Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.17.
Iktatószám: 9454/2016
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 18147169
E-mail: bordaskrisztina@opera.hu
Fax: +36 13318712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opera.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707
E-mail: tstrahl@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.juratio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásáról szóló Kormányhatározatokban (1829/2014. (XII. 23.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épültekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához szükséges generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma megvalósításához szükséges generál kivitelezői munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30. szám alatti, ingatlanon megvalósítandó Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma projekt kivitelezése a dokumentációban részletezettek szerint.
Beépített alapterület: 29.155,69 m2
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 25.104,25 m2 (műemlék épület)
ezen belül a kisszínház színpad és a zenekari árok alapterülete együttesen 472+155=627 m2, a nézőtér befogadóképessége 332 fő
B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 1.420,71 m2 (műemlék épület)
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1.291,81 m2
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 1.338,92 m2
Szintszám:
A (23-as) jelű Eiffel-csarnok: 4 - felszín alatti területek, földszint, emelet, tetőkert
B (43-as) jelű épület (Opera stúdió): 3 - földszint, emelet, tetőkert
C (26-os) jelű épület (Jelmeztár): 1 - földszint
D (27-es) jelű épület (Üzemeltetés): 2 - földszint, emelet
A feladat részét képezi a projekt teljes környezetrendezése: 35.000 m2
Ajánlatkérő a Projekt megvalósítását alap- és feltételes (opció) munkarészre tagolja.
Alap kiépítés: Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező kiviteli tervek szerinti teljes körű, kulcsrakész megvalósítás, a feltételes (opció) munkarészek nélkül.
A feltételes (opció) munkarészeket az ajánlati felhívás II.2.11) pontja tartalmazza.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Organizációs Fázistervek és Leírás 10
2 Műszaki Ütemterv 15
3 Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv 10
4 Előteljesítési határidő vállalása az első kiemelt részteljesítéshez kapcsolódóan (maximum: 30 naptári nap) (naptári nap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 7000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Feltételes (opció) munkarészek:
- Operastúdió (B-43) épület felújítási munkái
- Park kialakításánál az utak és térburkolatok megépítésén felüli, teljes kertépítési munkák
- Új daruk telepítése A (23-as) jelű Eiffel-csarnok
Ajánlatkérő jogosult a feltételes (opció) munkarészeket egyben vagy részleteiben is megrendelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az Alkr. 2-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Alkr. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen ajánlati felhívás feladásának napja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az ajánlati elhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) építési beruházásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P.1., P.2., P.3. pontokban az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó további feltételek az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban kerülnek ismertetésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.
Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3.500.000.000 HUF-ot.
P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 7.000.000.000 HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évből összességében nem éri el az 5.000.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.Az Alkr. 21.§ (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5év (60hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki épületekhez kapcsolódó generálkivitelezési munkák) építési beruházásainak ismertetése.Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:
-a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
-a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát
-a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
-az építési beruházás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
-a szerződésszerű teljesítés időpontját(év/hó/nap bontásban)
-az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá
-nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.
Nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás esetében az Alkr. 22. § (5) bekezdése irányadó.
M.2.Az Alkr. 21.§(2)bekezdés b)pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azon szakemberek megnevezése,képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Az ajánlat részeként csatolni szükséges:
-ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,
-a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás),az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését,valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is),
-a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
-szakemberek képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati formában.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában.
M.3.A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén előírja, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyről feltétel elfogadásáról ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges.
Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M.1., M.2., M.3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5évben(60hónapban) teljesített befejezett,műszaki átadás-átvétellel lezárt építési beruházásra vonatkozó alábbi referenciákkal:M.1.1.legalább 1db olyan kivitelezési (építés és/vagy felújítás) tárgyú referencia,ahol az épület tartalmazott színházi funkciót (színház alatt ajánlatkérő olyan prózai és/vagy zenés,és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítményt ért,amelyik tartalmaz együttesen 200m2 alapterületű színpadot és zenekari árkot,valamint 220 főt meghaladó férőhelyű nézőteret,alsó és felső színpadgépezetet),és a kivitelezés tartalmazott színpad alsó és felsőgépezet létesítési munkákat és a referencia legalább mindösszesen nettó 300.000.000HUF összegű volt;M.1.2.legalább 1db műemléki védettség alatt álló,legalább nettó 10.000m2 alapterületű épület felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási generálkivitelezési munkáira vonatkozó referencia,amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 2.000.000.000HUF-ot.
AzM.1.ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.A fent előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesítésére alpontonként külön-külön (alpontonként maximum1db) referenciaigazolás is benyújtható.
M.2.Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi,teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:
a)legalább 1fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
-szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles építészmérnök),
-legalább 60hónap szakmai gyakorlat építési szerelési munkák felelős műszaki vezetése,e szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
-a szerződés megkötéséig rendelkezik MV-É-M(műemlék építmény építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése)kamarai jogosultsággal
b)legalább 1fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
-szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány,okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,gépészmérnök épületgépész szakirány,és
-legalább 36hónap építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal(Építmények fűtési, szellőzési,valamint az építményen,illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,csatornázási és gázhálózat-szerelési központi,klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése),
-a szerződés megkötéséig rendelkezik építménygépészeti szakterületen MV-ÉG kamarai jogosultsággal
c)legalább 1fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
-szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles villamosmérnök,villamosmérnök),és
-legalább 36hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal(Építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszerei(kül-és beltéri világítás,villámvédelem,folyamatirányítás,építményautomatika,távközlési és informatikai hálózat,villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése),
-a szerződés megkötéséig rendelkezik építményvillamossági szakterületen MV-ÉV kamarai jogosultsággal,
d)legalább 1fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:
-szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles építőmérnök, építőmérnök,mélyépítési mérnök,közlekedésépítési mérnök,vízellátási mérnök, csatornázási mérnök,vízgazdálkodási mérnök),és
-legalább 36hónap közlekedési építmények szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal(közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek,mérnöki létesítmények),
-a szerződés megkötéséig rendelkezik közlekedési építmények szakterületen MV-KÉ kamarai jogosultsággal.
Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).Ajánlatkérő azM.2.a)-d) alpont rövidítései alatt a 266/2013.(VII.11.)Korm.rendeletben meghatározott jogosultságokat érti.
M.3.Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt.135.§(7) bekezdése,valamint a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.§(1)-(3) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű,de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti.A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés,valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított,az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik,a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk.6:130.§(1)-(3) bekezdése,alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt.135.§(3) bekezdése, valamint a Kbt.135.§(1)és(5)-(6) bekezdései szerint.Ajánlatkérő a teljes és a feltételes (opció) mennyiség nettó vállalkozói díj 5%-ának erejéig tartalékkeretet határoz meg. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.Ajánlatkérő késedelmi,hibás,meghiúsulási kötbért ír elő.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 056 - 092687
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: JURATIO Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció elektronikusan elérhető az I.3) pontban megadott címen, illetőleg igény esetén papíralapon személyesen átvehető a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció papíralapon az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óráig áll rendelkezésre.
2) Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
- ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében;
- a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontok);
- amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot;
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
- amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.
3) Az értékelési módszerek: 1. fordított arányosítás, 2.,3., 4., pontozás 5., egyenes arányosítás; Az értékelés során adható pontszám alsó határa az 1., 2., 3.,4., 5., szempont esetében: 1 pont; felső határa: 10 pont.
 Az értékelési részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pontszámítás módját az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
4) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
5) Ajánlatkérő 2015. augusztus 22-én, 10 órakor - nem konzultációs jelleggel - biztosítja a helyszín megtekintését.
6) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében a részajánlat tételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többlet költséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt.
7) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában meghatározott szakember a szerződés megkötéséig megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és a jogosultsága a kamarai névjegyzékében és nyilvántartásában is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
8) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák