Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.06.05.
Iktatószám: 9222/2013
CPV Kód: 34711100-5
Ajánlatkérő: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Teljesítés helye: A repülőgépek vonatkozásában: a nyertes Ajánlattevő vagy Alvállalkozójának európai telephelye az átvételi folyamat és a berepülés után; A földi kiszolgáló berendezések vonatkozásában: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (6000, Kecskemét, Reptéri út 4.), Magyarország. A kiképzés vonatkozásában: nyertes ajánlat alapján.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.07.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03174
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Keszthelyi Gyula
Telefon: +36 14338017
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Állami Légiszállító Flotta – szállítógép beszerzés, a hozzá tartozó kiképzéssel és induló alkatrész készlettel
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
A repülőgépek vonatkozásában: a nyertes Ajánlattevő vagy Alvállalkozójának európai telephelye az átvételi folyamat és a berepülés után;
A földi kiszolgáló berendezések vonatkozásában: MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (6000, Kecskemét, Reptéri út 4.), Magyarország.
A kiképzés vonatkozásában: nyertes ajánlat alapján.
NUTS-kód HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Állami Légiszállító Flotta – szállítógép beszerzés, a hozzá tartozó kiképzéssel
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34711100-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. változat:
2 darab személyszállító repülőgép + 1 darab személyszállításra alkalmas teherszállító repülőgép a kapcsolódó földi támogató berendezésekkel- és rendszerekkel és kiképzési szolgáltatással.
A kiképzési szolgáltatás tekintetében Ajánlatkérő a hajózó személyzet vonatkozásában csak a szimulátor képzés lehívására vállal kötelezettséget.
2. változat:
1 darab személyszállító repülőgép + 2 darab személyszállításra alkalmas teherszállító repülőgép a kapcsolódó földi támogató berendezésekkel - és rendszerekkel és kiképzési szolgáltatással
A kiképzési szolgáltatás tekintetében Ajánlatkérő a hajózó személyzet vonatkozásában csak a szimulátor képzés lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő nem írja elő mindkét változatra a kötelező ajánlattételt.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2013/08/01 (nap/hónap/év)
Befejezés 2013/12/31 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1. Amennyiben Szállító a szerződést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének 1%-a /nap, legfeljebb a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értékének maximum 20%-a.
2. Hibás teljesítés esetén Szállítót a késedelmi kötbér mértékének megfelelő mértékű kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek időtartama a minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő.
3. A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Szállítót a szolgáltatás teljesítésének kötelezettsége alól.
4. A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben Szállító a vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése Szállítónak felróható okból meghiúsul, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás, vagy késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 20%-a.
5. A kötbért Szállító a Megrendelő által kiállított felszólító levél alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.
6. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- Szállító megsérti a szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettségét;
- Szállító megszegi a szerződésben a közeli hozzátartozó szerződés teljesítésébe való bevonására vonatkozó rendelkezést;
- A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Szállító az ajánlattétel, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
- Szállító szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az általa igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a részvételre jelentkező által kiállított számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét a Kbt. 130. § (3) a) pontban foglaltak szerint, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevételével.
Részteljesítés és részszámlázás a támogató eszközök leszállítása, valamint a teljesített kiképzési szolgáltatás után, és repülőgépenként lehetséges.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
A részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.- 11. §§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a „R”. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, a részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát. (A dokumentáció mellékletében található minta szerint.)
A Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy a részvételre jelentkezésben nincs olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az részvételi jelentkezésben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. (A dokumentáció mellékletében található minta szerint.)
A Részvételre jelentkezőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okokat illetően az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a Részvételre jelentkező választása szerint.
1.) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
2.) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) Részvételre jelentkező – figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontjára – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja szerint csatolja részvételi jelentkezéséhez a valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által részvételre jelentkező számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelzőszáma(i);
- mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját;
- számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy éven belül 30 naptári napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen mikor és milyen időtartammal, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P1.) valamely számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven belül, nem volt 30 naptári napot meghaladó sorban állása. Amennyiben Részvételre jelentkező az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, ezen időtartamra vonatkozóan egynél több alkalommal fordult elő 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a P1) alkalmassági követelményeknek a közös Részvételre jelentkezők esetén elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésben meghatározott esetekben az 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a Részvételre jelentkező(k) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik(nak). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Részvételre jelentkező – figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontjára – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja részvételi jelentkezésébe a beszerzés tárgyára (repülőeszközök forgalmazása) vonatkozó érvényes, akkreditált szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítványát vagy annak hiteles másolatát vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés figyelembe vételével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M1.) rendelkezik a beszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységre (repülőeszközök forgalmazása) vonatkozó érvényes, akkreditált szervezet által kiállított MSZ EN ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségirányítás érdekében tett egyenértékű intézkedéseinek egyéb bizonyítékával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés figyelembe vételével.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a M1) alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők esetén elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdésben meghatározott esetekben az 55.§ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet(nek), a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételre jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező(k) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik(nak). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
x Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
repülőgép beszerzési ár 60
repülőgép állapota a hátralévő életciklus alapján 20
szállítási idő hetekben (a közelebbi időpont a jobb) 5
képzési költségek 5
földi kiszolgáló berendezések beszerzési ár 10
további előnyök 6
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
77000/13-13/028
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/07/01 (nap/hónap/év) Időpont: 9:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 1270 Pénznem: EUR
A fizetés feltételei és módja:
A fenti összeg (nettó 1 000 EUR + ÁFA) átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00289500-00000000 számú számlájára fizetendő. Az átutalási megbízás küldemény rovatában az eljárás azonosítót fel kell tüntetni.
Az utalási igazolás átadása a dokumentáció átvételének feltétele. Az utalási igazolásról az átadás alkalmával másolatot nem áll módunkban készíteni. A befizetés igazolásaként, a befizetett összegről, az Ajánlatkérő két héten belül, számlát küld a Részvételre jelentkező vagy az alvállalkozó részére.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 52. § (1)-(2) bekezdésére.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/07/01 (nap/hónap/év) Időpont: 9:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2013/07/11 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU EN
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
I) Értékelési módszer:
Az ajánlatnak teljesítenie kell minden műszaki követelményt. Ezek a követelmények az alábbiak szerint kerülnek kiszámításra
1.) Az 1., 4. és 5. pont esetében az adható pontszámok: 1-10 pont között, úgy, hogy a legalacsonyabb ajánlati ár kapja a maximális pontot, a többi ajánlat vonatkozó pontszámát a (legalacsonyabb ajánlati ár/vizsgált ajánlati ár)*10 képlet eredménye adja meg.
Az 1. pont esetében az ajánlati árat a 3 db repülőgép vételára a felújítás és festés, valamint a teljesítéssel kapcsolatos összes költséggel összeszámítva adja ki.
2.) A 2. pont esetében az adható pontszámok: 1-10 pont között úgy, hogy a maximális pontot a legmagasabb értékű „hátralévő életciklus/gyártó által meghatározott maximális életciklus” arányszám kapja. A többi ajánlat vonatkozó pontszámát a (a vizsgált arányszám/legmagasabb arányszám)*10 képlet eredménye adja meg.
A hátralévő életciklus számítása a következő módon történik a 3 db repülőgép átlagában:
- sárkány
- hajtóművek
- segéd hajtómű
- futóművek
3.) A 3. pont esetében az adható pontszámok: 1-10 pont között, úgy, hogy az első repülőgép leszállítására megajánlott legrövidebb szállítási határidő kapja a maximális pontot, a többi ajánlat vonatkozó pontszámát a (legrövidebb szállítási határidő/vizsgált szállítási határidő)*10 képlet eredménye adja meg.
Első repülőgép esetében a megajánlott szállítási határidő nem lehet több, mint a szerződéskötéstől számított 15 hét. Ennél magasabb megajánlás érvénytelen.
(A második és a harmadik repülőgép szállítási határideje a műszaki követelmények szerint.)
4.) A 6. pont esetében az adható pontszámok 1-10 pont között úgy, hogy a legtöbb előnyt megajánló ajánlat kapja a maximális pontot, a többi ajánlat vonatkozó pontszámát a (legtöbb előny/vizsgált előny)*10 képlet eredménye adja meg.
1. Az eredeti gyártó engedélye burkolat nélküli repülőtereken való alkalmazáshoz;
2. Legalább 1 repülőgép felszerelve póttartállyal (standard üzemanyag-kapacitás + legalább 5%);
3. További egy (összesen 2) repülőgép felszerelve póttartállyal (standard üzemanyag-kapacitás + legalább 5%);
4. Az eredeti gyártó engedélye önvédelmi rendszerek (besugárzásjelző-, rakéta közeledésre figyelmeztető és zavarórendszerek) beépítéséhez;
5. Meredek megközelítési képesség (legalább 4,5°-os siklópálya);
6. Azonos FMS (Flight Management System – repülési navigációs támogató rendszer).
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, a pontos képletet a részvételi dokumentáció tartalmazza.
Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal, ezt követően az így kialakuló értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az ajánlattevő végső pontszáma, mely – a plusz pontokkal együtt – maximálisan 106 pont lehet.
Ajánlatkérő azon érvényes ajánlatot hirdeti ki az eljárás nyerteseként, amelynél az összesített pontszám a legnagyobb.
II) A Kbt. 49.§ (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő címén a Közbeszerzési okmány átvevőhelyen munkanapokon H-P 8.00-12.00 óráig, az részvételi határidő lejáratának napján 09.00 óráig.
A dokumentációt részvételre jelentkező (igénylő) aláírásra jogosult képviselője, vagy az általa írásbeli meghatalmazással felruházott személy veheti át.
A dokumentáció átadásának feltétele egy dokumentáció igénylés átadása, mely olvashatóan tartalmazza a részvételre jelentkező, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó cég pontos nevét, telephelyét, levelezési címét, telefon és fax számát, bankjának megnevezését, bankszámlaszámát és adószámát, a cégjegyzésre jogosult nevét.
A Kbt. 50. § (3) bekezdés szerinti kérelem esetén a részvételre jelentkező, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó a dokumentáció igénylőlapon kért információk hiánytalan megadásával igényelheti a dokumentációt.
III) A részvételi felhívás benyújtásának formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
IV) A részvételi jelentkezést kettő példányban kell benyújtani, melyek közül az egyiket "eredeti", a másikat pedig "másolat" felirattal kell megjelölni. Továbbá a részvételi jelentkezést a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) adathordozón is be kell nyújtani.
V) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés értelmében az Ajánlatkérő az alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1.)-M1.) alkalmassági követelmények vonatkozásában.
VI) Kbt. 67.§ (1) bekezdés alapján a hiánypótlás lehetősége teljes körben biztosított.
VII) A Kbt. 60. § (4) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezést Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja.
VIII) Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást a részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldését követő 5 munkanapon belül küldi meg minden érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkező részére.
Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében nyilatkozzon az alábbiakról:
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon a Kbt. 40.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján.
• Részvételre jelentkező nyújtson be cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezése elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy semmilyen kártérítésre nem tart igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon arról, hogy a dokumentációban foglalt műszaki követelményeket elfogadja.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a 355/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján elismeri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind alvállalkozói vonatkozásában.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. tv. 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal. Amennyiben részvételre jelentkező nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal, nyilatkozzon, hogy vállalja az annak megszerzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget.
• Részvételre jelentkező nyilatkozzon annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a teljesítés során alvállalkozót kíván bevonni, az részvételre jelentkezőre vonatkozó szabályok az alvállalkozókra is érvényesek, ezek betartásáért egyetemlegesen az részvételre jelentkezőt terheli a felelősség.
Részvételre jelentkező nyilatkozzon az alábbiakról:
• Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tanúsított minőségirányítási rendszerét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.
Részvételre jelentkező nyújtsa be az alábbi dokumentumokat:
• A Részvételre jelentkező nyújtsa be saját, vagy alvállalkozója részére kiállított alábbi dokumentumokat:
a) az országában illetékes szervezet által részére kiállított, a beszerzés tárgyához illeszkedő tevékenység folytatására feljogosító dokumentum egyszerű másolatát.
b) az EASA part 147 szerinti érvényes akkreditációról szóló dokumentum, vagy országában illetékes légügyi hatóság által kiadott, a kiképzés végrehajtására feljogosító dokumentum egyszerű másolatát.
c) az EASA part 145 szerinti érvényes akkreditációról szóló dokumentum, vagy országában illetékes légügyi hatóság által kiadott, a műszaki karbantartás végrehajtására feljogosító dokumentum egyszerű másolatát.
• Részvételre jelentkezőnek - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra tekintettel - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
• Részvételre jelentkező nyújtsa be azon személyek aláírási címpéldányait vagy azok másolatait, szükség esetén meghatalmazását is, akik az eljárás során kötelezettségvállalásra, és a szerződés aláírására jogosultak.
• Részvételre jelentkező nyújtsa be a dokumentáció szerint a kötelező nyilatkozatokat.
A részvételi jelentkezések bontásának helye: HM FHH közbeszerzési okmány átvevő helyiségben (1134 Budapest Dózsa György út 51. I. épület földszint. A bontás időpontja: a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 09.00 óra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137.§ (3)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/05/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Dokumentáció átvevő helyiség
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György út 51.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Keszthelyi Gyula főigazgató
Telefon: +36 14338065
E-mail:
Fax: +36 14338007
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Dokumentáció átvevő helyiség
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Dózsa György út 51.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Keszthelyi Gyula főigazgató
Telefon: +36 14338065
E-mail:
Fax: +36 14338007
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.