Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.25.
Iktatószám: 8825/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye: Magyarország, az ELTE-hez tartozó tervezéssel érintett épület címe. A tervszolgáltatás helyszíne: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34696556
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Endre Márton
Telefon: +36 309118169
E-mail: sandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elte.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001196892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai tervezési feladatok, keretmegállapodás
Hivatkozási szám: EKR001196892020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez tartozó különféle építmények energetikai tervezési feladatainak, valamint kiegészítő szolgáltatások ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai tervezési feladatok, keretmegállapodás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az ELTE-hez tartozó tervezéssel érintett épület címe. A tervszolgáltatás helyszíne: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez tartozó különféle építmények komplex (generál) magasépítési energetikai tervezési feladatainak ellátására irányul, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő egyedi szerződésekben meghatározottak szerint.
Keretösszeg: 1.000.000.000,- Ft, a keretmegállapodás megkötését követően a megrendelések időbeli ütemezésük szerint egymással azonos, vagy egymáshoz közeli időpontban fognak történni. Azaz az egy időben történő maximum megrendelés értéke 1.000.000.000,- Ft.
AK rögzíti, hogy minimum 20 db projekt szintű (minimum 20 db építményt érintő) megrendelésre fog sor kerülni a keretmegállapodás keretében. A tervezési munkákat meglévő, működő és közhasználatú épületeket érintően kell végezni. A tervezéssel érintett közhasználatú épületek közül minimum 10 db iskola funkciójú, minimum 1 db kollégium funkciójú, min. 3 db műemléki védettségű vagy helyi védettségű. A tervezéssel érintett épületek összesített hasznos szintterülete 200.000 m2. Azaz az egy időben történő maximum megrendelés hasznos szintterület mennyisége 200.000 m2.
A tárgyi eljárás szerinti tervezési feladatok generál magasépítési tervezési feladatoknak minősülnek (építész, gépész, elektromos, és energetikai feladatok együttes ellátása), melynek keretében a tervezőnek mind a felmérési terveket és koncepció terveket, mind pedig a kiviteli terveket el kell készítenie valamennyi érintett épület esetében. A kiviteli tervdokumentációkat a felmérési tervek és koncepció tervek jóváhagyásától számított 120 napon belül kell elkészíteni.

Épületek energetikai korszerűsítésének tervezési feladatai az alábbi tervezett mennyiségi mutatók mellett
Mutató neve Mértékegység Összesen
További kapacitás megújuló energia előállításra: MW 0,36
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése: kWh/év 52 500 000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése: tonna CO2 egyenérték 10 238
Energiahatékonysági fejlesztések által előállított primerenergia felhasználás csökkenés GJ/év 189 000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség GJ/év 1 620
Az épületek energetikai korszerűsítésének főbb tervezési feladatai:
- Energiahatékonyság javításra vonatkozó tervezési feladatok
- Az épületek hőtechnikai adottságainak javítását célzó munkanemek tervezése.
- Az épületek fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítésének tervezése.
- Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó (Napkollektorok, Biomassza, Hőszivattyú, Napelemes) rendszerek tervezése.
AK a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés megkötés érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás során adja meg az adott közbeszerzés tárgyára és az adott szerződés feltételeire vonatkozó konkrét adatokat.
A konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának (amennyiben egy ajánlattevővel kerül megkötésre a keretmegállapodás) vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásával (amennyiben több ajánlattevővel kerül megkötésre a keretmegállapodás), verseny újranyitást követő szerződéskötéssel kerül sor.
Az ajánlatkérő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevő(k)nek, azaz párhuzamosan több ajánlat egyidejű kidolgozására, illetőleg több egyedi szerződés egyidejű teljesítésére is kötelezhető, összehangolt és rövid teljesítési határidők mellett. A teljesítés sajátossága, hogy a teljesítéssel érintett egyes helyszínek vagy egyes építmények helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe illeszkednek vagy helyi értékvédelem alatt állnak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részében, azaz a verseny újra nyitás alkalmával alkalmazott értékelési szempontok azonosak a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazottakkal.
A tervezett energiamenedzsment eszköznek meg kell felelnie az EN 15232 szabványnak, aktív szabályozásra, valamint a KEHOP-5.2.15-21. indikátorvállalásainak a tényleges, mért adatokkal történő összevetésére alkalmasnak kell lennie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1) szakember energetikai korszerűsítés keretében megvalósuló meglévő épület energetikai korszerűsítésének felmérési és/vagy koncepció és/vagy kivit. terveinek elkészítésében szerzett szakmai gyak. (min. 0, max. 15 db) 10
2 M.2.2) szakember energetikai korszerűsítés keretében megvalósuló meglévő épület energetikai korszerűsítésének felmérési és/vagy koncepció és/vagy kivit. terveinek elkészítésében szerzett szakmai gyak. (min. 0, max. 15 db) 10
3 M.2.3) szakember energetikai korszerűsítés keretében megvalósuló meglévő épület energetikai korszerűsítésének felmérési és/vagy koncepció és/vagy kivit. terveinek elkészítésében szerzett szakmai gyak. (min. 0, max. 15 db) 10
4 M.2.4) szakember energetikai korszerűsítés keretében megvalósuló meglévő épület energetikai korszerűsítésének felmérési és/vagy koncepció és/vagy kivit. terveinek elkészítésében szerzett szakmai gyak. (min. 0, max. 10 db) 10
5 Ajánlattevő által vállalt többlet jótállás a tervekre (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Forrás: uniós forrás (KEHOP), intenzitás tervezetten 100 %, mely függ a majd aláírt Támogatási szerződésben foglaltaktól.
II.2.14) További információ:
II.2.5) pont folytatása: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont
1. Értékelési szempont: Ár: Nettó egyösszegű kumulált ajánlati ár (nettó, Ft), fordított ar.
2-5. É.sz. Szakemberek szakmai tapasztalatának db száma, egyenes ar.
6. É.sz.: Ajánlattevő által vállalt többlet jótállás a tervekre, egyenes ar.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy a 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által
a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről
szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval. Az előzetes igazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés alapján történik. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott –
igazolásokat is benyújtja.
P/1.) A felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja)
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (magasépítési tervezés) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja mindösszesen a 350.000.000 forintot.
P/2.) Cégszerűen aláírt
nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítési tervezésből) származó,
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:
P/1.) Az adózott eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év tekintetében legalább két évben negatív volt.
P/2.) A felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítési tervezésből) származó, általános forgalmi adó nélkül
számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg mindösszesen a 350.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott –
igazolásokat is benyújtja.
M/1.) A felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja)
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban),
— a szerződést teljesítő fél neve,címe,
— a szerződést kötő másik fél neve, címe,
— a tervezés tárgya: azzal a tartalommal és részletezettséggel kell megadni amelyből az M.1.alkalmassági követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható,
— a tervezés mennyisége,
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
M/2.) Azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), illetve csatolva a diplomamásolatot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja) Amennyiben az adott szakember rendelkezik a szükséges jogosultsággal, abban az esetben nem szükséges csatolnia a diplomamásolatát.
Az M/1.) igazolásnak és az M/2.) önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül befejezett, a Korm. rend. 22. § (1) bek. szerint igazolt, szerződésszerűen teljesített referenciával:
épület építésére és/vagy felújítására és/vagy átépítésére és/vagy átalakítására és/vagy modernizációjára vonatkozó, felmérési-, koncepció terveket és kiviteli terveket is magában foglaló generál magasépítési tervezési referenciával, ahol a tervezéssel érintett összesített hasznos szintterülete elérte, vagy meghaladta a 85.000 m2-t és a tervezési feladat magában foglalta legalább az alábbi területeket:
- energetikai felújítás,
- építészet,
- gépészet,
- erős és gyengeáram,
- energetikai szakértési feladatok,
- napelemes rendszer tervezése.
A tervezéssel érintett terület nagysága összeadódhat több szerződésből. Ajánlattevő maximum 15 db szerződésből igazolhatja a fenti követelményeknek való megfelelőségét. A bemutatott 15 db referencia közül legalább 1 db referenciának műemléki védettségű vagy helyi védettségű épület tervezésére kell, hogy vonatkozzon.
Épület: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § 10. pont szerinti definíció.
Hasznos szintterület fogalma: az összes építményszint bruttó alapterülete.
Generál tervezés: a szakági tervezők teljeskörű koordinációja.
Energetikai szakértési feladatok: energetikai szakértő (SZÉS6) által ellátott épületek energetikai szakértési feladatai. Az épületenergetikai szakértői vizsgálat kiterjedhet az alábbi területekre: épületszerkezetek hőtechnikai jellemzőinek vizsgálata, épület hővesztesége, hőterhelése, vízellátás és csatornázás rendszer, fűtési rendszer, hűtési rendszer, HMV rendszer, légtechnikai rendszer, hidraulikai és légtechnikai beszabályozások ellenőrzése, commissioning, épületgépészeti rendszerek energiafogyasztása, energiafogyasztási adatok értékelése, monitoring energiaszámlák feldolgozása és értékelése.
M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.2) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) Építmények gépészeti tervezési szakterület tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.3) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) Építményvillamossági tervezési szakterület tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.4) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV. rész 16. pont (betűjele: SZÉS6, vagy hatályos átsorolás előtti) Épületek energetikai szakértése tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződés teljesítésével kapcsolatos fizetési feltételeket, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek keretmegállapodás megkötését követően az egyedi szerződések keretében:
Devizanem: magyar forint (HUF). Előleg a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Az egyedi szerződések alapján nyertes ajánlattevő 1 db előlegszámla, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult.
A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megbízó általi átvételét követő 30 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)-(2) alapján.
Biztosítékok: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/naptári nap, de max. 15 %. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Telj. bizt., Jóltelj. bizt.: a nett. váll. díj 5-5 %-a. Jótállás: 12 hó.
Nyertes ajánlattevő(k)nek a keretmegállapodás megkötését követően az egyedi szerződések keretében az adott tervezési munka értékének min. 60 %-át elérő kártérítési összegű/év, és min. 40 %-át elérő kártérítési összegű/kár felelősségbiztosítással kell rendelkeznie építészeti és műszaki tervezési tárgyban, ami az alvállalkozók (altervezők, közreműködők) szolgáltatásaira is kiterjed. A felelősségbiztosítás időtartamát a projekthez kell igazítani, a felelősségbiztosítás fenntartásának pontos időtartama a verseny újranyitások alkalmával határozhatók meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint. Ajánlatkérő Felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel kizárásának indokolása: Különálló keretmegállapodások esetén egy konkrét feladatra irányuló, több megállapodást érintő egyedi szerződés megkötése műszakilag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, az a megrendelő érdekeit veszélyeztetné. Ezért nem biztosított a részajánlattétel lehetősége. Továbbá a keretmegállapodás tárgyát képező tervezési feladatok komplex feladatok, melyek a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból állnak. A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel. Ajánlatkérő komplett felmérési-, koncepció- és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
2. A Közbesz. Dok. (KD) az EKR-ben érhetők el.
3. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tart.
4. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1), (3)-(6), 41/C. § (3) szerint történik.
5. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
6. Valamennyi határidő Közép-európai (CET) idő szerint értendő.
7. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
10. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nemáll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
11. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja.
12. Benyújtandó dokumentumok: AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetést excel és pdf. formátumban. Az árrészletezőt AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
13. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
14. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben
lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.
15. FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019.
16. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan a Kbt. 81. § (11) bek. alapján, tekintettel arra, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
17. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: felhívás III.1.2) és III.1.3) pont.
18. A tervezési munkákat a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítéssel érintett helyi építészeti értékvédelem alatt álló környezetbe
illeszkedő vagy helyi értékvédelem alatt álló építményen végzett vagy épületet érintő munka esetén, különösen, ha az műemlék, a
műszaki kivitelezhetőség kívánalma többet tartalmazhat, mint ami egyéb munkával kapcsolatosan felmerülhet. Továbbá felmerülhet,
hogy a megvalósításhoz külföldi előírásokat, szabványokat is figyelembe kell venni. Amennyiben a fenti esetek bármelyike fennáll,
abban az esetben a keretmegállapodás keretében a Vállalkozó vállalási ára az ajánlati ár 1,2-szerese.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
20. Ajánlati biztosíték:
Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,- Ft.
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-01426201-00000000
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg- azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati
biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetésesetében az ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01426201-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni,
feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérők nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződésalapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a
szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a
131. § (9) bekezdése szerinti esetben."
21. Ajánlattevőnek az ajánlata részeként energetikai tervkoncepciót kell készítenie a dokumentációban előírtak szerinti tartalommal. (indikatív szakmai ajánlat)
22. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bek.-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A keretmegállapodás hatálybalépésének a feltétele a Támogatási szerződés aláírása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák