Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/46
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2010.04.23.
Iktatószám: 10227/2010
CPV Kód: 92312211-3
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2010.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb Akadémiai feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Postai cím: Nádor utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Torda Júlia
Telefon: 06-1-411-63-21
E-mail: info@office.mta.hu
Fax: 06-1-302-56-38
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Akadémiai feladatok ellátása
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Sajtófigyelés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységével kapcsolatos elektronikus és nyomtatott sajtófigyelése megbízási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92312211-3
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Teljes becsült érték áfa nélkül: 15.360.000 Ft
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/06/21 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Előlegfizetés nem lehetséges. Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt. 305. §-ának rendelkezéseire. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásból kizárásra kerül
 az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
 az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban vagy a 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
 az alvállalkozó, ha a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
 az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak a hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni,
 az ajánlattevő nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a 63. § (2)–(3) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzés tárgyának (sajtófigyelés) forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó, (együttes megfelelés), ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes forgalma évenként nem érte el a nettó 20 millió Ft-ot, és a közbeszerzés tárgya (sajtófigyelés) szerinti forgalma pedig, ugyanezen időszakban, ha nem eléri el évenként a nettó 10 millió Ft-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
 A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont alapján a 68. § (1) bekezdés előírásai szerint a 2007., 2008. és 2009. években teljesített sajtófigyelés tárgyú szolgáltatások bemutatása.

 A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint azoknak a szakembereknek a bemutatása (saját kezűleg aláírt önéletrajz becsatolásával), akiket ajánlatkérő be kíván vonni a teljesítésbe, végzettségük, gyakorlatuk ismertetésével. Csatolni kell az iskolai végzettséget igazoló okiratokat is.
 Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározottak alapján, a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmas az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó, (együttes megfelelés), ha
 az ajánlatban bemutatásra kerül a 2007., 2008. és 2009. évekből évente legalább kettő darab, különböző megrendelő részére teljesített, a beszerzés tárgya (sajtófigyelés) szerinti referencia, melyek közül legalább egy olyan területre irányul, amely a élőtermészet-, élettelen természet-, matematika- vagy társadalom tudományokkal kapcsolatos.
 rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő felsőfokú végzettségű olyan szakemberrel, akik analizáló médiafigyelés terén szerzett tapasztalattal továbbá marketing és szerkesztőségi tapasztalattal rendelkezik.

 rendelkezik legalább
• 24 órás (non-stop) telefonos és szerkesztői ügyfélszolgálattal, és
• 3 évre visszamenően dokumentálni tudja, hogy saját tulajdonú médiaarchívummal rendelkezik.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke bruttó értékben került meghatározásra. Az ajánlattevők a dokumentációt vagy az „A” melléklet II) pontjában megjelölt címen munkanapokon 9.00-15.00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között) készpénzfizetés ellenében elektronikus adathordozón vehetik át, vagy a www.apex-mm.hu honlapról regisztrációt követően tölthetik le, vagy kérhetik a dokumentáció megküldését a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
A vételár átutalással is megfizethető az Apex-MM Kft. Citibank Zrt-nél vezetett 10800014-60000006-10637485 számú folyószámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Apex-MM Kft. - 1161 Budapest, Batthyány utca 68. I. emelet, tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010/05/31 14:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő naptól számított huszadik napot követő első munkanapon 10.00 órakor
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció Apex-MM Kft-től történt közvetlen megvásárlása. A dokumentáció nem átruházható. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására és egy ajánlat megtételére jogosult.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
2. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében rögzítettek vonatkozásában.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattételi határidő napjától számítottan 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot továbbá – amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban – a cég jogi képviselője által, a Cégszolgálat útján az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást, mindkettőt papír alapú nyomtatott formában.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben -az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdés vonatkozásában, akkor is, ha a nyilatkozat tartalma nemleges.
7. Az ajánlat eredeti példányában minden olyan iratot eredetiben kell benyújtani, amelyet az ajánlattevő saját működése körében bocsát ki, és amelynek joghatályos kibocsátásához más szervezet, személy közreműködése nem szükséges. Az ezektől eltérő iratok egyszerű másolatban is benyújthatók.
8. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie, tekintettel az eljárás nyelvére, az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban kérjük becsatolni.
9. Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerinti hiánypótlás lehetőségét az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, teljes körűen biztosítja.
10. A Kbt. 56. §-ban foglaltakhoz: Minden információkérést az Apex-MM Kft-hez kell benyújtani az „A” melléklet I. pontjában megadott címen, telefaxon vagy e-mailen. A tájékoztatás tartalma legkésőbb a Kbt.-ben meghatározott határidőtől számítva az ajánlattételi határidőig hozzáférhető az alábbi két módon: az Apex-MM Kft. székhelyén (munkanapokon 9.00-15.00 óra, az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óra között) személyesen, vagy a www.apex-mm.hu honlapon.
11. Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni azt az ajánlattevőt, aki képviseli a közös ajánlattevőket az eljárásban (konzorciumvezetőt), valamint közös nyilatkozatot kell becsatolni az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalásról.
12. Amennyiben az eljárásban a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevő megjelölésére sor kerül, a nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő vele köt szerződést.
13. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesével határozatlan idejű szerződést kíván kötni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/20 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68., I. emelet Recepció
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bojtos Andrea
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------