Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/116
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.19.
Iktatószám:9973/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Cseri u. 33. uszoda: hrsz 2084
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 209715868
E-mail: drszucstamas@gmail.com
Fax: +36 34200023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000674962019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000674962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Uszoda tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000674962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jogerős építési engedélyes tervek és kiviteli tervek készítése a tatabányai új, fedett, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda vonatkozásában a Modern Városok Program keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Uszoda tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Cseri u. 33.
uszoda: hrsz 2084
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jogerős építési engedélyes tervek és kiviteli tervek készítése a tatabányai új, fedett, 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda vonatkozásában a Modern Városok Program keretében.
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló terület környezetére és a tervezett épület helyén levő kiszolgáló épület(ek), medencék és egyéb építmények visszabontására.
Tervezett alapterületek: összesen kb. 6658,97 m2
A tervezési szerződés keretében feladat az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- belsőépítészeti tervek,
- uszodatechnológiai tervek
- út- és közmű tervek
- kertépítészeti tervek)
- tervezői művezetés (30 alkalom);
A fent meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés az alábbi tartalommal:
- Főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
Tervezőnek az engedélyes/bejelentési, a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyes/bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a Munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Az engedélyezéshez kapcsolódó hatósági és szakhatósági díjakat az Ajánlatkérő fizeti.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni
- Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
- Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
- A kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítése
Tervezőnek a terveket az alábbi számú példányban és formai követelménynek megfelelően kell átadnia:
- Engedélyes és kiviteli tervek, közbeszerzési műszaki leírással 12 példányban papír formában (kinyomtatva) és 4 példányban elektronikus formában (DVD lemezre mentve szerkeszthető és pdf. változatban).
- Árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, főösszesítővel) 12 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 4 példányban.
- Árazott tervezői költségvetés (Az árazatlan költségvetés kiírással azonos formátumban és műszaki tartalommal) 2 pld és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 2 pld.
- Kivitelezési eljárás során beérkezett kivitelezési tervvel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása.
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának a) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának b) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) 15
3 A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának d) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) 15
4 A felhívás III.1.3.M/1. Pontjában meghatározott referencia mértéke (m2)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7 pont szerinti határidő (9 hónap) részletezve: 3 hónap engedélyes terv, 6 hónap kiviteli terv
Részajánlattétel kizárásának indokolása:. A tervezési feladat jellegére tekintettel (egy darab új városi uszoda) a részajánlatok lehetővé tétele munkaszervezési, gazdaságossági és eredményfelelősségi szempontból is indokolatlan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés)
Igazolási mód:
1.Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §) Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
2.A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi - cégnyilvántartásban szereplő - számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számla(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét).
P/2.
Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a jelen alkalmassági feltétel tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1. alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelményeknek, míg P/2. feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha
P/1.
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármely - cégnyilvántartásban szereplő - számlavezető pénzügyi intézmény számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2.
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 130.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie.
Alkalmazandó a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M/1. feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolnia alkalmasságát. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás rendeléshez kapcsolódó igazolás/referencianyilatkozat benyújtásával, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjára, a 21/A. § és a 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal: - az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap), - a szerződést kötő másik fél, - a szolgáltatás tárgya, - valamint mennyisége, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
M/2.
A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének (a; b; c stb.) megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott adott alkalmassági ponthoz tartozó tervezői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Alkalmazandó a Kbt. 65. § (7) és (8)bekezdése.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M/2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
M1 és M2 vonatkozásában is. Irányadó a Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bekezdése is.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
M/1.
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább egy darab 3.500 m² alapterületű uszoda vagy sport folytatására alkalmas sportlétesítmény tervezésére vonatkozó az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával;
M/2.
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „É” (vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, aki rendelkezik uszoda vagy sportlétesítmény tervezésére vonatkozó legalább vezetői tervezői jogosultsággal eltöltött legalább 12 hónapos gyakorlattal. Ajánlatkérő ezen feltétel esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését;
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „T” (vagy hatályos átsorolás előtti) tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, aki rendelkezik sportlétesítmény tervezésére vonatkozó legalább 12 hónapos gyakorlattal;
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „G” (vagy hatályos átsorolás előtti) gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, aki rendelkezik sportlétesítmény tervezésére vonatkozó legalább 12 hónapos gyakorlattal;
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „K” (vagy hatályos átsorolás előtti) táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint, figyelemmel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére is.
2. Szerződéskötés: Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően.
3. Formai előírások: Az ajánlat nem EKR felületen kitöltendő nyilatkozatait cégszerűen aláírt példányban, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani a I.3. pontban megjelölt címre. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
5. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, vagy b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást, vagy c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
6. Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
9. Fizetési feltételek: 1 darab részszámla és 1 darab végszámla bocsátható ki. A részszámla az engedélyes tervdokumentáció rendelkezésre állását, valamint Ajánlatkérő általi részteljesítési igazolás kiállítását követően nyújtható be, a tervezési díj 30%-áról. A végszámla a kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő általi jóváhagyását, valamint Ajánlatkérő általi teljesítési igazolás kiállítását követően nyújtható be, a tervezési díj 70%-áról.
Előlegszámla nincs
Kifizetés számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Részletesen a szerződéstervezetben
10. Mellékkötelezettségek:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér, mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5%-a naponta, de legfeljebb 25%.
Meghiúsulási kötbér, mértéke a nettó vállalkozási 25%-a
Részletesen a szerződéstervezetben
11. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. FAKSZ: dr. Szücs Tamás, 00457
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3. PONTBAN
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. PONT FOLYTATÁSA
14. A műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételei és igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15 Ajánlatok értékelése:
Az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
1. A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának a) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) - egyenes arány, azzal, hogy a legkedvezőtlenebb megajánlás 12 hónap, a legkedvezőbb 60 hónap
2. A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának b) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) - egyenes arány, azzal, hogy a legkedvezőtlenebb megajánlás 12 hónap, a legkedvezőbb 60 hónap
3. A felhívás III.1.3.M/2. Pontjának e) alpontjában meghatározott szakember szakmai tapasztalata (hónap) - egyenes arány, azzal, hogy a legkedvezőtlenebb megajánlás 12 hónap, a legkedvezőbb 60 hónap
4. A felhívás III.1.3.M/1. Pontjában meghatározott referencia mértéke (m2) - egyenes arány, azzal, hogy a legkedvezőtlenebb megajánlás 3500 m2, a legkedvezőbb 15000 m2
5. Ajánlati ár (nettó Ft) - fordított arány
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák