Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/118
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2016.10.12.
Iktatószám:12258/2016
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nyitrai Dorottya MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 301. szoba
Telefon: +36 30 539 5573
E-mail: nyitrai.dorottya@mav.hu
Fax: +36-1-511-8666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.mavcsoport.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerint gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: HU101
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: „Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése vállalkozási szerződés keretében”
Mennyiség:
Budapest Déli pályaudvar területének hasznosítása és a Kelenföldi pályaudvar vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítése, valamint utasforgalmi funkcióbővítés tervezése:
- 1 db döntéselőkészítő forgalmi - üzemeltetési, valamint utas központú hatásvizsgálat készítése
- 1 db magasépítmények, aluljárók, nyílt területek funkcióvizsgálata
- 1 db engedélyezési és bontási dokumentáció elkészítése a Déli pályaudvar üzemi terület leválasztásához
- 1 db kármentesítési felmérés elkészítése a Déli pályaudvar üzemi és fejpályaudvari területére
- 1 db engedélyezési és tenderdokumentáció elkészítése a Kelenföld állomás üzemi pályaudvar és tárolóvágányok komplex megépítésére (Kelenföld pu. és Déli pu. közötti nyílt vonali pályán kiépítendő tárolóvágányokhoz)
- 1 db környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Kelenföld állomás üzemi pályaudvar és tárolóvágányok komplex megépítésére (Kelenföld pu. és Déli pu. közötti nyílt vonali pályán kiépítendő tárolóvágányokhoz)1 db Megvalósításhoz szükséges ingatlanrendezési terv elkészítése
Ajánlatkérő a jelen eljárás nyomán kötendő szerződést a budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat, valamint annak végrehajtása érdekében az 14/2016. (V.23) számú NFM miniszter Egyszemélyes részvényesi (tulajdonosi) határozata alapján a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a központi költségvetési forrásból tervezi finanszírozni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontjában a finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés még nem került megkötésre, így jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) feltételes közbeszerzésnek minősül, melynek alapján Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés nem kerül aláírásra, vagy kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az eljárás nyomán kötendő szerződés hatályba léptető feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.
Ajánlatkérő ezen túl is megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható olyan módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Déli pályaudvar és Kelenföld vasútüzemi szempontból összetartozó állomások. Bármelyiken történő beavatkozás hatással van a másik működésére. Ebből következően a tervezett megoldásokat is csak a két helyszín összefüggésében lehet vizsgálni. A korszerű komplex vasútfejlesztési tervezés menetrendi alapú, ami szintén kizárja bármelyik helyszín szigetüzemként való tervezését. Egy ilyen horderejű vasúti fejlesztés legalább 40-50 tervező rész-szakterületet érint. Ezek összehangolása önmagában nagy tapasztalatot igénylő feladat. Földrajzilag mesterségesen külön választott projektnél a két külön projektmenedzsmentet ez szinte megvalósíthatatlan feladat elé állítaná. Erre csak ráerősít a 1119/2016 (III.10.) sz. Korm. határozatban megfogalmazott határidő elvárás. A két állomás és a kettő közötti vasútvonal tehát egy egységes vasúti rendszer, emiatt szükséges, hogy a teljes vonalon a tervek egységesek legyenek, mivel az a kivitelezési munkák megszervezése és lebonyolítása tekintetében, illetve a kivitelezési költségek miatt az elengedhetetlen. Másrészt a feladat a 1119/2016 (III.10.) sz. Korm. határozatban szereplő határidőkre is tekintettel kizárólag összevontan, egységesen kezelhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 előteljesítés (naptári napokban; (min.:1 naptári nap; max.:15 naptári nap) - Forgalmi-üzemeltetési hatásvizsgálat  10
2 előteljesítés (naptári napokban; (min.:1 naptári nap; max.:15 naptári nap) - Tervezési feladatok: Déli pu. terület leválasztása  10
3 előteljesítés (naptári napokban; (min.:1 naptári nap; max.:35 naptári nap) - Tervezési feladatok: Kelenföld üzemi pályaudvar és tárolóvágányok komplex engedélyezési terve 10
4 Az M/2.1. alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén az előírton felüli (5 éven felüli) szakmai tapasztalat időtartama  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési rendszer előírásait a KD 1.14-es pontja tartalmazza.
Az ajánlat kiválasztásának bírálati módszere :
Részszempontonként: 1-100 pont.
Az ajánlati ár esetében fordított arányosítás,
Az előteljesítés és szakmai gyakorlat részszempont esetében egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlat megállapítására a Kbt. 77. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ának rendelkezései szerint kell igazolni, figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2 § (5) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV.rész bármely további szakaszát kitöltené).
P/1.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát. Amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolói megtalálhatóak a http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése alapján a pénzügyi alkalmasságot ezen alkalmassági követelmény tekintetében maga ellenőrzi és a mérleg, valamint az eredmény-kimutatás csatolása nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakra vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval, mert az előírt időszak után kezdte meg működését (figyelembe véve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdését), akkor az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez nyilatkoznia kell a működésének megkezdési időpontjától az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről, évenkénti bontásban. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdése alapján.
P/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában országos közforgalmú vasútra vonatkozó komplex engedélyezési és/vagy tender tervezési feladatokból és/vagy országos közforgalmú vasútra vonatkozó forgalmi üzemi vizsgálatból származó nettó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
o Ajánlatkérő országos közforgalmú vasút fogalom alatt az országos jelentőségű vasútvonalakat érti, (amelyek az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalak (2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2. § 2.13 pont);
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők - figyelembe véve a Kbt. 65. § (6) bekezdést) amennyiben a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója (321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pont) alapján mérlegszerinti eredménye kettő, vagy annál több évben negatív volt.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a működésének megkezdési időpontjától az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgya szerinti (országos közforgalmú vasútra vonatkozó komplex engedélyezési és/vagy tender tervezési feladatok és/vagy országos közforgalmú vasútra vonatkozó forgalmi üzemi vizsgálat) árbevétele összesen nem éri el az 500 millió Ft-ot.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők, amennyiben együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgya szerinti (országos közforgalmú vasútra vonatkozó komplex engedélyezési és/vagy tender tervezési feladatok és/vagy országos közforgalmú vasútra vonatkozó forgalmi üzemi vizsgálat) árbevétele összesen nem éri el az 500 millió Ft-ot. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő a felhívásban műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2§ (5) bek.. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a gazdasági, ill. pénzügyi alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV.rész bármely további szakaszát kitöltené).
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év (visszafelé számított 72 hónap) alatt teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § valamint a 24. § (1) bekezdése szerint igazolva (az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással), minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve, lakcíme/székhelye
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail, és/vagy fax)
- a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés)
- az ellenszolgáltatás nettó összege
- teljesítés ideje, időtartama (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig pontossággal)
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
- amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
- utalás az előírás- és szerződésszerű teljesítésre
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
M/2.
AT-nek az ajánlattétel során nyilatkoznia kell 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről az EEKD IV. rész C pont 2) alpontjában. (Részletesen lásd KD)
AK Kbt. 69. § (4) bek-e szerinti felhívására AT-nek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi dokumentumokat:
1. Nyilatkozat a szakemberről.
2. Önéletrajz
3. Végzettséget igazoló dokumentumok
A csatolandó dokumentumok min. tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintákat a KD tartalmazza.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdése alkalmazandó.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

M/3.
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében:
Ajánlattevőnek az ajánlattétel során nyilatkoznia kell a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-a alapján (figyelemmel a 1996. évi LVIII. törvény 1.§ (5), valamint a 2009. évi LXXVI. törvényre), arról, hogy Ajánlatkérő által a felhívásban az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján előírt építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek az ajánlattétel során arról kell nyilatkoznia, hogy a letelepedés szerinti ország vonatkozó nyilvántartásában szerepel, vagy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt vonatkozó engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész A szakasz 1-2. pont kitöltésével kell az alkalmasság vonatkozásában nyilatkoznia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:
M/1.1. az AF feladásától visszaszámított előző 6 évben (72 hónap) legalább 1 db, legalább nettó 500 millió Ft tervezési ellenértékű komplex országos közforgalmú vasúti pálya részét képező létesítmény engedélyezési terveinek az elkészítésével, mely tartalmazott legalább:
• egybefüggő, országos közforgalmú vasúti létesítményre vonatkozó, döntés-előkészítő tanulmány elkészítése tárgyú szerződésszerűen teljesített, befejezett referenciamunkát, mely kiterjedt üzemeltetési modellre vonatkozó javaslattétellel is (részletezve lsd. KD)
• Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonalon lévő állomásokon csoportkitérőt, állomási peront, állomási vágányt tartalmazó állomás átépítésének, komplex (a szerződés alapján elkészítendő valamennyi szakági tervet tartalmazó) engedélyezési- és tender tervének elkészítését
• Új és meglévő vasútüzemi célokat szolgáló magasépítmények létesítésének, átépítésének, bontásának engedélyezési- és tender terveinek elkészítését
• Kocsimosó-tisztító csarnok, szerelvény előfűtés létesítésének, átépítésének, bontásának komplex (a kapcsolódó technológiai berendezésekkel együtt) engedélyezési- és tender terveinek elkészítését (További vonatkozó részleteket lsd. KD)
M/1.2. az AF feladásától visszaszámított előző 6 évben (72 hónap) legalább 1 db, összesen legalább nettó 10 millió forint szerződéses értékű országos közforgalmú vasúti pálya részét képező fővonalon személy- és áruforgalmi modellezésre vonatkozó referenciával.
AT a referenciát maximum 2 szerződés bemutatásával teljesítheti. Mellékvonalakat érintő teljesítést AK nem fogad el.(További vonatkozó részleteket lsd. KD) AK azon referenciákat veszi figyelembe, melyek alapján a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra esik. Közös AT-ként (konzorcium tagjaként) vagy AV-ként teljesített referencia esetében AK a referenciát bemutató által teljesített munkarészt fogadja el. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdésben foglaltak is irányadók.
M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervező szakemberrel, aki okleveles közlekedés-építőmérnök illetve közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és KÉ-VA jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik, és minimum 5 év országos közforgalmú vasút tervezési és/vagy forgalmi-üzemi vizsgálatok szakterületen szerzett projektvezető tervezői szakmai gyakorlattal bír. (További vonatkozó részleteket lsd. KD)
M/2.2. legalább 3 fő tervező szakemberrel, aki okleveles közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és KÉ-VA jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik, és minimum 3 év országos közforgalmú vasút tervezési szakterületen szerzett projektvezető tervezői szakmai gyakorlattal bír. (További vonatkozó részleteket lsd. KD)
M/2.3 legalább 2 fő felsőfokú közgazdasági diplomával, minimum 3 év közgazdasági elemzések területén szerzett szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel, aki részt vett legalább 1 db közlekedési projekt előkészítésében.
M/2.4 legalább 2 fő okleveles építészmérnökkel vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és az É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel, aki az országos közforgalmú vasúti pálya létesítményekhez kapcsolódó építmények teljes körű építészeti tervezésében szerzett, min.3 éves gyakorlattal rendelkezik. (További vonatkozó részletek lsd. KD) Egy szakembert maximum 2 miniumkövetelményre lehet megjelölni. Az előírt végzettség egyenértékűségének igazolásának részleteit lsd. KD.
M/3. Alkalmatlan AT, ha nem szerepel a 1996. évi LVIII. tv. 1.§(5), valamint a 2009. évi LXXVI. tv. alapján a székhelye szerinti illetékes területi kamara nyilvántartásában. (Nem Mo.-on letelepedett AT esetében a részleteket lsd. KD)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő tervezői jogosultságok KÉ-VA (közlekedési építmények tervezési szakterület vasúti építmények tervezési részszakterület), É (Építészeti tervezési terület).
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a Kbt.35.§ 9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Az ellenszolgáltatás teljesítése Kbt.135.§ alapján, a Ptk. 2013. évi V. tv.6:130.§(1)-(2) bek. alapján történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével. Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk.6:155.§(1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A kés. kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a kötbéralap 0,5 %-a, maximum a kötbéralap 15%-a. Nem teljesítési kötbér: mértéke a kötbéralap 15 %-a. AK előleget nem fizet. Vállalkozó jogosult a részteljesítésről 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására. A finansz.feltételeket a szerz.tervezet rögzíti. AK a kifizetéseket az Art. szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A § rendelkezéseire is figyelemmel teljesíti. Ha AK alvállalkozót vesz igénybe, AK a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) foglalt szabályok szerint fogja teljesíteni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Tekintettel a budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1119/2016. (III. 10.) sz. Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. hat.) 5. pontjában meghatározott szoros határidőre
Tekintettel a Korm. határozatban foglalt határidőkre, valamint arra, hogy az NFM, mint a MÁV Zrt. tulajdonosi joggyakorlója 2016. május 23-án bocsátotta ki a Korm. hat. végrehajtását elrendelő 14/2016 sz. Egyszemélyes tulajdonosi határozatát, a tárgyi szolgáltatás megfelelő időre történő beszerzése nem biztosított a Kbt. 81. § (7) bekezdésében foglalt, nyílt eljárásban irányadó határidők mentén.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2016/12/23 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: MÁV Zrt. 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában a Kbt. 68. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az alábbi címre: MÁV Zrt. 1087 Bp, Könyves Kálmán krt. 54-60. 301. iroda Címzett: dr. Nyitrai Dorottya

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
AF-ajánlati felhívás
GSZ-Gazdasági Szereplő
Tekintettel a karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban a KD elérésének módja és a vonatkozó speciális információk kerülnek feltüntetésre, általános jellegű információk, a Kbt-ben is megfogalmazott, AT-ket érintő kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki.
A szerződés időtartama a nyertes AT ajánlatától függően max. 270 naptári nap (kb.9 hónap). A teljesítési részhatáridőket a szerződés tervezet tartalmazza. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD térítésmentesen, elektronikus úton elérhető AK honlapján (www.mavcsoport.hu) MÁV-Csoport menüpont alatt Beszerzések/Pályázatok pontban jelen eljárás tárgyának megnevezése alatt.AK-nek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy megismerhesse a KD-t elérő GSZ-k személyét, ezen GSZ-k az elérést követően haladéktalanul kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat AK kapcsolattartójának megküldeni
-AT neve és székhelye
-AT/kapcsolattartó e-mail címe, telefon, fax
-jelen AF TED vagy KÉ száma vagy a közbeszerzés pontos tárgya
AK tájékoztatja AT-ket, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a KD igazolt elérése. Az elérést igazoló dokumentumot az ajánlathoz is csatolni kell. AK elérést igazoló dokumentumnak tekinti, ha AT ajánlatában csatolja AK átal megküldött visszaigazolást a fenti adatok megküldéséről.AK felhívja a figyelmet - Kbt.41.§(1) - hogy azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző GSZ-nek, aki az érdeklődését a fenti adatok megküldésével írásban jelzi. AK a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat csak az érdeklődését jelző GSZ-nek küldi meg.
AK felhívja a figyelmet, hogy a P/1,M/1.,M/2. alk.köv. a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva, ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat.Az M/2. alk. köv. tekintetében bemutatott szakemberek jogosultsága vonatkozásában az ajánlatban AT-nek nyilatkozni kell, hogy szakemberek legkésőbb az AK által az összegezést követően meghatározott szerződéskötés napjáig rendelkezni fognak a MMK és/vagy MÉK névjegyzékén a 266/2013. Kr. hatályba lépéséig kiadott engedélyek vonatkozásában a 244/2006. Kr., azt követően a Kr. szerinti jogosultságokkal. AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy ha a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján.AK az ajánlatban kéri megjelölni a Kbt.66.§(6)bek. a) és b) pontja szerinti adatokat.Az ajánlatban AT-nek nyilatkozni kell, hogy ha az eljárás eredményeképpen nyertes AT-ként kihirdetésre kerül, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább 100 millió Ft/káresemény és 500 millió Ft/év összegre vonatkozóan tervezői felelősségbiztosítási szerződéssel fog rendelkezni és azt a szerződés teljes időtartama alatt hatályban tartja és a biztosításnak legalább 5 év utánkövetési időt is tartalmaznia kell. AT-nek továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben az AK által az összegezés megküldését követően meghatározott szerződéskötés napjáig nem igazolja a tervezői fel.bizt. meglétét, ez a nyertes AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§(4)bek. alapján, melynek következtében AK a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AT-vel kötheti meg a szerződést. AK fenntartja a jogot a szerződéskötés napjának meghatározására a Kbt. rendelkezéseinek szem előtt tartásával.Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegre Teljesítési biztosítékot szolgáltat a Megrendelőnek a szerződés hatálybalépését követő 5 banki munkanapon belül. A teljesítési biztosítékra vonatkozó részleteket lsd. KD. AT ajánlatában nyilatkozni köteles a Kbt.134.§(5)bek. alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint
Egyéb információ: A tárgyi közbeszerzési eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma: 534.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 1 882 8592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 1 882 8593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák