Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/104
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.06.22.
Iktatószám:8419/2017
CPV Kód:90722100-5
Ajánlatkérő:Vértesi Erőmű Zrt.
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Kft.;TERRA-LOG Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vértesi Erőmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK08369
Postai cím: külterület hrsz - 0718/10
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferman József
Telefon: 34/360-255
E-mail: ferman@vert.hu
Fax: +36 34360882
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): vert@vert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): vert@vert.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére II. ütem."
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90722100-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: "Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére II. ütem."
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90513000-6
További tárgyak:90715200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlány, a Vértesi Erőmű zagytere, 1,és 3. kazettája.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A feladat a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi zagyterének 1. és 3. kazettája tekintetében a 681-8/2013. számon kiadott, és a 234-13/2015.számú határozattal módosított, a zagytér, mint B1b típusú szilárd hulladék lerakó rekultivációjára és utógondozására kötelező jogerős határozat szerint a rekultivációs folyamat II. és III. részteljesítésének (összefoglalóan zagytér rekultiváció II. ütem) megvalósítása, ennek keretében a kapcsolódó kivitelezési, ill. egyes dokumentálási és engedélyeztetési feladatok teljesítése. Az 1. és 3. kazetta rekultivációval érintett felülete: 34,5671 ha.
Az 1.és 3. kazettában összesen elhelyezett hulladék becsült mennyisége: 3 500 000 m3. A bekeveréshez szükséges pernye mennyiség (előzetesen számított):kb. 38 009 rrF.
A rekultivációs réteg kialakításához szükséges (felhordandó) anyagmennyiség (előzetesen számított): 241 681 m3.
A depónia, mint szennyezőforrás típusa: erőművi, fűtőművi salak és pernyetároló.
Elhelyezett hulladék azonosítása:
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04).
10 01 02 széntüzelés pernyéje.
Alcsoport megnevezése, amelybe a lerakóban elhelyezett hulladékok tartoznak:
10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék).
A nyertes Ajánlattevő feladata:
- Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása.
- A szükséges pernye mennyiség (nem veszélyes hulladék)- kb. 38 009 mF, kizárólag nem veszélyes hulladékra vonatkozó hulladékkezelési engedély alapján végezhető - kinyerése (a 2. és 4. kazetta rézsű felületéből), mechanikai előkezelése (aprítás, törés, darabolás, őrlés), osztályozása és a fedés ütemében történő bekeverése az Ajánlattevő által beszállított, legfeljebb B szennyezettségű anyaggal.
- A II. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 50 cm - kialakítása. A fedőrétegeket összesen 344 950 m2 alapfelületen kell kialakítani - összesen kb. 172 475 mF anyag felhordásával -, ebből 189 722 mF az 1-es, 155 228 mF a 3-as kazetta területe. Az 50 cm-es réteg előállítása és kivitelezése a helyben kinyert pernye műszaki dokumentációban előírt arányú (30, ill. 10 %) bekeverésével valósítandó meg.
- A III. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 20 cm - kialakítása az 50 cm-es réteget követően., - összesen mintegy 68 990 mF anyag felhordásával.
- Az 1-es és 3-as kazetta határán található zagycsövek 1 része alatt (721 m2) - helyben kinyert pernyével bekevert - 30 cm-es fedőréteg kialakítása, összesen kb. 216 m3 anyag felhordásával. A részterületek munkavégzésre alkalmas állapotát a szerződéskötésre a Megrendelő biztosítja.
- A tömörítés mértéke valamennyi réteg tekintetében min. 86 %.
- A közlekedési területeken a tervezett út pályaszerkezet - terület fedését követő - kialakítása. (9 670 mF).
- Növényesítés a teljes területen (kivéve az út nyomvonalát).

- 1. és 3. kazettát érintő csapadékvíz elvezetési feladatok teljes körű megvalósítása (befejezése) a 35800/220-3/2015. engedély alapján, a műszaki feladatleírásban rögzítettek figyelembevételével.
- Kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése (anyagminőség, szennyező anyag tartalom, szervesanyag tartalom, tömörségmérés, vastagságmérés).
- Kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési, dokumentálási feladatok.
A megadott, rendelkezésre álló adatok alapján számított mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződést a Vállalkozó által készítendő kiviteli terv szerinti tényleges mennyiségekkel kell teljesíteni. A rekultivációt az Erőmű lezárt üzemi területén belül, valamennyi szabályzat, előírás és rendelkezés betartásával kell végezni.
A rekultivációt az alábbi jogszabályoknak megfelelve kell végezni: 2012. évi CLXXXV. tv, 20/2006. KvVM rend, 439/2012. Korm. rend.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 095 - 187468

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: "Zagytér rekultivációs szolgáltatás beszerzése a Vértesi Erőmű Zrt. részére II. ütem.".
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: + 36 146532233
Internetcím(ek): (URL)
Fax: + 36 146532233
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TERRA-LOG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök u. 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17961370
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17961371
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1.991.094.922 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a szerződés módosításának időpontja: 2017.05.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90722100-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90513000-6
További tárgyak:90715200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Oroszlány, a Vértesi Erőmű zagytere, 1,és 3. kazettája.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi zagyterének 1. és 3. kazettája tekintetében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 681-8/2013. számon kiadott, a GYSM Megyei Kormányhivatal által 234-13/2015. iktatószámú határozattal módosított, a zagytér, mint B1b típusú szilárd hulladék lerakó rekultivációjára és utógondozására kötelező jogerős határozat szerint a rekultivációs folyamat II. és III. részteljesítésének (összefoglalóan zagytér rekultiváció II. ütem) megvalósítása, ennek keretében a kapcsolódó kivitelezési, ill. egyes dokumentálási és engedélyeztetési feladatok teljesítése.
Az 1. és 3. kazetta rekultivációval érintett felülete: 345.671 m2, azaz 34,5671 ha.
Az 1. és 3. kazettában összesen elhelyezett hulladék becsült mennyisége: 3,5 millió m3.
A bekeveréshez szükséges pernye mennyiség (előzetesen számított): mintegy 38.009 m3.
A rekultivációs réteg kialakításához szükséges (felhordandó) anyagmennyiség (előzetesen számított): 241.681 m3.
A depónia, mint szennyezőforrás típusa: erőművi, fűtőművi salak és pernyetároló.
Elhelyezett hulladék azonosítása:
10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)
10 01 02 széntüzelés pernyéje
Alcsoport megnevezése, amelybe a lerakóban elhelyezett hulladékok tartoznak:
10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék).
A nyertes Ajánlattevő feladata:
- Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása.
- A szükséges pernye mennyiség - mintegy 38.009 m3 - kinyerése (a 2. és 4. kazetta rézsű felületéből), mechanikai előkezelése (aprítás, törés, darabolás, őrlés), osztályozása és bekeverése a fedés ütemében az Ajánlattevő által beszállított anyaggal.
- A II. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 50 cm - kialakítása. A szerződéses fedőrétegeket összesen 344.950 m2 alapfelületen kell kialakítani - összesen mintegy 172.475 m3 anyag felhordásával -, ebből 189.722 m2 az 1-es, 155.228 m2 a 3-as kazetta területe.
- A III. részteljesítés szerinti feladat keretében a megfelelő összetételű fedőréteg - 20 cm - kialakítása az 50 cm-es réteget követően, - összesen mintegy 68.990 m3 anyag felhordásával.
- Az 1-es és 3-as kazetta határán található zagycsövek egy része alatt (721 m2) az I. részteljesítésnek megfelelő 30 cm-es fedőréteg kialakítása, - összesen mintegy 216 m3 anyag felhordásával. A részterületek munkavégzésre alkalmas állapotát a szerződéskötésre a Megrendelő biztosítja.
- A tömörítés mértékének valamennyi réteg tekintetében el kell érnie (vagy meg kell haladnia) a 86 %-ot.
- A közlekedési területeken a tervezett út pályaszerkezet - terület fedését követő - kialakítása. (9670 m2).
- Növényesítés a teljes területen (kivéve az út nyomvonalát).
- 1. és 3. kazettát érintő csapadékvíz elvezetési feladatok teljes körű megvalósítása (befejezése) a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35800/220-3/2015. engedély alapján, a műszaki feladatleírásban rögzítettek figyelembe vételével.
- Kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése (anyagminőség, szennyező anyag tartalom, szervesanyag tartalom, tömörségmérés, vastagságmérés).
- Kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési, dokumentálási feladatok.
A megadott, rendelkezésre álló adatok alapján számított mennyiségek tájékoztató jellegűek, a szerződést a Vállalkozó által készítendő kiviteli terv szerinti tényleges mennyiségekkel kell teljesíteni.
A rekultivációt az erőmű lezárt üzemi területén belül, valamennyi szabályzat, előírás és rendelkezés betartásával kell végezni.
Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1991094922
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mento Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: + 36 146532233
Internetcím(ek): (URL) www.mentokft.hu
Fax: + 36 146532233
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TERRA-LOG Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bürök utca 34-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 17961370
Internetcím(ek): (URL) www.terra-log.hu
Fax: +36 17961371
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítások lényege a már megkötött szerződésnek a 2016. évi CLX.törvénnyel kihirdetett, és 2017. 01. 01- jén hatályba lépett Kbt-módosítások által bevezetett új szabályozáshoz igazítása; e tekintetben a Kbt. 138.§ (1) és(5) bek; valamint a 135.§ (3) bek. rendelkezéseinek beemelése a szerződésbe, a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek megfelelően. A jogszabályi változások érintik az igénybe vehető alvállalkozók mértékét, valamint a kifizetés rendjét.
4.1. Felek a 2.16. pont második és harmadik mondatát törlik a szerződésből. A hatályos szöveg a következő:
2. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.16. A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
4.2. Felek a Vállalkozási Szerződés 5.12. pontját törlik a szerződésből, helyébe az e módosítással hatályosított szerződésszöveg lép a következők szerint:
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.12. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla, a számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, átutalással kerül kiegyenlítésre a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel.
A Vállalkozási Szerződés egyéb rendelkezései is az 1. számú módosításban foglaltakkal - összhangban értelmezendőek, alkalmazandóak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ A Mód1. tv. 48.§ (6) bek. szerint a szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását.Ez a 141.§ (6) bek. szerint nem lényeges módosítás.
2./Felek egyező tudomása szerint 2017.01.01-i hatállyal a Kbt. 135. § (3) bekezdése akként módosult, hogy a szolgáltatási szerződés esetén az alvállalkozói közvetlen kifizetés szabályait hatályon kívül helyezte. Felek jelen szerződésmódosítással ezen szabályok szerint kívánják az alvállalkozói kifizetés módját meghatározni, hivatkozással a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseire, kifejezett utalással a Kbt. 141. § (6) bekezdésének a rendelkezéseire.
3./ Fenti módosítások Felek egyező álláspontja szerint a Kbt. 141. §(6) bek. rendelkezéseinek megfelelőek, mivel megállapíthatóan lényeginek minősülő módosítás a szerződésben nem történik, új elemre nem terjeszti ki a szerződés tárgyát, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1.991.094.922 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1.991.094.922 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben