Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/66
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.06.06.
Iktatószám:11055/2014
CPV Kód:45000000-7;45232000-2;45232140-5;45231110-9;45330000-9;45350000-5
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:Pécs, Péchy Blanka tér, József Attila utca, Kaffka M. utca - Köztársaság tér, Eötvös utca, Apáczai Csere János körtér, Páfrány utca, Esztergár utca, Köztársaság tér, Építők útja és Pollack M. utca, Ércbánya utcai lakótelep területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petavkft.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Pécs, Péchy Blanka tér, József Attila utca, Kaffka M. utca - Köztársaság tér, Eötvös utca, Apáczai Csere János körtér, Páfrány utca, Esztergár utca, Köztársaság tér, Építők útja és Pollack M. utca, Ércbánya utcai lakótelep területe
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232000-2
45232140-5
45231110-9
45330000-9
45350000-5
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv 1999. évi kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január) szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
A részletes műszaki tartalmat a 3. és az 5. kötet tartalmazza.
A 10 vezetékszakasz során cserére kerül DN40 – DN 400 között méretben 1975 fm nyomvonalban távfűtési vezeték, 52 db szakaszelzáró szerelvény beépítésével, valamint 11. szakaszként kiépítésre kerül DN 80-as méretben 1305 fm nyomvonalban új távfűtési vezeték 4 db szakaszelzáró szerelvény beépítésével.
A jelenlegi távfűtési vezetékeket ugyanis hagyományos technológiával, helyszíni hőszigeteléssel, vasbeton védőcsatornában helyezték el. A felújítás során a meglévő acél csővezetékeket a hőszigeteléssel együtt el kell bontani, és a vasbeton csatornába, annak szükséges mértékű elbontásával, homok feltöltésbe kell az új, előszigetelt, műanyag köpenycsöves acél csővezetékeket elhelyezni.
A csővezeték csere során ISOPLUS vagy azzal megegyező előreszigetelt acél csővezetékek, un. „1 x megerősítésű” hőszigeteléssel, vagy azzal egyenértékű vezetékek kerülnek beépítésre.
A pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátásánál megszüntetésre kerül az 1978-ban létesült földgáztüzelésű kazántelepet, amelynek jelenlegi hőellátási rendszere pazarló és a korszerűsítése elkerülhetetlen. Ezt követően, a kiépítendő távhővezetéken keresztül, a fogyasztók csatlakoznak a városi távhőellátó rendszerre amelynek hőellátását lényegében biomassza-tüzelésű pécsi erőmű biztosítja. Az új távvezeték szintén ISOPLUS vagy azzal megegyező előreszigetelt acél csővezeték amely.
További feladatok:
# átadási és megvalósulási terv készítése
# az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása (üzempróbák, tömörítési, teherbírási próba, teljesítménypróba, üzembe helyezés)
# a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg gyártóra, műszaki ajánlásra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3)-(6) bekezdés].
Nem támogatott műszaki tartalom nincs.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 499184018 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 270 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljes körű jótállás: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, mértéke min. 12 hónap, maximum 60 hónap. Az Ajánlatkérő az értékelés során a megadott maximum értéket elérő vagy meghaladó vállalás esetén egyaránt a legmagasabb pontszámot adja.
Teljesítési biztosíték (teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Ajánlati Ár”) 2,5 %-a amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján, az építési munkák átadás-átvételének napjáig tartó érvényességgel.
Jótállási biztosíték: a Szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Ajánlati Ár”) 2,5%-a, amely a kivitelezési munkákat próbaüzemmel lezáró, műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási kötelezettség lejáratának napjáig tart. A nyertes ajánlattevőnek a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Előleg visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a szerződés eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti, illetőleg a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdésében meghatározott formában. Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehívásával élni kíván.
A biztosítékok Kbt. 126.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig, előleg esetén az előleg számlával egyidejűleg történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(5) bekezdése szabályozza. Az előleg visszafizetése az első részszámla benyújtásával kezdődik és a rész- és végszámlákból (számlaösszegből) való levonással, egyenlő részletekben történik. A levonás mértéke az igényelt előleg aránya az Egyösszegű Ajánlati Árra eső elszámolható költséghez viszonyítva, legfeljebb 30 %.
Az előleg elszámolásának részletes szabályait a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv határozza meg. A előleggel kapcsolatos dokumentumok elérhetők az http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai címen
A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott ütemezésnek megfelelően jogosult 4 db részszámlát – ideértve a végszámlát is – benyújtani az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-ot, 50%-ot, 75%-ot, illetve 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A vállalkozási díj kifizetése a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, az igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésében és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre a KEOP-5.4.0/12 támogatási konstrukcióra irányadó szállítói finanszírozás szabályai alapján. Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül sor a KEOP-5.4.0/12 támogatási konstrukcióra irányadó szállítói finanszírozás szabályai szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. §-ában foglaltakra. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel – alkalmazza.
A részszámlák és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolásalapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban. A szerződés teljesítése során legfeljebb 3 részszámla és végszámla nyújtható be - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. A részszámlák kibocsátására a nyertes ajánlattevőnek az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 25, 50 és 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetősége.
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés, valamint az Ajánlatkérő forrásaiból történik. A teljes nettó számlaösszeg 44,600000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes finanszírozásával valósul meg. A fennmaradó részt – a teljes nettó számlaösszeg 55,400000 %-át (a támogatott költség erejéig) és a teljes számlaösszegre eső ÁFA összegét az Ajánlatkérő saját forrásból egyenlít ki. Amennyiben a vállalkozási díj a támogatási szerződésben rögzített összeget meghaladja, a vállalkozási díj „nem támogatott” részét az Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá:
—Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet,
—Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a,
—A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- FIDIC Piros Könyv Általános Feltételei
- A nyertes ajánlattevőnek feladata, hogy közreműködjön az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásai teljesítésében. Az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásait a dokumentáció tartalmazza.
- A nyertes ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt rendelkeznie kell ISO 14001:2004 szerinti azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerrel. Az előírt rendszer meglétét a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötési időpontjáig igazolnia kell (a rendszer rendelkezésre állása a szerződéskötés előfeltétele).
- A vezetékek hegesztési munkáját végző szervezeteknek rendelkezniük kell: a) MKEH Hatósági engedéllyel a 3/1998.(01.12.) IKIM rendelet alapján, b) MSZ EN ISO 15614-1 szerint technológiai tanúsítvánnyal, valamint c) hegesztési felelőssel a MSZ EN ISO 14731 szerint. Az Ajánlatkérő az előírt engedélyek, tanúsítványok rendelkezésre állását a munka megkezdésekor, ezt követően a munkák megvalósítása során jogosult ellenőrizni.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Az Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) alpontja szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutatóira [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által az ajánlat részeként benyújtandó:
P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, – a nyilatkozat kiadásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja,
- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától volt-e tizenöt napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján.
„Sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
P.2./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolata a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges;
Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
P.3./ a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt távhővezeték kialakítási és felújítási munkákból)– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
Ha az Ajánlattevő a P.2-P.3./ pontokban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámol és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) albekezdése és (5) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1-P.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlanná nyilvánítja az Ajánlattevőt, ha:
P.1./ az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban az eljárást megindító felhívás feladásának napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorban állás volt.
P.2./ a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőzőt három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P.2./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.2./ pont szerinti a működésének időszaká-ról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgya szerinti (közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt távhővezeték kialakítási és felújítási munkákból származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 200.000.000,- HUF (kettőszázmillió forint) összeget.
P.3./ nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 160.000.000,- HUF (százhatvan-millió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak átlagában közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt távhővezeték kialakítási és felújítási munkákból származó, legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 150.000.000,- HUF (százötvenmillió forint) összegű árbevétellel.
A közös ajánlattevők a P.3./ pontban meghatározott alkalmassági követelmények-nek együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1-P.2./ pontban előírt feltételnek elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett (közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt távhővezeték kialakítási és felújítási munkákból) kivitelezési munkáit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a kivitelezési tárgyát, mennyiségét és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját teljesítés mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás vagy -nyilatkozat több kötelezett (vállalkozó) teljesítésére utal)
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
— ellenszolgáltatás összegét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont].
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. A projekttársaság által teljesített referenciák igazolására a Kbt. 129. § (7) bekezdésében foglaltak irányadók.
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló szervezetnek (személynek) összefoglaló táblázatot kell csatolnia – az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal – a referenciákról.
M.2./ azoknak a szakembereknek (szerveze-teknek) a megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz egyszerű másolata, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, egyszerű másolatban.
M.3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezés teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható. A megjelölt eszközök, berende-zések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat, lízingszerződés, stb.), járművek esetén az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolata csatolandó. [Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pont].
M.4./ az előző három év átlagos statisztikai állományi létszámról, illetve a vezető tisztségviselők létszámáról készült kimutatás [Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pont].
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a (1a) albekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.4./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban minimum DN40 átmérőjű, legalább összesen 1.500 fm távhő vezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referen-ciával vagy referenciákkal, melyek együttes nettó értéke (ellenszolgáltatás) összege elérte a 250.000.000,- HUF (kettőszázötvenmillió forint) összeget.
Az M.1.1./ alpontban meghatározott referen-ciák a szerződés teljesítésének egészére (távhő vezeték cseréjére) vonatkozó alkalmasságot igazol. Az M.1.1./ alpontban előírt feltétel (elvárt referencia) több, de legfeljebb 5 db szerződéssel teljesíthető.
M.1.2./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, minimum DN200 átmérőjű, legalább összesen 400 fm távhő vezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melyben az ellenszolgáltatás nettó összege elérte a 150.000.000,- HUF (százötvenmillió forint) összeget.
Az M.1.2./ alpontban meghatározott referen-ciák a szerződés teljesítésének egy részére (DN200-DN400 átmérőjű távhő vezeték cseréjére) vonatkozó alkalmasságot igazol. Az M.1.2./ alpontban előírt feltétel (elvárt referencia) 1 db szerződéssel teljesíthető.
Ha közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
M.2./ legalább az alábbi szakemberekkel (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető):
M.2.1./ Vállalkozó képviselője (1 fő), aki:
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik,
— minimum 3 éves szakmai gyakorlatot szerzett mélyépítési munkákban, valamint
— korábban Vállalkozó képviselőjeként vagy felelős műszaki vezetőként részt vett távhővezeték építésével és/vagy felújításával összefüggő építési beruházásban.
M.2.2./ Felelős műszaki vezető I. (1 fő), aki:
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik,
—felelős műszaki vezetőként rendelkezik min. 5 éves gyakorlattal építőipari kivitelezés területén, valamint min. 3 éves gyakorlatot szerzett távhővezeték építésével és/vagy felújításával összefüggő munkákban.
M.2.3./ Felelős műszaki vezető II. (1 fő), aki:
— felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezik,
— aki felelős műszaki vezetőként min. 5 éves gyakorlatot szerzett mélyépítési munkákban.
M.2.4./ Hegesztő szakmunkások (3 fő), akik:
— MSZ EN 287-1 vagy MSZ EN ISO 9712 tanúsítvánnyal rendelkeznek, valamint
— minimum 3 éves hegesztési szakmai gyakorlatot szereztek.
M.3./ legalább az alábbi eszközökkel, illetve berendezésekkel:
- legalább 3 hegesztő egyidejű munkáját lehetővé tevő ívhegesztő berendezés vagy berendezések,
- 1db min. 3,5 tonna teherbírású gépjármű, valamint
- 1db árokásó földmunkagép.
M.4./ az előző három év mindegyikében legalább 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal, és egy fő vezető tisztségviselővel.
A közös ajánlattevők a M.1.-M.4./ pontok-ban meghatározott alkalmassági követel-ményeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF)10
A vállalt jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat utólag, az eljárás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatást (összegezés kiküldését) követő 5 napon belül, kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetek kötelesek megfizetni. A dokumentáció díját az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00146376-00100008 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalás közleményében a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-iktatószámot] fel kell tüntetni. A dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Pécs, Tüzér u 18-20. II. emelet 201. sz. iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 62. § (3)-(7) bekezdése szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-2012-5.4.0. - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhaszná-lásának lehetőségével. Projekt megnevezése, azonosítója: „Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” – KEOP-5.4.0/12-2013-0010.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérési dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az irányadó kapcsolattartási pontban, az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 10.00 óra között, valamint írásos kérésre postai úton a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció átvételekor az átvevőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell átvennie (a dokumentációt átvevőnek tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
Az Ajánlatkérő a fenti időpontokban és címen lehetőséget biztosít a dokumentációba történő előzetes betekintésre.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-2. értékelési szempontok esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a második értékelési részszempont kapcsán az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” c. útmutatójára (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. 06. 01.). Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő három tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2 P.1-P.3. pont és III.2.3.: M.1-M.4. pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 5.000.000,- HUF (ötmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00146376-00100008 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan banki vagy biztosítói garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség-vállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az eljárást megindító felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia vagy biztosító által kiadott garancianyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást – kivéve a terhelési értesítőt – befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(8) bekezdéseiben, a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot. Az Ajánlatkérő a kivitelezés helyszínein bejárásra biztosít lehetőséget. A helyszíni bejárás időpontja az eljárást megindító felhívás közzétételét követő hét keddi napon 10:00. Találkozó helye: 7623 Pécs, Tüzér u 18-20. II. emelet 201. sz. iroda.
V.4.2.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy nyomtatott példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
V.4.3.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérőnek az irányadó kapcsolattartási pontban megadott címén, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 10.00 óra között.
V.4.4.) Az ajánlatok formai feltételei: Ajánlattevőnek az ajánlatát a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Az ajánlatot 1 db nyomtatott példányban, valamint 1 db, a nyomtatott dokumentummal megegyező elektronikus (CD/DVD adathordozón rögzített) formában kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti (papír alapú) példány számít irányadónak. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
V.4.5.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.4.6.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell jelölnie:
- a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont];
- ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];
- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlati Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés].
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) továbbá az ajánlatában:
- az ajánlata részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek.
- nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
- nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
- nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordításokért való felelősségvállalásról;
- az előleg visszafizetési, teljesítési és a jótállási biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 126. § (5) bekezdés].
V.4.7.) Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, illetőleg az alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
V.4.8.) Indikatív műszaki ütemterv, költségvetés: Az Ajánlattevőnek az Ajánlata részeként indikatív műszaki ütemtervet és költségvetést (Egyösszegű Ajánlati Ár bontása) kell csatolnia a dokumentációban meghatározott tartalommal.
V.4.9) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló bankgaranciát vagy kötelezvényt, Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot, valamint a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.4.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
V.4.11.) Informálódás a teljesítés feltételeiről: Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a mérlegadatok és árbevételi adatok átváltása esetében az üzleti év fordulónapján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás közzététele napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
V.4.13.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
V.4.14.) Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben az érintett – a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az Ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja.
V.4.15.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.4.16.) Szakemberekre vonatkozó további előírások: Az Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlatában nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember(eke)t mely – az ajánlati felhívás III.2.3. M.2.1-M.2.4. pontja szerinti – pozícióra kívánja megajánlani, illetve, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig gondoskodik az M.2.2-M.2.3. pontok kapcsán megjelölt szakemberek kamarai regisztrációjáról, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti (melyre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésére tekintettel a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést). Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-TH (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-TH/A) műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel (egy szakember csak egy jogosultsági követelményt teljesíthet). Az M.2.3. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-M (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A) műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel (egy szakember csak egy jogosultsági követelményt teljesíthet).
V.4.17.) Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában – ezt követően a szerződés teljesítésének időtartama alatt – rendelkeznie kell min. 20.000.000,- HUF/káresemény és min. 50.000.000,- HUF/év kártérítési összegű építési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles az ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre.
V.4.18.) Késedelmi kötbér: A nyertes ajánlattevő arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható okból a szerződésben rögzített részhatáridők, a próbaüzem megkezdése, és a műszaki átadás-átvétel időpontja vonatkozásában késedelembe esik a rész-, és véghatáridőre vonatkozóan napi késedelmi kötbér köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Ajánlati Ár”) 0,2 %-a/naptári nap, maximuma a késedelemmel érintett munka(rész) nettó vállalkozási díjának 10 %-a. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 50 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be.
V.4.19.) Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
V.4.20.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
V.4.21.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.22.) Feltételes eljárás: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint Ajánlatkérő jelen eljárás tárgyát képező beruházás finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a KEOP-5.4.0/12 pályázati konstrukció keretében. A pályázat elbírálása folyamatban van, amelyre tekintettel az Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján jár el, azaz amennyiben a támogatásra irányuló igény elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
V.4.23.) Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/06/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u. 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u. 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u. 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: LV
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------