Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/88
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.09.
Iktatószám: 8699/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. (5534 hrsz.);1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. (24037/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami építési beruházások lebonyolítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25840717241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muskovszky Petra
Telefon: +36 16174087
E-mail: iroda@sipzrt.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.sipzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.sipzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582922022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000582922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami építési beruházások lebonyolítása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tetőidom rekonstrukció tervező kiválasztása-2 rész
Hivatkozási szám: EKR000582922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés
Tárgya: Tetőidom rekonstrukció tervező kiválasztása - 2 részben
„A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület lerombolt historikus épületelemének helyreállításával összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése” – 1. rész
„Budapest V. kerület, Egyetem tér 1–3. szám alatti épület lerombolt historikus épületelemének helyreállításával összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése” – 2. rész
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BME Épület
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71250000-5
71320000-7
79415200-8
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. (5534 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész
A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület lerombolt historikus épületelemeinek helyreállítása tárgyú beruházással összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület (a továbbiakban: BME Épület) tetőidom-rekonstrukciójának tervezése az alábbiak szerint:
- a Szent Gellért tér felőli, a csatlakozó magastetőket is beszámítva 437 m2 vetületi magastető-alapterületű, kupola és a hozzá kapcsolódó tetődísz, díszes tetőfelépítmény a háborús sérüléseket és későbbi rombolásokat megelőző külső állapota (a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok, fotográfiák alapján megállapítható külső megjelenése, formája, geometriája) rekonstrukciójának tervezése;
- két irányban görbült felületű tetőidom, annak héjalása, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezete, díszműbádog elemek, továbbá díszműbádog tagozatok, valamint díszműbádog ornamentika és/vagy figurális elemek tervezése,
- természetes palafedéssel megvalósuló tetőidom tervezése,
- épület kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek (tagozatok és ornamentikus és / vagy figurális elemek) rekonstrukciójának konszignálásra is kiterjedő tervezése,
- az épületben található laboratóriumok meglévő tetőtérben átmenő kiszellőzésének tervezése olyan módon, hogy a tetőidom-rekonstrukció kivitelezése során és a megvalósult tetőidom-rekonstrukciót követően is a laboratóriumok folyamatos kiszellőzése biztosított legyen.
Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai:
- Műszaki előkészítés és Koncepciótervek készítése;
- Építési Engedélyezési Dokumentációk készítése;
- Kivitelezési Dokumentációk készítése;
- Tervezői Művezetés;
- Engedélyezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok, egyéb feladatok.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2)1. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max. 24 hónap) 25
2 M2) 3. pontra megjelölt szakember, meghatározott 12 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELTE Épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71250000-5
71320000-7
79415200-8
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. (24037/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest V. kerület, Egyetem tér 1–3. szám alatti épület lerombolt historikus épületelemének helyreállítása tárgyú beruházással összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
A Budapest V. kerület, Egyetem tér 1–3. szám alatti épület (a továbbiakban: ELTE Épület) tetőidom-rekonstrukciójának tervezése az alábbiak szerint:
- az Egyetem tér felőli, 1200 m2 vetületi magastető-alapterületű, kupola és az ahhoz kapcsolódó manzárd tetőidom a hozzá kapcsolódó tetődísz, díszes tetőfelépítmény a háborús sérüléseket és későbbi rombolásokat megelőző külső állapota (a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok, fotográfiák alapján megállapítható külső megjelenése, formája, geometriája) rekonstrukciójának tervezése;
- egy irányban görbült felületű tetőidom, annak héjalása, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezete, díszműbádog elemek, továbbá díszműbádog tagozatok, valamint díszműbádog ornamentika és/vagy figurális elemek tervezése,
- természetes palafedéssel megvalósuló tetőidom tervezése,
- épület kő vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek (tagozatok és ornamentikus és/vagy figurális elemek) rekonstrukciójának konszignálásra is kiterjedő tervezése,
- az ELTE Épület tetején meglévő, fenntartási kötelezettséggel bíró, működő napelemes háztartási méretű kiserőmű telep más épületre való áthelyezésének tervezése úgy, hogy az ELTE által e célra kijelölt épületben már működő napelemes háztartási méretű kiserőmű miatt ott kiserőmű tervezése szükséges;
- az eredeti tetőgeometria helyreállítása eredményeként kialakuló tetőfelépítmény nem teheti lehetetlenné az ELTE későbbi esetleges szándékai szerinti utólagos beépíthetőséget.
Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai:
- Műszaki előkészítés és Koncepciótervek készítése;
- Építési Engedélyezési Dokumentációk készítése;
- Kivitelezési Dokumentációk készítése;
- Tervezői Művezetés;
- Engedélyezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok, egyéb feladatok.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2)1. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max. 24 hónap) 25
2 M2) 3. pontra megjelölt szakember, meghatározott 12 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Kizáró okok igazolási módja:
(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell – ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg – annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. pontjaihoz: 2007. évi CXXXVI. törvény helyett, értsd 2017. évi LIII. törvényt.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
K1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
K1) (Közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a K1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét tüntesse fel.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); a 26. § (2), a Kbt. 41/A§, 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) és (3b) bekezdésére is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja és a 21. § (3b) bekezdés alapján az AF feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 12 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:
• a szolgáltatás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
• a szolgáltatás mennyisége;
• a teljesítés helye;
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás);
• az ornamentális és figurális elemek rekonstrukciós részletterveit készítő rekonstrukciós szaktervezők ismertetése;
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2.1)-M2.2) alkalmassági feltétel esetében a feltételeknek való megfelelés igazolására:
• a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
• a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).
AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt.41/A.§, 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (3a) bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben teljesített, de legfeljebb 12 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:
1. rész esetében:
M1.1) Legalább egy darab, eredetileg magastetővel rendelkezőépítmény tetőidoma külső rekonstrukcióját tartalmazó olyan tervezési referenciával (függetlenül az alkalmazott belső teherhordó szerkezettől), amely tervezés során mind a külső héjalás, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezet kialakításának tervei a feladat részét képezték, és amely tetőidom két irányban görbült felületű, díszműbádog elemeket, továbbá díszműbádog tagozatokat, valamint díszműbádog ornamentikát is tartalmazott, és amely rekonstrukció a beruházás megkezdésekor hiányzó vagy meglévő, de állapota miatt cserélendő díszműbádog tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.
M1.2) Legalább egy darab építmény kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek rekonstrukcióját tartalmazó, a konszignálásra is kiterjedő olyan tervezési referenciával, amely rekonstrukció hiányzó tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.
*Rekonstrukció: Korábban létezett, de megsemmisült épületelem korabeli tervek és / vagy fotográfiák alapján készült újbóli megépítése, létrehozása.
2. rész esetében:
M1.1) Legalább egy darab, eredetileg magastetővel rendelkező építmény tetőidoma külső rekonstrukcióját tartalmazó olyan tervezési referenciával (függetlenül az alkalmazott belső teherhordó szerkezettől), amely tervezés során mind a külső héjalás, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezet kialakításának tervei a feladat részét képezték, és amely tetőidom egy irányban görbült felületű, díszműbádog elemeket, továbbá díszműbádog tagozatokat, valamint díszműbádog ornamentikát is tartalmazott, és amely rekonstrukció a beruházás megkezdésekor hiányzó vagy meglévő, de állapota miatt cserélendő díszműbádog tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.
M1.2) Legalább egy darab építmény kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek rekonstrukcióját tartalmazó, a konszignálásra is kiterjedő olyan tervezési referenciával, amely rekonstrukció hiányzó tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.
*Rekonstrukció: Korábban létezett, de megsemmisült épületelem korabeli tervek és / vagy fotográfiák alapján készült újbóli megépítése, létrehozása.
Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
1. rész esetében:
M2)1.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint rendelkezik „Műemlékek területén gyakorlott” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és „vezető tervező” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi egyedi védelem alatt álló historikus épületek rekonstrukciós tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.
M2)2.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2)3.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 12 hónap kémiai üzemek és/vagy laboratóriumok technológiai szellőzésének tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.
*Laboratórium: A BME Ch jelű épületben a Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktató laboratóriumai működnek, melynek áttervezése nem feladat, de a laboratóriumok kiszellőzésének folyamatos biztosítása a tervezési feladat része.
**Kémiai üzem: Olyan üzem, amely a technológia részeként a beérkező nyersanyagokat kémiai folyamatok révén dolgozza fel, alakítja át.
***Kémiai laboratórium: Olyan laboratórium, amely kémiai üzemek tevékenységéhez kapcsolódó folyamatok kutatásával, tervezésével, szakmai előkészítésével foglalkozik.
2. rész esetében:
M2)1.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint rendelkezik „vezető tervező” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi egyedi védelem alatt álló historikus épületek rekonstrukciós tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.
M2)2.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M2)3.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 12 hónap napelemes rendszerű kiserőmű tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal
*Napelemes rendszerű kiserőmű tervezésével kapcsolatos elvárás: Az ELTE épület tetején jelenleg működő háztartási méretű kiserőmű más épületre való áthelyezése (figyelemmel arra, hogy az ELTE által e célra felajánlott épületben már működő háztartási méretű kiserőmű miatt ott kiserőmű tervezése a feladat).
Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.
Folytatást lásd VI.3) További információk 4. pont alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; 2001. évi LXIV. törvény; 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg a Kbt. 135. (8) bek alapján biztosított.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Szerződést megerősítő kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési- és jótállási biztosíték.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.
2. A KD az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege részenként 500.000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-00337287-00000017 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, mely esetben csatolandó az átutalási igazolás, vagy a bankszámlakivonat másolata. További információk a KD-ben találhatók.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott és az alábbiakban megjelölt további szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, illetve rendelkezniük kell az alábbi címekkel, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
1.rész esetében:
M2.1) szakember: „É” és „Műemlékek területén gyakorlott” cím és „vezető tervező” cím;
M2.2) szakember: „T”;
M2.3) szakember: „G”,
+ 1 fő szakember: „SZÉS5” Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultság
2.rész esetében:
M2.1) szakember: „É” és „vezető tervező” cím;
M2.2) szakember: „T”;
M2.3) szakember: „V”,
Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
6. Ajánlatnak tartalmaznia kell Az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
7. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.
9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Tanács 2022. április 8-i (EU) 2022/576 Rendelet 5k. cikke tekintetében.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
15. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
16. II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1.-2. szempont esetében az egyenes, a 3. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
17. IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt, 30 nap értendő.
18. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.
19. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Wolf Nikoletta (00960)
20. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák