Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/108
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.09.19.
Iktatószám:11012/2016
CPV Kód:71221000-3
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.10.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gerlei Nóra
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés keretében "Gellért Fürdő szolgáltatások bővítése, új Wellness részleg kialakításának tervezése" beszerzése a közbeszerzési dokumentumok részeként közzétett műszaki leírásban foglaltak szerint.
Gellért Fürdő és Uszoda (1118 Budapest, Kelenhegyi út 2-4) területén található új wellness részleg kialakításának tervezése, komplett tervcsomag előkészítése engedélyezésre, szakhatósági hozzájárulások beszerzése és kivitelezéshez szükséges tervcsomag elkészítése árazott- és árazatlan költségvetés kiírással együtt.
A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt késedelmi kötbér mértéke 25
2 Jótállás időtartama 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), alvállalkozó (továbbiakban: alváll.) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt62.§(1)-(2) bek-ében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015.(X.30.) Kr1-16.§ szerint.
A Kbt 67.§(1)bek-ében foglaltak alapján AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba(EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt69.§ (4)bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt az értékelési szempontokra figyelemmel az 1. helyen rangsorolt AT-t 5 munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-knek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Mo-n letelepedett AT-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.Kr8.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Mo-n letelepedett AT-knek a kizáró okok hiányát a 321/2015.Kr10.§-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015.Kr12-16.§-aiban foglaltak megfelelően irányadók.
A Kbt69.§(11) bek-ében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha AK az EU bármely tagállamában működő-az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett-ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz.
A Kbt 67.§(4)bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t. A 321/2015.Kr15.§(1) bek. alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani a Kbt62.§-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
AK jelen közbesz. eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, AT-k, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alváll-k, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
AK a Kbt 74.§(1)bek.a)-b)pontjai alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, alváll-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015.Kr13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változásbej. elj.; az nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan AT, ha nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Kr 6.§ (3) bek. szerinti), illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában vagy amennyiben nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.(A 321/2015. (X.30.) Kr 26.§ (1) bek. b) pont , 322/2015. (X. 30.) Kr 8.§ (1) bek.)
Igazolási mód:
A 321/2015. Kr 26.§ (3) bek. alapján a Kbt 65.§ (1) bek. c) pontjára vonatkozóan AT csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, ill. a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőt adott esetben öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően lezárt 3 üzleti évre (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre az ajánlatban utalni kell.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése a P/1 pont vonatkozásában alkalmazandó.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - áfa nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 40 millió Ft-ot.
P/2: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző 3 lezárt üzleti év (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) közbeszerzési tárgya (építészeti tervezési feladatok ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján ha az ajánlattevő a P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény helyett az alkalmasság és igazolási mód helyett igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) egynél több évben negatív volt.
P/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 lezárt üzleti évben (az üzleti év lezárása időpontjának a beszámoló elfogadása minősül) összesen legalább nettó 40 millió forint, a közbeszerzési tárgya szerinti (építészeti tervezési feladatok ellátása) árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőt adott esetben öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése.
M/1: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap);
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat;;
- a szerződést kötő másik fél;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolni.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Be kell nyújtani legalább egyszerű másolatban a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, valamint a képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatait. Csatolni kell a megnevezett szakember(ek) nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez az ajánlattevő rendelkezésére áll(nak).
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/2 alkalmassági követelmény csak akkor igazolható más szervezet kapacitásainak bevonása útján, ha az adott, bevonni kívánt szervezet valósítja meg az igazolt alkalmassági követelményhez kapcsolódó munkarészt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, szerződésszerűen teljesített összesen legalább nettó 30 millió Ft összértékű, építészeti tervezési referenciamunkával, mely tartalmazott legalább 1 db fürdő vagy uszoda építészeti tervezést és legalább 1 db műemléki környezetben végzett építészeti tervezést.
Az alkalmasság legfeljebb 3 szerződéssel igazolható.
M/2 a): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „É” (vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek .
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/I/2. rész/2. pontja alapján meghatározott érvényes „É” kategóriás építészeti tervezői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
M/2 b): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „G” (vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/I/2. rész/28. pontja alapján meghatározott érvényes „G” kategóriás építészeti tervezői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni,elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
M/2 c): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „V” (vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben 1. melléklet/I/2. rész/29. pontja alapján meghatározott érvényes „V” kategóriás építészeti tervezői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról.
194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési bizt.:ÁFA nélküli teljes ellenszolgáltatás 5%-a. Hibás teljesítésre kikötött bizt.: jótállási időre,mértéke:ÁFA nélküli vállalkozói díj 5%-a. A Kbt. 134.§ (5) bek: biztosítékok határidőre rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő Kbt 135.§(1)bek szerint igazolt teljesítés után kiállított számla ellenértékét Ptk6:130.§(1)-(2)bek szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti Kbt135.§(3),(5)-(6)bek szerint. Irányadó az adózás rendjéről szóló 2003.éviXCII.tv.(Art)36/A§-a.
Ajánlattétel, szerződéskötés,elszámolás,kifizetések pénzneme:magyar forint(HUF).
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszab-i rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:Kbt;Ptk;Art;ált forgalmi adóról szóló 2007.éviCXXVII.tv.
3 részszámla és egy végszámla nyújtható be, előlegfizetés nincs.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. közbeszerzési iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdés rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatot ajánlattevőnek (AT) a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő (AK) a közbesz dokumentumokat valamennyi ATnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan biztosítja. Letölthető AK honlapjáról: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/kozbeszerzesek.
AK kéri, a közbesz dokumentum letöltése után érdeklődő gazd szereplő letöltésről tájékoztassa AKt az I.1)pontban szereplő címen a dokumentációban található regisztrációs adatlap kitöltését követő megküldéssel az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldése végett. AK felhívja a figyelmet, hogy azt tekinti az elj. iránt érdeklődő gazd szereplőnek, aki a dokumentáció elején található regisztrációs adatlapot kitölti és cégszerűen aláírva megküldi a kozbeszerzes@spabudapest.hu e-mail címre és a +36 14524501 fax számra.
A közbesz dokumentumot ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alváll-nak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie az ajánlattételi határidőig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
2.Ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát Kbt. 66.§ (2),(4)-(6) a 67. § (1) és (4) bekezdései szerint.
3.Ha AT, alváll, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással- jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
AT,alváll, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, ha nyilatkozott, az aláíró képviseleti jogának igazolására az ajánlatnak tartalmaznia kell az aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006.éviV.tv.9.§(1)bek szerinti aláírás-mintát vagy ezzel egyenértékű okiratot.
4.Az órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal szerint értendő.
5.AK az eljárásban a minősített ATk hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a pü. és gazd, és műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását (P/1-2,M/1-2).
6.Hiánypótlás:Kbt. 71.§(1)-(10)bek szerint. AK a Kbt. 71.§(6)bek-ben foglaltakkal élni kíván, és azon körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.
7.A részajánlat-tétel kizárása indokai:AK nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,a szolgáltatás nem osztható úgy, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
8.Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa:1-100.A 2-3.részszempont egyenes, az 1.részszempont fordított arányosítás módszerével kerül értékelésre.
9.A 322/2015. (X.30.)Kr.11.§-ban foglaltak szerint AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatukat, hogy nyertességük esetén a közbeszerzés tárgyára kiterjedő, min 30M Ft/káresemény és 30M Ft/év értékű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződést fognak kötni vagy ilyen szerződésüket kiterjesztik/fenntartják.
10.AK 2016. szept. 27. napján 10.00 órától konzultációnak nem minősülő helyszíni bejárást tart. Találkozási pont: Gellért Gyógyfürdő és Uszoda főbejárata.
11.Az ajánlat benyújtásának címe: 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40., közbesz. iroda
12. A felhívásban előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
13.Nem lehetséges projekttársaság létrehozása.
14.Szakmai ajánlatot kell benyújtani: 2. és 3.értékelési részszempontra tett ajánlat. Be nem nyújtása, vagy hiányos benyújtása érvénytelenséget okoz!
15. FAKSZ: dr. Barna Orsolya,lajstromszám00119.
16. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatok a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák