Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/122
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.18.
Iktatószám:9909/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Szigeti út 12. Hrsz.: 3206
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Igazgatóság
Telefon: +36 302040777
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a Modern Városok Program keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A PTE ÁOK új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:45223300-9
45112700-2
45262310-7
45313100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Szigeti út 12. Hrsz.: 3206
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A PTE Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építése, az Orvostudományi Campus közepén elhelyezkedő park, továbbá a beruházás tárgyát képező épülethez és bővítéshez kapcsolódó zöldfelületek átépítése, korszerűsítése, 254 db felszíni és épület alatti parkoló létesítése, környezetrendezés, és kapcsolódó szervizút felújítása, telken belüli közműfejlesztések, valamint az ezekhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.
A kivitelezési munka vasbeton tartószerkezeti, felvonó szerelési, illetve tanterem/előadóterem/szaktanterem munkarészeket is tartalmaz. A labor területe meghaladja nettó 175 m2-t.
A beruházás céljait és volumenét az alábbi táblázat foglalja össze:
Fejlesztési cél Célterület Volumen
Új Oktatási és Kutatási infrastruktúra építése Új Épületszárny 11.223 m2
Parkolók létesítése Új Épületszárny és Campus 254 db
Környezetrendezés, parképítés Telephely (Orvostudományi Campus) 20.250 m2
Közműkiváltások és Közműfejlesztések Telephely (Orvostudományi Campus)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Építés technológiai terv minősége 16
2 Gépszükségleti terv minősége 8
3 Munkaerőterv minősége  9
4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének tervének minősége a tervezési és kivitelezési munka során  9
5 Munkamenetterv minősége 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Kivitelezési feladatok:
a) A PTE ÁOK Régi épület részleges felújítási munkái (homlokzat, előadók);
OPCIÓS TÉTEL:
1. Külső homlokzatburkolat
2. Külső homlokzati nyílászárók
3. Belső homlokzat
4. Belső homlokzati nyílászárók
5. Tetőrétegrendek felújítása, cseréje
6. 4 db előadóterem fa falburkolatai
7. 4 db előadóterem légtechnika (fűtés-hűtés)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) és a 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) szerinti árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előzetes igazolás a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) bekezdés és a 3. § alapján történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye két egymást követő évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a 3 milliárd Ft-ot.
P2) az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele nem éri el az 5,8 milliárd forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) árbevétele pedig nem éri el a 4 milliárd forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
M3) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előzetes igazolás a 321/2015. (X.30.) KR. 1. § (1) bekezdés és a 3. § alapján történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
A) legalább 1 db, legalább 7.500 m2 nettó alapterületű, építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési munkáira vonatkozó referencia;
B), legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 4.000 m2 alapterületen megvalósult közhasználatú építmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott vasbeton tartószerkezeti, felvonó szerelési munkarészeket; és legalább nettó 130 m2 labor építését is;
C) legalább 1 db egy szerződésen belül, legalább nettó 1000 m2 nettó alapterületen megvalósult új építésű épület kivitelezése, mely tartalmazott tanterem és /vagy szaktanterem és/vagy előadóterem munkarészeket.

1 referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
M2) legalább az alábbi felsőfokú végzettségű szakemberekkel:
A) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 4. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
B) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
C) 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
D) 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
E) 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, szakemberrel, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;
F) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontja szerinti (É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
K) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (K) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
L) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 8. pontja szerinti (KÉ-K) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.
M3) nem rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 30 fő statisztikai állományi létszámmal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:nettó Vállalkozói Díj 0,3%-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 15 %-a.
Szerződésszegési kötbér: 200.000Ft, folyamatos, ill ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, ill alkalmanként fizetendő.
Jótállás: 36 hónap
Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 - 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
Előleg visszafizetési biztosíték: előleg összegével megegyező
Előleg: Kbt. 135. § (7) bek. szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30. és 32. § és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazz
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/10/28 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő 2017.08.09-én 12:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs, Szigeti út 12. cím előtt.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és a kapacitás esetében az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) bek. alapján nyilatkozni szükséges.
5. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR 30. § (4) bek-re hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 - III.1.3) valamennyi pontja esetében.
8. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, csak teljes ajánlat esetén biztosítható a komplex beruházás tervezett költségkereten belül történő megvalósítása és a folyamatos üzem megtartása mellett történő felújítás és építés. A kivitelezés organizációja valamint a telephelyen működő klinikai tevékenységek közműösszefüggései, eltakart szerkezetei a tervezői kiviteli tervszállítások folyamatosságát igénylik, azonos érdekkör csak a két szakterület egy szerződésbe utalásával tud megvalósulni.
9. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.
10. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetén egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt értékelési módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
13. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek tervezés esetén a teljesítést követő 36 hóig min. évi 500 millió Ft és min. 50 millió Ft/káresemény biztosítási összegű, kivitelezés esetén pedig min. évi 500 millió Ft és min. 100 millió Ft/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
14. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák