Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.09.07.
Iktatószám: 10335/2016
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Pest megye, Mogyoród közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, dr. Farkas Bálint
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/g8xHZ9Ob1dPyLEl (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont, valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása - Mérnöki feladatok ellátása
Hivatkozási szám: K003.12
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés „Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont, valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása - Mérnöki feladatok ellátása” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés „Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont, valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása - Mérnöki feladatok ellátása” tárgyban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71247000-1
71310000-4
71312000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Pest megye, Mogyoród közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a „Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont, valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása - Mérnöki feladatok ellátása” tárgyú eljárásban
A tervezett létesítmény ismertetése:
Az új közlekedési létesítmény, a 2101 j. út és a tervezett M3 ap. különszintű csomópontja között mintegy egybefüggően 1,2 km hosszon, továbbá a tervezett M3-as ap. csomópont és az átkötés (310 sz. főút) 0+000-0+350 km. sz. között, mintegy egybefüggően 0,35 km hosszon új nyomvonalon valósul meg. A kivitelezéshez kapcsolódóan (2101 j. út és a tervezett M3 ap. különszintű csomópontja között) 2 db körforgalom, 1 db szintbeni útcsatlakozás és 2 db párhuzamos földút, továbbá (M3-as ap. körforgalmú csomópont és az átkötés (310 sz. főút) 0+000-0+350 km sz. között) 2 db körforgalmú csomópont és a hozzá kapcsolódó ágak, autópálya feletti híd, VIP út építése, valamint a 30441 j. csomóponti ág korrekciója valósul meg.
Műtárgyak (különszintű keresztezés)
- B.001 jelű felüljáró M3-as autópálya felett
- B.002 jelű felüljáró Mogyoród patak mellékága felett
Főbb becsült mennyiségek:
- Humuszleszedése: 32.000 m3
- Földmű építés: 177.000 m3
- Aszfalt pályaszerkezet építés: 6.600 m3
- Közúti visszatartó rendszerek építés: 6.600 m
- Burkolati jelek: 2.500 m2
- Növénytelepítés: 52.000 db
- Zajárnyékoló fal építése: 2.300 m2
Közművek:
- Hírközlő vezeték építése: 2.020 m
- 220 kV-os szabadvezeték szabványosítása: 268 m
- Légvezeték kiváltása földkábel hálózatra: 1.115 m
- Közvilágítási hálózat építése: 487 m
- DN63 KPE vízvezeték kiváltása: 231 m
- D160 szennyvíznyomócsó kiváltása: 260 m
- Bányaüzemi kábel építése: 883 m
- DN800 PN63 nagynyomású gázvezeték építése: 930 m
-Üzemi hírközlés energiaellátó kábel építése: 155 m
Megbízott főbb mérnöki és műszaki ellenőri feladattípusai a kivitelezésre irányuló a Vállalkozási Szerződés teljesítése során
- a Vállalkozó által készített tervek felülvizsgálata,
- a Projekt pénzügyi és időbeli teljesítésének ellenőrzése,
- Vállalkozási Szerződés teljesítésével összefüggő általános ellenőrzési és intézkedési kötelezettség teljesítése,
- a kivitelezési munkák felügyelete,
- a Vállalkozó teljesítésének felmérése, a műszaki előrehaladás ellenőrzése,
- mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalomba helyezés/használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során,
- kiegészítő mérnöki feladatok teljesítése.
A teljes mennyiséget, a részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember közlekedési építmények megvalósítása területén szerzett projektvezetői többlettapasztalata 25
2 A felhívás III.1.3) M/2. 2. pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember közlekedési építmények megvalósítása területén szerzett útépítési műszaki ellenőri többlettapasztalata 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 53 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy a létesítmény összefüggő műszaki tartalma és a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé a szolgáltatás részekre bontását.
A II.2.6 pont kitöltése "1 HUF"-fal azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadóhivatalnak, Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok igazolásának módja:
Előzetes igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről szükséges az EEKD benyújtása.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §).
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évből származó, közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolásának megkövetelt módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései irányadók az igazolás során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítési tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 48.000.000,- Ft értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglalt lehetőségre.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A megkövetelt igazolási mód:
Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő a EEKD IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás vagy nyilatkozat eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette). A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
M/3. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 69. § (11) bek.
A Kr. 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.
Az alkalmasság igazolásának megkövetelt módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek.-i irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22.§ (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt referenciákkal:
1.legalább 1 db, egybefüggően minimum 0,8 km hosszúságú, új nyomvonalon vezetett, legalább 2x1 forgalmi sávos gyorsforgalmi út vagy főút építése tárgyú;
2.legalább 1 db, új autópálya-csomópont építése tárgyú;
3.legalább 1 db, 0,6 km hosszúságú új nagynyomású gázvezeték építése tárgyú;
beruházáson végzett lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó, befejezett, szerződés szerűen teljesített referenciával.
Autópálya-csomópont alatt a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2.§ (1) bek. aa) pont szerinti autópálya, illetve 2.§ (1) bek. ab) pont szerinti autóút, vagy 2.§ (1) bek. b) pont szerinti főút külön szintű találkozása értendő. „Gyorsforgalmi út” alatt a 2.§ (1) bek. a) pont, „főút” alatt a 2.§ (1) bek. b) pont értendő.
„Befejezett munka” alatt olyan beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységet kell érteni, amelynek tárgyát képező beruházás műszaki átadás-átvétele a felhívás feladását megelőző 3 évben történt meg.
A feladást megelőző utolsó 3 évet ajánlatkérő a Kbt. 48.§-ban rögzített módszer alkalmazásával vizsgálja.
M/2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1.legalább 1 fő projektvezető pozícióba, aki
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
-közlekedési építmények megvalósítása területén legalább 60 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal bír, és
-részt vett legalább 1 db, egybefüggően min. 0,8 km hosszú, új, gyorsforgalmi út vagy főút útépítési, továbbá legalább 1 db, új autópálya-csomópont építési beruházás lebonyolításában projektvezetőként.
2.legalább 1 fő útépítési műszaki ellenőr pozícióba, aki
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
-közlekedési építmények megvalósítása területén legalább 36 hónap útépítési műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal bír, és
-részt vett legalább 1 db, egybefüggően min. 0,8 km hosszú, új, gyorsforgalmi út vagy főút útépítési beruházás lebonyolításában útépítési műszaki ellenőrként.
3.legalább 1 fő hídépítési műszaki ellenőr pozícióba, aki
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
-hídépítés területén legalább 36 hónap hídépítési műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal bír, és
-részt vett legalább 1 db, gyorsforgalmi úton vagy főúton lévő, új közúti hídépítési beruházás lebonyolításában hídépítési műszaki ellenőrként.
4.legalább 1 fő gázvezeték építési műszaki ellenőr pozícióba, aki
-a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-GO (vagy azzal egyenértékű) műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
-gázvezeték építés területén legalább 36 hónap gázvezeték építési műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal bír, és
-részt vett legalább 1 db, 0,6 km hosszúságú, új nagynyomású gázvezeték építési beruházás lebonyolításában gázvezeték építési műszaki ellenőrként.
Egy pozícióra csak egy szakember jelölhető. Ajánlatkérő a nem magyarországi jogosultság alapján szerzett tapasztalatot is elfogadja.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MKK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezet, kamarai tagsággal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Telj. biztosíték: a díj 5%-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2),(4)-(6),(8) bek. szerint;
Késedelmi kötbér: a díj 0,5%/késedelemmel érintett nap, de legalább 50.000,- Ft, összesen max. a díj 15%-a;
Hibás telj. kötbér: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra eső díjrészlet 0,1%-a, adott esetben, 0,01%-a, össz. max. a díj 20%-a;
Meghiúsulási kötbér: mértékea díj (ill.arányos részének) 20%-a.
Tervezett forrás: IKOP, a szerződés utófinanszírozott, társfinanszírozás aránya: 85,000000% EU + 15,000000% hazai
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF
A díj a Kbt.135.§ (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az Art. 36/A.§, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135.§ (3) bek. alapján történik.
Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
Részletek a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10.00 (óó:pp) Hely: NIF Zrt.1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bek. szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás feladásának napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elérhetőségének jelszava: m3mernok.
A Kbt. 57. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igazoltan letölteni.
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2012/61. sz., 2012.06.01.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, az 1-2. sz. minőségi résszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 1-10 között osztja ki.
3. A felhívás II.2.7) pontja szerinti időtartam (mely tartalmazza a vállalkozó 36 hónapos jótállási időszakát is) tervezett határidő, a megbízási szerződés a projektelemre a Vállalkozási Szerződés alapján irányadó jótállási időszak (Jótállás) végéig tart.
4. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 40 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által:
- a felhívás III.1.3) M/2. 1.-3. pontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek;
- a felhívás III.1.3) M/2. 4. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-GO (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen kerül megindításra a Kbt. 53. § (6) bek.-re tekintettel. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha az alábbi meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően bekövetkezik: nem áll rendelkezésre a tárgyi eljárás alapján megkötendő szerződés fedezetét biztosító támogatási szerződés.
8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajálattevők esetében.
11. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
12. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik:
Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum
díj - nettó megbízási díj
13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
14. A megjelölt határidők közép-európai idő, azaz UTC+01:00 szerint értendők.
15. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák