Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/93
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.17.
Iktatószám: 8357/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Teljesítés helye: az ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728355209
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mártonné Német Enikő
Telefon: +36 52557300
E-mail: martonne.nemet.eniko@hajduszob.hu
Fax: +36 52557301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajduszoboszlo.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459462021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000459462021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” – tervezés
Hivatkozási szám: EKR000459462021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” elnevezésű projekt megvalósítása körében többcélú, multifunkcionális konferenciaközpont tervezése, ahol a tervezendő létesítménynek az alábbiaknak kell megfelelni:
- Rendezvények (konferenciák, sport- és kulturális rendezvények, szalagtűzők, kiállítások, stb.) lebonyolítása. A küzdőtérhez kapcsolódó nézőtér 950 fő egyidejű befogadására legyen alkalmas. A kisebb létszámú konferenciák az 500 fő befogadására alkalmas többfunkciós díszteremben rendezhetők. A díszterem kisebb „szekciótermekre” osztható, melyek befogadóképessége: 2 db 100 fős és 2 db 150 fős.
- A Hajdúszoboszlón működő különböző sportágak rendezvényeinek magas színvonalú kiszolgálása, valamint a lakosság rendszeres sportéletének biztosítása érdekében edzőtermek kialakítása. 3 db edzőterem kialakítása szükséges, birkózás, karate és ökölvívás számára.
- Kulturális- és egyéb rendezvények (színházi előadás, pódium előadás, könnyű- komolyzenei koncertek, vásárok, kiállítások, bemutatók, stb.) lebonyolítása.
„Közel nulla energiaigényű” épületegyüttes tervezése a feladat, ahol a költségkeret adta lehetőségek keretein belül felülvizsgálandó a megújuló és az alternatív energiaforrások – hőszivattyú, napkollektor, napelem stb. – alkalmazásának a lehetősége, különös tekintettel a használati melegvíz, a hűtési- és fűtési-, valamint a fajlagos frisslevegő ellátásra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” – tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: az ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonát képező Hajdúszoboszló, Kemping utcán található, 3529 hrsz-ú ingatlanon az ajánlatkérő egy multifunkciós csarnok megvalósítását tervezi, melyre az ET-2020-02-072 támogatói okiratszámú „Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón” elnevezésű projekt megvalósításának előkészítésére nyert támogatást.
A fentiekkel kapcsolatos tervezési feladat elsősorban a következő:
- engedélyezési tervdokumentáció,
- komplett kiviteli tervdokumentáció, mely valamennyi szakágat magába foglalja (talajmechanika, építészet, tartószerkezet-statika, gépészet, erős- és gyenge áram, villámvédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika, hűtés, fűtés, megújuló energia, belső építészet, akadálymentesítés, külső közműcsatlakozások és bekötővezetékeik, közúti kapcsolatok, belső közlekedési hálózat és parkolás, gyalogos sétányok, parkosítás, utcabútorok telepítése és térvilágítás, stb.)
- látványterv (építészeti és belsőépítészeti) az elhelyezés, belső funkcionális elrendezés szemléltetésére (fotó és video, továbbá 3D),
- belső építészeti tervek a hangsúlyos közösségi terek és helyiségek vonatkozásában (pld: csarnok rész, küzdőtér, díszterem, étterem, büfé, előcsarnok-fogadótér, mosdók stb. a technikai kiszolgáló helyiségekben nem szükséges),
- méret- és mennyiségszámítás elkészítése,
- az ún. árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
A tervezési feladat részét képezi továbbá
- a létesítmény elhelyezésére szolgáló ingatlanon meglévő épület bontási tervdokumentációjának az elkészítése is, az érintett közművek oly módon történő visszabontásával, hogy a Szabadidő Parkban (42.841m2) meglévő funkciók üzemelése azt követően is biztosított legyen, benne terep- és környezetrendezésre vonatkozó tervek,
- a Szabadidő Parkban közműkiváltási/átépítési munkálatok, a közlekedési és közösségi terek kialakításának tervezése térvilágítással együtt, parkosítással, növénytelepítéssel, utcabútorok kihelyezésével, kamerarendszer kiépítésével,
- a létesítmény által szükségessé váló, a Szabadidő parkban meglévő játékelemek, pályák bontásának, majd ingatlanon belüli átépítésének/áttelepítésének tervezési munkálatai is, [Várhatóan az alábbi létesítmények lesznek érintettek: futópálya, BMX (pump track) pálya, skate pálya, valamint kisebb szabadtéri játékelemek, mint ping-pong asztal, lengő teke, teqball, sakk.]
- a helyiségek funkciók szerinti berendezése, bútorok, eszközök, technológiák (pld: konyha stb.) és technikák (fény, hang stb.) a helyiségek berendezése és felszerelése bútorzattal, illetve eszközökkel, melyek kiszolgálják és biztosítják a létesítmény használatba vételéhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi feltétel teljesülését.
Az eszközbeszerzéshez szükséges részletes eszközlistát is a tervező állítja össze, melynek tartalmazni kell minden olyan eszközt, beleértve a beépítésre kerülő eszközöket is. Ezen felül minden informatikai és elektronikai eszközt, valamint bútort, amely az épület mindennapi működéséhez szükséges és az egyéb funkciókhoz kapcsolódó helyiségekben folyó munkafolyamatokhoz elengedhetetlen.
Az engedélyes tervdokumentációt az engedélyezéshez szükséges példányszám + 4 papír példányban és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on) kell átadni, a kiviteli tervdokumentációt 6 db papír alapú, és 1 db elektronikus (.pdf, .dwg, .doc,.xls formátumban) adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on), árazott és árazatlan költségvetések .xls formátumban, valamint az árazott költségvetést aláírva kell rendelkezésre bocsátani.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az engedélyeztetési eljárás(ok), a szükséges egyeztetések lefolytatása és az engedély(ek) megszerzése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata vezető tervezőként legalább 600 fő befogadóképességű zártlégterű sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont tervezésében (db, 0-3) 15
2 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-60 hónap) 10
3 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-60 hónap) 10
4 Az [M.2.4)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felül (hónap, 0-60 hónap) 2.5
5 Vállalja-e az ajánlattevő, hogy a szerződés teljesítése során a tervezésbe bevon olyan, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉS6 jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakértőt, aki sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont tervezésével kapcsolatos energiadesign szakértésben jártas [igen – nem] 7.5
6 Vállalja-e az ajánlattevő, hogy a szerződés teljesítése során a tervezésbe bevon teremakusztikai tervezésben jártas szakembert? [igen – nem] 2.5
7 A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke keretében az É tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek száma (fő, 0-10 fő) 2.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó támogatás megítélése függvényében dönt az alábbi feladatok megrendeléséről:
- az elkészülő tervek alapján kiírásra kerülő építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás(ok) során közreműködés a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki jellegű kérdések megválaszolásában, szükség esetén a tervek, költségvetések, illetve műszaki leírások javítása, azok összhangjának megteremtése,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt,
- tervezői művezetési feladatok ellátása a kivitelezés teljes időszakában.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként közli, hogy
- teremakusztikai tervezésben jártas szakember alatt olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert ért, aki legalább 2 db sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont és/vagy színház és/vagy hangversenyterem akusztikai tervezésében részt vett;
- a SZÉS6 jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakértő bevonása kapcsán az ajánlatkérő olyan szakember bevonását fogadja el és ad rá pontot, aki minimum 2 db, legalább 100 fő befogadóképességű sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont tervezése során végzett energiadesign szakértést, mely kiterjedt épület-klimatikai és energetikaidinamikus, termikus épületszimuláció készítésére is;
- az ajánlat ár értékelési részszempont az alábbi értékelési alszempontokból áll:
• Az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozó ár (nettó, HUF) – Súlyszám: 45,
• Az ajánlati felhívás II.2.10) pontjában szereplő opciós tételekben meghatározott feladatok ellátására vonatkozó ár (nettó, HUF) – Súlyszám: 5;
- továbbá az utolsó ún. minőségi értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő rögzíti, hogy az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatandó vezető tervező nem számítandó bele az É tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek számába.
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a teljesítési határidő az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában meghatározott feladatok ellátására vonatkozik, melyek teljesítése nem történhet 2022. január 28. után és ezen időpontig a tervszolgáltatás nyomán a tervek ajánlatkérői (megrendelői) ellenőrzésének is meg kell történnie a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A VI.3) pont folytatásaként:
Az energiadesign szakértésben jártas szakember és teremakusztikai tervezésben jártas szakember bevonására vonatkozó értékelési részszempont tekintetében az ajánlatkérő abszolút értékelést alkalmaz, azaz az igen válasz esetében maximális pontot (100 pont) ad, a nemleges válasz esetében pedig 0 pontot kap az ajánlattevő. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szervezettségének mértéke keretében az É tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek száma tárgyú értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz, melynek keretében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek száma 0 fő, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, a megajánlás elvárt legkedvezőbb szintjével (10 fő) megegyező vagy annál több szakember megajánlására az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (10 fő) minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
16. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
18. A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
19. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, amely nem szerepel az építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő pedig nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában, amely nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés].
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek – vagy az általa jelen kiírás szerinti tervezési munka elvégzésére igénybe vett szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó, jelen kiírás szerinti tervezői szolgáltatás tárgya tekintetében illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés].
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazott ajánlattevő köteles a többi közös ajánlattevőre vonatkozó EEKD-t is benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (5) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a.
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
A kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Igazolási mód a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő köteles az építési beruházáshoz tartozó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara igazolását benyújtani a kamarai bejegyzés tekintetében, melyet az ajánlatkérő az interneten elérhető adatbázisokból ellenőriz.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét, amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, az ezt igazoló dokumentum, illetve engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerint gazdasági és pénzügyi helyzet igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
P.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származót nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
P.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen (a képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó nettó árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P.2) pont szerinti igazolási móddal kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésre.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
- [P.1)] bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő;
[A vizsgálat az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.]
- [P.2)] az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 200.000.000. HUF-ot.
A fenti alkalmassági feltételek az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindegyik rész tekintetében:
M.1.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített új sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont generáltervezésére vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének [a tervezett zártlégterű sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont befogadóképessége (fő)],
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.1.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített komplex terep- és környezetrendezésre, kert- és/vagy tájépítészeti kialakításra vonatkozó tervezési feladatokról szóló referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének [komplex terep- és környezetrendezésre, kert- és/vagy tájépítészeti tevékenységgel érintett terület nagysága (m2)],
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
[Amennyiben valamely szakember az adott alkalmassági feltétel keretében említett tervezői jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel) már az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában rendelkezik, e tényt a szakmai önéletrajzban rögzíteni kell és fel kell tüntetni a bejegyzés időpontját (év, hónap) is. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani, az alkalmassági feltétel igazolására azonban a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás megrendelés tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha
- [M.1.1)] nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább 1 db referenciával, melynek keretében minimum 600 fő befogadóképességű zártlégterű új sportlétesítmény és/vagy multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok és/vagy rendezvényközpont generáltervezését végezte,
- [M.1.2)] nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből 1 db referenciával, melynek keretében legalább 2000 m2 területű komplex terep- és környezetrendezésre, kert- és/vagy tájépítészeti kialakításra vonatkozó, engedélyezési és kivitelezési terv készítését is magában foglaló generáltervezői referenciával, amely tartalmazott legalább 2 db szabadidő funkciót az alábbiak közül: futópálya, BMX (pump track) pálya, skate pálya, valamint kisebb szabadtéri játékelemek, mint ping-pong asztal, lengő teke, teqball, sakk,
- [M.2.1)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert (vezető tervezőt), aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
- [M.2.2)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.3)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.4)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. Egy referenciával mindkét alkalmassági követelmény teljesíthető.
Ajánlatkérő az [M.1.1)] referencia-feltétel tekintetében generáltervezés alatt olyan komplex tervezési tevékenységet ért, mely kiterjed az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésére, s melynek keretében legalább az alábbi szakági tervezési feladatok elvégzésére került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság (erős és gyengeáram), vízellátás, tűz- és villámvédelem.
Ajánlatkérő az [M.1.1)] referencia-feltétel tekintetében sportlétesítmény alatt sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építményt és területet ért [2004. évi I. törvény 77. § s) pont].
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É tervezői jogosultsággal végezhető tervezési feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat, maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az ajánlattevő a fenti [M.2.1)] alpont szerinti alkalmassági feltétel esetében a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során sem ezen vezetői tervezői feladatokat, sem pedig É tervezői jogosultsággal végezhető tervezési feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A tervezők tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakma gyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő a szerződésben foglaltak szerint nyújthat be számlát. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Alkalmazandó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó tervezői díj 0,5%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó szerződéses ár 15%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (tervező) késedelme meghaladja a 30 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó szerződéses ár 15%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve – amennyiben annak lehetősége még fennáll – a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses ár 15%-a.
Jótállás: 3 év, mely a kiviteli tervek ajánlatkérő (megrendelő) általi elfogadását követően veszi kezdetét.
Jótállási biztosíték: a nettó szerződéses ár 3%-a. A jótállási biztosítékokat a jótállási kötelezettség kezdetekor kell az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátani. A jótállási biztosítéknak a jótállás teljes időszaka alatt érvényesnek kell lennie, okirat formájában benyújtandó biztosíték érvényessége viszont: a teljes jótállási időszak + 30 naptári nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a közbeszerzés tárgyát képező feladat egy épület kivitelezéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel, különös tekintettel arra, hogy a tervezési feladat egy épület megtervezésére vonatkozik, egységes koordinációt igényel, s az elkészült tervek alapján egyetlen engedély kerül kiadásra.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben, melynek használatához a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A §-a tartalmazza.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat, figyelemmel az előírt Kbt. 69. § (10) bekezdésében foglaltakra.
8. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000. HUF Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint teljesítendő. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738084-15372741, közlemény: Rendezvényközpont tervezés – ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosíték teljesítése igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló pénzügyi intézménytől származó dokumentum másolatát kell az ajánlathoz csatolni, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyet az ajánlathoz csatolni kell.
9. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
10. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek min. 100.000.000. Ft/év és 50.000.000. Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlat részeként, hogy a fentieknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítás legkésőbb a szerződéskötésig megköti. Amennyiben viszont az ajánlattevő a fentieknek megfelelő tervezői felelősségbiztosítással már rendelkezik, e tényről az ajánlatban nyilatkoznia kell, s az ajánlat részeként be kell nyújtania a biztosítási kötvényét és a felelősségbiztosítást hatályban tartó utolsó befizetés igazolását (mindkét dokumentumot egyszerű másolatban).
11. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti szakmai ajánlatnak az ajánlatkérő az árajánlatot és a szerződés teljesítésében részt vevő szakembergárda bemutatását tekinti.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során kettőnél több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, a Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint jár el.
13. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozathoz, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételhez, a referenciákhoz és a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekhez kapcsolódnak.
14. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
15. Az adható pontszám: 0-100 pont. Az ajánlati árra vonatkozó értékelési alszempontok esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. Az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata értékelési részszempontok esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek (többlet)tapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra vagy 0 db tervezési szám, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, a szakmai (többlet)tapasztalat elvárt legkedvezőbb szintjével (60 hónap, illetve 3 tervezés) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (60 hónap, illetve 3 tervezés) minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
Folytatás a II.2.14) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák