Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.01.21.
Iktatószám:863/2015
CPV Kód:45252126-7;45321000-3;45261410-1;45421100-5;45430000-0;45310000-3;45350000-5
Ajánlatkérő:Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-Javító Társulás
Teljesítés helye:Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep Hajdú-Bihar Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:„Sárrétudvari 2014.” Konzorcium (Aqua-General Kft. és Hidrofilt Kft. közös ajánlattevők)
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-Javító Társulás
Postai cím: Kossuth u. 72.
Város/Község: Sárrétudvari
Postai irányítószám: 4172
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kiss Tibor elnök
Telefon: +36 54578017
E-mail: onko4171@t-online.hu
Fax: +36 54578017
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vízügyi tevékenység
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018 azonosító számú, „Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség-javító beruházása” megnevezésű projekt megvalósítási szakaszában a vízműtelep meglévő klórgáz adagoló rendszerének és az azt magában foglaló épület korszerűsítésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep
Hajdú-Bihar Megye
NUTS-kód: HU321
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018 azonosító számú, „Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség-javító beruházása” megnevezésű projekt megvalósítási szakaszában a vízműtelep meglévő klórgáz adagoló rendszerének és az azt magában foglaló épület korszerűsítésére.
A közbeszerzés mennyisége:
Sárrétudvari-Biharnagybajom-Szerep kistérségi, közüzemi ivóvízellátó rendszer vízminőség javító fejlesztésének kivitelezése jelenleg folyamatban van.
Az építési folyamatok kivitelezése során felmerült, hogy a meglévő klórgáz adagoló rendszer és épület nem felel meg a jelenleg érvényes biztonságtechnikai előírásoknak.
A projekt nem tartalmazza a klórozó rendszer és épület korszerűsítését, azonban a projekt eredményes lezárásához szükséges.
A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018 azonosító számú, „Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség- javító beruházás” megnevezésű projekt megvalósítási szakaszában tervezői és generálkivitelezői feladatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzés dokumentációja megmaradó létesítményként kezelte a klórozó épületet és a benne lévő berendezéseket, azonban az utóbbi időszakban mind az épület, mind pedig a klórgáz adagoló berendezések állaga jelentősen leromlott, a vízmű telep klórozó épülete, és a jelenleg üzemelő klórozási technológia nem felel meg a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, rendeleteknek. A jelenlegi kialakítással nem tarthatók a munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások, tovább megállapítást nyert, hogy a meglévő rendszer nem illeszthető az új vízkezelési technológiához, mivel elavult és nem alkalmas a számítógépes felügyeleti rendszerbe történő integrálásra.
A felmerült műszaki hiányosságokat az épület felújításával, és a technológia korszerűsítésével lehet elhárítani.
A felújítás keretében az épület és a klórgáz adagoló rendszer teljes korszerűsítése történik meg, elhárulnak a munkavédelmi és biztonságtechnikai hiányosságok és a rendszer illeszthetővé válik a komplett vízkezelési és számítógépes felügyeleti rendszerhez.
A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok :
Klórgáz adagoló épület külső-belső felújítása (bruttó alapterület: 4,25 m2):
• Homlokzati hőszigetelés, felületképzés
• Tetőszigetelés, bádogozás
• Bejárati ajtók cseréje
• Belső oldalfal- és aljzatburkolás
• Belső falfestés
• Épületvillamossági felújítás
• Fűtés kiépítés (elektromos hősugárzó)
• Épület körüli járda építés
• Palackmentő (mésztároló) akna felújítása
Klórgáz adagoló rendszer (1 garnitúra):
• Három adagolási pont (nyersvíz, szűrtvíz, hálózati víz)
• Két palackos adagolás automatikus átváltóval
• Rotaméter
• Klórelfogyás jelző
• Klór visszacsapó szelep
• Ejektor
Biztonságtechnikai rendszer (1 garnitúra):
• Automatikus palacklezáró berendezés
• Szondás klórgáz érzékelő és riasztóberendezés fény- és hangjelzéssel, ventilátor indítási funkcióval, PLC-be köthető riasztási jellel
• Elektromos ajtónyitás (nyitás előtt szellőztetés)
• Védőeszköz tároló szekrény (gázálarc pót szűrőbetéttel, saválló kesztyű, kötény)
• Figyelmeztető táblák az előírásoknak megfelelően
Az eredeti építési beruházás becsült értéke nettó 176.911.000.- Ft
A jelen építési beruházás becsült értéke nettó 4.750.000,- Ft
A becsült érték összesen nettó 181.661.000,- Ft
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban, illetve árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes adatokat a dokumentáció tartalmazza, a mennyiségek tekintetében az abban részletezett információk az irányadóak.
A nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45252126-7
További tárgyak:45321000-3
45261410-1
45421100-5
45430000-0
45310000-3
45350000-5
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 4750000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)80
2. A vállalt jótállás időtartama (HÓNAP)20
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22629 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/10/31 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „SÁRRÉTUDVARI ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁSA” MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZÁBAN A VÍZMŰTELEP MEGLÉVŐ KLÓRGÁZ ADAGOLÓ RENDSZERÉNEK ÉS AZ AZT MAGÁBAN FOGLALÓ ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSÉRE
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/01/14 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Sárrétudvari 2014.” Konzorcium (Aqua-General Kft. és Hidrofilt Kft. közös ajánlattevők)
Postai cím: Keleti u. 34.
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
Telefon: +36 52272765
E-mail: info@aquageneral.hu
Fax: +36 52272765
Internetcím (URL): http://www.aquageneral.hu/
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 4750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 4750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4750000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4750000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
klórgáz adagoló épület külső-belső felújítása részfeladatai, biztonságtechnikai rendszer részfeladatai, klórgáz adagoló rendszer részfeladatai
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
„Sárrétudvari 2014.” Konzorcium (Aqua-General Kft. és Hidrofilt Kft. közös ajánlattevők) (név) 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0018
megnevezés: Sárrétudvari és térsége ivóvízminőség-javító beruházása
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/14 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------