Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/102
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.31.
Iktatószám: 9792/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.;A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.;A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.;A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 18956339220
Postai cím: Kastély Utca 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
Telefon: +36 83314194
E-mail: igazgato@helikonkastely.hu
Fax: +36 88315039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586702021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586702021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tervezési feladatok ellátása 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000586702021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: A 1048/2017. (II.3.) Korm. Határozat keretében megvalósuló „Hagyományos Vadászati Módok Háza – Vadászati Múzeum mögött található ún. 13. számú épület külső felújításához kapcsolódó tervezési feladatait és a Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2020-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 13. sz. épület tervezési feladatainak ellátását.
2. rész: A Szántódpuszta majorság turisztikai célú komplexitásának fejlesztése című, 1718/2020 (X.30.) Korm. Határozat keretében megvalósuló Keresztistálló épületének és a meglévő szálláshelyek tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó tervezési feladatokat.
3. rész: A Fenékpuszta majorság integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése – Fenékpuszta majorság fejlesztése II. ütem című, GINOP-7.1.9-17-2020-00036 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló tervezési feladatokat.
4. rész: A Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2020-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló tervezési feladatok ellátását.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HVMH tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71320000-7
71220000-6
71242000-6
71300000-1
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: A 1048/2017. (II.3.) Korm. Határozat keretében megvalósuló „Hagyományos Vadászati Módok Háza – Vadászati Múzeum mögött található ún. 13. számú épület külső felújításához kapcsolódó tervezési feladatait és a Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2020-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 13. sz. épület tervezési feladatainak ellátását.
HVMH= Hagyományos Vadászati Módok Háza

A fejlesztés tervezett tartalma szerint a látogatók a 2021 évi Vadászati Világkiállítás megvalósulását követően a Budapesten bemutatott kiállítási anyagot tekinthetik meg egy állandó kiállítás keretében Keszthelyen, a létesítésre kerülő Hagyományos Vadászati Módok Házában.
A kikapcsolódást is nyújtó élményközpont megközelítőleg 2 x 550 m2 alapterületen, 2 szinten mutatja be, hogy a vadászat mindig is része volt az emberiség történetének, az emberi kultúrának.
Tervezéssel érintett ingatlan
• 8360 Keszthely belterület 1687/1 hrsz.-en található ún. „13.sz.” épület
A) rész esetében tervezéssel érintett elemek
• meglévő épület felújítása és környezetének rendezése, kiváltképpen az alábbiak szerint:
o bádogozás (ereszcsatornák)
o csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése
o épületek körüli járda és közlekedési felületek
o utólagos homlokzati hőszigetelés (15 cm grafit)
o térvilágítás
o épületgépészet (hűtési és fűtési rendszerek)
A beruházás költségkerete
• a rendelkezésre álló költségkeret nettó 100.000.000,- Ft
B) rész esetében tervezéssel érintett elemek
• 13. sz. épület tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerének kialakítása
• Napelemrendszer (50 kW alatti) telepítése a 13. sz. épületen
A tervezési feladat részei:
o az épület megfelelő villámvédelemmel való ellátása
o tetőszigetelés (hő, víz)
o bádogozás (tető)
o napelem telepítése, statikai megerősítése
o bontások
Érintett helyrajzi szám(ok): 1687/1
Költségkeret: 70.000.000,- Ft
Szakértői feladatok: A Tervező feladata minden további, az érintett hatóságok és szakhatóságok által az engedélyezési és kiviteli terv elkészítéséhez szükségesnek ítélt szakértői vélemény, az ezekhez esetlegesen szükséges roncsolásmentes és roncsolással járó feltárási munka elvégeztetése, szakvélemény elkészíttetése a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, szakmai irányelvekben foglalt tartalommal; a vizsgálatok lefolytatásához szükséges eljárás ügyintézése.
Engedélyezési terv és örökségvédelmi dokumentáció: A tervezési feladat része az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése, az engedélyeztetés lefolytatása és a szükséges egyeztetések lebonyolítása (örökségvédelmi hatóság, szakhatóságok, előzetes közműegyeztetés). A tervezési feladat ellátására tett ajánlat magába foglalja az igazgatási szolgáltatási díjak költségeit is.
Kiviteli tervdokumentáció: A tervezési feladat része a kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara építési engedélyezési – építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I-II kötet szerinti, valamint egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelő előírások szerinti munkarész, a fejlesztési cél megvalósításának szempontjából minden szükséges szakági tervfejezettel.
Egyéb tervezői feladatok: Az ajánlat tartalmazza az engedélyeztetés, a szükséges hatósági és megbízói egyeztetéseken való részvétel, illetve a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak költségeit. A tervező feladata a közműegyeztetések lefolytatása és a közműnyilatkozatok beszerzése. A tervezés folyamatos követését, illetve a Megbízó és a Társtervezők közötti folyamatos információ- és adatcserét kooperációk biztosítják, amelyen a tervezőnek részt kell vennie (kooperációk száma a tervezési folyamat során minimum 3, maximum 10 alkalom).
A részletes feladatleírásokat a KD részeként kiadott Tervezési feladatleírás tartalmazza.
Az elvégzendő feladatokat és műszaki tartalmat részletesen és tételesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata:  50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
5 2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik napelemes rendszer tervezés területén többlet szakmai tapasztalattal (hónap) 12,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 63
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: B rész esetében: GINOP-7.1.9-17-2020-00039
II.2.13) További információ
1. Karakterkorlát miatt a minőségi értékelési szempontok kiegészítve a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintekkel itt kerülnek feltüntetésre:
2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata (50)
2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik napelemes rendszer tervezés területén többlet szakmai tapasztalattal (hónap) –Legkedvezőbb szint 12 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
Karakterkorlát miatt az VI.3.9) pont itt folytatódik:
19.Elektronikus nyilvántartások: Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.
20. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít részajánlatonként külön-külön:
1.rész találkozási pontja: 8360 Keszthely, Pál u. 1. (Vadászati Múzeum parkolója), időpont 2021. június 03. 14:00 óra
2.rész találkozási pontja: 8622 Szántód, Szántódpuszta 1. (parkoló), időpont 2021. június 03. 10:00 óra
3.rész találkozási pontja: 8360 Keszthely, Fenékpuszta majorság (parkoló), időpont 2021. június 03. 15:00 óra
4.rész találkozási pontja: 8360 Keszthely, Kastély u. 1. (belső udvar), időpont 2021. június 03. 13:00 óra
21. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

II.2.1) Elnevezés:
Szántódpuszta majorság tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71320000-7
71220000-6
71242000-6
71300000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2.rész: A Szántódpuszta majorság turisztikai célú komplexitásának fejlesztése című, 1718/2020 (X.30.) Korm. Határozat keretében megvalósuló Keresztistálló épületének és a meglévő szálláshelyek tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó tervezési feladatokat.
Keresztistálló:
A Helikon Nonprofit Kft. a szántódpusztai majorság komplex fejlesztésén dolgozik a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosítószámú projekt keretében meghatározott szántódpusztai koncepciónak megfelelően, hogy a hagyományos vonalakon túllépve egy élő, a XXI. század embere számára is magas színvonalú majorsági kulturális központ kialakítása valósuljon meg.
A Keresztistálló egy kereszt alaprajzú földszintes téglaépület kontyolt cserépfedéssel, vélhetően a XIX. században épült. A fejlesztési feladat a műemlék épület komplett, mindenre kiterjedő felújítása, illetve tetőszerkezetének javítása, állagmegőrzése és a fedés cseréje. Az omladozó, veszélyessé vált ugyanakkor értékes épület felújítását a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően kell megvalósítani.
Tervezéssel érintett elemek:
- érintett ingatlan: 936 hrsz-en található keresztistálló
Tervezett műszaki tartalom:
• tetőfedés, lécezés cseréje
• fafödém és fa fedélszék javítása, cseréje (faanyagvédelmi szakvélemény függvényében, teljes szerkezetre vonatkozóan)
• meglévő nyílászárók cseréje, pótlása, restaurálása, új nyílászárók kialakítása
• utólagos vízszigetelés készítése
• új padlószerkezet és járófelület készítése
• homlokzati és belső falfelületek újra vakolása, festése (teljes felület)
• új vízelvezetés készítése
• új villamos hálózat és villamos betáplálás kiépítése,
• gyengeáramú rendszerek kiépítése (vagyonvédelem, tűzjelző rendszer)
• vizesblokk kialakítás, új gépészeti rendszer kiépítése
• belsőépítészeti kialakítás a tervezett funkciónak megfelelően
Tervezéssel érintett alapterület ~590 m2
Tervezett funkciók:
- multifunkcionális képző- és konferencia központ
A beruházás költségkerete:
- a rendelkezésre álló költségkeret nettó 100.000.000, - Ft
Cselédházak, summásszállás, mesteremberek háza:
A szálláshely funkcióval bíró épületek állapota leromlott, felújításuk szükséges. A nádfedéseket kikezdte az időjárás, a tetők több helyen beáznak, ezek javítása az elsődleges feladat a szálláshelyek további akadálymentes üzemeltetéséhez. Szükség szerint ehhez tartozóan egyéb építészeti felújítások is tervezhetőek.
Tervezéssel érintett elemek:
- érintett ingatlan: 8622 Szántódpuszta, 936 és 938 hrsz.-en található:
• cselédház, csőszház (12. számú épület)
• cselédház-pásztorház (23. számú épület)
• volt műhely, summásszállás (28. számú épület)
• mesteremberek háza (29. számú épület)
Tervezett műszaki tartalom:
• tetőfedés, lécezés cseréje
• fafödém és fa fedélszék javítása, cseréje (faanyagvédelmi szakvélemény függvényében, teljes szerkezetre vonatkozóan)
Tervezett funkciók:
- vendéglátás, szálláshely szolgáltatás
A beruházás költségkerete:
- a rendelkezésre álló költségkeret nettó 17.250.000, - Ft
Szakértői feladatok
A Tervező feladata minden további, az érintett hatóságok és szakhatóságok által az engedélyezési és kiviteli terv elkészítéséhez szükségesnek ítélt szakértői vélemény, az ezekhez esetlegesen szükséges roncsolásmentes és roncsolással járó feltárási munka elvégeztetése, szakvélemény elkészíttetése a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, szakmai irányelvekben foglalt tartalommal; a vizsgálatok lefolytatásához szükséges eljárás ügyintézése.
Engedélyezési terv és örökségvédelmi dokumentáció
A tervezési feladat része az engedélyes szintű tervdokumentáció készítése, az engedélyeztetés lefolytatása és a szükséges egyeztetések lebonyolítása. A tervezési feladat ellátására tett ajánlat magába foglalja az igazgatási szolgáltatási díjak költségeit is.
Kiviteli tervdokumentáció
A tervezési feladat része a kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara építési engedélyezési – építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat I-II kötet szerinti, valamint egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelő előírások szerinti munkarész, a fejlesztési cél megvalósításának szempontjából minden szükséges szakági tervfejezettel.
Egyéb tervezői feladatok
Az ajánlat tartalmazza az engedélyeztetés, a szükséges hatósági és megbízói egyeztetéseken való részvétel, illetve a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak költségeit. A tervező feladata a közműegyeztetések lefolytatása és a közműnyilatkozatok beszerzése. A tervezés folyamatos követését, illetve a Megbízó és a Társtervezők közötti folyamatos információ- és adatcserét kooperációk biztosítják, amelyen a tervezőnek részt kell vennie (kooperációk száma a tervezési folyamat során minimum 3, maximum 10 alkalom). A tervező feladatának részét képezi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel és rendelkezésre állás a válaszadási időszakban valamennyi tervezési tervfejezetet érintően.A részletes feladatleírásokat a KD részeként kiadott Tervezési feladatleírás tartalmazza.
Műemlék védelem
Törzsszám: 6869
Az elvégzendő feladatokat és műszaki tartalmat részletesen és tételesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata:  50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
3 2.2. III.1.3./M2/b („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
5 2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 77
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Karakterkorlát miatt a minőségi értékelési szempontok kiegészítve a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintekkel itt kerülnek feltüntetésre:
2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata
2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.2. III.1.3./M2/b („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) – Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap

II.2.1) Elnevezés:
Fenékpuszta II. ütem tervezés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71320000-7
71220000-6
71242000-6
71300000-1
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: A Fenékpuszta majorság integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése – Fenékpuszta majorság fejlesztése II. ütem című, GINOP-7.1.9-17-2020-00036 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló tervezési feladatokat.
Huszármúzeum - Múzeumi kiállítótér a Gulyaistálló épületében
Tervezéssel érintett alapterület ~ 615 m2
Tervezett főbb műszaki tartalom:
- utólagos épülettoldalék elbontása (~60 m2)
- meglévő nyílászárók cseréje, pótlása, új nyílászárók kialakítása
- fafödém és fa fedélszék javítása cseréje (faanyagvédelmi szakvélemény függvényében, teljes szerkezetre vonatkozóan)
- utólagos vízszigetelés készítése
- új padlószerkezet és járófelület készítése, akadálymentesen kialakítva
- utólagos hőszigetelés
- vakolás, festés (teljes felület)
- fedett kiülő-közösségi tér építése (épülethez kapcsolódó szerkezettel, ~130 m2)
- hőszivattyús hűtés-fűtés, víz, HMV, szennyvíz zárt tárolóval
- új villamos hálózat és villamos betáplálás kiépítése
- vagyonvédelem, tűzjelző rendszer
- belsőépítészeti elemek kialakítása (vitrin)
Huszármúzeum - Interaktív kiállító-, és élménytér a Borjúistálló épületében
Tervezéssel érintett alapterület: ~ 530 m2
Tervezett főbb műszaki tartalom:
- nyílászárók cseréje, pótlása, szükség szerint nyílászárók átalakítása
- utólagos vízszigetelés készítése
- új padlószerkezet és járófelület készítése, akadálymentesen kialakítva
- utólagos hőszigetelés
- csatlakozó Cselédlakások épületrész eltakarása ideiglenes szerkezettel (molinó, ~250 m2 felületen)
- belső falfelületek vakolása, festése (teljes felület), külső falfelületek javítása (nyílászáró beépítés helyén)
- belsőépítészeti elemek kialakítása
- hőszivattyús hűtés-fűtés, víz, HMV, szennyvíz zárt tárolóval
- új villamos hálózat és villamos betáplálás kiépítése
- vagyonvédelem, tűzjelző rendszer
Kulturális rendezvényközpont
Tervezéssel érintett alapterület: ~ 1200 m2
Tervezett főbb műszaki tartalom:
- Cselédlakások épületrész ideiglenes eltakarása 10 méteres hosszon (~45 m2)
- bozót és cserjeirtás, szükség szerint fakivágás ~1200 m2)
- tereprendezés (~1200 m2)
- 5 db táboroztató sátor számára szilárd padozat kialakítása, vízelvezetéssel (5*24 m2)
- 1 db étkező sátor számára szilárd padozat kialakítása, vízelvezetéssel (36 m2)
- díszvilágítás
Kulturális rendezvényközpont – Rendezvényhelyszín
Tervezéssel érintett alapterület: ~ 3300 m2
Tervezett főbb műszaki tartalom:
- Cselédlakások épületrész ideiglenes eltakarása 50 méteres hosszon (~205 m2)
- bozót és cserjeirtás, szükség szerint fakivágás ~3300 m2
- tereprendezés (~3300 m2)
- szilárd aljzat kialakítása mobil színpad részére (25 m2)
- kerítés felújítása (~135 m hosszon)
- épített lóitató kialakítása
Kulturális rendezvényközpont – Hagyományőrző hadtér
Tervezéssel érintett alapterület: 100*100m
Tervezett főbb műszaki tartalom:
- földtöltések építése lőfegyveres lőtér funkció kialakításához, szabványok szerinti kialakítással, szaktervező bevonásával, megrendelő által biztosított töltés anyaggal, javasolt méret 100*100 m-es belső alapterület, 8 m szélesség a töltés alján mérve, 2 m szélesség a töltés tetején mérve, 6 m töltésmagasság
- 3 soros közbülső palánkok építése lefektethető kialakítással, (1,5 m magas palánkolás szendvicsszerkezettel, fémlemez borítás, teljes felületű deszkaborítás, kőzuzalék töltés teljes felületű deszkázat), 1,8 m magas oszlopokra helyezve, beton pontalapozással
- beállások feletti védőtető kialakítása, 2 m magas faszerkezettel kialakítva, 2m belógással, 90 cm magas asztallal, 3 állásonként gerenda lábakkal
- akadálymentes burkolatú gyalogút kialakítása Gulyaistálló udvarától a töltésig (~80 m)
- fa kerítés építése töltés tetejére (~420 m)
Fenyves allé revitalizációja.
a) Postakocsizás a Fenyves allén
b) Kerékpározás a Fenyves allén (közösségi kerékpáros rendszer kialakítása)
Szakértői feladatok.
Engedélyezési terv és örökségvédelmi dokumentáció.
Kiviteli tervdokumentáció.
Egyéb tervezői feladatok.
A részletes feladatleírásokat a KD részeként kiadott Tervezési feladatleírás tartalmazza.
Műemlék védelem, Törzsszám: 4767, 4768
Az elvégzendő feladatokat és műszaki tartalmat részletesen és tételesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata:  50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap)  12,5
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
5 2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 77
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.9-17-2020-00036
II.2.13) További információ
1. Karakterkorlát miatt a minőségi értékelési szempontok kiegészítve a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintekkel itt kerülnek feltüntetésre:
2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata
2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap

II.2.1) Elnevezés:
Keszthelyi Festetics tervezés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71320000-7
71220000-6
71242000-6
71300000-1
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 8360 Keszthely, Kastély utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4.rész: A Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2020-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló tervezési feladatok ellátását.
Kastély épületéhez kapcsolódó attrakciófejlesztés
1. Kastélyépület homlokzatának felújítása, szobrok és díszítőelemek restaurálása:
Fejlesztéssel érintett terület: 3000 m2
2. Lakosztály enteriőrök kialakítása:
Fejlesztéssel érintett terület: 252,65 m2
való kialakítása.
3. Nosztalgia Kávézó kialakítása a Márványteremben és a hozzá tartozó helyiségekben:
Fejlesztéssel érintett terület: 360 m2
4. Főúri enteriőr kiállítás részleges felújítása
Fejlesztéssel érintett terület: 406,105 m2.
Fejőház épületéhez kapcsolódó attrakciófejlesztés
1. Fejőház épületét érintő munkák
Fejlesztéssel érintett terület: 816,28 m2
A Fejőház teljeskörű felújítása szükséges.
Parkot érintő attrakciófejlesztés
1. Kerti pavilonok
Fejlesztéssel érintett terület: 2 x 30 m2
A kastély belső és leendő parkjában 2 db pavilon építése tervezett, amelyek rendezvények során kiszolgáló, valamint egyéb szolgáltatási funkciókat látnak el. Az egyik pavilon a belső parki területen, a másik pedig a Fejőház melletti területen kerül elhelyezésre.
A kerti pavilonok kialakításuk szerint zártak, de nyitottakká (üvegezett) alakíthatóak legyenek. Sokszög alapterülettel. Szükséges talapzat kialakítása közművekkel.
2. Pálmaház funkcióbővítés
Fejlesztéssel érintett terület: 300 m2.
A tervezési feladat része a pálmaház szellőzésének, árnyékolásának és esőztető öntözőrendszerének kialakítása, az épület szerkezetének felújítása és az üvegezés cseréje.
3. Játszótér
Fejlesztéssel érintett terület: 400 m2.
A feladat részét képezi kastély külső parki területén (a Fejőház mellett) a szükséges szabványoknak és szabályozásoknak megfelelő egyedi játszótér tervezése.
4. Olvasópont kialakítása
Fejlesztéssel érintett terület: 10 m2.
A belső parki területen olvasópont kialakítása szükséges egy veszélyes állapotú, kivágásra kijelölt fa helyén, annak fa anyagából pult és padok kialakítása. A kivágott fa helyén történeti installáció elhelyezése szükséges, melyen az évgyűrűkön a Festeticsek életében jelentős események megjelölésé történik meg.
5. Szökőkút fény-és hangjáték fejlesztése
Fejlesztéssel érintett terület: 236 m2
A fejlesztés része a kastély hátsó udvarában található 2 db (2 x 14 m2) és az előudvarban található 1 db (208 m2) szökőkút ellátása fény-és hangtechnikával, illetve az első udvarban található szökőkút esetén a meglévő rendszer korszerűsítése.
6. Színpad kialakítása
Fejlesztéssel érintett terület: 225 m2
A feladat részét képezi kastély parki területén színpad tervezése, amely nem állandó használattal tervezett, így elemeire bontható kialakításúnak kell lennie.
Kapcsolódó fejlesztések
A részletes feladatleírásokat a KD részeként kiadott Tervezési feladatleírás tartalmazza.
Szakértői feladatok
Engedélyezési terv és örökségvédelmi dokumentáció
Kiviteli tervdokumentáció
Egyéb tervezői feladatok
Az ajánlat tartalmazza az engedélyeztetés, a szükséges hatósági és megbízói egyeztetéseken való részvétel, illetve a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak költségeit. A tervező feladata a közműegyeztetések lefolytatása és a közműnyilatkozatok beszerzése. A tervezés folyamatos követését, illetve a Megbízó és a Társtervezők közötti folyamatos információ- és adatcserét kooperációk biztosítják, amelyen a tervezőnek részt kell vennie (kooperációk száma a tervezési folyamat során minimum 3, maximum 10 alkalom). A tervező feladatának részét képezi a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való részvétel és rendelkezésre állás a válaszadási időszakban valamennyi tervezési tervfejezetet érintően.
Műemlék védelem
Törzsszám: 4799
Azonosító: 30703
Az elvégzendő feladatokat és műszaki tartalmat részletesen és tételesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata:  50
2 2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
3 2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
4 2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
5 2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) 12,5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Teljes Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 77
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2020-00039
II.2.13) További információ
1. Karakterkorlát miatt a minőségi értékelési szempontok kiegészítve a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintekkel itt kerülnek feltüntetésre:
2. A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata
2.1. III.1.3./M2/a szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.2. III.1.3./M2/b szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.3. III.1.3./M2/c szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.4. III.1.3./M2/d szakember („személyi állomány”) az alkalmassági feltételek felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése során (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 Legkedvezőtlenebb 0 hónap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1-4. részajánlat esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok állnak fenn.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-4. részajánlat esetében:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114./A§ (1) bekezdése alapján már az ajánlatban csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint annak igazolását, hogy ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 74. § (1) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1) és (2); 63. § (1)] hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás].
A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 1-4. részajánlat esetében:
SZT1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 1-4. részajánlat esetében:
SZT1) Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§ (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) pontjára.
Ajánlatkérő a szakmai tevekénység végzésre vonatkozó alkalmassági igazolása körében előírja a Kbt. 114./A § (1) bekezdése alapján már az ajánlatban csatolni szükséges az igazolásokat, továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114./A § (4) bekezdésében előírtakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Karakterkorlát miatt a II.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)) pontja itt folytatódik:
3. részajánlat esetén:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti „É” Építészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 32. pontjában] szerinti „G” Építmények gépészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában] szerinti „V” Építményvillamossági tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
d) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik műemlékvédelemi szakmai tapasztalattal;

4. részajánlat esetén:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti „É” Építészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 32. pontjában] szerinti „G” Építmények gépészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
c) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában] szerinti „V” Építményvillamossági tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
d) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik műemlékvédelemi szakmai tapasztalattal;
A szakemberek között átfedés megengedett, azzal, hogy egy szakember egy részajánlat keretében maximum 2 pozícióra jelölhető. Egy szakember több vagy minden részajánlat esetében bemutatható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 1-4. részajánlat esetében:
M/1.
A 322/2015 (X.30.) Kr. 23. §-a alapján a referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az szerződés tárgyát, valamint mennyiségét (négyzetméterben vagy ahol ez előírás ott kW-ban)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap-ban) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (3) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat –a teljesítés oszthatatlansága miatt– nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket és/vagy kVA-t.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján,azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezésével,végzettségük, vagy képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva),akiket be kíván vonni a teljesítésbe.Csatolandó továbbá a szakember végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is.A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál,ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban/névjegyzékben a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. A jogosultság megléte azon szakemberek esetén, ahol a feltétel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet alapján került meghatározásra egyúttal az előírt alkalmassági feltételt is igazolja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
.AK jelzi,hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,ill. adat tartalma valós.Az ajánlatkérő–ellenkező bizonyításig–az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az alkalm.-i minimumk. igazolásával kapcsolatban az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bek.-ben,ill. a Kbt.67.§ (3)-(4) bek. foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 114./A§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy már az ajánlatban csatolni szükséges az igazolásokat, továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 114./A § (4) bekezdésében előírtakra is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen
1. részajánlat esetén:
a) összesen minimum 750 m2 alapterületű épületre vonatkozó építészeti engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
b) legalább egy darab minimum 35 kW napelemes rendszer tervezésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
2. részajánlat esetén:
a) összesen minimum 390 m2 alapterületű épületre vagy épületekre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
3. részajánlat esetén:
a) összesen minimum 850 m2 alapterületű épületre vagy épületekre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
b) összesen minimum 3.000 m2 alapterületen megvalósított kültérre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
4. részajánlat esetén:
a) összesen minimum 1.500 m2 alapterületű épületre vagy épületekre vonatkozó építészeti engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
b) összesen minimum 700 m2 alapterületen belsőépítészeti kiviteli terv szintű tervezési munka elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal (a referencia előírást maximum 2 db referencia keretében lehet teljesíteni).
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon referencia részajánlatonként is bemutatható, illetve megfelelőség esetén több/minden alkalmassági feltételt igazolhatja. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjának megfelelően a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
1. részajánlat esetén:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti „É” Építészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában] szerinti „V” Építményvillamossági tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
c) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik műemlékvédelemi szakmai tapasztalattal;
d) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik napelemes rendszer tervezés területén;
2. részajánlat esetén:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában] szerinti „É” Építészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
b) 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik műemlékvédelemi szakmai tapasztalattal;
c)1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában] szerinti „V” Építményvillamossági tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
d) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 32. pontjában] szerinti „G” Építmények gépészeti tervezési terület (vagy azzal egyenértékű jogosultság) vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal);
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása) pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1-4. részajánlat esetén:
Késedelmi kötbér: Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes (rész)teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezői díj 20 %-a,
Hibás teljesítési biztosíték. a szerződés teljes nettó tervezői díj 3 %-a
A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza. A kötbér vonatkozásában a Ptk. 6:186. § és 6:187. § rendelkezései irányadók
Előleget AK nem fizet.
Számla: 2 rész egy végsz. Kifiz.: Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. rész:
A. részfeladat: A szerződés pénzügyi fedezetét hazai forrás biztosítja. Az ellenérték megfizetésére 100%-ban a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról szóló 1048/2017. (II. 3.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásával kerül sor.
B. részfeladat: A szerződés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrás biztosítja. Az ellenérték megfizetésére 100%-ban GINOP-7.1.9-17-2020-00039 kódszámú project keretében biztosított forrás felhasználásával kerül sor.
2. rész A szerződés pénzügyi fedezetét hazai forrás biztosítja Az ellenérték megfizetésére 100%-ban a szántódpusztai majorsági épületek turisztikai fejlesztésének támogatásáról szóló 1718/2020 (X.30.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználásával kerül sor.
3. rész: A szerződés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrás biztosítja. Az ellenérték megfizetésére 100%-ban GINOP-7.1.9-17-2020-00036 kódszámú project keretében biztosított forrás felhasználásával kerül sor.
4. rész: A szerződés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrás biztosítja. Az ellenérték megfizetésére 100%-ban GINOP-7.1.9-17-2020-00039 kódszámú project keretében biztosított forrás felhasználásával kerül sor.
Az Európain Uniós pályázat keretében megvalósítandó munkarész kifizetése a 272/2014. (XI. 05.) Kr. szerint utófinanszírozással történik.
Az ajánlat, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Előleg igénybevételének lehetőségét Ajánlatkérő nem biztosítja. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az igazolt teljesítést követően jogosult 2 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani a szerződéstervezetben előírtak alapján. Amennyiben Ajánlattevő a teljesítés során nem kíván részszámlát vagy nem kíván a fenti gyakorisággal részszámlát benyújtani, abban az esetben ez nem minősül szerződésmódosításnak.
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás kifizetése (EU-s forrás esetén a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozás alkalmazásával) banki átutalással történik.
A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap. A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
1-4. rész esetében: Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertesajánlattevő és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: 1 Érték ÁFA nélkül: 8000000 Pénznem: HUF

Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: 8000000 Pénznem: HUF

Rész száma: 3 Érték ÁFA nélkül: 29000000 Pénznem: HUF

Rész száma: 4 Érték ÁFA nélkül: 22000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1.ért.sz.ford.arányos, 2. ért. szempont egy.arányos a legkedvezőbb szint figyelembevételével.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez Ajánlatkérő elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.
2.Faksz: Bokor Gergő 00220
3..AK részajánlatonként alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontját.
6.Ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap.
7.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 11.) Kr. és a Kbt. tartalmazza. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
8.Az ajánlatban részajánlatonként felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/ kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Részletesen AD-ben.
10.Amennyiben AT az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
11.AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.
12.Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).
13. Elektronikus nyilvántartások: amennyiben AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69§ (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben AT, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
14. A Nyertes Ajánlattevő (Tervező) köteles a szerződéskötés időpontjára (322/2015. X.30.) Kr. 11.§-a) érvényes a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni (felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amely a szerződés hatálya és időtartama alatt.
1.részajánlat esetén: legalább 8.000.000,-Ft/év és legalább 1.000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
2.részajánlat esetén: legalább 5.000.000,-Ft/év és legalább 1.000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
3.részajánlat esetén: legalább 30.000.000,-Ft/év és legalább 5. 000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
4.részajánlat esetén: legalább 20.000.000,-Ft/év és legalább 5. 000.000,- Ft/ káresemény limit összegű.
15.AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdéseire.
16. Az 1-4. részajánlat esetén a 2.1.-2.4. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy amennyiben:
- a szakember rendelkezik ez előírt szakterületen már jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen meg kell jelölni, hogy azon szakmai tapasztalatot, amelyet az adott szakember bemutat az a jogosultság megszerzéséhez szükséges volt-e vagy sem (figyelemmel arra, hogy az alkalmassági feltételeken felüli többlet megajánlást értékelési szempontként Ajánlatkérő)
- a szakember nem rendelkezik az előírt szakterületen még jogosultsággal, abban az esetben egyértelműen el kell különíteni, hogy mely szakmai tapasztalattal felel meg a szakember a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatnak és mely szakmai tapasztalatot mutatja be az értékelési szempontra az alkalmassági előíráson felüli többlet megajánlásként.
17.A II.2.7. pont alatt a szerződés hatályba lépésétől számított naptári nap értendő.
18.AK tájékoztatja ATket, h. a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes körű megvalósításához szükséges költségét.

Karakterkorlát miatt folytatás az 1. részajánlati terület II.2.13) pontjában.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges