Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/85
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.04.
Iktatószám: 8405/2022
CPV Kód: 71356400-2
Ajánlatkérő: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Teljesítés helye: 1083 Budapest, Szigony u. 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám: 15300526242
Postai cím: Szigony utca 43
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozs Adrienn
Telefon: +36 12109401
E-mail: rozs.adrienn@koki.hu
Fax: +36 12109402
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502632022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502632022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új kutatóépület kivitelezési tervének áttervezése
Hivatkozási szám: EKR000502632022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új kutatóépület kivitelezési terve áttervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új kutatóépület kivitelezési terve áttervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71245000-7
71327000-6
71333000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Szigony u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új kutatóépület kivitelezési terve áttervezése. A tervezett új kutató épület 12.388 m2 nettó alapterületű.
Elvégzendő munkarészek:
- Az épület hűtő-fűtő és szellőzőrendszerinek áttervezése, gépházak felülvizsgálata, az összes nagy rendszert kiszolgáló gép cseréje a 25% alternatív energia felhasználást biztosítandó, a teljes rendszer felülvizsgálata
- Az épület kapcsolódó erősáramú rendszereinek felülvizsgálata, áttervezése az új gépek új igényeinek megfelelően
- Az épületbe tervezett integrált épületfelügyeleti rendszereinek (BMS) felülvizsgálata, áttervezése az új igényeknek megfelelően
- A gépészeti rendszerek áttervezéséből adódó építészeti, épületszerkezeti és tartószerkezeti (gépházak) tervmódosítások elvégzése szükség szerint, az 572m2-es gépészeti tér növelése, közbenső födém teherbírásának ellenőrzése, növelése szükség szerint, valamint a kapcsolódó épületszerkezeti változtatások elvégzése (szigetelések, rezgésmentesítés, stb.)
- A tűzvédelmi előírások változása miatt szükséges tervmódosítási feladatok, többlet tűzcsappantyúk betervezése és elektromos rendszerbe integrálása
- Az épület egészére készített árazatlan tervezői költségvetés módosítása
- KOKI igények változásából adódó 10 laboratórium áthelyezése adott emeletszinten belül bútorozással új gépészeti bekötésekkel és egyéb speciális igények kielégítésével együtt, 6db új labor bútorozása, komplett laborbútorozás összes gépészeti bekötéssel együtt és egyéb speciális igények kielégítése
- A teljes specifikációs tervfejezet felülvizsgálata, a változások lekövetése, a fejezet aktualizálása
- Az árazatlan tervezői költségvetés teljes felülvizsgálata, a feleslegessé vált tételek törlése, az áttervezésből adódó új tételek beépítése, a kiviteli terv és a kiírás teljes összhangba hozása.
- az elfogadott tervdokumentáció dokumentálása 12 pld nyomtatott és 12 pld digitális formában (CD)
A jótállás időtartama 60 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3.M/2.1. pont szerinti szakember többlettapasztalata hónapban (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 20
2 A III.1.3.M/2.2. pont szerinti szakember többlettapasztalata hónapban (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  5
3 A III.1.3.M/2.3. pont szerinti szakember többlettapasztalata hónapban (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
4 A III.1.3.M/2.4. pont szerinti szakember többlettapasztalata hónapban (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattételt arra tekintettel nem biztosítja, hogy egy korábban beszerzett terv módosításáról van szó, részek kialakítására nincs lehetőség.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8.§, 10. §, 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
A kizáró okok igazolására ajánlattevők a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat is benyújthatnak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
SZ.1/ Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód: SZ.1/ Az előzetes igazolás során ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolók csatolása. (mérleg+eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet nélkül) Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, csak nyilatkozni kell ezen körülmény fennállásáról.
Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és az ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az e pontban előírtakra, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
A fenti igazolás mód szerinti dokumentumokat az ajánlattevőknek csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás esetén kell csatolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők) ha:
az utolsó három lezárt üzleti évében (mindháromban) saját vagy jogelődje adózott eredménye negatív.
Amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a 20.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a.) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szolgáltatásokat tartalmazó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontosággal,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú mellékletében szereplő fogalommeghatározások szerinti következő rendeltetésű, legalább 1 db, legalább 8.600 m2 hasznos alapterületű épület tervezésére vonatkozó referenciával:
a. egészségügyi rendeltetésű épület, vagy
b. nevelési, oktatási rendeltetésű épület.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b.) pontja szerint alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az oklevél benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) alapján kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be legalább 1-1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel az alábbi feltételeknek:
M/2.1.) 2. pont szerinti É jelölésű vezető tervező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalattal rendelkezik (okleveles építészmérnök, min. 10 év szakmai gyakorlati idő)
M/2.2.) 3. pont szerinti BÉ jelölésű tervező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalattal rendelkezik (okleveles építész tervező művész, okleveles belsőépítész környezettervező művész, min. 5 év szakmai gyakorlati idő)
M/2.3.) 32. pont szerinti G jelölésű vezető tervező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalattal rendelkezik (okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány/specializáció, okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány/specializáció, min. 10 év szakmai gyakorlati idő)
M/2.4.) 35. pont szerinti V jelölésű vezető tervező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalattal rendelkezik (okleveles villamosmérnök, okleveles biztonságtechnikai mérnök, okleveles mechatronikai mérnök, min. 10 év szakmai gyakorlati idő)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. melléklet II. Szakma.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleg fizetését nem biztosítja. Az ellenszolgáltatás kifizetése a kivitelezési terv módosítás leszállítását követően, az Ajánlatkérő által történt elfogadása után, Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján történik, számla ellenében, átutalás útján, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésébe leírtak figyelembe vételével.
Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a késedelem – hiba kijavításáig terjedő minden napra a késedelemmel – hibás teljesítéssel- érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % kötbér. Az egyes késedelmes – hibás – részteljesítések esetén számított kötbér összege külön-külön nem lehet több, mint az adott rész teljesítés nettó tervezői díjának 20%-a.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 3%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot.
A kifizetésre vonatkozó további szabályokat a jelen felhívás részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontásra az EKR rendszerben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR-ben történik, a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az eljárás egy már meglévő terv áttervezésére vonatkozik, melyre tekintettel részek kialakítására nincs lehetőség.
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2. A részszempontonként kiosztható ponttartomány 1-10 pont. Az értékelés módszere az 1. értékelési szempontnál fordított arányosítás, a 2-5. értékelési szempontoknál egyenes arányosítás. A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokat.
7. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) - b) pontja szerint nyilatkozni szükséges.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
9. A bírálati részszempontokra tett ajánlatok igazolására megnevezett szakemberek részletes szakmai tapasztalatát is tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot a bírálati részszempontokra tett megajánlás igazolása érdekében az ajánlatban csatolni kell.
10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.2. és III.1.3) pontja.
12. FAKSZ: dr. Pálinkás Csilla (lajstromszám: 00071)
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartamán ajánlatkérő 30 napot ért.
15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet alapítását.
16. Ajánlatkérő legkésőbb legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 37.000.000 millió Ft/év és 25.000.000 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az elő írt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák