Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/72
Beszerzés tárgya:„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2014.06.20.
Iktatószám:11953/2014
CPV Kód:45000000-7;45232000-2;45232140-5;45231110-9;45330000-9;45350000-5
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
„Elhasználódott, nagy hőveszteségű távhővezetékek cseréje a PÉTÁV Kft. hőellátási körzetében, és az Ércbányász lakótelep csatlakoztatása a távvezetékes hőellátásra” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0010) keretében 10 vezetékszakasz cseréje, valamint a pécsi Ércbányász utcai lakótelep hőellátása FIDIC Piros Könyv szerinti vállalkozási szerződés feltételei alapján.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45232000-2
45232140-5
45231110-9
45330000-9
45350000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11055 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2014/06/04 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/06 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2014/06/27 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 10
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2014/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2014/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
A következő irányadó:
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
I. Kötet: Útmutató az Ajánlattevőknek, E. Rész, E/II. Melléklet, Ajánlati Nyilatkozat Függeléke
II. Kötet: Szerződéstervezet, Szerződéses Megállapodás 4.1. és 4.3. pont
III. Kötet: Műszaki előírások, 4.3. pont
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Dokumentációt a Dokumentációt átvevő és az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére ingyenesen, közvetlenül (elektronikus formában) megküldi.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2014/06/30 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/06/19 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Postai cím: Tüzér u. 18-20.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu