Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/97
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.21.
Iktatószám: 8896/2021
CPV Kód: 38432000-2
Ajánlatkérő: Agrártudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.;2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.;2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrártudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: 15300519207
Postai cím: Brunszvik Utca 2 174. 176
Város: Martonvásár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2462
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák János
Telefon: +06 22569598
E-mail: deak.janos@agrar.mta.hu
Fax: +06 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.atk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.atk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás-fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ATK- GINOP 56- Q-PCR, Spektrofotométer, KIT-ek
Hivatkozási szám: EKR000504212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a GINOP -2.3.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt keretében Q-PCR és Spektrofotométer, Szekvenáló berendezéshez és Nukleinsav tisztító kitek beszerzésére.
A közbeszerzés mennyisége a felhívás II.2.4) pontjában kerül meghatározásra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szekvenáló berendezéshez kitek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
DNS szekvenáláshoz reagens kit, DNS preparáló kit, DNS indexelő kit és PhiX kalibrációs könyvtár kit; összesen 6-féle kit, összesen 13 db mennyiségben, ezek részletes leírása a műszaki leírásban.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A reagens kit esetében a maximális output: 15 Gb (600-ciklus), 3.8 Gb (150-ciklus). (Igen/Nem) 10
2 A reagens kit esetében a maximális read-ek száma eléri a 25 milliót. (Igen/Nem)  10
3 A reagens kit használható kevert (sok fajt tartalmazó) mikrobiális genom DNS szekvencia elemzéséhez is. (Igen/Nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár [nettó forintban megadva] / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -2.3.2-15-2016-00056
II.2.13) További információ
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) szerinti „fordított arányosítás” és „pontkiosztás”módszereinek alkalmazásával történik.
Ajánlatkérő az Értékelési részszempontok szerinti pontok kiosztásáról az Ajánlattételi dokumentációban ad részletes tájékoztatást.
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) Elnevezés:
Nukleinsav tisztító kitek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24327000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tisztító kit 1 (~60 ml): 2 darab kit;
Tisztító kit 2 (~5 ml): 1 darab kit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott többletminőségi feltételek mindkét kiszerelésre vonatkoznak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Automatizált DNS tisztító rendszerekhez is használható. (Igen/Nem)  5
2 A kiindulási DNS legalább 80%-os visszanyerése a tisztítás során. (Igen/Nem) 10
3 A kittel egy tisztítási lépés időtartama kevesebb, mint 30 perc.(Igen/Nem) 5
4 Gyöngy arány = 1,8-nál a maximális kinyerés (medián-érték) 250bp DNS-nél van. (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár [nettó forintban megadva] / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -2.3.2-15-2016-00056
II.2.13) További információ
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) szerinti „fordított arányosítás” és „pontkiosztás”módszereinek alkalmazásával történik.
Ajánlatkérő az Értékelési részszempontok szerinti pontok kiosztásáról az Ajánlattételi dokumentációban ad részletes tájékoztatást.
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.1) Elnevezés:
Q-PCR és Spektrofotométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
További tárgyak: 38951000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Q-PCR - 1 db: kvantitatív (vagy real-time) PCR készülék, ami legalább öt (green, yellow, orange, red,crimson) különböző csatornán gerjeszt és detektál, nagyfelbontású olvadáspont elemzésre (HRM) képes.
2. Spektrofotométer - 1 db: UV/VIS mikrofolyadékos spektrofotométer DNS, RNS, fehérje mennyiség, optikaidenzitás meghatározására 2 μl minta térfogatból.
A teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszakileírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök üzembe helyezése és Ajánlatkérő székhelyén (2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.) 2 főnyi személyzet betanítása 1 munkanap időtartamban az üzemszerű használatra, az üzembe helyezést követően.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1 Spektrofotométer: Számítógép nélküli, érintőképernyős vezérlés (Igen/Nem)  4
2 1.2 Spektrofotométer: Koncentráció mérés minimum 2-1.000 ng/µl tartományban, duplaszálú DNS-re. (Igen/Nem)  4
3 1.3 Spektrofotométer: Hullámhossz pontosság legalább 1nm. (Igen/Nem)  4
4 1.4 Spektrofotométer: Hullámhossz-tartomány: 240-740 nm, vagy ennél szélesebb (Igen/Nem) 4
5 1.5 Spektrofotométer: Fényforrás: Xenon villanófény (Igen/Nem)  4
6 2 Jótállás vállalt időtartama (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár [nettó forintban megadva] / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP -2.3.2-15-2016-00056
II.2.13) További információ
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) szerinti „fordított arányosítás” „egyenes arányosítás” és „pontkiosztás”módszereinek alkalmazásával történik.
Ajánlatkérő az Értékelési részszempontok szerinti pontok kiosztásáról az Ajánlattételi dokumentációban ad részletes tájékoztatást.
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okokra vonatkozó benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Ajánlattevőnek, ajánlathoz csatolni kell, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő szakmai alkalmasságot jelen eljárásban nem ír elő.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése alapján:
„(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal) lezárt üzleti évben összesen nem éri el:
1. rész esetében szekvenáló berendezéshez tartozó kit-ek vonatkozásában: nettó 3 000 000,-Ft
2. rész esetében nukleinsav tisztító kit-ek vonatkozásában: nettó 750 000,- Ft
3. rész esetében molekuláris biológiai készülékek vonatkozásában: nettó 10 000 000,- Ft

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.


Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő, illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 év legjelentősebb árubeszerzéseinek ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 23 § (3) alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja (év/hónap/nap), a beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel szükséges ismertetni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése alapján:
„(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
1. rész: összesen legalább 8 db szekvenáló berendezéshez tartozó kit-ek szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített adás-vételi szerződéssel vagy szerződésekkel.
2. rész: összesen legalább nettó 750 000 forint értékben teljesített nukleinsav tisztító kit-ek vonatkozásában, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített adás-vételi szerződéssel vagy szerződésekkel.szerződéssel.
3. rész: összesen legalább nettó 10 000 000 forint értékben teljesített molekuláris biológiai készülékek vonatkozásában, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szerződéssel vagy szerződésekkel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért Nyertes ajánlattevő felelős, Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
Késedelmi kötbér melynek mértéke a késedelemmel érintett teljes nettó vállalkozási díj értékének 1 %-a/késedelmes naptári nap. Ajánlatkérő a 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződést azonnalihatállyal felmondani.
A Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a szállító számláját, figyelemmel Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni Ajánlatkérő követelését. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
Nyertes Ajánlattevő az általa leszállított gépek vonatkozásában azoknak üzembe helyezésétől számított megajánlásának megfelelő időtartamú jótállást vállal, mely Nyertes Ajánlatevőt a gépek üzembe helyezésének időpontjától kezdődően terheli.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés finanszírozása a GINOP -2.3.2-15-2016-00056 azonosítószámú projekt keretében történik.
A támogatás intenzitása: 100 %
A finanszírozás formája: utófinanszírozás
Konkrét fizetési feltételek:
1. és 2. rész esetében:
Megrendelő 1 db számla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlát a szerződés tárgyát képező KIT-ek leszállításának szerződésszerű és megrendelő által igazolt teljesítését követően nyújthatja be Eladó a nettó szerződéses ellenérték 100%-áról.

3. rész esetében:
Megrendelő 1 db számla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A számlát a szerződés tárgyát képező gépek leszállításának és üzembe helyezésének és 2 főnyi személyzet 1 munkanapban történő használatra való betanításának szerződésszerű és megrendelő által igazolt teljesítését követően nyújthatja be Eladó a nettó szerződéses ellenérték 100%-áról.
A konkrét fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a lent hivatkozott jogszabályok szerint kerül kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
• 2013. évi V. törvény,
• 2017. évi LIII. törvény,
• 2011. évi CXCV. törvény,
• 2017. évi CL. törvény.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A Kbt. 135. §(1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülhető valamennyi költség tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentáció és szerződéstervezet tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
„fordított arányosítás” „egyenes arányosítás” és „pontkiosztás”módszereinek alkalmazásával történik.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: • Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
• Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát (közös ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
• Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
• Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
• Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
• Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésére.
• A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
– Ajánlatkérő a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló Korm. rendelet alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi eljárásban Sziklay Richárd (lajstromszám: 00876) jár el felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként.
– Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem kíván élni a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti lehetőséggel.
– Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
- Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges