Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/98
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.25.
Iktatószám: 8976/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: NKE Ludovika Campus, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; NKE Bajai Campus, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14 illetve az NKE egyéb telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15795719251
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdács Réka
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NKE tervezési keretszerződés beruházások előkész.
Hivatkozási szám: EKR000456782021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő keretszerződés kíván kötni a nyertes ajánlattevővel később meghatározandó építési beruházásokkal kapcsolatosan tervezési, tervellenőri szolgáltatások végzésére.
Az NKE tervezett beruházásaihoz adott esetben szükséges tervezési feladatok többek között: különböző szintű tervek készítése, melyek szükségesek az engedélyezéshez, ajánlatkéréshez, építőipari kivitelezéshez, állapotfelméréshez, állapot vagy megvalósítás dokumentálásához, ezek alapján a tervdokumentáció összeállítása, mely tartalmazza az építési beruházás pontos adatait, a kivitelezési technológiát és az árazott és árazatlan költségvetést. A kivitelezés folyamán továbbá egyéb feladatok végzése, tervezői művezetés.
Tájékoztatás: a tervek szerint kb. 4 - 6 beruházás megvalósításához fogja Ajánlatkérő a keretszerződés alapján, egyedi szerződés megkötésével igényelni a nyertes ajánlattevő közreműködését tervezőként illetve adott esetben tervezői művezetőként.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 50000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NKE tervezési keretszerződés beruházások előkész.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NKE Ludovika Campus, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.; NKE Bajai Campus, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14 illetve az NKE egyéb telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevővel (Tervező) kapcsolatos követelmények: a Tervező – mint generáltervező – a Keretszerződés alapján, valamint az írásbeli Egyedi Megrendelésben foglaltak szerint különösen az alábbi feladatok valamelyikének ellátásra köteles:
Tervezett feladatok:
- Főépület 1. és 2. emeleti helyiségek klimatizálásának tervezése (engedélyes és kiviteli tervek): 1720 m2 (műemléki védelem alatt álló épület)
- Főépület hőközpont korszerűsítése (engedélyes és kiviteli tervek): 50 000 m2 épület vonatkozásában (műemléki védelem alatt álló épület)
- Szárnyépület kiállító tér tervezés (engedélyes és kiviteli tervek): 200 m2 (műemléki védelem alatt álló épület)
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget minden fenti tervezési feladat lehívására, a keretösszeg felhasználása az Ajánlatkérőnél felmerülő egyéb tervezési feladatokra is felhasználásra kerülhet.
I. Tervezési feladatok előkészítése:
A Tervező köteles a Megrendelő által az Egyedi Megrendelés keretében szolgáltatott adatok alapján meghatározott területre vonatkozóan elvégezni. A Tervező köteles ellenőrizni és – amennyiben szükséges – elvégezni, valamint az Ingatlan adottságaival kapcsolatos mindennemű bizonytalanság kiküszöböléséhez szükséges mértékben kiegészíteni minden, a tervezési feladataihoz és a Beruházás sikeres megvalósításához szükséges (különösen talajmechanikai, hidrogeológiai, stb.) vizsgálatot, geodéziai, szükség esetén közműállapot felmérést és ezt megfelelően dokumentálni.
II. Koncepciótervek elkészítése
III. Engedélyezési tervek elkészítése:
A Tervdokumentációt olyan módon kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti ÉTDR-be történő feltöltésre.
IV. Kiviteli tervek elkészítése:
A Tervező feladatát képezi az építési engedélyezési dokumentáció és megszerzendő építési, létesítési engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások, beruházási részterületek és volumen alapján, a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített Kiviteli Tervek elkészítése, valamint minden olyan, a Keretszerződésben, Egyedi Megrendelésben, Közbeszerzési Dokumentációban nem nevesített tervezési feladat, amelyek a hatósági vagy szakhatósági egyeztetések során előírásra kerülnek.
V. Költségvetés:
Főösszesítővel ellátott árazott, részletes tervezői költségvetés, valamint árazatlan költségvetés.
VI. Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok
VII. Egyéb feladatok:
Eljár az összes engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése érdekében. közreműködik a Beruházásra vonatkozó építésügyi hatósági, szakhatósági (így különösen az építési engedélyezési) eljárásokban és az érintett közművekkel, közszolgáltatókkal történő egyeztetésekben.
VIII.
Tervezői művezetés
További, a Tervező feladataival kapcsolatos részletek a "Tervező feladatai" dokumentumban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.1./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 20
2 3./ A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.2./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
3 4./ A műszaki- szakmai alkalmassági feltételek M.1.3./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0, max. 60 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 48
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 50000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban szereplő ár struktúrája az értékelés és a szerződés tekintetében több részből áll:
1.a É jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma: 8]
1.b É jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma: 8]
1.c G jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma: 8]
1.d G jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma: 8]
1.e V jelű és jogosultságú szakember mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/nap) [súlyszáma: 8]
1.f V jelű és jogosultságú szakember fél mérnöknapra vonatkozó ajánlati ára (HUF/0,5 nap) [súlyszáma: 8]
Az árakra adott pontszám számítási definícióját a Közbeszerzési dokumentáció "Az értékelés szempontjai" c. bekezdése tartalmazza.
A teljesítés időtartama a Szerződés hatályba lépésétől számítódik.
A II.1.5) és II.2.6) pontokban szereplő összeg a megkötendő keretszerződés összege, melynek 70% -a felhasználására Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a szerződés időtartamát tekintve.
Az alkalmazandó jogszabályok (nem kizárólagosan):
1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
3. Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv.
4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletIII. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá tartozik, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. § -16. §-ban foglaltakra is.
1 Kizáró okok előzetes igazolása:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) úgy kell megtennie az ajánlatát, hogy az megfeleljen a Kr.1-16. §-ában foglaltaknak. A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t elektronikus formában ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja ajánlattevők részére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül, ajánlattevő ezt köteles kitölteni.
2.Kizáró okok előírt módon történő igazolása ajánlattevő részéről:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a kizáró okok alább előírt igazolására:
a) A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 8. § -a,
b) a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a Kr. 10. §-ban felsorolt igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles benyújtani, illetve adott esetben hivatkozni annak elektronikus elérhetőségére.
3. Alkalmasságot igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Az ajánlattevő az alkalmasság előzetes igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviselője) teszi meg.
4. Alkalmasságot nem igazoló gazdasági szervezet kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtania. (a nyilatkozatot akkor is szükséges benyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését)
5. Minősített ajánlattevők kizáró okokkal kapcsolatos igazolása:
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8. § és 10. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban a Közbeszerzési Dokumentáció ad részletes útba igazítást.
6. A Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1./ A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyának (építőipari-, és /vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Pénzügyi alkalmassági feltételek előzetes igazolása:
A Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy teljesíti az előírt pénzügyi alkalmassági feltételeket. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek az EEKD IV. rész α pont kitöltésével, illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek az EEKD IV. rész α pont kitöltésével.
Pénzügyi alkalmassági feltételek végleges igazolása:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (vagy döntése szerint az azt követő, meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt) köteles felhívni a pénzügyi alkalmassági feltételek P.1./ pontban előírt igazolásainak benyújtására. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1./ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a becsatolt nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő közbeszerzés tárgyának (építőipari-, és/vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) megfelelő általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan összességében nem érte el a nettó 26 000 000 HUF-ot. Amennyiben ajánlattevő a működését később kezdte meg, úgy (a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (építőipari-, és/vagy a kapcsolatos szakipari tervezések) származó nettó 26 000 000 HUF árbevétellel szükséges igazolnia az előírt minimumkövetelményt.
Az előírt minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki-szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja előzetesen ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont), illetve ajánlatkérő elfogadja előzetesen a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, hogy megfelel az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek. (EEKD IV. rész α pont). Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M.1./ Szakemberek:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M.1./ alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember jogosultságát (azaz a betöltendő pozíciót), a szakember nevét, születési idejét, kamarai azonosítóját, az ajánlattevővel való jogviszonyát (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, alvállalkozó). A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentum másolatok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával igazolandó. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni (rendelkezési állási nyilatkozat). (Kr.21. § (3) bek. b) pont)
A szakmai önéletrajz tartalmazza a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakember nevét, születési idejét, kamarai névjegyzékbe való vétel időpontját, az ehhez előírt gyakorlati időt, valamint a szakemberek többlet szakmai tapasztalatának bemutatását, munkahelyeit. Az önéletrajzot a szakembernek saját kezűleg szükséges aláírnia.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69. §, valamint a Kr. 21-22.§-ai szerint kell eljárnia.
M.1.1./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklete II. 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 32. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3./ Szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 34. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ tekintetében:
M.1.1./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklete II. 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési területen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 34. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3./ Legalább 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. 32. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen érvényes jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelményekkel, szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő - Megrendelő, nyertes Ajánlattevő - Tervező
Főbb feltételek:
1) Ha a Keretszerződés teljesítése Tervezőnek felróható okból meghiúsul, Tervező köteles a teljes Tervezési Díj 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
2) Ha a Tervező késedelembe esik, a késedelem időpontjától kezdve a teljesítésig naponként a teljes nettó Tervezési Díjrész 0,5%-ának megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles.
3) A Tervezőt szerződésszegési kötbér terheli, ha olyan okból, amelyért felelős, bármely egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi. Mértéke: nettó 100.000,-Ft, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő.
4) A Tervező hibás vagy késedelmes teljesítése esetén Megrendelő mindaddig megtagadhatja a teljesítésigazolás kiadását és a Tervezési Díj megfizetését, amíg Tervező nem, vagy nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít.
5) A kötbérterhes tervezői szerződésszegés esetén a Megrendelő a kötbéren felül a Keretszerződésben és a Ptk.-ban a szerződésszegésre megállapított további jogkövetkezmények érvényesítésére is jogosult, és a kötbért meghaladó mértékű kárát követelheti.
6) Hibákért való felelősség és jótállás (lsd. Szerződés 11. pontja)
7) Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó Tervezési Díjrész három (3) %-ával egyező.
8) Jótállási biztosíték: mértéke a a nettó Tervezési Díjrész öt (5)%-ának megfelelő.
9) A Keretszerződés alapján a Tervező által bármely Egyedi Megrendelés szerint elkészített, egyedi alkotásnak minősülő Tervdokumentáció szerzői jogi védelem alatt áll.
10) A Megrendelő a Tervdokumentációval való rendelkezési jogát kiköti, azaz a Keretszerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely terv és egyéb szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban a Megrendelő kizárólagosan és szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően.
11) A Felek a Keretszerződést határozott időtartamra, a hatálybalépéstől számított 36 (harminchat) hónapra, de legfeljebb a Keretszerződés 10.1 pontjában meghatározott keretösszeg kimerüléséig kötik.
12) Tervező a Keretszerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített tevékenysége alapján az Egyedi Megrendelés szerinti díjazásra jogosult azzal, hogy számlát csak a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be.
13) A Tervezési Díj nem tartalmazza a hatósági eljárások díjait és illetékeit, melyeket a Megrendelő köteles közvetlenül a hatóságnak megfizetni.
14) A Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a Tervező által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő számla kiállítását követő 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni.
15) A Tervező a Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult mindaddig, amíg a Megrendelő a fizetést nem teljesíti.
További részleteket a szerződés tervezet tartalmaz.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendszer.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK-ajánlatkérő, AT-ajánlattevő, szerz.-szerződés, alk.-alkalmasság
1. Az Ajánlati felhívásban részajánlattételi lehetőség nem szerepel, ez az alábbi okok miatt nem releváns: Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni az arra alkalmas és kiválasztott egy ajánlattevővel. A nyertes ajánlatban megadott árakkal, és szakemberekkel várja el ajánlatkérő az egyedi szerződésekben megfogalmazott feladatok teljesítését, melyek természetesen a beszerzés tárgyával koherensek, azzal korrelálnak. Jelenleg még nem kristályosodott ki, hogy mely beruházásokra lesz megfelelő fedezet, ezen okoknál fogva a részajánlat tétele nem releváns.
2.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját
3. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdését.
4. A Kbt. 40. §-ára tekintettel a közbesz-i elj. az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül
lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. AK az elj. dokumentumait a kizárólag az EKR- ben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.
5. Minősített ajánlattevők vonatkozásban hivatkozunk a Kr. 30. § (4) bek.-ben foglaltakra,a vonatkozó rendelkezések
figyelembevételére AT-k részére, mely szerint AK az alk. feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
6. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
7.Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
8.A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazd-i szereplő közösen is tehet ajánlatot.
9.A Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglaltaknak megfelelően az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.i követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez a feltétel teljesíthető az előírt kizáró okokra illetve alk.i feltételekre vonatkozó előzetes nyilatkozat(minta) vonatkozó részének kitöltésével.
10 .Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd-i és pü-i alk. igazolásához felhasználja a tv. erejénél fogva kezesként felel az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
11.A szakmai-műszaki alk. igazolása esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek alá kell támasztania, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ennek érdekében be kell mutatnia olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely ezt alátámasztja.
12.A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz. teljesítésében, az AK a szerz. teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9) bek.-ben foglaltaknak megfelel.
13.Az ajánlatban szerepelnie kell a Felolvasólapnak, melynek elektronikus űrlapját az EKR tartalmazza.
14. AK a Kbt. 66. § (2) bek. alapján előírja az EKR-ben megadott elektronikus űrlap szerinti nyilatkozat megtételét az AF feltételeire, a szerz. megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
15.A benyújtandó iratok további jegyzékét az EKR és KD tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, melyek nem lettek külön megnevezve,azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei)valamint az EKR-ben az adott eljáráshoz hozzárendelt elektronikus űrlapok tartalmazzák vagy amelyeket a Kbt. előír.
16.A közbeszerzési szerződésre a Ptk. előírásait is alkalmazni kell.
17. AK a Kbt. 71. §-ban előírt lehetőségeket biztosítja.
18. Értékelés: az adható pontszám intervalluma 0-10 pont. A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Az ár: 1. melléklet A.1.aa) szerinti fordított arányosítás; Minőségi szempontok: 1. melléklet A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás. A részletes leírás a Közbeszerzési dokumentáció 2.6.3 pontjában található.
19. Szakmai felelősségbiztosítás: 26 millió Ft/év, 10 millió Ft/kár.
20. Az eljárásra a Kbt., a Ptk. és az egyéb magyar jogszabályok vonatkoznak.
21. Ajánlatkérő nem köti a közbeszerzési eljárásban történő részvételt gazdálkodó szervezet alapításához.
22. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot.
23. FAKSZ: Endrédi Gábor (lastromszám: 00387)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák