Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/97
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.21.
Iktatószám: 9030/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szeged város területén belül. A pontos teljesítési helyek karakterkorlát miatt a II.2.13) pontban kerülnek részletezésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735629206
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000497682021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000497682021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szeged, ELI lézerközpont tervezői művezetés
Hivatkozási szám: EKR000497682021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb feladatok:
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés megvalósítását és a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását - elsősorban a kivitelezés helyszínén és meghatározott időszakokban magyarázattal és tanácsadással kell elősegítenie és figyelemmel kísérnie. A tervezői művezetési szolgáltatást minden olyan igényelt vagy műszakilag indokolt szakág tekintetében meg kell valósítani (így különösen építészet, útépítés, közműépítés (vízvezeték, víz-és szennyvíz csatorna, gázvezeték, villamos hálózatok)), amely a tervezés során felmerült.
Nyertes Ajánlattevő - a tervezői művezetés keretében - közreműködik az engedélyezési és a kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés megvalósítása érdekében. Figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a kiviteli tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását, a terveket értelmezi, az anyagkiválasztásokat szükség szerint műszakilag véleményezi. Nyertes Ajánlattevő a tervezői művezetés keretén belül a tervezési szerződés szerinti jótállási körbe tartozó tervezői tevékenységet, részletterv készítést, tervmódosítást, tervjavítást nem végezhet.
A tervezői művezetésre előirányzott mérnöknapok száma: 90 nap.
Egy mérnöknap alatt 8 munkaóra értendő azzal, hogy az elvégzett tevékenység óra, töredékóra esetén perc alapú kimutatással tételesen számolandó el. Az egyes résztevékenységek adott esetben percben megadott időintervallumai összeadódnak, amely alapján nyertes ajánlattevő egy teljes munkaóra elérése esetén jogosult a megajánlott mérnöknapra irányadó díjazásra. Amennyiben a végelszámolás során a munkaórák megállapítását követően a fennmaradó töredékpercek nem fednek le egy teljes munkaórát, nyertes ajánlattevő ezen összesített időintervallumot a megajánlott mérnöknapra irányadó díjazást figyelembe véve arányosan számolhatja el.
Kivitelezés tervezett kezdése: 2021. IV. negyedév.
Kivitelezés teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 15 hónap.
A részletes feladat meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
A kivitelezés főbb munkanemei, mennyiségi adatai:
Útépítési munkák:
- Humuszterítés: 31.880 m2
- Humuszleszedés: 10.225 m3
- Töltésszélesítés: 5.770 m3
- Talajstabilizáció készítése: 16.495 m3
- Szegély készítése: 16.848 m
- Térburkolat: 1.227 m2
- Homokos kavics védőréteg: 8.191 m3
- Szórt alap készítése: 10.601 m3
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1.633 m3
- Ckt útalap: 160 m3
- Aszfalt alapréteg: 1.530 m3
- Aszfalt kötőréteg: 1.468 m3
- Aszfalt kopóréteg: 2.529 m3 (m2)
- CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m3
- Füvesítés: 11.564 m2
- Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15.420 m2
- Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db
Vízépítési munkák:
- Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1.231 m
- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1.733 m
- Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m
- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 3.265 fm
- Rézsű- és mederburkolat készítés: 1.709 m2
- Tározók építése: 1.000 m3-es és 2.484 m3-es
- Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m
- Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m
Elektromos munkák:
- Közvilágítási kábel bontása: 1.200 m
- Közvilágítási oszlop bontása: 49 db
- Közvilágítási kábel fektetése: 6.320 m
- Közvilágítási oszlop elhelyezése: 163 db
- Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db
- Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1.320 m
- Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4.160 m
Gázépítési munkák:
- DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m
- DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m
- DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m
- DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m
- DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m
- DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m
- DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő álláspontja, hogy a tárgy jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, annak biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel. A tervezői művezetés egy építési beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás, mely építési folyamat, így a hozzá kapcsolódó tervezői művezetés sem szakaszolható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, ELI lézerközpont tervezői művezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged város területén belül. A pontos teljesítési helyek karakterkorlát miatt a II.2.13) pontban
kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok:
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezés megvalósítását és a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását - elsősorban a kivitelezés helyszínén és meghatározott időszakokban magyarázattal és tanácsadással kell elősegítenie és figyelemmel kísérnie. A tervezői művezetési szolgáltatást minden olyan igényelt vagy műszakilag indokolt szakág tekintetében meg kell valósítani (így különösen építészet, útépítés, közműépítés (vízvezeték, víz-és szennyvíz csatorna, gázvezeték, villamos hálózatok)), amely a tervezés során felmerült.
Nyertes Ajánlattevő - a tervezői művezetés keretében - közreműködik az engedélyezési és a kiviteli terveknek megfelelő kivitelezés megvalósítása érdekében. Figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a kivitelezés során a kiviteli tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását, a terveket értelmezi, az anyagkiválasztásokat szükség szerint műszakilag véleményezi. Nyertes Ajánlattevő a tervezői művezetés keretén belül a tervezési szerződés szerinti jótállási körbe tartozó tervezői tevékenységet, részletterv készítést, tervmódosítást, tervjavítást nem végezhet.
A tervezői művezetésre előirányzott mérnöknapok száma: 90 nap.
Egy mérnöknap alatt 8 munkaóra értendő azzal, hogy az elvégzett tevékenység óra, töredékóra esetén perc alapú kimutatással
tételesen számolandó el. Az egyes résztevékenységek adott esetben percben megadott időintervallumai összeadódnak, amely alapján nyertes ajánlattevő egy teljes munkaóra elérése esetén jogosult a megajánlott mérnöknapra irányadó díjazásra. Amennyiben a végelszámolás során a munkaórák megállapítását követően a fennmaradó töredékpercek nem fednek le egy teljes munkaórát, nyertes ajánlattevő ezen összesített időintervallumot a megajánlott mérnöknapra irányadó díjazást figyelembe véve arányosan számolhatja el.
Kivitelezés tervezett kezdése: 2021. IV. negyedév.
Kivitelezés teljesítési határideje: a munkaterület átadásától számított 15 hónap.
A részletes feladat meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
A kivitelezés főbb munkanemei, mennyiségi adatai:
Útépítési munkák:
- Humuszterítés: 31.880 m2
- Humuszleszedés: 10.225 m3
- Töltésszélesítés: 5.770 m3
- Talajstabilizáció készítése: 16.495 m3
- Szegély készítése: 16.848 m
- Térburkolat: 1.227 m2
- Homokos kavics védőréteg: 8.191 m3
- Szórt alap készítése: 10.601 m3
- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése: 1.633 m3
- Ckt útalap: 160 m3
- Aszfalt alapréteg: 1.530 m3
- Aszfalt kötőréteg: 1.468 m3
- Aszfalt kopóréteg: 2.529 m3 (m2)
- CP4/2,7 pályaburkolati beton: 184 m3
- Füvesítés: 11.564 m2
- Új út építése, teljes pályaszerkezettel: 15.420 m2
- Körforgalom építése (UME szerinti egysávos lakott területi): 3 db
Vízépítési munkák:
- Szivárgórendszer építése PVC, LPE csőből: 1.231 m
- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1.733 m
- Beton vízelvezető folyóka ráccsal: 596 m
- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése: 3.265 fm
- Rézsű- és mederburkolat készítés: 1.709 m2
- Tározók építése: 1.000 m3-es és 2.484 m3-es
- Átereszek építése előregyártott vb elemekből: 487 m
- Kerítésépítés (drótfonatos 1,8 m drót): 245m
Elektromos munkák:
- Közvilágítási kábel bontása: 1.200 m
- Közvilágítási oszlop bontása: 49 db
- Közvilágítási kábel fektetése: 6.320 m
- Közvilágítási oszlop elhelyezése: 163 db
- Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 248 db
- Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1.320 m
- Középfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 4.160 m
Gázépítési munkák:
- DN32 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 518 m
- DN50 acél nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 73 m
- DN20 PE középnyomású fogyasztói leágazó gázvezeték: 41,6 m
- DN63 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 19 m
- DN110 PE középnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 77 m
- DN315 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiváltás: 118 m
- DN63 PE nagyközépnyomású leágazó gerincvezeték kiváltás: 118 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1 alkalmassági követelmény a) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 20
2 Az M/1 alkalmassági követelmény b) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 10
3 Az M/1 alkalmassági követelmény c) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 10
4 Az M/1 alkalmassági követelmény d) pontjában bemutatott szakember többlet gyakorlati ideje (minimum 0 hónap- maximum 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői művezetés díja (nettó Ft/ mérnöknap) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001
II.2.13) További információ
1) A II.2.7.) pont - Teljesítési határidő: Az Ajánlattevő a tervezett létesítmény kivitelezése teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja Ajánlatkérőt. A tervezői művezetést a kapcsolódó építési beruházás munkaterületének Vállalkozó részére történő átadásától az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (az átadás-átvételi eljárás kezdő napjáig) terjedő időszakban, valamint az átadás átvételi eljárás időtartama alatt kell ellátni. A kapcsolódó építési beruházásban a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 15 hónap, ennek megfelelően a felhívás II.2.7) pontjában is ez az időtartam került feltüntetésre.
2) II.2.3.) pont -A teljesítés helye: Szeged város következő helyszínei:
- Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
- Kerékpárút az 5. sz. főút és a Zápor út között, valamint az ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja mellett (0+000 – 0+960 km sz.); ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja (0+000 – 0+332 km sz.), Zápor út (0+000 – 0+775 km sz.) és a Régi Posta utca (0+000 –0+100 és 0+000 – 0+373 km szelvények között); Vinkler László utca (0+775 – 1+525 km sz. között); Zsámbok réti sor, Vértói út (1+525 – 3+157 km sz. között)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése értelmében nem kívánja
alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést. Amennyiben a gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja.
A Kbt. 67. § (4) bek. szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm.rendelet 1.§ (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az Ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők,valamint alkalmasságot igazoló szervezetek képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt.41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlanság: Ajánlattevő alkalmatlan, ha a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakmai tapasztalatot, gyakorlati időt bemutató szakmai önéletrajz és a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával, vagy adott esetben a szakmai önéletrajz benyújtása mellett a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat vagy regisztrációs szám) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b). A mellékelt közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az önéletrajzban tüntessék fel a kamarai számot, valamint a bejegyzés idejét is. Szakmai önéletrajz benyújtása kötelező, abban megjelölendő a szakember ajánlattételkor fennálló munkaviszonya, adott esetben egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, illetve munkáltatója. Továbbá csatolandók a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai.
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést és befejezés idejét év és hónap megadásával (folyamatban lévő munkák esetében ezen információ rögzítésével). Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít,pl. az 1 hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül elfogadásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K szakterületen (Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület) tervezési tevékenység végzésére jogosító kódszámú jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel, valamint a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
b) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL szakterületen (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület) tervezési tevékenység végzésére jogosító kódszámú jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel, valamint a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
c) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GO szakterületen (Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület) tervezési tevékenység végzésére jogosító kódszámú jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel, valamint a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel;
d) legalább 1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-VI szakterületen (Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület) tervezési tevékenység végzésére jogosító kódszámú jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel, valamint a névjegyzékbe vételhez szükséges gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióba is jelölhető.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. (Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembernek kell részt venni a teljesítésben.)
Amennyiben a bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Nyertes ajánlattevő késedelme esetén az alábbi késedelmi kötbér megfizetésére köteles:
I. Ajánlatkérő által jelzett helyszíni művezetési igény esetén, a megjelenés késedelme és/vagy a szükséges műszaki
megoldásnak a vállalt vagy ajánlatkérő által megjelölt határidőhöz mért késedelme esetén nettó 80.000 Ft-/fő/nap;
II. Tervkészítés szükségessége esetén az önként vállalt vagy ajánlatkérő által megjelölt határidő elmulasztásával a késedelem időtartamára a tervezési munkarész előre, írásban rögzített nettó művezetési díj után számított napi 1%, de minimum 80.000 Ft késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérőnek fizetni.
Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát a nyertes Ajánlattevővel szemben jogosult érvényesíteni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatást tételes elszámolás alapján, szerződéskötést követően negyedévente utólag fizeti Ajánlatkérő.
Az elvégzett munka ellenértékét az ajánlatkérő képviselője által leigazolt teljesítést követően utalja át forintban, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján. Az elszámolás és az ajánlat pénzneme HUF.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a negyedéves teljesítéstől számított nyolc napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Fizetési folyamat: A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése irányadó, így a kifizetés a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik.
Ajánlatkérő pénzügyi késedelme esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6) bekezdés).
A számlák akkor kerülnek befogadásra, ha azt nyertes ajánlattevő az előírt formában és tartalommal a Kbt., a számviteli szabályok és Ajánlatkérő által megadott, és adott esetben a támogatásra irányadó szempontok szerint bocsátotta ki.
Nyertes ajánlattevőnek a számlázás során figyelemmel kell lennie arra, hogy az adott esetben Ajánlatkérő által finanszírozott költségek, valamint a támogatási intézkedésből finanszírozásra kerülő költségek elkülönítve kerüljenek megjelenítésre.
A kifizetésre irányadók a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet előírásai is.
A beszerzés európai uniós támogatásból, adott esetben önerővel kiegészítve valósul meg. A finanszírozás 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, utófinanszírozás keretében.
A Kbt. 27/A §.-a alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlát okán a felhívás VI.3.9. pontjában kerül részletezésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Értékelési módszer 1. részszempont (Tervezői művezetés díja):AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb ár) kap 10 pontot,míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra a fordított arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet /P= (Alegjobb/Avizsgált) *(Pmax-Pmin)+ Pmin/ szerint. A 2.,3.,4. és 5. részszempont (Többlet gyakorlati idő): A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra az egyenes arányosítás módszerét követve a Közbeszerzési Hatóság, a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett képlet (P= (Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin) szerint.
2. Közbeszerzési szaktanácsadó:Dr. Magosi Lóránd (lajstromszám: 01101)
3.Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e.) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4. Ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire,szerződés megkötésére és teljesítésére,kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Ajánlathoz csatolandó az Ajánlattevő(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírás-mintája.
6.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén nyilatkozni szükséges EKR űrlap kitöltés útján,és folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem,és érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolás.
7.Az alkalmassági feltételek,előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatot EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
9. Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást kell csatolni.
10. Jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt.,a végrehajtási rendeletek,s a Ptk. szabályai irányadóak.
11. Ajánlat elkészítése során,amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll,azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap,Ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus,pdf formátumú másolatának csatolását írja elő a Kbt. 41/B § (2) bek. előírásai szerint.
12. Ajánlatkérő térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre https://ekr.gov.hu címen. Részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a dokumentumok letöltése.
13. Ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és e részek tekintetében igénybe venni kívánt,ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat(Kbt.66.§ (6)), adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges.
14. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetén újabb hiánypótlás
elrendelésére van mód.
15. Nyertes AT-nek szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkezni a dokumentáció előírása szerint.
16. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges