Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/102
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.30.
Iktatószám:8767/2018
CPV Kód:34144510-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Miskolc Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK25151
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kriza Ákos Társulási Tanács elnöke
Telefon: +36 46512700
E-mail: hivatal@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító-számú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1009040000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosító-számú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34144510-6
További tárgyak:34144511-3
34144512-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3501 Miskolc, József Attila u. 65. szám
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.(AF.I.1. pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: az „Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019
azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"(továbbiakban: Projekt) keretében
a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése az alábbi mennyiségben:
N3 kategóriájú felépítményezett tehergépjárművek valamint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak
szerint:
tétel (típ us) sorszáma tétel (típus) megnevezése alap menynyiség (am) (db) opcionális mennyiség (om) (db)
1. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű am 10 om 2
2. Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű, darus am 1 om 0
3. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2) am 4 om 0
4. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2) daruval am 1 om 0
5. Kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (4x2) am 1 om 0
6. Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x6) am 2 om 0
7. Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz am 5 om 0
AK új (nem használt, nem felújított) eszközöket kív án jelen eljárás keretében beszerezni.
Az 1-2. számú gyűjtőjármű típus tömörítő lapos felépítményes, hátulsó töltésű tehergépjármű.
Az AK az alapmennyiségen túl meghatározta az opcionális részt Kbt. 58. § (1) bek. alapján. (AF. II.2.11)
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai
ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással
kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére AK-ként szerződő végső kedvezményezett (Miskolc Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) köteles akként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses
vállalási ár) nem tartalmazza.
Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben
szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi
állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni) azzal, hogy a 24 órán
belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével értelmezendő.
Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a
beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell
teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó (nyertes AT-ként szerződő fél) és Vevő (AK-ként szerződő fél) megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes AT feladatait és a
szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció, műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az AD bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások 40
2 2.1. alszempont: Megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh) 12
3 2.2. alszem pont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh) 7
4 2.3. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g /kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
5 2.4. alszempont: A megajánlott 1-6. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
6 2.5. alszempont: A megajánlott 1-6 . tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen hirdetmény II.2.4) pontjában meghatározott alap-mennyiségek és az ott, tételenként meghatározott opciós mennyiségek szerinti (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig
terjedően) megfelelő mennyiségű eszközök vonatkozásában vételi jogot köt ki, mellyel ajánlatkérő azonos egységárakon azonos
szerződéses feltételek mellett élhet a szerződésben meghatározott időtartam alatt a szerződésben meghatározottak szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” KEHOP-3.2.1-15-2017-00019
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 214 - 444388
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1132480000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1009040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1.
Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Ajánlattevő adószáma: 11440424-2-05
2.
Ajánlattevő neve: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 2851 Környe Iparcentrum u. 3.
Ajánlattevő adószáma: 10526093-2-11
A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Ajánlattevő adószáma: 11440424-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)