Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/91
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.12.
Iktatószám: 9495/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Teljesítés helye: Miskolc, város belterülete, a MIHŐ Kft. szolgáltatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11385174205
Postai cím: Gagarin Utca 52 33831/58
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korózs András
Telefon: +36 46533120
E-mail: korozs.andras@miho.hu
Fax: +36 46533121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miho.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MIHŐ távhő vezetékek karbantartása - 2022
Hivatkozási szám: EKR000209982022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Távfűtési vezeték karbantartásához és hibaelhárításához kapcsolódó mélyépítési tevékenységek végzése Miskolc város közigazgatási területén. Primer, szekunder, meleg-, hideg-, cirkulációs-, és egyéb a MIHŐ Kft. tulajdonú közművezetékek hibahelyeinek lokális feltárása közterületen, telephelyen, épületben, idegen ingatlanon és a feltárási helyek teljes helyreállítása.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 290000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MIHŐ távhő vezetékek karbantartása - 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc, város belterülete, a MIHŐ Kft. szolgáltatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Primer-, szekunder-, meleg- hidegvíz, cirkulációs- és egyéb MIHŐ Kft. tulajdonú közművezetékek hibahelyeinek lokális feltárása közterületen, telephelyen, épületben, és azok helyreállítása.
Terület előkészítés, földmunkák, kiegészítő tevékenységek (mint ideiglenes melléklétesítmények építése, szükség szerinti aknák építése) speciális tevékenységek (amelyek például csőátvezetés, út alatt, meder alatt, hídon épületben), és a hibaelhárításokhoz kapcsolódó szállítási, rakodási, telephelyi elhelyezési, közüzemi egyeztetési szakfelügyelet biztosítási és emelési feladatok ellátása. Közterület és úthelyreállítások, a közút és közterület kezelő előírásainak megfelelően, melyek tartalmazzák az útjelzések helyreállítását is, a szükség szerinti bizonylatolásokkal. Szakfelügyeletek megrendelése, finanszírozása, szükséges közműegyeztetések elvégzése.
A MIHŐ Kft. szolgáltatási területén bekövetkezett rendkívüli esemény, vezeték lyukadás, vízömlés, üzemzavar, válsághelyzet esetén az általános feladatokon kívül az alábbi elvárásoknak is meg kell felelni:
 Rendelkezésre állás az év minden napján 0-24 óráig, váratlan üzemzavar (válsághelyzet) esetén elvégzendő földmunka feladatok elvégzésére, készenléti egység biztosítása.
 A szakszerű üzemzavar elhárításához szükséges munkagéppark folyamatos üzemben tartása;
 Vízömlés, szivárgásos hibahelyek feltárása a MIHŐ Kft. szakembereinek előzetes felmérése alapján; kijelölt helyeken.
 Folyamatos készenléti szolgálat, valamint annak elérhetősége- szervezése és állandó (24 órás) telefon, e-mail, (elérhetőség) működtetése.
 Riasztást követően azonnali – az ajánlatban vállalt 30 – 120 perc között – helyszínre történő kivonulási képesség; a munkaterület kiürítése, beleértve a függőleges útjelzések, korlátok, záró elemek eltávolítását is, a munkavégzéshez szükséges terület megfelelő körülhatárolása, elkerítése.
Az évente várható kivonulások száma 65 db/év, azonban a tényleges mennyiségek a meghibásodások helye és jellege alapján eltérhetnek. A Vállalkozási díj a megadott egységárak alapján tételes felmérés szerint utólag kerül elszámolásra a megadott szerződéstervezet előírásai alapján.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Fordított Áfa-fizetési kötelezettség esetén erről a megrendelésben tájékoztatja a Megrendelő a Vállalkozót.
Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-os mértékéig vállal lehívási kötelezettséget a szerződés hatálya alatt.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2./ Bontás megkezdése a riasztás időpontjától számítva (30 - 120 perc között értékelve) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1/Ellenszolgáltatás összege(nettó vállalkozói díj) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A keretszerződés 24 hónapos határozott időtartama Ajánlatkérő döntése alapján, további 6 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbítás Ajánlatkérő részéről nem kötelező. Feltétele, hogy a teljes keretösszeg kimerülésére még nem került sor. Ajánlatkérő a keretszerződés meghosszabbítására vonatkozó szándékát a lejárat előtt legalább 1 hónappal jelzi nyertes ajánlattevő felé.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MIHŐ távhő vezetékek karbantartása - 2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11585271205
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: ferkft@fer3331.hu
Telefon: +36 46508306
Internetcím(ek): (URL) www.fer3331.hu
Fax: +36 46507935
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 290000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kézi földmunka végzés; aszfaltozás.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440424205
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440424205

Hivatalos név: FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 11585271205
Postai cím: Üteg Utca 2
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11585271205

Hivatalos név: Új-Alapkő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13420628205
Postai cím: Erőmű Utca 32.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13420628205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges