Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/123
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.19.
Iktatószám:9713/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Tervezés: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Kivitelezés: 1014 Budapest, Országház utca 28-32.; Úri utca 49-51. (Hrsz.: 6641/1) és 1014 Budapest, Nándor utca 5-7. (6628 Hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hondula Mária
Telefon: +36 14411893
E-mail: mufo@bm.gov.hu
Fax: +36 14411997
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Belügyminisztérium új székhelyéül szolgáló épületegyüttes tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: 75-17-2741
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Belügyminisztérium új székhelyéül szolgáló épületegyüttes tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Belügyminisztérium új székhelyéül szolgáló épületegyüttes tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45212314-0
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Kivitelezés: 1014 Budapest, Országház utca 28-32.; Úri utca 49-51. (Hrsz.: 6641/1) és 1014 Budapest, Nándor utca 5-7. (6628 Hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a beruházást nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
- Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti műemlék ingatlan-együttes (Hrsz.: 6641/1) (a továbbiakban: „IngatlanA”) kivitelezési munkái:
A kivitelezéssel érintett hasznos alapterület 20 571m2 + 250m2 (Kapisztrán téri beépítés).
- Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. (Hrsz.: 6628) ingatlan (volt OVT épület) (a továbbiakban: „IngatlanB”) tervezési és kivitelezési munkái:
A kivitelezéssel érintett hasznos alapterület 4 800m2.
Mindösszesen: 25 621m2
A műszaki leírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció fogja tartalmazni az eljárás ajánlattételi szakaszában.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő a kivitelezési munkák tekintetében (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 14
2 Az alkalmassági követelményen felül bemutatott további egy MV-É kat. FMV szakember szakmai tapasztalata 12
3 Az alkalmassági követelményen felül bemutatott további egy MV-ÉG kat. FMV szakember szakmai tapasztalata 12
4 Az alkalmassági követelményen felül bemutatott további egy MV-ÉV kat. FMV szakember szakmai tapasztalata 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkezők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.
Részvételre jelentkező a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel részvételi jelentkezésében köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek a részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel részvételre jelentkezők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.
Részvételre jelentkezőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt.69.§ (4) és (9) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat ajánlattevőjét megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése.
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha részvételre jelentkező a P2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást meghirdető felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 14 milliárd forintot,
- a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 10 milliárd forint összeget.
Alkalmatlan az újonnan piacra lépő részvételre jelentkező - amely nem rendelkezik három üzleti évvel - a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó, összesen legalább 10 milliárd forint összegű - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje adózott eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti éveket tekintve egy évnél többen negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 10 milliárd forintot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P2) pont], elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik arról („igennel” kitölti), hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlatkérő Kbt.69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Korm.rend.21.§(2)bek.a)pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) megelőző 60 hónapban (az M1)1 és M1)2 alkalmassági minimumkövetelmények esetében tervezést is magában foglaló), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik), magasépítési kivitelezésre vonatkozó, a 321/2015.Korm.rend.22.§(3)bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolást/igazolásokat.
Az M1 alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a részvételi dokumentáció tartalmazza.
M2) Az ajánlatkérő Kbt.69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bek.b)pontja és a 321/2015.Korm.rend.21.§(2)bek.b)pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2 alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
M3) Az ajánlatkérő Kbt.69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.rend.21.§(2)bek.f) pontja alapján be kell nyújtani az előírt építőipari kivitelezési munkákra vonatkozó ISO14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt, vagy EMAS, vagy a 321/2015.Korm.rend.24.§(4)bek. szerinti azzal egyenértékű tanúsítványt vagy a környezetvédelmi intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását.
M4) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.rend.21.§(2)bek.c)pontja alapján be kell nyújtani az OHSAS18001:2007 foglalkozási, egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer tanúsítványt, vagy a 321/2015.Korm.rend.24.§(3)bek. szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszertanúsítványt, vagy a munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási intézkedések leírását és az egyenértékűség indokolását.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt.65.§(6),(7),(9) és (11)bek. is.
A Kbt. 65.§(6)bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.67.§ (1)bek. szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015.Korm.rend.1.§(2)bek. alapján, hogy az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)-M4) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. Korm.rend.1.§(4)bek. az irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015.Korm.rend.2.§(5)bek.alapján rögzíti, hogy a M1)-M4) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik arról („igennel” kitölti), hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4)-(7)bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan a részv.jel. a szerz.teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően teljesített (az M1)1 és M1)2 alkalm.-i minimumköv.-k esetében tervezést is magában foglaló) alábbiak szerinti referenciával/referenciákkal:
M1)1 2db szerződés önmagában egyenként min. 9600m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű új vagy felújított épület(ek) kiviteli tervezésére és magasépítési kiv.-re vonatkozik,
M1)2 1db szerződés épület biztonsági rendszeréhez kapcsolódó gyengeáramú rendszer tervezését és kiv.-ét tartalmazta,
M1)3 min. 1db egyedi műemléki védelem alatt álló ingatlanon végzett építőipari munkákra vonatkozó referencia.
M2) Alkalmatlan a részv.jel. a szerz.teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min. 1fő, a 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)2 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)3 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)4 Min. 1fő, a 266/2013.rend. és a 322/2015. Korm.rend. szerinti MV-É-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)5 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti É kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert, aki részt vett műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos tervezésben.
M2)6 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti T kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)7 Min. 1fő, a 266/2013.rend. G kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)8 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti V kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)9 Min. 1fő, a 266/2013.rend. szerinti GT kat. tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert.
M2)10 Min. 1fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakembert, aki munkavédelmi területen legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.
M3) Alkalmatlan a részv.jel. a szerz.teljesítésére, ha nem rendelkezik építőip.-i kiv.-i munkákra vonatkozó, érvényes ISO14001 vagy EMAS vagy a 321/2015.Korm.rend.24.§(4)bek. szerinti azzal egyenértékű, érvényes környezetkp.-ú irányítási rendszerrel, vagy a 321/2015.rend.24.§(4)bek. szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvéd.-i intézkedések leírásával.
M4) Alkalmatlan a részv.jelentkező a szerz.teljesítésére, ha nem rendelkezik érvényes OHSAS18001:2007 fogl.-i, eü.-i és bizt.-i irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015.rend.24.§(3)bek. szerinti ezzel egyenértékű munkahelyi eg.véd-i és biztonság irányítási intézkedések leírásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkezni kell ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési biztosíték, késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérő 150.000.000 Ft mértékű előleget biztosít.
A műszaki előrehaladásához igazodóan legfeljebb 8 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;
b) 2007. évi CXXVII. törvény;
c) 2011. évi CXCV. törvény;
d) 2013. évi V. törvény;
e) 2015. évi CXLIII. törvény;
f) 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/08/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb.-i dok.-ok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.
3) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2017.07.26. 10:00 óra. Találkozás helye: 1014 Budapest, Nándor utca 5-7.
5) Csatolni kell a részv.-i jel.-hez a Kbt.66.§(4) és (6)bek. szerinti nyilatkozatokat és az (5)bek. szerinti felolvasólapot.
6) A rész-ajánlattétel nem lehetséges a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt határidők miatt.
7) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alk.-i feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
8) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az ajánlati ár esetében a részszempont szerinti legjobb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A jótállási idő, a szakemberek szakmai tapasztalata részszempontok esetében a részszempont szerinti legjobb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
9) Ajánlatkérő 15 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, melyet ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
10) Felelős akkreditált közb.-i szaktanácsadó: Dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
11) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló”all risk” típusú, építőipari kiv.-i tev.-re vonatkozó szakmai felelősségbizt.-sal (építésbizt.-sal), melynek kárérték limitje legalább 800 millió Forint/káresemény és legalább 1,5 milliárd Forint/kárév, a tervezési munkákra legalább 60 millió Ft/év és 20 millió Ft/ káresemény) A részv.-i jel.-hez csatolni kell a részv. jel.-től származó szándéknyilatkozatot a felelősségbizt. vonatkozásában a részv.-i dok.-ban foglaltak szerint.
12) Tartalékkeret: a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 10 %-a.
13) A III.1.3) M2)1-M2)9 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
14) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
15) Ajánlatkérő a Kbt.53.§(5)bek. alapján felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezetről) való döntés folyamatban van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérő ezt egy olyan ellenőrzési körén kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekinti, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
16) Az információk további pontjait a részvételi dokumentáció tartalmazza.
17) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2)bek. e) pontját.
18) A részv.-i jel.-ek bontása: 2017/08/15 14:00 óra. Helye: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló. Ajánlatkérő a részv.-i jel.-ek bontását a Kbt.68.§-a szerint bonyolítja le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák