Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/70
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.06.22.
Iktatószám: 10554/2015
CPV Kód: 79340000-9;79342200-5;79341400-0;79342100-4
Ajánlatkérő: Miniszterelnökség
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HG 360 Reklámügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Miniszterelnökség (miniszterelnök munkaszerve)
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg
Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és online formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Soltész Adrienn
Telefon: +36 17954664
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Miniszterelnökség (miniszterelnök munkaszerve)
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés keretében nemzeti konzultáció elősegítését célzó kommunikációs kampány médiavásárlási és call center szolgáltatási feladatainak ellátása összesen nettó 300.000.000,- Ft keretösszegig
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 13
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A 17–27. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C1. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés keretében nemzeti konzultáció elősegítését célzó kommunikációs kampány médiavásárlási és call center szolgáltatási feladatainak ellátása összesen nettó 300.000.000 Ft. keretösszegig az alábbi leírás, valamint a dokumentációban részletezettek szerint.
Háttér:
Európában jelentősen megnőtt az illegális bevándorlók száma. Magyarországnak várhatóan húszszoros növekedéssel kell szembenéznie az illegális bevándorlók számának alakulását illetően. Mivel az illegális bevándorlás ilyen mértékű növekedése magában hordozza a lehetőségét újfajta veszélyek megjelenésének és meglévők számának gyarapodásával, ezért a Kormány nemzeti konzultációt indít a bevándorlás és terrorizmus témakörében Magyarország teljes lakossága körében.
A kommunikációs kampány célja:
A kormányzat, a korábbi sikeres nemzeti konzultációkhoz hasonlóan ezúttal is számít az állampolgárok véleményére, és szükségesnek tartja megkérdezni őket arról, hogy mennyire találják fontosnak a nemzeti konzultáció témáját a saját életük szempontjából és milyen intézkedéseket tartanak szükségesnek a potenciálisan bekövetkező problémák megoldásának vonatkozásában. A kommunikációs kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti konzultációra, annak fontosságára és súlyára, ezáltal is növelve az abban résztvevő állampolgárok számát, végeredményben pedig a nemzeti konzultációs sikerességét, amely megalapozhatja a szükséges döntések meghozatalát.
A kommunikációs kampány során elvégzendő feladatok:
- Teljes körű médiatervezési és vásárlási feladatok ellátása, a következő felületek vonatkozásában:
Nyomtatott hirdetések:
• országos napilapok
• országos hetilapok
• megyei napilapok
• helyi önkormányzati újságok
Online hirdetések
• online hír- és közéleti portálok
• bulvárlapok online felületei
• megyei és városi online felületek
Közösségi média hirdetések:
• Facebook kampány, menedzsment költség
• Google kampány
• YouTube kampány, technikai költség
• Hírlevél küldés
Televízió- és rádió hirdetések:
• országos és helyi TV csatornák
• országos és helyi sugárzású rádiókon
• forgatási költségek, technikai költségek merülhetnek fel
Outdoor eszközök:
• óriásplakát
• citylight poszter
• oszlophirdetések
• épületháló, molinó
• járműreklám
• korlátreklám
• metróreklám
A nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a teljesítés során a kampányhoz kapcsolódó hirdetési felületeket Ajánlatkérő számára biztosítsa.
- Teljes körű Call Center szolgáltatások ellátása, a következők vonatkozásában:
• automata hívások
• személyes hívások
• sms küldése
- Az ezen feladatok teljesítéséhez esetlegesen szükséges gyártási feladatok ellátása.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79342200-5
79341400-0
79342100-4
II. 1.6 ) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk:
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
Érték 300000000 Pénznem: HUF
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés (a D1. melléklet 2. szakaszában felsorolt esetekben)
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása: töltse ki a D1. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén, töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Ajánlati/részvételi felhívás
  Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Vállalkozási keretszerződés keretében nemzeti konzultáció elősegítését célzó kommunikációs kampány médiavásárlási és call center szolgáltatási feladatainak ellátása összesen nettó 300.000.000 Ft. keretösszegig
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2015/05/21 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: HG 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
Telefon: +36 13988350
E-mail: hg360@hg360.hu
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 300000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 300000000 Pénznem: HUF
vagy
Áfa nélkül  
Áfá-val  
Áfakulcs (%) ,
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: vagy A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: 48 , 00 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
A médiatervezés és vásárlás egy részére 24-24%-os részben vesznek részt alvállakozók.
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információk: (adott esetben )
a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban: mikroválallkozás
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek tényét és indokát: nem releváns, az eljárás eredményes
c) az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban): HG 360 reklámügynökség Kft. (1016 Budapest, Lisznyai u. 38.)
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató számát és megjelenésének időpontja: nem releváns
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbezserzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.3.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 137.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/06/17 (nap/hónap/év)
 
A. Melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások 2 , beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi 3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások 4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások 5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások 6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D1. MELLÉKLET - Általános beszerzés
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétele nélkül megvalósított beszerzés indokolása 2004/18/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indoklását. Az indoklásnak összhangban kell lennie a 2004/18/EK irányelv vonatkozó cikkeivel.
(A jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó 89/665/EGK irányelv értelmében a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó, az említett irányelv 2f. cikke (1) bekezdése a) pontjának első francia bekezdésében említett határidő lerövidíthető, ha a hirdetmény tartalmazza az ajánlatkérő azon döntésére vonatkozó indokolását, amely alapján a szerződést az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül ítéli oda. A lerövidített határidő igénybevételéhez jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t, és adja meg az alábbi információkat.)
1.) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása )
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  nyílt eljárás,
  meghívásos eljárás keretében
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki,
  művészeti,
  kizárólagos jogok védelme
x Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes ajánlattevőtől vagy a nyertes ajánlattevők egyikétől.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A nyílt eljárás, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
2) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik.
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá.
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2004/18/EK irányelvvel összhangban: (maximum 500 szóban)
A Kormány 1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozatával döntött a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról. A bevándorlás és a terrorizmus ügyében azért van szükség nemzeti konzultációra, mert Magyarországon az illegális bevándorlók száma néhány hónap alatt többszörösére emelkedett, miközben ezzel egyidejűleg Európát több példátlan terrorcselekmény és baleset rázta meg. A szörnyű történések azt is megmutatták, hogy az Európai Unió nem képes megfelelő módon kezelni a bevándorlás kérdését. Indokolttá vált tehát a bevándorlással kapcsolatos magyar jogszabályi környezet felülvizsgálata. Ezzel kapcsolatban a kormány szükségesnek látta, hogy közvetlenül is kikérje a magyar állampolgárok véleményét.
A konzultációs folyamat lebonyolítása során az első küldemények kézbesítésére 2015. május 15. napját megelőzően kerül sor. A feladat maradéktalan teljesítése érdekében elengedhetetlen követelmény a folyamat társadalmasítása, ennek keretében kommunikációs kampány lefolytatása.
A megvalósítás érdekében a Miniszterelnökség rendkívüli sürgősségen alapuló beszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott, rendkívüli sürgősségen alapuló eljárás alkalmazhatóságának feltételei egyszerre állnak fenn, az alábbiak szerint.
(a) Objektív külső körülmény:
A jelen közbeszerzési eljárás megindításának alapját - mint objektív külső körülmény - a bevándorlás és a terrorizmus ügyében - a közelmúlt történései által indukált módon - indítani kívánt konzultációból fakadó kötelezettség adja, mivel a társadalmasítás kommunikációs folyamatát elengedhetetlen magához a konzultációhoz kapcsolni. A kommunikáció és a konzultáció megindítása közötti folyamatosságot a gyors üzenetközvetítés lehetősége teremti meg.
A megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultációból fakadó kommunikációs kötelezettség ténye és időpontja, valamint az ebből adódó feladatok ellátásának szükségessége az ajánlatkérő szempontjából olyan külső objektív tényező, amelyre az ajánlatkérőnek ráhatása nem lehetett, ugyanakkor az ebből fakadó kommunikációs feladatokat - meghatározott határidőre - végre kell hajtania.
(b) Az előre nem láthatóság kritériuma
A kommunikáció szükségességét a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról szóló 1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat teremtette meg. Az illegális bevándorlók számának a legutóbbi időszakban történő többszörösére emelkedése, valamint ezzel egyidejűleg Európát megrázó több példátlan terrorcselekmény határozta meg azt a szükséges - a folyamatot társadalmasító - kommunikációs tevékenységet, amely olyan előre nem látható körülményt jelentett, melyre az ajánlatkérőnek ráhatása nem lehetett.
(c) Az ajánlatkérő mulasztásának kizártsága:
A fenti pontokban írtakból következően a jelen helyzetben teljességgel kizárt, hogy a rendkívüli sürgősség az ajánlatkérő mulasztásából eredne, hiszen a Kormányhatározat elfogadásának időpontja objektív külső körülményt jelent, az abból fakadó kommunikációs feladatokat pedig a Magyarországot és Európát ért külső körülmények határozták meg. A bemutatott körülményekből fakadó kötelezettségek az ajánlatkérő legnagyobb gondossága mellett sem voltak előzetesen megismerhetőek.
(d) A határidő más eljárással nem tarható:
A jelen közbeszerzési eljárás megindításának alapját - mint objektív külső körülmény - a megélhetési bevándorlás és a terrorizmus kérdésében folytatandó nemzeti konzultáció keretében felmerülő aktuális feladatokról szóló 1260/2015. (IV. 30.) Korm. határozat elfogadásának időpontja adja. A konzultáció legfőbb üzenetéből fakadó kommunikációs folyamatot elengedhetetlen magához a konzultációhoz kapcsolni. A konzultáció és az azt megalapozó kommunikáció közötti folyamatosságot a gyors üzenetközvetítés lehetősége teremti meg, mely a jelen közbeszerzés gyors és eredményes lebonyolítása mellett is rendkívül nehezen lesz tartható.