Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/99
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.24.
Iktatószám: 9737/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Piricse Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 4375 Piricse, Bem u. Helyrajzi szám: 636
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piricse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15404235215
Postai cím: Petőfi Utca 11.
Város: Piricse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz László
Telefon: +36 42280300
E-mail: piricse@piricse.hu
Fax: +36 42280300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://piricse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://piricse.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586562022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szegregált élethelyzetek felszámolása(Bem u.)
Hivatkozási szám: EKR000586562022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
""Éljünk Együtt Piricsén" Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal" tárgyú projekt keretében kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra 1 részben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szegregált élethelyzetek felszámolása(Bem u.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4375 Piricse, Bem u.
Helyrajzi szám: 636
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4375 Piricse, Bem u. ; 636 helyrajzi számú ingatlanon kétlakásos lakóépület építése az alábbiak szerint:
A tervezett lakóépület adatai:
Egy lakásegység nettó/hasznos alapterület beltér: 79,22 m2
Egy lakás egység nettó/hasznos kültéri alapterülete (fatároló és előlépcső): 8,82 m2
Egy lakásegység nettó/hasznos alapterület összesen (beltéri és kültéri helyiségek is): 88,04 m2
Összes nettó/hasznos alapterület belső térben: 158,44 m2
Összes nettó/hasznos alapterület külső térben: 17,64 m2
Összes nettó/hasznos alapterület összesen (beltéri és kültéri helyiségek is): 176,08 m2
Bruttó alapterület összesen: 225,34 m2
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Az M2.1) alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap között kerül értékelésre)  10
2 3.) Az M2.2) alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata magasépítés területen (0-36 hónap között kerül értékelésre) 10
3 4.) A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2018- 00116
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Ennek alapján az Ajánlatkérő nem biztosít részajánlat-tételi lehetőséget, mivel a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé, negatívan hatna a szerződéshez kapcsolódó körülmények, így a szerződés teljesítésének körülményeire (a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a kivitelezés minősége, megvalósíthatósága), azaz gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne a részajánlat-tétel lehetőségének biztosítása.
Összegezve, a szerződés tárgya műszakilag teljes mértékben összefüggő, részekre nem bontható kivitelezési tevékenység, a munkafolyamatok összetettsége, egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre bontást illetve a részteljesítések műszaki eredményességét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k); és m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap
benyújtásával. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67.
§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k); és m) pontjának hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. § is irányadó. A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő
az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig
– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján kéri, hogy a kizáró okok körében meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be
ajánlattevők.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben legalább a részenként előírt mennyiségre vonatkozó referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint.
A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének ismertetése,
– a teljesítés kezdő (év, hónap , nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– a szerződés teljesítési helye,
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ak. a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el. Ha nyertes közös At.-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes At.-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ak. a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett At. részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó At. az általa végzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában:
- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - elnevezésű EKR űrlap benyújtása;
- Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában, akkor az alábbi
dokumentumok benyújtása is szüksége:
- Szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés (szakmai tapasztalat ismertetését év/hó-tól év/hó-ig bontásban tartalmazó és a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában);
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről (amennyiben kamarai nyilvántartással az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik);
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján kéri, hogy az alkalmasság körében meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be
ajánlattevők.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az At. alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) összesen legalább:
- min. 100 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával.

Ak. a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A fenti referencia-követelmény egy vagy több referencia által is teljesíthető.
M2) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni
M2.1.) - legalább 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
M2.2.) - legalább 1 fő olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG- vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy szakember több pozícióra is bemutatható, tehát az átfedés megengedett.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ak. a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A fenti referencia-követelmény egy vagy több referencia által is teljesíthető.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 1.) AK a jelen eljárást Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le. AK a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a 114/A. § szerinti, egyszakaszos eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint, az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § rendelkezéseinek megfelelően az ajánlatok bírálata során nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2)-(9) és a 114. § (2) bekezdését. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében
jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
b) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3. napon köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző 2. napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
c) Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
d) Az eljárásban részt vett ajánlattevő részére az ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintés tekintetében dönthet úgy, hogy az iratbetekintést elektronikus úton biztosítja oly módon, hogy az adott dokumentumo(ka)t elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg az érintett ajánlattevő részére.
2.) A Kbt. 114. § (11) bekezdés tekintetében Ajánlatkérő a 2020. évi, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt veszi figyelembe, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek/alvállalkozónak/kap. nyújtó szerv.-nek, amennyiben az előző évi beszámolója még nem került közzétételre.
További részleteket a KD tartalmaz.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: A 36 hónap kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás
időtartama értékelési szempont. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki-átadás-átvétel időpontja.
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett – meghiúsulási kötbért érvényesíthet.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-
a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a.
A Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ak. a beruházás pénzügyi fedezetét az"Éljünk Együtt Piricsén" Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal" című, EFOP-2.4.1-16-2018- 00116 számú pályázati forrásból biztosítja.
A támogatás intenzitása 100,000000%;
Ajánlatkérő tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.
A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül At.egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel Ak.-vel szemben. Ak. az elj.-ban tartalékkeretet nem biztosít. Nyertes At. előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
Nyertes At. kérheti a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő mértékű előleget.
Előleg igénylése esetén az előleget egyenlő arányban a részszámlákban és a végszámlában köteles a nyertes At. elszámolni, oly módon, hogy az adott számla értékét az előlegszámla adott számlára eső százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. At. -az előlegszámlán felül - 4 db részszámla és a 1 db a végszámla benyújtására jogosult.
Nyertes AT 15 %-os, 40 %-os és 60 %-os, 80%-os készültségi szint elérésekor egy-egy részszámlát, 100 %-os készültségi szint elérését, valamint a sikeres műszaki átadás-átvételt követően egy végszámlát jogosult kiállítani.
A részszámlák a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről nyújthatóak be. At. a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő és műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
-A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bek. az irányadó.
- Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Kbt. 135. § (1 ), (3), (5) - (6), (10) bek. -ben foglaltaknak megfelelően, a Ptk. 6:
130. § (1)-(2) bek. szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
- A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bek. alapján amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alv.-t vesz igénybe, -a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bek.-től eltérően - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
-A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pont folytatása:
-Ak. tájékoztatja At.-ket, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban tv.) (Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés és 6:155. § (1) bekezdés)
-a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. tv
-az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv,
-368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló tv végrehajtásáról,
-Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv (Art),
-Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv, (Áfa tv.),
-A számvitelről szóló 2000. évi C. tv;
-az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30) Korm.rendelet.
A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokfelhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (9) bek. szerint rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jelen eljárás feltételes az alábbiakra tekintettel, melyet részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmaz:
Megrendelő a beruházás megvalósításához szükséges többlet fedezet biztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. A szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás megítélése és a támogatási összeg Megrendelő számláján történő jóváírása és/vagy a szükséges fedezet Önkormányzat által történő megelőlegezése és/vagy saját forrásból történő biztosítása és minderről Vállalkozó Megrendelő által történő értesítése.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés az aláírástól számított 180 napon belül nem lép hatályba, úgy Megrendelő dönthet úgy, hogy a szerződést a felek megszűntnek tekintik.
A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha a Megrendelő a szerződéskötést követő 180 napon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéshez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről nyertes ajánlattevő értesíti. A szerződés ezen okból történő megszűnése esetén Megrendelő felé semmilyen követelés (megtérítési igény, stb.) nem érvényesíthető.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/06/07 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A pontkiosztás módszere:1. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás, 2.-4. sz. érték.szempont:egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő számlaszáma 10044001-00348940-00000079
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba
csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító
által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat.
VI.3.4) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége Kbt. 71.§ szerint biztosított.
2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek
csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR űrlapokon:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
- NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében,
- NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
- NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.,
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról,
- NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről.
4.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
5.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.,Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontban meghatározottakat.
6.) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen beárazva (cégszerűen aláírt .pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, illetve a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára. A Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező, vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai tapasztalatának bemutatása, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie.
7.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell:
- a Kbt. 25. § (3)-(4) bek. szerinti összeférhetetlenség vonatkozásában
- adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról
- amennyiben a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő által meghatározott
műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kíván ajánlattevő
megajánlani, akkor ajánlatában erről nyilatkozni kell és az érintett költségvetési sorok, illetve tételek/termékek listáját csatolnia
kell az ajánlathoz
8.) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-
(5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan
azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
9.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c)
pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont, a pontkiosztás módszere:1. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás, 2.-4. sz. érték.szempont:egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
10.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 11.§ alapján az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 3. munkanapon – építési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: 26.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 13.000.000 Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítás a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan, melyről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
11.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban megadott elérhetőségek irányadóak.
12.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: .jpeg, vagy .pdf, míg az árazott költségvetést cégszerűen aláírt .jpeg, vagy .pdf ÉS xls/xlsx formában is kéri benyújtani AK. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
13.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/alvállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti
aláírásmintáját.
14.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást és személyes konzultációt nem tart.
15.) FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732)
16.) A kivitelezést az érvényes építésügyi jogszabályoknak megfelelően, az építési engedélyben foglalt kikötések betartásával, a
beépítésre szánt anyagok technológiai leírásában foglaltak szerinti beépítésével kell elvégezni.
17.) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. alapján, hogy szigorúbban állapítja
meg az alkalmassági feltételeket és igazolását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges