Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/106
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.04.
Iktatószám:9327/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000527772019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000527772019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunaújváros intermodális csp. fejlesztése tervezés
Hivatkozási szám: EKR000527772019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Dunaújváros Megyei Jogú Város intermodális csomópont fejlesztése projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dunaújváros intermodális csp. fejlesztése tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak:71243000-3
71245000-7
71311300-4
71312000-8
71313000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzendő szolgáltatás, a 2018. október hónapban készült, „Dunaújváros intermodális csomópont előkészítése, Megvalósíthatósági tanulmány és Költség-haszon elemzés” című dokumentumban megvalósításra javasolt műszaki tartalom alapján, előkészítési és tervezési feladatok ellátása:
1. Engedélyezési tervdokumentáció készítése
2. Előzetes Vizsgálati Dok.
3. Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése
4. Előzetes Régészeti Dok. készítése.
5. Hatósági engedélyek beszerzése (közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)
6. Kiviteli terv-dokumentáció készítése
7. Közművek esetében szakági kiviteli szintű tenderterv készítése
8. Tervezői költségbecslés készítése
9. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és Költség-haszon elemzés (CBA) szükség szerinti aktualizálása
10. Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése
11. Kisajátítási terv készítése
12. Szabályozási terv készítése
Tervezési feladat:
A dunaújvárosi vasútállomás épület részleges felújítása, IMCS kialakítás optimalizált területigénybevétellel a közlekedési funkciók jellegük szerinti szétválasztásával.
Közvetlen utasforgalommal és utaskiszolgálással kapcsolatos épületfejlesztés (665 m2) valamint a helyi védelem alatt álló felvételi épület körüli homlokzat felújítása, nyílászárók korszerűsítése, a lábazatok szigetelése és burkolatának felújítása, a tetőszigetelés javítása, bádogos szerkezetek rekonstrukciója.
• Földszinti utasforgalommal érintett területek fejlesztése
• Pénztárak és kapcsolódó helyiségeinek kialakítása
• KNYKK Zrt. helyiségek kialakítása
• MÁV-START Zrt. helyiségek kialakítása (földszint)
• Kereskedelmi és vendéglátóipari egységek helyiségkialakítása
• Állomási előtér felőli előlépcső akadálymentesítése.
Intermodális csp. közlekedési kialakítása
A vasútállomás előtti közlekedési terület szabályozott, funkciók szerint elkülönítve történő kialakítása, közúti kapcsolatok kialakítása. Buszpályaudvar: 3 db szóló helyközi induló állás, 2 db csuklós helyi induló állás kialakítása. Az autóbusz felállási helyek kialakítása a nagy igénybevétel kapcsán bazaltbetonból történik. Mindkét oldalon a megállóknál fedett utasvárók telepítése. Akadálymentes, gyalogos, kerékpáros kapcsolatok kialakítása. A közművek szükség szerinti kiváltása, illetve védelembe helyezése.
P+R, B+R, K+R parkolók
57 férőhelyes zöldfelületekkel határolt P+R parkolóállás, melyből 4 db mozgáskorlátozott parkolóhely, 3 db pedig elektromos autók töltésére szolgáló álláshely, elektromos autótöltő-pontokhoz szükséges közműmunkák, illetve transzformátort érintő fejlesztésekkel. 3db K+R parkolóhely és 4 db taximegállóhely kialakítása. 46 férőhelyes fedett B+R kerékpárparkoló elhelyezése és kialakítása az épület helyi védettségi státuszával összhangban. Utaskomfort növelő eszközök telepítése, környezet rendezése.
A városközpont felé gyalogos és kerékpáros kapcsolatot biztosító aluljáró kialakítása a vágányzóna alatt, végfeljárós peronkapcsolattal
Az aluljáró szélessége mintegy 5-6 m, mely lehetővé teszi abban önálló gyalogos és kerékpáros felületek kialakítását. Az aluljáróból a II. és III. vágányok közti peronhoz végfeljárós kapcsolat kialakítása és lift telepítése. Az aluljáró műtárgy hossza 150 méter. Életvédelmi kerítés létesítése. A fejlesztés a peron Sk+55 cm-es magasságúra történő átépítését nem tartalmazza. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy az aluljáró kivitelezését folyamatos vasúti üzem alatt kell végezni.
Utastájékoztatás IT, kamerarendszer kialakítása
Valós idejű utastájékoztatás digitális táblákkal, autóbusz és vonat, részben a közterületen, részben az állomási épületben elhelyezve.
A személy- és vagyonbiztonság érdekében kamerarendszer kialakítása az IMCS fő utasforgalmi területein.
A megfigyeléssel lefedett területek: az új autóbusz állomás, a felvételi épület utasforgalmi tere, a P+R és B+R parkolók, a gyalogos kerékpáros aluljáró, valamint egyes speciális biztonsági utasforgalmi területek. (A vasúti peronokon való telepítés nem jelen projekt része.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3. M/2.1. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti projektvezetői tapasztalata az alk. köv-ben megadott területen (hónapban megadva, max. 36 hónap) 10
2 2. AF III.1.3. M/2.2. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata ált. építmények tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap 10
3 3.AF III.1.3. M/2.3. pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti tervezői többlettapasztalata orsz. kf. vasút tervezése területen (hónapban megadva, max. 36 hónap) 10
4 4. 1 fő környezetvédelmi szakértő megajánlása (AF VI.3) 16. pontjának megfelelő szakember szakmai tapasztalata, max.36 hó) 10
5 5. 1 fő „É” jogosultsággal rendelkező tervező megajánlása (AF VI.3) 16. pontjának megfelelő szakember szakmai tapasztalata, max. 2 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Indokolás: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezési feladat során az összes folyamatot.
A III.1.3. pont előírásai tekintetében fogalommeghatározások az AD I. kötetben találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet. Kérjük a nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a B1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)
Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 100.000.000,- Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1 nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciákkal:
M.1/1 legfeljebb három db szerződés keretében teljesített
a) vagy olyan eng.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val, amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is,
b) vagy kivit.terv készítésére vonatkozó referenciá(k)val,
Mely(ek)(vagy a)vagy b)) az alábbi tervezési feladatokat is magába foglalta(k):
— min.1db belterületi közúti csomópont tervezése
— min. 490m2 összterületű közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezése
— min.40 férőhelyes térszíni parkoló tervezése
— min. 3 állásos buszpályaudvar tervezése
— min. 50 m hosszú, városi környezetben lévő vasúti vágányzóna alatt átvezető gyalogos és/vagy kerékpáros aluljáró vagy közúti aluljáró műtárgy tervezése.
M.1/2. Közösségi közlekedés-, infrastruktúra-fejlesztési projekthez kapcsolódó környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatástanulmány készítése tárgyú referenciával, amely magába foglalta a környezetvédelmi eng. eljárásban való közreműködést.
M.1/3. olyan referenciával, amely intelligens utastájékoztató rendszer tervezésére vonatkozik.
M.1/4. olyan referenciával, amely közösségi közlekedés-, infrastruktúra-fejlesztési projekthez vagy intermodális csomóponthoz kapcsolódó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére vagy felülvizsgálatára vonatkozik.
Az M.1/1. referencia igazolás esetében a legfeljebb 3 szerződésnek le kell fednie valamennyi felsorolt alk. követelményt. Az M.1/2., M.1/3. és M.1/4. alkalmassági követelmények az M.1.1. pontra benyújtandó szerződéstől független, illetve egymástól független szerződéssel is igazolhatók.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1 min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
— „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „KÉ-K” jogosultsággal és
— min. 1 db közösségi közlekedésfejlesztési projekt kapcsán eng.terv és/vagy kivit.terv készítésére vonatkozó projektvezetői tapasztalattal, amely tartalmazta az ép.eng. megszerzését is, és
— min. 36 hó projektvezetői tapasztalattal helyi vagy országos közútépítési beruházások eng. és/vagy kiv. terveinek elkészítése terén.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattevő (vagy közös ajánlattevő) köteles elvégezni, melyre tekintettel a jelen alk. követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (7) bek nem alkalmazható.
M/2.2 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik:
— „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és min. 36 hó általános építmények tervezése területén szerzett szakmai gyakorlattal, vagy „É” jogosultsággal, és
— min. 1 db közösségi közlekedéssel kapcsolatos épület vagy épületegyüttes építésének vagy felújításának tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésében szerzett gyakorlattal, és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött.
M/2.3 legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik:
— „KÉ-VA” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, vagy „KÉ-VA” jogosultsággal és
— rendelkezik legalább 1 db olyan vasúti műtárgy építéshez kapcsolódó eng.terv és kivit.terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely tartalmaz a vasúti vágányzóna alatt átvezető gyalogos, kerékpáros és/vagy közúti műtárgy engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött, és
— rendelkezik legalább 1 db olyan országos közforgalmú vasúti pálya tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely tartalmazta a megtervezett vasúti pálya előzetes forgalmi vizsgálatát is, és
— min. 36 hó szakmai tapasztalattal országos közforgalmú vasút tervezése területén
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Részletes információ a dokumentációban (AD I.)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: 5%
Jótállási biztosíték: 5 %
Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap
Hibás teljesítési kötbér: 15 %
Meghiúsulási kötbér: 20%.
A kötbér előírások részletesen a dokumentációban pontjában találhatók.
Jótállási idő: 36 hónap
Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium 1-5. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap (Alegjobb=36), az 5. minőségi szempont esetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 2 db (Alegjobb=2).
2. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti, valamint a 4. és 5. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend., illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rend.szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont - „KÉ-K” jogosultság
M/2.2. pont - „É” jogosultság
M/2.3. pont - „KÉ-VA” jogosultság
AF II.2.5. pont 4. esetében: „SZKV 1.1-4.” jogosultság
AF II.2.5. pont 5. esetében: „É” jogosultság
4. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.
7. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: AK – Ajánlatkérő, Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.
8. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.
9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
10. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
12. Ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.
13. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.
14. A közbesz. eljárás a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend. szerinti ellenőrzés hatálya alá esik.
15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.
16. A felhívás II.2.5. pont 4. és 5. minőségi értékelési szempont esetében megajánlott szakemberek tekintetében az alábbi követelményeket írja elő:
4. értékelési szempont:
1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik:
- a 297/2009.(XII.21.) Korm. rend. szerinti SZKV (1.1-4.) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel, vagy SZKV 1.1-4. jogosultságokkal,
- max. 36 hó közlekedési projekthez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány készítésében szerzett szakmai gyakorlattal.
5. értékelési szempont:
1 fő tervező, aki rendelkezik:
- a 266/2013.(VII.11.) Korm. rend. szerinti „É” tervezői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy „É” jogosultsággal és,
- max. 2 db helyi védelem alatt álló és/vagy műemléki védettséggel érintett épület vagy épületegyüttes tervezéséhez kapcsolódó eng.terv és/vagy kivit.tervkészítésében szerzett gyakorlattal, és annak keretében az ép.eng. megszerzésében is közreműködött.
17. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerint: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák