Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/70
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.06.22.
Iktatószám: 9526/2012
CPV Kód: 45240000-1;45248100-8;45247230-1;45111000-8;45112000-5
Ajánlatkérő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területe (Ároktő, Mezőnagymihály, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Mezőcsát, Mezőkeresztes – a dokumentációban szereplő helyrajzi számokon)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2012.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sánc u. 6.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3304
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Veres Péter
Címzett: veresp@bnpi.hu
Telefon: 36/411-581
E-mail: hnp@hnp.hu
Fax: 52/529-940
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bnpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
x Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Dél – Borsodi tájegység tájrehabilitációja, II. ütem
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területe (Ároktő, Mezőnagymihály, Szentistván, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Mezőcsát, Mezőkeresztes – a dokumentációban szereplő helyrajzi számokon)
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Dél – Borsodi tájegység tájrehabilitációja II. ütemének keretében a komplex élőhely-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak: 45248100-8
45247230-1
45111000-8
45112000-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Dél – Borsodi tájegység tájrehabilitációja II. ütemének keretében a komplex élőhely-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó alábbi kivitelezési munkák elvégzése:
– 5 db tiltós áteresz (NÁ 100 cm) építése,
– 3 db tiltós áteresz (NÁ 80 cm) építése,
– 19 db tiltós áteresz (NÁ 60 cm) építése,
– 1 db zsilip építése,
– 2 db áteresz átépítése,
– 82 db út átvezetés mélyedésen NÁ 60 cm-es áteresszel,
– 1 db út átvezetés mélyedésen NÁ 80 cm-es áteresszel,
– 845,5 fm földút átvezetése mélyedésen áteresszel,
– 21 helyen földút stabilizálása 4 m szélességben,
– 5807 m2 földút stabilizálása,
– 5466 m2 meglévő földút magasítása (12 helyszín),
– 160 fm depónia rendezés (2 helyszínen),
– 122 m2 depónia megerősítés, helyreállítás (2 helyszínen),
– 254 fm csatorna építése,
– 1 db zsilip bontása,
– 1 db fahíd, zsiliptábla felújítása,
– 2 db keresztgát építése,
– 1 db csatorna áttöltés,
– 1195 m2 híd-járófelület felújítása,
– 111 m2 mederburkolat javítása,
– 16 db sorompó kihelyezése,
– 2,4 ha facsoport telepítése.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/08/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/06/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér, melynek mértéke bírálati részszempont. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet kevesebb 50.000.- Ft/nap értéknél.
Hibás teljesítési kötbér, melynek mértéke megegyezik az ajánlattevő által megajánlott késedelmi kötbér mértékével.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke: a nettó szerződéses ár 10%-a.
Jólteljesítési biztosíték mértéke: a nettó ajánlati ár 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték nyújtásának feltételei a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerint: a jólteljesítési biztosíték teljesíthető ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés együttesen finanszírozza. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) alapján jogosult a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 10 millió Ft előlegként történő kifizetését kérni, előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása ellenében. Az előlegre vonatkozó igényéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő 3 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdés és a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés szabályai szerint történik. Az ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a figyelembevételével teljesíti a kifizetéseket.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A vonatkozó vízépítési engedélyben foglalt előírások szerint júliustól októberig terjedő időszakban végezhetőek a munkálatok, amelyek bizonyos esetekben tovább, akár két hónapra is rövidülnek évente.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját illetően az ajánlattevőnek közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okokra vonatkozóan cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot köteles csatolni.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított, az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla-vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapon belül sorban állás előfordult-e.
B) A saját vagy a jogelőd utolsó három lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója egyszerű másolatának csatolása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
C) Cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozat az elmúlt három évben (2009-2011.) a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés) származó árbevételről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel,
– [A)] ha az ajánlattevő bármely bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapon belül sorban állás fordult elő;
– [B.1)] ha az ajánlattevőnek az utolsó három lezárt üzleti éve bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt;
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés) származó árbevétele nem érte el a nettó 250 M HUF összeget.
– [B.2)] ha az ajánlattevőnek az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább 2 évben a számított likviditási mutatója (rátája) [forgóeszközök (ezer forintban)/rövid lejáratú kötelezettségek (ezer forintban) x 100] nem éri el a 100-at;
– [B.3)] ha az ajánlattevőnek az utolsó három lezárt üzleti évben a tőke-ellátottsági mutatója (rátája) [saját tőke (ezer forintban)/összes forrás (ezer forintban) x 100] a három év átlagában nem éri el az 50-et;
– [B.4)] ha az ajánlattevőnek az utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében a likviditási gyors ráta értéke [forgóeszközök-készlet (ezer forintban)/rövid lejáratú kötelezettségek (ezer forintban) x 100] nem éri el a 40-et;
– [C)] ha az ajánlattevőnek az elmúlt három évben (2009-2011.) a közbeszerzés tárgyából (vízépítési kivitelezés) származó árbevétele összesen nem érte el a nettó 250 M HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 (öt) évben teljesített (műszaki átadással lezárt) vízépítési tevékenységre vonatkozó referenciáinak ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszáma),
- a szerződés tárgyának ismertetése (megadva annak jelen eljárás tekintetében releváns műszaki adatait),
- a szerződés teljesítésének helye (külön megjelölve a védett természeti, vagy NATURA 2000 területet, ahol a kivitelezés folyt),
- a szerződés teljesítésének időpontja (év, hónap, nap),
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről.
[Ajánlatkérő olyan referenciákat is elfogad, a fenti időszakból, melyben a fent meghatározott munkák valamely nagyobb építési beruházás részeként kerültek megvalósításra.]
B) A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő szakemberek bemutatása általuk aláírt, s az adott szakember képzettségének, végzettségének, szakmai gyakorlatának ismertetését tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez csatolni kell az adott szakember képzettségének, végzettségének igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát, a felelős műszaki vezető tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá az adott személy által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Ajánlatkérő a felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása tekintetében azt is elfogadja, ha megadásra kerül az illetékes kamara honlapján az igazolás elérhetősége.
[Amennyiben a felelős műszaki vezető jogosultsága a szerződés teljesítése alatt lejár, a felelős műszaki vezetőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy határidőben gondoskodik a jogosultság megújításáról.]
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat, különös tekintettel a referenciára, szakmai önéletrajzokra, olyan részletességgel kell elkészíteni és benyújtani, hogy azokból az adott alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel,
– [A)] ha az ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 db az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 (öt) évben védett természeti, vagy NATURA 2000 területen végzett, műszaki átadással lezárt minimum nettó 250 millió Ft értékben teljesített rehabilitációs vagy rekultivációs jellegű vízépítési referenciával, mely magában foglalt földmunkát, műtárgyépítést, műtárgybontást, csapadékvíz-árok építését és fásítást;
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, a fenti időszak alatt kell teljesíteni az előírt mennyiséget.]
– [B)] ha az ajánlattevő nem tud bemutatni legalább
– 1 (egy) fő, a projekt megvalósításáért felelős vezető tisztségviselőt, aki rendelkezik legalább műszaki végzettséggel és minimum 5 év vízrendezés területén szerzett szakmai tapasztalattal,
– 1 (egy) fő, a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott MV-VZ/A kategóriás felelős műszaki vezetőt, aki felsőfokú vízépítőmérnök végzettséggel és legalább 5 éves vízrendezési munkák területén szerzett műszaki vezetői tapasztalattal rendelkezik, rendelkezik továbbá védett természeti vagy NATURA 2000 területen végzett rehabilitációs vagy rekultivációs jellegű vízépítési munka felelős műszaki vezetői kivitelezői tapasztalattal,
– 1 (egy) fő, a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott MV-VZ/A kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki felsőfokú vízépítőmérnök végzettséggel, legalább 5 éves vízépítési munkák területén szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár 50
Jótállás időtartama (hónap, előny a nagyobb, min. 12 hónap – max. 36 hónap) 10
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, előny a nagyobb) (súlyszáma: 10) 10
Minőség és környezetvédelmi terv kidolgozottsága a V.3.3.2. pontban meghatározott szakmai szempontok alapján 30
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33938 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/06 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1313 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/25 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2554 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/02/13 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/07/10 (év/hó/nap ) Időpont: 9:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A nettó 80.000.-Ft-ot az átvétel helyszínén pénztárba történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással az A. melléklet II.) pontjában megnevezett szervezet UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000042-01650006. számú számlájára kell megfizetni.
A fenti összeg nettó összeg.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/07/10 (év/hó/nap) Időpont: 9:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/07/10 (év/hó/nap) Időpont: 9:00
Hely: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Buday László u. 2., I/2.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén: A Dél –Borsodi tájegység tájrehabilitációja II. ütem” [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0027]
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-9.00 óra között vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(1024 Budapest, Buday László u. 2., I/2.). Átutalás esetén az átvétel előtt az ajánlattevő köteles átadni a dokumentáció árának befizetését igazoló dokumentum másolatát. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (Ajánlatkérő a dokumentáció átvételének tekinti azt az esetet is, amikor az ajánlattevő vagy alvállalkozó a dokumentációt megkéri elektronikusan, s az A.II. mellékletben meghatározott szervezet azt megküldi a részére.) A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont értékelését a fordított, míg a 2. és 3. résszempontok értékelését az egyenes arányosítás módszerével végzi a következők szerint.
A legelőnyösebb ajánlat a maximális (100) pontszámot kapja, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a legjobb ajánlathoz viszonyított értékarányosítással kerülnek meghatározásra.
A 4. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő bíráló bizottságának szakértői által történő pontozást követően az ajánlatokat sorba rendezi, legmagasabb szakmai pontszámot elérő ajánlattevő a maximális pontszámot (100) kapja, a legkevesebb szakmai pontszámot elérő ajánlat pedig a minimális pontot (1) kapja, a többi pedig Ajánlat-kiírási dokumentációban foglaltak szerint arányosan kevesebbet.
A 4. bírálati részszempont esetében az ajánlatkérő a minőség és a környezetvédelmi terv kidolgozottságát értékeli az alábbiak szerint.
Ajánlattevő köteles ajánlatához minőségtervet csatolni. Minőségügyi terv struktúráját a lenti táblázatnak megfelelően kell összeállítani. A minőségtervben meg kell határozni a minőségterv tárgyát, a projekt tárgyának megjelölésével, amelyre alkalmazva lesz. A minőségtervben meg kell határozni a minőségterv célját, illetve a vonatkozó tevékenység minőségcéljait valamint a minőségterv területi érvényességét.
A minőségterv pontosan mutassa be azokat a feladatokat/tevékenységeket, amelyek jelen Dokumentáció műszaki leírásában, illetve a csatolt tervdokumentációban követelményként megjelentek (minden feladat konkrét bemutatása), abból semmilyen végrehajtandó feladat/tevékenység nem hiányozhat. A minőségügyi terv vonatkozó fejezetei pontosan határozzák meg az elvégzendő feladat végrehajtásának módszerét és szervezetét. A minőségügyi terv pontosan rögzítse azt a mennyiségű és szakértelmű szakembert, akikkel a feladat a megadott módszer és ütemezés szerint végrehajtható.
A minőségterv tartalmazzon havi lebontású vonalas ütemtervet, mely a munkák tervezett rendjét határozza meg és tartalmazza a biztosított gépi és humán erőforrásokat.
A minőségterv tartalmazza a vonatkozó jogszabályi és szabvány követelmények, valamint az ezeknek való megfelelőségre utaló adatokat, illetve térjen ki a Projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérésére, kezelésére is.
A minőségterv pontozása az alábbiak szerint történik.
Minőségterv tartalmi feltétele/Pontkiosztás
1) az elvégzendő feladat végrehajtásának
leírása, módszerének bemutatása az alábbiak
szerint:/
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont
1/1. a projekt megvalósítása során elvégzendő
valamennyi tevékenység leírása/
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
1/2. teljes körű mintavételi és minősítési terv/
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
2) a feladat végrehajtásában szereplő
szakemberek bemutatása/
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont
2/1. Szakemberek szerepének és felelősségi
körének bemutatása egy felelősségmátrixban,
amelyből megállapítható, hogy Ajánlattevő
teljes körben végiggondolta a feladatot, annak
megoldását/
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
2/2. A szakembereken belül Ajánlattevő
azonosítsa azokat a személyeket, akik felelősek a
kivitelezésért/
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
3) Havi lebontású vonalas ütemterv/
Bemutatásra kerül: 30 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,3 pont
3/1. a vonalas ütemtervben a teljes építési
tevékenységre vonatkozó összes főbb
munkafolyamatok megjelenítése, az
előrehaladás folyamatos nyomon követésével,
technológiai és logikai sorrend betartásával/.
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont
3/2. a teljesítéshez rendelt humán erőforrások
(létszám, feladatkör) feltüntetése, amelyekkel a
munkafolyamat a megadott módszer és ütemezés
szerint végrehajtható. Az egyes folyamatokhoz
hozzá kell rendelni az erőforrásokat, melyből
megállapítható, hogy az ajánlattevő teljes
körben végiggondolta a feladatot és elegendő
erőforrást tervezett annak megoldására./
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont
3/3. a teljesítéshez rendelt gépi erőforrások
feltüntetése, amelyekkel a feladat a megadott
módszer és ütemezés szerint végrehajtható. Az
egyes folyamatokhoz hozzá kell rendelni az
erőforrásokat, melyből megállapítható, hogy az
ajánlattevő teljes körben végiggondolta a
feladatot és elegendő erőforrást tervezett annak
megoldására./
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont

4) a Projekt megvalósítása során felmerülő
kockázatok teljes körű felmérését, azon belül:/
Bemutatásra kerül: 10 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,1 pont
4/1. a kockázatok kezelésére javasolt stratégiát;/
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
4/2. helyesbítő és megelőző tevékenységek a nem
megfelelőség megjelenésének vagy
ismétlődésének elkerülése érdekében./
Bemutatásra kerül: 5 pont
Nem kerül bemutatásra: 0,05 pont
Az így kapott pontokat hozzá kell adni a környezetvédelmi terv kidolgozottságának vizsgálatából származó pontokhoz.
A Környezetvédelemi terv
Ajánlatkérő a teljesítés során a környezet megóvásának biztosítására tett intézkedések teljességét Ajánlattevő által becsatolt, a projekt megvalósítása során tett környezetvédelmi terv bemutatásán keresztül bírálja el.
A környezetvédelmi terv kidolgozásával kell Ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a kivitelezés ideje alatt, pontos intézkedési és utasítási leírásokkal. Ajánlattevőknek minél részletesebben és minél körültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során. Részletesen ismertetni kell az esetlegesen előforduló problémákat és azok megoldására, illetve elkerülésére is javaslatokat kell tenniük.
A környezetvédelmi terv elkészítésének célja a minél körültekintőbb környezetszemléletű kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása.
Környezeti menedzsment terv (max. 20 oldal)
A környezeti menedzsment terv kidolgozásával kell Ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy milyen konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a kivitelezés ideje alatt (pl. zaj-és rezgésvédelem, veszélyes anyagok kezelése, a természeti– és emberi környezet védelme, levegőszennyezés, klímavédelem stb.). Ajánlattevőknek minél részletesebben (minél több környezeti szempontot szem előtt tartva) és minél körültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen környezetvédelmi megoldásokat terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során, részletesen ismertetni kell az esetlegesen előforduló problémákat és azok megoldására, illetve elkerülésére is javaslatokat kell tenniük.
Havária kezelési terv (max. 10 oldal)
Ajánlattevő készítse el a kivitelezésre vonatkozó esetleges havária előfordulása esetén, annak kezelési tervét. Minél részletesebben kitérve az egyes problémákra, azok kezelésére megelőzésére vonatkozó javaslatokkal.
Az értékelés módja
Ajánlatkérő a környezetvédelem biztosítására tett intézkedések teljességét Ajánlattevő által becsatolt, a beruházás megvalósíthatóságára vonatkozó környezetvédelmi terven keresztül bírálja el.
Ajánlatkérő a projekt tekintetében bemutatott környezetvédelmi intézkedések vonatkozásában a vállalásokat az alábbi négy vizsgálati pont szerint értékeli:
1. Környezetvédelmi intézkedések bemutatása
• Környezetvédelmi intézkedések bemutatása a környezetvédelmi tulajdonságok figyelembe vételével.
• Az intézkedések milyen mértékben vették figyelembe a természet védelmét és a természeti környezet zavaró hatásait.
• Az intézkedések maradéktalanul figyelembe vették-e a természeti környezet specifikációját, az élő környezet zavartalansága biztosításának előtérbe helyezésével kerültek-e- kidolgozásra.
Ajánlatkérő előnyősnek tartja a minél részletesebb bemutatást, melynél a környezeti menedzsmentterv teljes mértékben összhangban van, a létesítési engedélyes tervvel az ismertetett módszer és az intézkedések megvalósíthatósága alátámasztott és indokolt, a környezetvédelmi intézkedések teljes körűek, mindenre kiterjedők.
Ajánlatkérő hátrányként kezeli, ha a környezeti menedzsmentterv nem felel meg a dokumentáció részét képező műszaki leírásnak, ha abból hiányzik egy munkafolyamat, elvégzendő feladat, ha a környezetvédelmi intézkedések nem teljes körűek, ha nem vették eléggé figyelembe a természet védelmét és a természeti környezet óvását, ha valamilyen előírást nem vesz figyelembe, ha nem az adott helyszínre és környezet specifikumának megfelelően készült el, ha nem kellően biztosított az élő környezet zavartalansága, továbbá, ha nem kellően részletes, vagy ha nincs összhangban a létesítési engedélyes tervvel.
2. Környezetvédelmi kockázatok ismertetése
• Az esetleges környezetvédelmi kockázatok részletes bemutatása.
• A kivitelezés során az esetleges működést vagy további munkavégzést veszélyeztető kockázatok feltárása.
Ajánlatkérő előnyősnek tartja a minél részletesebben kifejtett és minél szélesebb körben felvetett környezetvédelmi kockázati lehetőségeket, melyek mind a környezetvédelmi tervben, mind a minőségtervben jól definiáltak és egymással összhangban vannak.
Ajánlatkérő hátrányként kezeli, ha nincs összhang a környezetvédelmi terv és a minőségterv, illetve azok részei között, ha nem elég részletes a kockázatfelmérés, ha nem vesz figyelembe előfordulható káros eseményt, ha nem tér ki az egyes munkafolyamatok mindegyikére, ha nem vizsgálja az egyik kockázatból fakadó esetleges újabb kockázatok lehetőségét, ha nincs összhang a minőségterv és a környezetvédelmi terv között kockázati szempontból, továbbá, ha nem kellően részletes.
3. Környezetvédelmi kockázatok kezelése
• Az környezetvédelmi kockázatok kezelésének részletes bemutatása, a kockázatok elkerülésére, kezelésére vonatkozó javaslatok részletezettsége.
• A vállalt intézkedések mennyire megalapozottak.
• A vállalt intézkedések mennyire részletesen kidolgozottak, alátámasztottak.
Ajánlatkérő előnyősnek tartja a minél részletesebben kifejtett és minél szélesebb körben felvetett környezetvédelmi kockázati lehetőségekre vonatkozó alátámasztott kezelési, megelőzési javaslatokat, melyek mind a környezetvédelmi tervben, mind a minőségtervben jól definiáltak és egymással összhangban vannak.
Ajánlatkérő hátrányként kezeli, ha nincs összhang a környezetvédelmi terv és a minőségterv, illetve azok részei között, ha nem mindegyik kockázathoz rendeltek azok megelőzésére, kezelésére vonatkozó javaslatot, ha nem alátámasztott vagy nem megvalósítható a kockázat kezelése, megelőzése, ha rossz következtetést hoz, ha nem vizsgálja az egyik kockázatból fakadó újabb kockázatok lehetőségének megelőzését, továbbá, ha nem kellően részletes.
4. A kivitelezés során használt eszközök környezeti szempontú bemutatása, a szakemberek környezettudatos viselkedése
• A kivitelezéshez használt géppark környezeti szempontú bemutatása.
• A géppark használati élettartama, zaj- és egyéb káros anyag kibocsátásának meghatározása, környezetvédelmi- és szennyezési szempontú bemutatása.
• Szakemberek környezettudatos magatartására való törekvések ismertetése (képzések, szankciók bevezetése).
Ajánlatkérő előnyősnek tartja a minél részletesebb bemutatást, melynél minél szélesebb körben kifejtésre kerülnek a kivitelezésnél használni kívánt és az erőforrástervben bemutatott eszközök környezetre gyakorolt hatásainak jellemzői. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használata, mely a környezet megóvását minél inkább szolgálja, azt minél kevésbé zavarja, károsítja. A hosszútávon környezettudatos szakemberek foglalkoztatás, és az erre való törekvések részletes ismertetése, megfelelő indokolással ellátva.
Ajánlatkérő hátrányként kezeli, ha minél károsabb környezetre gyakorolt hatású tulajdonsággal rendelkező gépeket, eszközöket, felszereléseket használ, ha nem ismerteti minden használni kívánt eszköz környezetkárosító tulajdonságát, ha nem ismerteti, miképp kívánja megvalósítani szakemberei körében a környezettudatos viselkedést, ha nem támasztja alá megfelelően, hogy szakembereinél miként kívánja a hosszú távú tartós környezettudatosság megvalósítását, továbbá, ha nem kellően részletes.
Az érvényes ajánlatokat Ajánlatkérő által megbízott szakértői zsűri a fenti vizsgálati pontok alapján külön-külön értékeli, és pontozza. Vizsgálati pontonként maximum 10 pont adható. Az egyes vizsgálati pontok tekintetében a szakértői zsűri minden ajánlatnál leírja szakvéleményét, megjelöli azokat az elemeket, amelyeket előnyként, illetve hátrányként kezel.
A minőségterv és a környezetvédelmi terv pontszámai összeadásra kerülnek. Az ajánlatkérő számára legmagasabb együttes pontszám 100 pontot kap, a legkevesebb pedig 1 pontot. A kettő között lévők pedig az arányosítás módszere szerint kapnak pontot.
A 2. bírálati szempontnál az ajánlattevőknek minimum 12 hónap, de maximum 36 hónapos jótállási (garancia) időt kell megadniuk. Az ajánlatban nem bontható meg a jótállás, azaz az elvégzett munkára, a beépített anyagokra általánosan csak egyetlen adat (időtartam) adható meg. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra is, hogy csak egész hónapok adhatók meg. A fenti, minimum 12 hónapra vonatkozó előírást megszegő ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő számára kedvezőbb, azaz a leghosszabb garanciális időt tartalmazó ajánlat maximális pontot kap, a többi pedig arányosan kevesebbet. Képlet: aktuális garanciális vállalás/leghosszabb garanciális vállalás*100. Amennyiben valamely ajánlattevő a maximális, 36 hónap jótállási időre vagy ennél hosszabb jótállási időtartamot vállal az ajánlatában, a maximális 100 pontot kapja.
A 3. bírálati részszempont esetében a késedelmi kötbér napi mértéket kell megadni. Az ajánlattevőknek minimum 50.000.- Ft/nap, de maximum 500.000.- Ft/nap késedelmi kötbért kell vállalniuk. A fenti minimum 50.000.- Ft/nap előírást megszegő ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Képlet: aktuális napi késedelmi kötbér/legmagasabb napi késedelmi kötbér vállalás*100. Amennyiben valamely ajánlattevő a maximális, 500.000.- Ft/nap késedelmi kötbérre vagy ennél magasabb késedelmi kötbért vállal az ajánlatában, a maximális 100 pontot kapja.
A pontozás részletes meghatározását a Dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
II.2.2) pont A)-C) alkalmassági követelménye, III.2.3) pont A)–B) alkalmassági követelménye.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
– Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani jelen felhívás A.III. mellékletben meghatározott kapcsolattartási címen IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Buday László u. 2., I/2.)
– Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) szerint és az ajánlattételi felhívásban, valamint dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.
– Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatokat, melyeket az ajánlatkérő értékelési szempontként értékel [Kbt. 60. § (6) bekezdés].
– Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése tekintetében.
– Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
– Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat.
– Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
– Az ajánlattevő köteles tájékozódni az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlattevőnek erre vonatkozóan csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát.
– Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést köt, melynek éves fedezete 50 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 5 M HUF. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. Ajánlatkérő azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatban, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ebben az esetben már az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét és az azt hatályban tartó befizetés igazolását) egyszerű másolatban.
– Ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, melyben bemutatja, hogy jelen eljárás nyomán kötendő szerződés teljesítésekor keletkező építési hulladékot, mely érvényes engedéllyel rendelkező kezelő(k)höz szállítja, illetve szállíttatja.
– Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát.
– Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen mélyépítésre és vízépítésre is vonatkozó MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási-, és MSZ 28001 munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer alkalmazását igazoló tanúsítvánnyal (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival), melyek egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
– Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elfogadja.
– Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ra és a Kbt. 28. § (1) bekezdésére.
– Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően teljes körben biztosítja.
– Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
– Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
– Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
– Jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/06/19 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Buday László u. 2. I/2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Halász Erik
Telefon: 1/205-3512
E-mail: dr.halasz.erik@imperialkft.hu
Fax: 1/205-3513
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Buday László u. 2. I/2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Péli Edina
Telefon: 1/205-3512
E-mail: peli.edina@imperialkft.hu
Fax: 1/205-3513
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Buday László u. 2. I/2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy László
Telefon: 1/205-3512
E-mail: nagy.laszlo@imperialkft.hu
Fax: 1/205-3513
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------