadni („év/hó/nap – tól év/hó/nap-ig”- pontossággal).
A részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kívánják. Amennyiben a részvételre jelentkező valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitást nyújtó szervezetnek – a Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1.
Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a 72.000.000,- Ft-ot, azaz hetvenkétmillió forintot.
Ha a gazdasági szereplő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek/részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésükben kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem.
Fentiekre tekintettel a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében be kell nyújtania az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolását az alábbiak szerint:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített üzemi funkciót ellátó, új épület (vagy épületrész) tervezésére vonatkozó referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. §-ának megfelelően igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a referencia teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia szerinti munka mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- arról szóló nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (a részvételi felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb a részvételi felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nemcsak a megjelölt időszakban megkötésre került szerződések használhatók fel referenciaként, korábban megkötött szerződések is felhasználhatók, továbbá nem feltétel az adott szerződés megjelölt időszakban való lejárta, azonban Ajánlatkérő kizárólag az Ajánlatkérő által vizsgált 36 hónapra eső teljesítés értékét tudja figyelembe venni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészt fogadja el.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségének/végzettségének, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, akik (amelyek) a teljesítés során bevonásra kerülnek.
M/2.1. valamint M/2.2. esetében:
A gazdasági szereplőnek/részvételre jelentkezőnek – ŰRLAP útján – nyilatkozatot szükséges csatolnia az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek tekintetében az alábbi tartalommal:
• Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése
• A szakember neve
• Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése
• Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel
• Gazdasági szereplő nyilatkozata, hogy nyertessége esetén az általuk bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
A gazdasági szereplőnek/részvételre jelentkezőnek továbbá – ŰRLAP útján – nyilatkozatot szükséges csatolnia az előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata tekintetében az alábbi tartalommal:
• Név
• Végzettség/képzettség megjelölése [amely a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület (KÉ-VA) szerinti (M/2.1 esetében)/ építészeti tervezési szakterület (É) szerinti (M/2.2. esetében) kamarai jogosultság megszerzéséhez szükséges]
• Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatása - olyan részletezettséggel, hogy abban egyértelműen bemutatásra kerüljön a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-VA) (M/2.1. esetében)/ építészeti tervezési szakterületen (É) (M/2.2. esetében) a kamarai jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai tapasztalat, a kormányrendelet szerint szükséges időtartam megjelölésével (hónapokban kifejezve)
Az ajánlatkérő a releváns szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
A szakember(ek) képzettségét és/vagy végzettségét a képzettséget és/vagy a végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.
Részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell nyilatkozatukat, amennyiben valamely Ajánlatkérő által lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét kívánják. Amennyiben részvételre jelentkező valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett korábbi közbeszerzési eljárás és figyelembe venni kívánt nyilatkozat EKR azonosítóval történő egyértelmű megjelölését is oly módon, hogy a megjelölés alapján a figyelembe venni kívánt igazolás(ok) egyértelműen beazonosítható(ak) legyen(ek).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Részvételre jelentkező alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább nettó 500 m2 alapterületű, üzemi funkciót ellátó, új épület (vagy épületrész) tervezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy referenciával igazolható.
Ajánlatkérő az „üzemi funkciót ellátó épület” kifejezés alatt a gyártás, és/vagy szerelés, és/vagy karbantartás céljára szolgáló épületet érti.
Ajánlatkérő az „új” épület (vagy épületrész) tervezése alatt olyan tervezést fogad el, amely önálló szellemi alkotás létrehozására vonatkozik. Nem elfogadható a más által készített terv áttervezése, módosítása vagy továbbtervezése.
M/2. Részvételre jelentkező alkalmas, ha rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M/2.1.: legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület (KÉ-VA) szerinti kamarai jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal
M/2.2.: legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti építészeti tervezési szakterület (É) szerinti kamarai jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az M/2. pontban megjelölt alkalmassági minimumkövetelmények kapcsán ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat:
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett tapasztalatának hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitást nyújtó szervezetnek – a Kbt. 114/A. § (3) bekezdése alapján kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és azok feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1) valamint (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése – a szerződésszerű teljesítés igazolását követően – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik.
A kifizetés forintban történik.
Ajánlatkérő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező – kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalások alapját képező – szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/07/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontra (ajánlati ár) adott ajánlati elemet fordított arányosítással, a 2. részszempontra (M/2.1. szakember többlet tapasztalat) adott ajánlati elemet pedig arányosítással értékeli úgy, folyt. II.2.13) pontban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárás EKR azonosítója: EKR000332822020. A részvételi jelentkezést (jelentkezés) az EKR-ben (ElektronikusKözbeszerzésiRendszer) kell benyújtani (ekr.gov.hu). A jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. Tekintettel az EKR karakterkorlátozására Ajánlatkérő(AK) az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
3.Ajánlatkérő az jelentkezések összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat (KD) és a KD részeként az EKR r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. A jelentkezés elkészítésére a Kbt.66.§(1)bek. irányadó.
4. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése és az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a jelentkezés részeként megtenni.
5.RJ-nek (űrlapon) a Kbt.67.§(4)bek. szerint is nyilatkoznia kell.
6.A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel RJ a jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
7.AK az alkalmassági feltételeket (és azok igazolási módját is) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel esetében szigorúbban határozza meg[321/2015.(X.30.)Kr.30.§ (4)].
8. Ajánlattevőnek – űrlap útján – nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén tervezői felelősség biztosítási szerződést köt, vagy meglévő tervezői felelősségbiztosítási szerződését kiterjeszti a vállalkozói szerződés 6.4. pontjában részletezett feltételek szerint. A tervezői felelősségbiztosítás kockázatviselésének legkésőbb a vállalkozói szerződésben vállalt tevékenység megkezdésének napján kell kezdődnie és a vállalkozói szerződés megszűnéséig fenn kell állnia. A tervezői felelősségbiztosítás kártérítési felsőhatárának legalább 50 000 000 Ft, azaz Ötvenmillió forint /biztosítási esemény és biztosítási időszakra kell fedezetet nyújtania. A felelősségbiztosításnak a biztosítási időszak megszűnése után ismertté vált, de a biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett káreseményre is ki kell terjednie minimum 12 hónapra. A tervezői felelősségbiztosítás fedezetének ki kell terjednie az alvállalkozó(k) által végzett munkákra is.
Ajánlattevő biztosítási kötvénye vagy fedezetigazolása, a biztosítási feltételek, valamint a Biztosító által kiállított díjfizetés igazolás AK-nak történő bemutatása, valamint a dokumentumok egy egyszerű másolati példányának átadása AK részére a vállalkozói szerződés megkötésének feltétele.
Amennyiben a Vállalkozó a fentiekben meghatározott biztosítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ill. Megrendelő felé a biztosítás fennállását nem igazolja hitelt érdemlően, vagy a biztosítást a Szerződés hatálya alatt – bármely okból kifolyóan – megszünteti, vagy a biztosítás megszűnik - úgy, hogy nem gondoskodik másik érvényes biztosítási szerződésről - Megrendelő jogosult – választása szerint – a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnal hatállyal felmondani a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
9.Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76.§ (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján.
10.Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (7) bekezdése alapján helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint.
Időpontja: 2020.05.28. 10:00 óra
Helye: 3529 Miskolc, Kinizsi u. 21. (400 fős szociális épület személybejárat)
Részvételi szándék esetén kérjük T. Érdeklődő Gazdasági szereplőket, hogy a helyszíni bejárás időpontját megelőző munkanap 17:00 óráig, az EKR-en keresztül (Egyéb kommunikáció funkció) szíveskedjen az Ajánlatkérő felé jelezni a résztvevők nevét és elérhetőségét.
A helyszíni bejáráson lehetőség van a teljesítés helyének és körülményeinek megtekintésére, de konzultáció nem történik.
Ajánlatkérő a veszélyhelyzetre tekintettel, a helyszíni bejárás során rendkívüli szabályokat kíván alkalmazni, melynek részletei a KD-ban találhatóak.
12. Tekintettel arra, hogy a szerződés időtartamába a Felektől független események/cselekmények időtartama is beleszámít (tulajdonosi jóváhagyás, hatósági ügyintézési idő) Ajánlatkérő a II.2.7. pontban jelölt 24 hónapos időtartam alatt a szerződés teljesüléséhez előre láthatóan szükséges, előzetesen kalkulált időtartamot érti azzal, hogy a szerződés hatályban marad mindaddig, míg a Felek a szerződésben vállalt összes kötelezettségüket teljesítik. A műszaki leírás szerinti tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó teljesítési határidő 200 nap.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/17 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges