Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/103
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.01.
Iktatószám: 9733/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik. A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21. 2. em
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329815206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000620822021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000620822021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Science Park Szeged Innovációs Központ tervezése
Hivatkozási szám: EKR000620822021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a Science Park Szeged Műszaki-Technológiai Innovációs Központ tervezésére, mely magában foglalja a vázlatterv, Településképi és/vagy Országképi véleményezési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel történő elkészítését a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezettek szerint.
A tervezett hasznos alapterület nettó 9.675 nm, parkolók nélkül, az OTÉK előírásának megfelelő, szükséges parkolószám biztosítása tervezési feladat.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Science Park Szeged Innovációs Központ tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71320000-7
71334000-8
71340000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A szolgáltatás teljesítése alapvetően Ajánlattevő saját székhelyén/telephelyén, saját eszközeivel történik.
A dokumentumok leadásának helye: SZTE Műszaki Igazgatóság 6723 Szeged, Római krt. 21. 2. em
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Science Park Szeged Műszaki-Technológiai Innovációs Központ tervezésére, mely magában foglalja a vázlatterv, Településképi és/vagy Országképi véleményezési terv, engedélyezési terv és kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel történő elkészítését a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezettek szerint.
A tervezett hasznos alapterület nettó 9.675 nm, parkolók nélkül, az OTÉK előírásának megfelelő, szükséges parkolószám biztosítása tervezési feladat.
Megvalósulási helyszín: A Szeged Science Park (6728 Szeged, II. kerület, Wolfgang Sandner u. 6. HRSZ: 01392/23) 20 624 nm nagyságú területén.
Tervezési feladatok: A vázlatterv megrendelői elfogadása után a kiválasztott verzió tovább gondolásával településképi véleményezési terv készítése (véleményeztetés Szeged MJV önkormányzati tervtanácsával, és a Miniszterelnökség állami tervtanácsával). Ezt követően építési engedélyezési tervkészítés és az engedélyeztetési eljárásban történő nyertes ajánlattevői részvétel. A terv Miniszterelnökség állami tervtanácsával történő egyeztetése. Végül minden szakágra kiterjedő kivitelezési terv, árazott és árazatlan költségvetéssel, (az út, közműcsatlakozások megtervezése a jelen tervezési feladatnak nem része, a jelenleg folyamatban lévő teljes Science Park területére kiterjedő út-közmű tervvel szinkronizálandó).
A tervek átadását követően a nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő vagy a BMSK (Beruházási Ügynökség) – amennyiben a hatályos jogi szabályozás szerint a tervellenőrzés a BMSK hatálykörébe tartozik – tervellenőrei által feltett, tervezéssel összefüggő kérdésekre és megállapításokra a Megrendelő által megadott határidőre válaszolni, majd a megállapítások alapján a tervdokumentáció érintett részeit javítani.
Vázlatterv alatt Megrendelő min. 3 féle verzió (koncepció) kidolgozását érti.
A szolgáltatás részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része) tartalmazza.
Közbeszerzés mennyisége:
Vázlatterv min. 3 féle verzió kidolgozásával, verziónként: 2 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Településképi véleményezési terv: 2 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Építési engedélyezési terv: 2 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Kiviteli terv: 2 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (dwg, word, excel stb.) formátum DVD adathordozón;
Árazott és árazatlan költségvetés: 2 pld papír + 1 pld pdf és 1 pld szerkeszthető (excel, slo9 stb.) formátum DVD adathordozón.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 b) M/2.1. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) 10
2 c) M/2.2. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) 10
3 d) M/2.3. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) 10
4 e) M/2.4. alkalmassági követelményben előírt szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap, előny a több) 10
5 f) Rendelkezik legalább 1 fő K jelű jogosultsággal rendelkező táj és kertépítésszel (igen/nem; megléte előny) 5
6 g) Rendelkezik legalább 1 fő ATEX (robbanásbiztos berendezések tervezése tanúsítvánnyal rendelkező) szakemberrel (igen/nem; megléte előny) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) II.2.7) pontban megadott teljesítési idő alatt Ajánlatkérő 240 napot ért.
Tervezési feladatokra vonatkozó részhatáridőket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
2) II.2.5) ponthoz: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján. Ponthatár: 0–10. Értékelés módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata esetében arányosítás, a további szakember(ek) rendelkezésre állása esetében abszolút értékelés.
3) II.2.13) ponthoz: Ajánlatkérő hazai és uniós támogatási kérelmet nyújt be, erre tekintettel fenntartja a jogot, hogy a megkötött szerződés ellenértékét, vagy annak egy részét uniós forrás terhére számolja el várhatóan az RRF – „Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz” terhére.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT) /közös AT/, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasságigazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, ill. aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolás: A kizáró okok fenn nem állását az AT /közös AT-k/, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásban résztvevő gazdasági szereplő előzetesen, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD - EKR űrlap formájában) köteles igazolni. Azon AV-k esetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT-nek kell nyilatkozni arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Kbt. 65. § (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) bek. pontja szerint igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
Tételes igazolás: AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t, megfelelő határidő tűzésével, felhívja a kizáró okok fenn nem állását alátámasztó, az eljárásban előírt igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bekezdésére. Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 8. §, 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni ahogy vele szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében alkalmazandó a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani (EKR űrlap). AT-nek nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalmú nyilatkozat is benyújtandó (EKR űrlap)). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az eljárásban a Kr. 1-8. §, 10. § és 12-16. §-it megfelelően alkalmazni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3), (4), (5); 65. § (12); 69. § (11a) bekezdéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (5) bek.-nek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bek-re):
M/1. Csatoljon ajánlattevő referencianyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti (középület tervezésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése) szolgáltatás teljesítéséről /321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a)/. A referencianyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. /321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bek./
M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 4 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) b)/.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t külön-külön kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti legalább 7.000 nm hasznos alapterületű középület tervezésére vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő középület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti fogalmat érti.
A referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb kettő szerződés teljesítésével igazolható.
A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás(ok)ra vonatkozó teljesítés. Igazolás benyújtása esetén, amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás (épülettervezés) teljesítésében részt vevő legalább 4 fő szakemberrel az alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, általános építmények teljes körű építészeti tervezési területen É jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, tartószerkezeti tervezési területen T jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 26. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.3. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építmények gépészeti tervezési szakterületen G jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 28. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2/4. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületen V jelű (Kr. 1. melléklet, I./2. rész, 29. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A szolgáltatás ellenértéke részben a 1766/2019. (XII.23.) Korm. határozat alapján rendelkezésre áll, továbbá Ajánlatkérő egyéb hazai és uniós támogatási kérelem benyújtását kezdeményezi az esetleges forráshiány fedezése érdekében.
Számlázás: A tervezési díj vonatkozásában az ajánlatkérőként szerződő fél 4 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést követően biztosít lehetőséget, az alábbiak szerint:
- 1. sz. részszámla: a tervezési díj 10 %-áról, a vázlatterv elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően
- 2. sz. részszámla: a tervezési díj 10 %-áról, a Településképi véleményezési terv elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően
- 3. sz. részszámla: a tervezési díj 25 %-áról, jogerős építési engedély kiadása után kiállított teljesítésigazolást követően
- 4. sz. részszámla: a tervezési díj 45 %-áról, a kiviteli terv árazott és árazatlan költségvetéssel történő elkészítése után, annak jóváhagyásakor kiállított teljesítésigazolást követően
- végszámla: a tervezési díj 10%-áról, a Megrendelő/BMSK (Beruházási Ügynökség) által a tervek elfogadása és a végleges tervdokumentáció (kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetések) átadásakor kiállított teljesítésigazolást követően.
Ajánlatkérőként szerződő fél a tervezési díj ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti átutalással. Alkalmazható a Kbt. 27/A §-a.
Fizetési határidő: 30 nap.
Alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is.
Előlegfizetés: nem biztosított
Jótállás: 36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó tervezési díj 2%/naptári nap, legfeljebb a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó tervezési díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó tervezési díj 20%-a.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a szerződés szerinti – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot – a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint - köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjára és az ajánlatkérő által elfogadott és igazolt teljesítésig, azaz az utolsó teljesítésigazolás kiállításáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § alkalmazandó. Részletesen a KD és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000620822021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. /Kbt. 68. § (1b)/, továbbá a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. /Kbt. 68. § (1c)/

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bek-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt.41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5)bekezdései az irányadóak. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet esetében történőmeghatalmazásokra a Kbt. 65. § (12) bekezdése az irányadó.
5) Részekre történő ajánlattétel nem biztosított: A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzésnek egy adott részére történő ajánlattételt. Az elvégzendő tevékenységek egymáshoz műszakilag szorosan illeszkedő tervezési szolgáltatásra vonatkoznak, melyek részekre bontása a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.
6) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumot Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.
9) AT-nek nyilatkoznia kell:
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint,
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nyilatkozatot nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerint (nemleges tartalommal is),
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (nemleges tartalommal is),
- üzleti titokról,
- továbbá, hogy legalább 10 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év biztosítási értékű épület tervezési tevékenységre irányuló felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja.
10) AT-nek továbbá csatolnia kell:
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD-t).
- az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírási-mintáját,
- Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
- meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást KD-ban foglaltak szerint.
11) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
12) AK ajánlati biztosítékot ír elő az alábbiak szerint:
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,-Ft.
Fizetési számlára történő befizetés esetében:
A befizetés helye: Számlavezető: Magyar Államkincstár, 10028007-00282802-00000000.
Befizetés jogcíme (közlemény): „Ajánlati biztosíték 26/Ny/2021/SZTE (EKR000311942021)”
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető:
- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, vagy
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
13) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított.
14) A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 naptári napot ért.
15) AK az alkalmassági feltételeket és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
16) Ha az AT, AV, alkalm.ig.-ban részt vevő gazd.-i szereplő valamely a KD-ban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt, adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy mely tényt, adatot kívánja így igazolni továbbá az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, magyar nyelven rendelkezésre álló, elektr.hatósági nyilvántartás elektr. elérhetőségéről is.
17) AK helyszíni bejárást tart: találkozó a 6728 Szeged, Budapesti út 7. Öthalmi kollégiumi bejáratánál, ideje: 2021. június 7. (hétfő) 10 óra.
18) AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
19) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
20) Irányadó idő: CET 22) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr., Ptk.
21) A I.1. pontban írt faxszám nem elérhető.
22) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz.: 01007), Dr. Nagy Paulina (lsz.: 01043)
23) Jelen eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes. AK támogatásra irányuló igényt nyújt be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja; továbbá eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint felfüggesztő feltételként köti ki.
24) AK fenntartja a jogot, hogy tervezői művezetésre vonatkozóan (tervezetten 100 mérnöknap, a kivitelezés tervezett időtartama 700 nap, részszámlázás lehetőségével) Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. Jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor a tervezői művezetés becsült értéke figyelembevételre került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák