Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/112
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.06.11.
Iktatószám: 9513/2020
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Századvég Politikai Iskola Alapítvány;Századvég Konjunktúrakutató Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
Telefon: +36 17956535
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KORMÁNYZATI SZAKPOLITIKAI TANÁCSADÁS (2020-2022)
Hivatkozási szám: EKR000092812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kap-csolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint
A közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanul-mánykészítési tevékenységek azonos szakmai szabályok szerinti, szemléleti egységben végzendők, ugyanazon nyertes ajánlattevő (AT) részéről
Ajánlatkérő (AK) magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a következőt érti: olyan jogalkotói vagy jogalkalmazói, illetőleg önálló szabályozó hatósági feladat, amelyet központi kormányzati intézmény végez, amelynek során felhasználásra kerülnek a köz-vélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmány-készítési tevékenységek eredményei
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 9342200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
További tárgyak: 79400000-8
79411000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tanulmányok benyújtásának helyszíne: AK székhelye, tanácsadási tevékenység végzésének helye: központi kormányzati intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő tevékenységek és azok mennyisége:
1. Állandó közvélemény-kutatások
Cél: kormányzati stratégiai tevékenységhez érdemben felhasználható rendszeres kutatások, kormányzati megítélés index kialakítása és beépítése a kutatásokba
1.1. havonta 8 db 500 fős, CATI módszerű lakossági lekérdezés 10 perces kérdőíven
1.2. havonta 1 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 20 perces kérdőíven
1.3. havonta 5 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.4. havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű lakossági adatfelvétel 30 perces kérdőíven
1.5 havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű vállalati adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.6. havonta 12 alkalommal fókuszcsoportos lakossági adatfelvétel, csoportonként 6 fővel, 90 perces időtartamban
1.7. havonta 10 db strukturált szakértői interjús adatfelvétel,
2. Stratégiai tanácsadási tevékenység
Cél: az aktuális szakpolitikai tanácsadási szükségletek alapján, a kormányzati döntéshozatalt elősegítő és támogató, egyedi igénybejelentés alapján vállalt, óradíjas elszámolású tanácsadási tevékenység különösen társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi kapcsolatok szakpolitikai területeken kutatások vagy elemzések elvégzése, további cselekvésre vonatkozóan megfogalmazott konkrét javaslatokkal
Forma: elsősorban írásbeli tanácsadási anyagok készítése, esetenként személyes prezentációval egybekötött tanácsadás formájában is
Mennyiség: havonta min. 1000 óra, max. I-X. hónapban 2500 óra, XI-XII. hónapban 2000 óra, de évente (12 hónap) max. 17200 óra
3. Stratégiai tanulmánykészítés
Cél: stratégiai jellegű tanulmányok készítése, amelyek az előzetesen egyeztetett igények alapján az ajánlatkérő, illetőleg a Magyar Kormány számára kiemelkedően fontos szakpolitika dilemmákat dolgoznak fel, különösen szociológiai, közgazdaságtudományi, államtudományi és nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakpolitikai területeken.
Mennyiség: évente 16 db tanulmány (egyenként min. 400.000 leütés), előre egyeztetett témákban és menetrendben az ajánlatkérő által megjelelölt határidők szerint.
4. Európa Projekt
Cél: Európai Uniót érintő, magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódó folyamatokra irányuló aktuális és nagyobb volumenű ügyeket vizsgáló, a teljes Európai Unió és további országok lakosságára vonatkozóan
Mennyiség: évente 1 alkalommal felmérést és elemzést kell végezni az EU tagállamaiban, Norvégiában, Svájcban, illetve Nagy-Britanniában, 1.000 fős minta országonként, CATI módszer, reprezentatív minta, felnőtt korú lakosság, kérdőív átlagos hossza 15 perc
5. Társadalomtudományi és társadalompolitikai kutatások
Cél: a magyar társadalom egyes kérdéseinek mélyebb, mélyfúrásszerű megismerése
Mennyiség:
5.1. évente 1 alkalommal CATI módszerrel 20.000 fős felnőtt korú magyar lakossági minta, átlagosan 20 perces kérdőív
5.2. évente 1 alkalommal 12 db csoportból álló fókuszcsoportos (4 budapesti, 8 vidéki csoport) vizsgálat, csoportonkénti méret 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
Eredmény: kutatási jelentés (min. 10.000 leütés) és zárótanulmány (min. 300.000 leütés)
6. Projektmenedzsment
Cél: a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment-feladatok elvégzése (adott esetben a II.2.11) pont szerinti opciós tevékenységekre vonatkozóan is)
Mennyiség: a teljesített tevékenység és az elkészült dokumentumok eljuttatása a címzettekhez, a teljesítés adminisztrálása a szerződés II.2.7) pont szerinti időtartama alatt folyamatosan
További részletes elvárások a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további 1 fő szakember biztosítása, aki tudományos fokozattal rendelkezik. (igen/nem) 12
2 3. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember tudományos fokozattal való rendelkezése (igen/nem) 9
3 4. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági előírást meghaladó mértékű, többlet szakmai gyakorlata (hónap, legfeljebb 36 hónap) 9
4 5. A felhívás III.1.3) M2.3) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK a szerződés időtartama alatt a következő opciós tételeket (feladatokat és mennyiségeket) rendelheti meg, amennyiben az azokhoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll és erről nyilatkozik:
1. Általános közvélemény-kutatások (megrendelhető alkalmanként)
Cél: a II.2.4) pont 1) alpont szerint
1.1. 500 fős CATI módszerű adatfelvétel 10 perces kérdőíven
1.2. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 20 perces kérdőíven
1.3. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.4. 1000 fős CATI módszerű adatfelvétel 30 perces kérdőíven
1.5. 1000 fős CATI módszerű vállalati adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.6. 1000 fős CAWI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.7. 1000 fős CAWI módszerű adatfelvétel szűrt mintán, 15 perces kérdőíven
1.8. 1000 fős CAPI módszerű adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.9. Fókuszcsoportos vizsgálat, csoportonként 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
1.10. Speciális összetételű fókuszcsoportos vizsgálat (kreatív workshop), csoportonként 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
1.11. Szakértői (1 fő) interjús adatfelvétel
1.12. Lakossági (1 fő) interjús adatfelvétel
1.13. Szemkamerás vizsgálat
2. Külhoni magyarok kutatás (megrendelhető alkalmanként)
Cél: annak vizsgálata, hogy a lezajló politikai társadalmi és gazdasági folyamatok, az anyaországgal való kapcsolat, a kelet-közép-európai régió geopolitikai adottságai hogyan hatnak a külhonban élő magyarokra
A kutatás vizsgált régiói: Erdély – Románia, Vajdaság – Szerbia, Kárpátalja – Ukrajna, Felvidék – Szlovákia
Mennyiség:
2.1. PAPI vagy CAPI módszerrel kvantitatív kutatás, régiónként min. 1000 (Vajdaság, Kártpátalja, Felvidék), ill. 2000 (Erdély) fős felnőtt korú, magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó mintán, átlagosan 40 perces kérdőíven
2.2. fókuszcsoportos kutatás, régiónként 6 (Vajdaság, Kárpátalja), 8 (Felvidék), ill. 12 (Erdély) db fókuszcsoport, csoportonként felnőtt korú, magyarul beszélő és/vagy magukat magyarnak tartó 6 fős minta, 90 perces kvalitatív kutatás
2.3. Régiónként 1 darab, és egy összefoglaló, azaz összesen 5 darab tanulmány, egyenként legalább 150.000 karakter terjedelemben, illetve régiónként 1 darab és egy összefoglaló, azaz összesen 5 db prezentáció egyenkánt legalább 20 dia terjdelemben
3. Társadalomtudományi és társadalompolitikai kutatások (megrendelhető alkalmanként)
Cél: a II.2.4) pont 5) alpont szerint
Mennyiség:
3.1. 60.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.2. 20.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.3. 20.000 fős mintán készülő (CAPI) kvantitatív közvélemény-kutatás, kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.4. 10.000 fős mintán készülő (CATI) kvantitatív közvélemény-kutatás szűrt mintán, szűrt mintás kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
3.5. 10.000 fős mintán készülő (CAPI) kvantitatív közvélemény-kutatás szűrt mintán, szűrt mintás kvalitatív kutatással kiegészülve, adatfeldolgozási és elemzési tevékenység
Mennyiség: kutatásonként 40 dia prezentáció és tanulmány min. 300.000 leütéssel
4. Adatbázis felhasználásával egybekötött kutatási tevékenység (megrendelhető alkalmanként)
Cél: már elvégzett kutatásokból új következtetések levonása
Mennyiség: kutatásonként 40 dia prezentáció és tanulmány min. 300.000 leütéssel
A jelen pont szerinti opciós tételek a szerződés teljes időtartama alatt megrendelhetőek naptári évenként legfeljebb az ajánlati árként megadott éves díj 30 %-a erejéig. A fenti 1-4. pont szerinti tételek bármelyikéből több is megrendelhető az előbbiek szerinti éves keret erejéig.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 041 - 097069
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21004810
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: szazadveg@szazadveg.hu
Telefon: +36 306815990
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Századvég Konjunktúrakutató Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44619303
Postai cím: Hidegkuti Nándor Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: sarkozi@szazadveg.hu
Telefon: +36 202808140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9342200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.3) 1. Az V.2.3) pont kiegészítéseként:
Nyertes közös ajánlattevő 1:
Ajánlattevő neve: Századvég Konjunktúrakutató Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Ajánlattevő adószáma: 27094974-2-41
(mikrovállalkozásnak minősül)

Nyertes közös ajánlattevő 2:
Ajánlattevő neve: Századvég Politikai Iskola Alapítvány
Ajánlattevő címe: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Ajánlattevő adószáma: 18052411-2-41
(nem minősül kkv-nak)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)