Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/118
Beszerzés tárgya: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2017.07.12.
Iktatószám: 9656/2017
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Biogas Productor Kft.
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DUNAREKLÁM Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 3521 ’08 Gázgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Biogas Productor Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24518
Postai cím: Villany utca 3.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süli Balázs ügyvezető
Telefon: +36 203446701
E-mail: biogasproductor@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.biogasproduktor.webnode.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.biogasproduktor.webnode.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 3521 ’08 Gázgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 510421219 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3354 Tófalu, külterület hrsz.: 054/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Meglévő istálló alaptestek bontása, betontörmelék törése és helyszíni felhasználása, hulladékkezelése.
A telephely hulladékmentesítése (az építmények környezetében lévő építési és egyéb kommunális hulladékok lerakóhelyre történő elszállítása, ártalmatlanítása)
A beruházás időtartama alatti őrzés védelem biztosítása.
Tehénistálló és épületgépészeti és villamos rendszerének építése: 130 férőhelyes 12,10m×90,30m×4,00m vállmagassággal 4db
Etetőút: 3,60m×90,30m szulfátálló szálas beton 4db
Iroda és szociális épület kialakítása meglévő istállóból földszint+tetőtér. Tetőszerkezet burkolása cserepes lemezzel és kapcsolódó másodlagos tartószerkezetekkel. Aljzatbetonok készítése, teljes hőszigetelő rendszer, épületgépészeti-, napelemes és villamos rendszer kiépítése, nyílászárók beépítése. Belső gipszkarton falazatok, festés, hidegburkolatok készítése. 1029m2
Állatkezelő épület építése: 36,00m2
Boncoló és hullatároló épület építése: 30,25m2
Épületekhez tartozó megtápláló elektromos gerincvezeték kiépítése.
Az építési tevékenység végzéséhez szükséges elektromos energia önálló biztosítása.
Megvalósulási dokumentáció (megvalósulási tervdokumentáció minden szakágra, geodéziai visszamérési-, érintésvédelmi-, nyomáspróba-, tömörségi próba, beüzemelési vizsgálatok és jegyzőkönyvek, stb.), valamint a Magyar Államkincstár felé a Támogatási Határozat/Szerződés szerinti elszámolások megfelelő elkészítése.
Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésekor annak minden egyes tételét, kivéve a K-tételeket, az MVH ÉNGY-ben (Építési Normagyűjtemény) rögzített 2016-2 időszak szerinti árakon kell figyelembe venni!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban történő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi ilyen egyedileg megjelölt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologgal, eljárással, tevékenységgel, személlyel, szabadalommal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, illetve helyettesítő megoldást is; azzal, hogy az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a műszaki dokumentációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Jótállás időtartama (hónap) (minimum 24 hónap; az ajánlatkérő a 60 hónap és ennél kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja) 8
2 2) Organizációs terv kidolgozottsága 12
3 2.1) alszempont: Ütemterv kidolgozottsága 3
4 2.2) alszempont: Munkafázisok leírásának kidolgozottsága 3
5 2.3) alszempont: Kockázat felmérési és kezelési terv kidolgozottsága 3
6 2.4) alszempont: Intézkedések, körülmények leírásának kidolgozottsága 2
7 2.5) alszempont: Organizációs tervrajz kidolgozottsága 1
8 3) Épület hőszigetelő rendszereinek minősége 4
9 3.1) alszempont: Padlók hőszigetelésének szigetelőképessége jobb mint λ=0,032 W/mK (igen/nem) 1
10  3.2) alszempont: Tetőszerkezet hőszigetelésének anyaga jobb mint λ=0,035 W/mK (igen/nem) 1
11 3.3) alszempont: Homlokzati felületek hőszigetelő anyaga jobb mint λ=0,035 W/mK (igen/nem) 1
12 3.4) alszempont: Homlokzati nyílászárók hőszigetelő képessége jobb mint Ug=1,0 W/m2K (igen/nem) 1
13 4) Megújuló energiahasznosító rendszerek 2
14 4.1) alszempont: Napkollektoros rendszer hatásfoka jobb mint 45% (Derült, hideg téli nap, ≈30°C-os víz melegítése) (igen/nem) 1
15 4.2) alszempont: Napkollektoros rendszer gyártói garancia időtartama minimum 10 év (igen/nem) 1
16 5) Mély-almos tartástechnológia során az istállókban keletkező trágya környezeti hatásainak csökkentése érdekében az ott épülő aljzatbeton (padozat) szulfátállósága, vízzárósága, kopásállósága 2
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16
II.2.9) További információ: A Kbt. 76. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszert úgy alkalmazza, hogy az abban szereplő ár elemet az ajánlatkérő egy rögzített értéken megadja, és az ajánlattevők az egyéb II.2.5) pontban megadott értékelési szempontok tekintetében versenyeznek egymással. Az árra vonatkozóan rögzített érték: nettó 510 421 219 Ft.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4991 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tehenészeti telep magasépítési munkáinak kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNAREKLÁM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 24
Város: Tarnaméra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3284
Ország: HU
E-mail: dunareklam@gmail.com
Telefon: +36 302785001
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13785525-2-10
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 510421219
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510421219
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DUNAREKLÁM Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Arany János u. 24
Város: Tarnaméra
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3284
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13785525-2-10

Hivatalos név: Szilvási Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eper u. 51.
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393-2-05

Hivatalos név: Dairy-Ép Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Omega köz 1.
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13895734-2-13

Hivatalos név: KAZÁNKER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: István út 17/B.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23520884-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges