Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/117
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.10.10.
Iktatószám: 12012/2016
CPV Kód: 71631300-3
Ajánlatkérő: Testnevelési Egyetem
Teljesítés helye: AK székhelye 1123 Bp.Alkotás u. 44., Velence, Testnevelési Egyetem új kampusza, kapcs. sportlétesítmények, szálláshelyek, szolgáltató egységek helyszínei. Pontos meghatározás ajánlati dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
Telefon: +36 14879215
E-mail: zsoldos@tf.hu
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.tf.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a 1527/2016. (IX. 29.) Kormányhatározatban meghatározott infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a 1527/2016. (IX. 29.) Kormányhatározatban meghatározott infrastruktúra-fejlesztéssel (A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése) kapcsolatos beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a 1527/2016. (IX. 29.) Kormányhatározatban meghatározott infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71520000-9
További tárgyak: 71247000-1
71248000-8
71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: AK székhelye 1123 Bp.Alkotás u. 44., Velence, Testnevelési Egyetem új kampusza, kapcs. sportlétesítmények, szálláshelyek, szolgáltató egységek helyszínei. Pontos meghatározás ajánlati dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés a 1527/2016. (IX. 29.) Kormányhatározatban meghatározott infrastruktúra-fejlesztéssel (A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése) kapcsolatos beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok ellátására.
Ajánlattevő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Ajánlattevő tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett köteles ellátni, melyek elsősorban de nem kizárólagosan az alábbiak:
- Lebonyolítási feladatok az előkészítési, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban
- Műszaki ellenőri feladatok ellátása az előkészítési, a kivitelezési, a projekt zárási és garanciális fázisban
- Tervellenőri feladatok ellátása az engedélyezési és a kiviteli tervezés időtartama alatt
A beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervellenőri feladatok részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A beruházás részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.
A beruházás műemléki védelem alatt álló ingatlant is érint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalata 3
2 Szakmai szervezettség és módszertan  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 80 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés kizáró okainak hatálya alá és megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának megfelelő részletes igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésén alapuló felhívását követően kéri benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az előírt követelmény tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1/ A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházással kapcsolatos beruházás lebonyolítás és/vagy műszaki ellenőrzés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző lezárt teljes utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (7) bek. szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a P/1. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
Az igazolási mód vonatkozásában a Kbt. 65. § (11) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik magasépítési beruházással kapcsolatos beruházás lebonyolításból és/vagy műszaki ellenőrzésből származó a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év összességében legalább nettó 320.000.000,- Ft árbevétellel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1/ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján az árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében amennyiben, az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen az adott közbeszerzés - a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősülhet alkalmatlannak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1/ A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (5) bekezdésére!
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A teljesítés befejezési időpontjának a vizsgált időintervallumba kell esnie!
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
M.2/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének (a; b; c stb.) megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A felsőfokú képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M/2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
Irányadó a Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bek. rendelkezései is.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) bek-ben foglaltak is irányadóak.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rendelkezik felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben műszaki átadás átvétellel lezárt magasépítési beruházás során nyújtott beruházás lebonyolítói és/vagy teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására von. alábbi referenciákkal:
a) legalább 1db amely min. nettó 18.000m2 területű fedett vagy fedett lelátójú sportlétesítmény magasépítési beruházással kapcsolatban végzett sporttechnológiai ellenőrzési feladatot is magába foglaló tevékenységre vonatkozott,
b) legalább 1db amely új építést és/vagy rekonstrukciót/felújítást tartalmazó beruházással érintett létesítmény folyamatos működésének biztosítása mellett végzett magasépítési beruházással kapcs. végzett tevékenységre vonatkozott,
c) legalább 1db magasépítési beruházással kapcs.ban végzett legalább összesen nettó 7.500m2 alapterületű műemléki építményt/építményeket tartalmazó rekonstrukciós/felújítási feladatok ellátása tevékenységre vonatkozott,
d) összesen legalább 50 ezer m2 nettó alapterületen végzett magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységre vonatkozott, (legfeljebb 2 szolgáltatási referenciából állhat össze)
e) legalább 1db tervellenőri feladat (legalább alábbi szakágakra vonatkozóan:építészet,épületgépészet,épületvillamosság,tartószerkezet) ellátására is vonatkozó olyan magasépítési beruházás keretében végzett tevékenységre vonatkozott,amely műemléki épületre kiterjedt,
f) legalább 1db tervellenőri feladat (legalább az alábbi szakágakra vonatkozóan: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, tartószerkezet) ellátására is vonatkozó olyan magasépítési beruházás keretében végzett tevékenységre vonatkozott,amely új építésű/felújított épületre kiterjedt.
M.2 Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rendelkezik:
a) legalább 1fő projektvezető,aki
építőmérnök vagy építészmérnök vagy magasépítő üzemmérnök képzettségű, beruházás lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr szervezet projektvezetőjeként vagy projektvezető-helyetteseként részt vett min.1 magasépítési beruházásban,amely min. 25 ezer m2 nettó alapterületen végzett új építésre és/vagy felújítási tevékenységre von., továbbá részt vett olyan magasépítési beruházásban ahol sor került műemléki rekonstrukciós feladatok ellátására is
b) legalább 1fő projektvezető-helyettes,aki
építőmérnök vagy építészmérnök vagy magasépítő üzemmérnök képzettségű, min.1 magasépítési beruházásban beruházás lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr szervezet projektvezetőjeként vagy projektvezető-helyetteseként részt vett,amely min. 25 ezer m2 nettó alapterületen új építésre és/vagy rekonstrukciós/felújítási tevékenységre von.
c) legalább 1fő magasépítési műszaki ellenőr,aki
építőmérnök vagy építészmérnök vagy magasépítő üzemmérnök képzettségű, magasépítési műszaki ellenőreként részt vett min. 1 db beruházásban amely új építést és/vagy rekonstrukciót/felújítást egyaránt tartalmazó magasépítési beruházással kapcsolatban végzett tevékenységre von., továbbá tapasztalattal rendelkezik műemléki épület építész műszaki ellenőrzésében
d) legalább 1fő statikai tervellenőr:
okl. építőmérnök képzettségű,
statikai szakértőként részt vett min. 150 férőhelyes - épület alatt elhelyezkedő - új mélygarázs építésével kapcsolatos magasépítési beruházásban,továbbá min. 1db magasépítési beruházásban,amely műemlék rekonstrukciós beruházást is tartalmazott
e) legalább 1fő okleveles műemlékvédelmi szakmérnök
okl. építészmérnök vagy okl. építőmérnök továbbá műemlékvédelmi szakmérnöki képzettségű,
műemlékvédelmi szakmérnökeként részt vett min. 10.000m2 alapterületű műemléki épülettel vagy épületekkel kapcsolatos tevékenységre von. magasépítési beruházásban
f) legalább 1fő beruházási szakértő
okl. építészmérnök vagy okl.építőmérnök képzettségű,
beruházási szakértőként részt vett min. 10.000m2 alapterületű műemléki épülettel vagy épületekkel kapcsolatos tevékenységre von. magasépítési beruházásban,továbbámin. 1db magasépítési beruházásban,amely feladat kiterjedt a beruházás kockázatelemzésére is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) K.r. szerinti képzettség.
191/2009. (IX. 15.) K.r. és 266/2013. (VII. 11.) K.r. von. rendelkezései.
Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2 pontban megjelölt szakemberek alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:
a) rendelkezzen érvényes ME-É jogosultsággal
b) rendelkezzen érvényes ME-É jogosultsággal
c) rendelkezzen érvényes ME-É jogosultsággal
d) rendelkezzen érvényes vezető tervezői T és SZÉS1 jogosultsággal
f) rendelkezzen érvényes SZB jogosultsággal
További feltétel, hogy a 2. értékelési szempontban megjelölt jogosultsági kategóriával (ME-V; ME-G; ME-KÉ; ME-VZ) rendelkező szakemberek rendelkezésre álljanak.
Ajánlattevőnek -adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek- ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról,hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - az alkalmasság körében megjelölt - pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog valamint arról, hogy a 2. értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek is rendelkezésre állnak majd.
A névjegyzékbe vétel elmaradása valamint a 2. értékelési szempontban megadott jogosultsági kategóriával rendelkező szakemberek bemutatásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg AK a szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó megb. díj 0,5%-a.
A hibásteljesítési kötbér mértéke a nettó megb. díj 1%-a.
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó megb. díj 25%-a.
Rendelkezésre állási biztosíték: a nettó megb. díj 5%-a.
Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számla benyújtására. A havi számla mértéke a teljes megbízási díj osztva a szerződéskötés napját követő hónap első napjától a teljesítés első szakaszának végig azaz 2018. szeptember 1. napjáig terjedő hónapok számával. A teljesítés határideje a feladat jellegéből adódóan a projekt tényleges befejezési időpontjához igazodik, így a megadott időponton túli feladatellátás esetén további részszámlák nem állíthatóak ki.
A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bek. az irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
A szerződés a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/01/07 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E épület III. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot;
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2) Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot
- a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat.
- a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a felolvasólapot
5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6) A P.1/ pont, valamint az M.1/ - M.2/ pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
7) Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
8) Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles műszaki ellenőri és lebonyolítói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (20.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
9) Értékelés módszere; adható pontok: Az 1. és 2. részszempont esetén közvetlen pontkiosztás, a 3. részszempont esetében a KH útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1. ba). 1-100 pont.
10) Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció szerint.
11) A szerződés annak hatálybalépésétől a kivitelezésre vonatkozó teljes körű jótállás (36 hó) időtartamának lejártáig tart, a II.2.7) pont csak tervezett.
12) III.1.3) M.1. pontnál egy referencia igazolhat több alkalmassági feltételt is valamint a d) pont kivételével 1 darab referenciával kell megfelelni pontonként.
13) Részajánlattétel kizárásának indokolása:
A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakcég szakemberei ellenőrzik a teljes kivitelezést műszaki szempontból valamint lebonyolítóként segítik Megbízót a projekt megvalósításában olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a komplex feladat ellátását és a projekt megvalósítását nehezíti adott esetben meg is hiúsíthatja. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák