Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/95
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.19.
Iktatószám: 8858/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NITROTERV Tervező, Beruházó, Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22646356204
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi
Telefon: +36 66251464
E-mail: kucserane@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosfejlesztes.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varosfejlesztes.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: E-busz tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000052632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Modern Városok Program keretében az „Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása (Iktatószám: FFF/1580-5/2019-ITM_SZERZ.)” tárgyú projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetés készítése tervezési szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 123450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: E-busz tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) és az ajánlatkérő telephelye (5600 Békéscsaba, Szent István tér 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházásokhoz tartozó tervezési feladat, amely több részterület, szakági terv és engedélyezési eljárás összehangolt programja alapján kell hogy megvalósuljon.
Egy komplex projekt előkészítésében az építészet, urbanisztika, közlekedés és közműtervezés valamint az IT rendszertervhez kapcsolódóan marketing és arculati koncepció is elkészül, egy tervezési megbízás keretén belül. A tervező feladata lesz az összes hozzájárulás és engedély beszerzése, amely alapján az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítható.
● Fontos elvárás, hogy minden tervezési ciklus térinformatikai és létesítmény informatikai (BIM) alapon készüljön, hogy a tervek tovább vezethetőek legyenek a városi üzemletetési keretrendszerben.
● A közbeszerzési dokuementáció részét képező tervezési program és tenderdokumentáció javaslatot tett a területre vonatkozó szabályozási terv vonatkozásában tervhiba javítására (övezeti jel pótlására). Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, szükség van a településrendezési eszközök módosítására és a kapcsolódó településrendezési eszközök módosítási javaslatának elkészítésére is.
● A tervezési feladatok megrendelése egy megbízás keretén belül történik, egy generáltervező (nyertes ajánlattevő) feladata az összes részfeladat elkészítése, koordinálása, mivel azok kölcsönhatásban vannak egymással, komplex fejlesztési projektet alkotnak.
Tervezési feladatok összegezése az engedélyeztetési eljárások lefolytatásával:
● geodéziai és talajmechanikai felmérések elvégzése, talajvizsgálati szakvélemény beszerzése
● Telephely építési engedélyezési- és kiviteli terv készítése, előzetes egyeztetése, e-közmű, tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulások stb, építési engedély beszerzése. Irodaépülethasznos alapterülete földszint+emelet: cca.: 440-450 m2, busz szervízcsarnok hasznos alapterülete: cca.: 220-250 m2.
● A telephely ERD készítése és régészeti próbafeltárás.
● Békéscsaba területére SUMP - Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítendő
● Csomópont - Útépítési- és forgalomtechnikai engedélyezési és kiviteli terv készítése, előzetes egyeztetése, e-közmű, tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulások, építési engedély beszerzése - szakhatóságok állásfoglalásával: Rendőrség, Katasztrófavédelem stb. A terület belső úthálózatának, parkolóinak terve az építészeti tervezéssel párhuzamosan zajlik, az engedélyezési tervbe épül be.
● Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítés.
● Telephely tájépítészeti tervezése/környezettervezése
● Az elektromos tápellátás engedélyezési és kiviteli tervezése, transzformátor telepítésével, töltő állomások kiépítés tervezése - igénybejelentés alapján kiadott szolgáltatói tájékoztatás szerint - Fontos, hogy az energiabetáplálást úgy kell megtervezni, hogy a napelemes betáplálással vagy anélkül is megoldható legyen a buszok töltése.
● Vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
● Gyengeáramú hálózat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
● A telek belső közművesítésének (nyomvonalak és műtárgyak) engedélyezési- és kiviteli szintű tervezése
● Világítási terv készítése, alépítmények engedélyezési és kiviteli tervezése
● ITS részletes rendszerterv és feladatspecifikáció készítése
● ITS - Proof of concept kialakítása a teljes busz vonalhálózatra informatikai tervet kell készíteni, a városüzemeltetési rendszerhez való csatlakozás biztosításával.
● Azon buszmegállók esetében, ahol intelligens közlekedésvezérlő rendszer elemei épülnek ki, az erősáram és gyengeáram biztosítása tervezendő (engedélyezési és kiviteli terv készítése, engedélyezési eljárás lefolytatása)
● ITS - arculati terv utastájékoztatási rendszer elemeihez
● Marketingterv készítendő a közösségi közlekedést érintő utastájékoztató rendszerhez.
● A kivitelezés idejében tervezési feladatokkal összefüggő tervezői feladat ellátása (tervezési művezetés).
● A tervezési feladatok ellátása során folyamatos együttműködés szükséges a Smart Grid rendszer II. ütem tervezőjével.
A részletes tervezési programot és tenderdokumentációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2.A) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 10
2 2. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2. B) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem)  10
3 3. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2. C) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 10
4 4. Az ajánlattevő kíván-e bevonni a szerződés teljesítésébe az AF III.1.3. M/2. D) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő további szakember(eke)t? (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 021 - 050147
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: E-busz tervezési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NITROTERV Tervező, Beruházó, Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11529721219
Postai cím: Nike Körút 2/1
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309930470
Internetcím(ek): (URL) www.nitroterv.hu
Fax: +36 88596296
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gyengeáramú és erősáramú tervezés
Intelligens közlekedési rendszer tervezése és fenntartható közlekedés tervezése
Építész tervezés
Épületgépészet
Csomópont- út, parkoló tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő és nyertes ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: NITROTERV Tervező, Beruházó, Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2/1.
Adószáma: 11529721-2-19
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)