Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/117
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.11.
Iktatószám:8507/2017
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU331, HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Vakond Kft.
Ajánlatkérő típusa:Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7.§ szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7.§ szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú projekt keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fe
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú projekt keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4423094127 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú projekt keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fe
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232400-6
További tárgyak:45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU322 A teljesítés fő helyszíne: Bácsbokod, Cibakháza és Tiszakécske települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jel. közbesz.elj. második rész.tárgy.: „„Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 az. sz. proj. ker., Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske tel. megval. szennyvíztiszt. telep ill. csat.hál. fejl. fel. ell. von. a FIDIC Sárga Könyv felt.szt”
A kivit. főbb táj.jell.menny. az al.:
Szennyvízcsatorna hál. ép.:
Bácsbokod tel.tek.:
Házi bek. sz.: 1.233 db
Grav. gervez. hossza: 17.592,6 fm
Nyomóvez. hossza: 1.270,8 fm
6 db közter. átem.,
13 db házi beemelő
Cibakháza tel. tek.:
Házi bek. száma: 959 db
Grav. gerincvez. hossza: 16.421 fm
Nyomóvez. hossza: 1.370 fm
6 db közter. átem,
20 db házi beemelő
Tiszakécske tel. tek.:
Házi bek. száma: 556 db
Grav. gervez hossza: 10.407 fm
Nyomóvez. hossz: 6.870 fm
4 db közter. átem.
Megl. szennyvíztisztító tel. techn.fejl. (ide ért a biol. műtárgysor és biológiai gépészet fejl.) és korsz.:
Bácsbokod tel. tek.:
Szennyvíztiszt. tel. helye: Bácsbokod, külterület 0129/6 hrsz.
Terv. tiszt. (biológiai) kap.: 8.755 LE
Terv. hidraulikai kap.: 1.000 m3/nap
Cibakháza tel. tek.
Szennyvízt. tel. helye: Cibakháza, külterület 0101/1 hrsz.
Terv. tiszt. (biológiai) kap.: 4.365 LE
Terv. hidraulikai kap.: 475 m3/nap
A terv. és kivit. fel. von. leír. az ajtét.dok. III. kötetében tal. Megrend. köv.c.mell.ker.csat.
Nyert.ajtev.felad.kép.tov.kül.:
1. Az ajt, dok. rész. kép. műsz. tart-hoz a kivit. sz. ter. elkész. a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend-nek megfel. tart.
A nyert.ajtevő fel. kép., hogy az indikatív jelleggel rend-re bocsátott tervekben fogl. figy. vét. a kivit-hez és az üz-hez szüks. minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dok., indikatív tervtől elt. eng. terveket, kivit. terveket, próbaüzemi terveket, megval. terveket, üz. és-karbantartási út. telj. körűen elk., a kivit-ést megval. a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe hely. elj. lefolyt-val együtt. A nyertes ajánlattevő telj. körű fel-lel tart. az általa kész. dok-ban és tervekben fogl. helyességéért és a von. szabványokban, jogszab-ban és egyéb előírásokban fogl. betart.
2. Az ajt. dok. részét képező műsz. tart. ismertetett beavatk., lét. funkciójának, céljának, val. rend. haszn. megfel., telj. körű, műsz. és min. kifogtalan., szerzszer. kivit. a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend-nek, a hat. jszok-nak, a műsz. szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai áll. megfelelően. Ajkér. felh. a figy. arra, hogy a szerz. telj. során a FIDIC Sárga könyv (El. és gépészeti lét-hez, valamint váll. ált. terv. ép. és mérn. lét., második, átdolg. magy. nyelvű kiad. 2011.szept)rend. alk. A szerz. telj. érd. szüks. eng., hozzájár. megszerz., hatósági, tul., kezelői egyezt., hatósági eljár. telj. körű lebony. (kiv. az üz. eng.), a lej. hat. szakhat. és közműkez. eng. mód., ill. érv. meghosszabb.
4. A terv. beavatkozások, lét. kivit. során érintett közművez. átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati eng. tört. egyeztetése, hozzájár. megszerz., eng.
5. Szüks. szerinti építés előkész. munkák, növényzetirtás, tereprendezés, száll. útvonalak kial., foly. karbantart., földmunkák, burk. ép., bontási munkák, műtárgyép. és felúj., technológiai gép., egyéb gépészeti berend. kivit., külső, belső energiaell. és működtetés kivit.
6. Megval. terv kész.
7. A kivit. során tervezői művez. bizt.
8. A telj ép. ter. lőszerment. fel. elv.
9. Rég. el. hatvizsg., előz. környvéd. vizsg. és környvéd. eng. beszerz.
10. A kivit. során rég. szakfelügy. bizt. az ill. szervek bevon.
11. A kivit. során a leendő üz. szakfel. bizt. az ill. szerv. bevon.
12. Üzem., kez. és karbant. kézikönyvek elk., egyeztetve az ér. üz., hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízj. üz. eng. eljár. szüks. dok. elkész. beleértve az esetl. hp. sor.szüks.dok. elk. beleért.is azzal h.üz.eng.megsz.eng.fel.
14.Az ép. munk.ér.földr.tul./vkez. hozzájár. beszer.ill.ajt. felh.megk. ipontj. érv.vkez.megáll.tul.hozzájár.szüks.szti.akt.
15.A kivit.érd.felmer.zkár ért.szakér.felm. kárt. károsultak részére tört.megfiz.ezzel kapcs.üi.telj.kör.lebony
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00009
II.2.14) További információ:
A II.2.4) pontban szereplő információk fentiek szerinti rögzítésére technikai okból került sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083948
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosítószámú projekt keretében, Bácsbokod, Cibakháza, Tiszakécske településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep illetőleg csatornahálózat fe
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Vakond Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4436000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4423094127
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A IV.1) pont kiegészítése:
A hivatkozott pontban a Meghívásos eljárás kizárólag technikai okból került megjelölésre. Az eljárás a Kbt. II.rész XVI.fejezet szerinti keretmegállapodás 2. része keretében a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti verseny újranyitás.
A IV.2) pont kiegészítése:
A megadott hirdetmény azonosítója kizárólag technikai okból került feltüntetésre, az a keretmegállapodás 1. részéhez kapcsolódik. A keretmegállapodás 2. részére vonatkozóan az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közvetlenül kerültek megküldésre az eljárás 1. része vonatkozásában nyertes ajánlattevők részére.
Nyertes Ajánlattevő adatai:
Magyar Vakond Kft.
6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.
Adószám: 22929486-2-03
További Ajánlattevők:
Magyar Bau Holding Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
adószám: 10776456-4-43.
A-G HÍD Konzorcium
HÍD Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
adószám: 14517286-2-44.
G- HÍD Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
adószám: 14541029-2-41
SV KEHOP 2 KONZORCIUM
SADE - Magyarország Mélyépítő Kft.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
adószám: 11097875-2-44
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
adószám: 13988560-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)