Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatási koncesszió
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
Közzététel dátuma:2015.01.26.
Iktatószám:1265/2015
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Nagyerdei Stadion Kft.
Teljesítés helye:Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen közigazgatási területe, Debrecen II. kerület, 22334 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MSE Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nagyerdei Stadion Kft.
Postai cím: Piac utca 77.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Károly Ferenc és Varga László ügyvezetők, 4025 Debrecen, Piac u. 77., II. emelet ügyvezetői tárgyaló
Címzett: Károly Ferenc és Varga László ügyvezetők
Telefon: +36 52504326
E-mail: varga.laszlo@nagyerdeistadion.hu, karoly.ferenc@nagyerdeistadion.hu
Fax: +36 52504325
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyerdeistadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: MSE Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft.
Postai cím: Nagyerdei park 12.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Debrecen Nagyerdei Stadion teljeskörű üzemeltetési feladatainak ellátása 20 éves időtartamban.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
x Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen közigazgatási területe, Debrecen II. kerület, 22334 hrsz.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási elemekkel vegyes üzemeltetési szerződés keretében a Debrecen Nagyerdei Stadion teljeskörű üzemeltetési feladatainak ellátása 20 éves időtartamban.
A Stadion főbb műszaki adatai a következőek:
UEFA 4. kategóriájú, fedett lelátójú, multifunkcionális labdarugó stadion, 20 340 fő befogadó képességgel.
Összes nettó terület: 28.665,42 m2, melyből:
- parkszinten (+0,00): 12.102,1 m2
- félemelet szint (+3,75): 3.755,74 m2
- érkezési szint (+7,50): 8.546,68 m2
- VIP szint (+13,00): 2.510,24 m2
- Sky boksz szint (+17,80): 1.750,66 m2
A pontos műszaki adatokat a dokumentáció részeként kiadásra kerülő helyiségkönyv részletesen tartalmazza. Nem tárgya jelen beszerzésnek a 0.48/h helysiégkönyv szerinti nyilvántartási számú, Ajánlatkérő részére fenntartott iroda, mely vonatkozásában az Ajánlatkérő köteles a rezsiköltségek megfizetésére.. Ezen helyiség ettől függetlenül szerepel a helyiségkönyvben.
Az épület üzlethelyiségenként nincs megosztva, azok szintenkénti szakaszolása - valamennyi vonatkozó jogszabály betartásával - a nyertes Ajánlattevő feladata.
A nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő beruházásában Debrecenben, a 22334. helyrajzi számon megvalósuló Nagyerdei Stadion üzemeltetése, különösen az ingatlanon egyes építési kivitelezési munkálatok elvégzése, a Nagyerdei Stadion kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú helyiségeinek és területeinek hasznosítása, a Nagyerdei Stadionban helyszín biztosítása a mérkőzések szervezésére jogosult szervezetek számára hazai és nemzetközi mérkőzések lebonyolításához, illetve a szervezésben való közreműködés, valamint a Nagyerdei Stadionban eseti sport, kulturális és egyéb események megszervezése és megrendezése vállalkozási elemekkel vegyes üzemeltetési szerződés keretében az alábbiak szerint:
A nyertes Ajánlattevő további feladatai:
• A Nagyerdei Stadion ingatlanán, a telek északi szabadtéri rendezvény területére mobil jégpálya kialakítására és üzemeltetésére alkalmas gazdasági szereplővel kössön együttműködési-üzemeltetési megállapodást legkésőbb 2014. szeptember 30-ig oly módon, hogy legkésőbb 2015. január 1-től a mobil jégpálya rendeltetésszerűen működhessen, továbbá hogy a jégpálya működése alkalmazkodjon a nemzetközi labdarúgó szövetségek és a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatához. Amennyiben nyertes Ajánlattevő saját teljesítéssel is tudja biztosítani mobil jégpálya rendeltetésszerű működését, a fentiekben részletezett megállapodás megkötése nem szükséges.
• Befejező kivitelezési munkálatok minimum nettó 200 millió Ft értékben az alábbiak szerint legkésőbb az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig: a nyertes Ajánlattevő feladata, hogy az Ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás és tervlap alapján a Nagyerdei Stadion ingatlanán, az épület déli szárnyában teljes körűen tervezze meg és építsen ki egy vendéglátó szolgáltató egységet, továbbá az Ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján a Nagyerdei Stadion ingatlanán egy iroda funkciójú helyiséget, egy kiskereskedelmi helyiséget, sportmúzeumot és ezek kiszolgáló egységeit kivitelezzen úgy, hogy azok a szükséges használatba vételi engedéllyel üzembe helyezhetőek legyenek az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig.
• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó helyiségek és területek hasznosítása: a nyertes ajánlattevő feladata, hogy a Nagyerdei Stadion hasznosítható helyiségeit hasznosítsa a következők szerint: - a helyiségeket bérleti szerződések révén adja ki kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, az egészséges életmódot szolgáló szervezetek számára; - a szerződések minimális időtartama 24 hónapra terjedjen ki. A nyertes Ajánlattevő az ingatlan Nyertes Ajánlattevő részére történő birtokba adását követő 12. hónap végéig köteles igazolni az Ajánlatkérő számára, hogy a fenti célokra hasznosítható helyiségek összterületének 50 százalékára érvényes bérleti szerződést kötött.
• A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében szereplő klubbal történő megállapodás alapján helyszín biztosítása bérleti jogviszonyban a magyar bajnoki és hazai kupakiírások rendszerében, valamint a nemzetközi labdarúgó szervezetek által kiírt kupaküzdelmekben a klub mérkőzéseinek lebonyolításához, valamint kapcsolódó közreműködői szolgáltatások végzése az adott klub számára (jegyértékesítő rendszer működtetése, vendéglátási szolgáltatás). Ajánlattevő kötelessége, hogy az üzemeltetett ingatlanban a mérkőzések lebonyolítására a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek előírásainak figyelembe vételével technikai szempontból sor kerülhessen. A „helyszín” ez esetben magában foglalja a mérkőzések lebonyolításához szükséges helyiségeket (öltözők, pálya, lelátó, sajtóterem), de nem foglalja magában a közönség ellátásához szükséges kiszolgáló létesítményeket (büfé, konyha). A fentieken túlmenően egyéb labdarúgó mérkőzések szervezéséhez helyszín biztosítása a mérkőzés szervezésére jogosult partner számára, a partnerrel megállapodott üzleti feltételek szerint. Ajánlattevő kötelessége ez esetben is, hogy az üzemeltetett ingatlanban a mérkőzések lebonyolítására a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek előírásainak figyelembe vételével technikai szempontból sor kerülhessen. A „helyszín” ez esetben is magában foglalja a mérkőzések lebonyolításához szükséges helyiségeket (öltözők, pálya, lelátó, sajtóterem), de nem foglalja magában a közönség ellátásához szükséges kiszolgáló létesítményeket (büfé, konyha). E körben Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében szereplő klubbal megkötendő megállapodás alapján a klub az ingatlan profi sportesemény lebonyolításával kapcsolatban használt helyiségeit (különösen, de nem kizárólagosan öltöző, pálya, bemelegítő terem) az adott év napjai napszámának maximum 70 %-áig használhatja.
• Az adott évi Debreceni Virágkarnevál helyszínének biztosítása a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel vagy a rendezvény mindenkori rendezőjével történő megállapodás alapján a szerződés teljesítésének hatálya alatt: a nyertes Ajánlattevő feladata a Nagyerdei Stadionban az adott évi Debreceni Virágkarnevál helyszínének biztosítása és folyamatos együttműködés a rendezvényért felelős Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A feladat teljesítése során a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége biztosítani a rendezvényre történő be-és kilépés feltételeit, az esetleges jegyértékesítést, és a rendezvény Stadionon belül történő teljeskörű biztosítását a Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel történő együttműködési feltételeknek megfelelően .
• 2015. évtől kezdődően eseti jellegű sport és/vagy kulturális események megszervezése és megrendezése: a nyertes Ajánlattevő feladata, hogy a Nagyerdei Stadion területén 2015. évtől kezdődően évente legalább 1 alkalommal eseti jellegű sport és/vagy kulturális eseményt (a Debreceni Virágkarneválon kívül) szervezzen, amely eseményenként nem kevesebb, mint 10 ezer fizető nézőt vonz, úgy, hogy az alkalmi események nem akadályozzák a rendszeres program alapján zajló sporteseményeket.
• Legfeljebb évi 5 nap vonatkozásában a DMJV Önkormányzata részére közfeladat ellátásához kapcsolódóan és/vagy közösségi rendezvény megtartásához az ingatlan bérbeadása kedvezménye bérleti díj fejében.
• A Létesítmény szerves részét képező lebegőjárda alatti földterület vonatkozásában a terület tulajdonosa a DMJV Önkormányzata. Az Önkormányzat a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft., mint a lebegőjárda építmény tulajdonosa részére földhasználati jogot biztosít, melynek ellentételezésére a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. helyett Nyertes Ajánlattevő köteles oly módon, hogy DMJV Önkormányzata részére közfeladat ellátásához kapcsolódóan évenként 1 napra (az 5 napon felül), 20 éven keresztül használati jogot biztosít a Létesítmény vonatkozásában. Ennek megfelelően Nyertes Ajánlattevő köteles háromoldalú megállapodást kötni az Önkormányzattal és az Ajánlatkérővel az átadás-átvételt követő 60 napon belül.
További elvárások a nyertes Ajánlattevővel kapcsolatban:
- A nyertes ajánlattevő köteles valamennyi közműszolgáltatóval szerződést kötni és a megfelelő mérőórákat felszereltetni és a közüzemi díjakat megfizetni.
- A nyertes Ajánlattevő köteles éves üzemeltetési díjat fizetni az általa használt helyiségek és eszközök használatának és hasznosításának ellenértékeként, melynek összegét Ajánlatkérő a bírálati részszempontok között kívánja értékelni. Ezen összeg nagysága 2014. évben kötött, 2015. évtől minden évben a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével emelkedik.
- Az ingatlan rendeltetésszerű használatával, működésével összefüggő, folyamatos, a mindenkor hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételek fenntartása, karbantartás a 20 év alatt összesen legalább nettó 150 millió Ft összeg erejéig, éves karbantartási terv elkészítése és Ajánlatkérő általi elfogadtatása.
- Ajánlattevőnek - nyertessége esetén - évente 1 alkalommal, a tárgyévet követő év 2. hónapjának végéig beszámolási kötelezettsége van a jóváhagyott éves karbantartási tervben elvégzett feladatokról Ajánlatkérő irányába.
- Ajánlattevő köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa megbízott személy/szervezet ellenőrizze, ill. figyelemmel kísérje az ajánlatban vállalt és a szerződésben előírt beruházások és fejlesztések megvalósulását.
- A szerződés bármely okból történő megszűnésekor Nyertes Ajánlattevő által szerződésszerűen megvalósított változtatások átadása Ajánlatkérő részére a Felek által megbízott 1-1, független értékbecslő által megállapított piaci érték átlagán történik, amennyiben a változtatáshoz a Ajánlatkérő a hozzájárulását megadta Nyertes Ajánlattevő részére.
- A szerződés bármely okból történő megszűnésekor bármely Bérlő által szerződésszerűen megvalósított változtatás kapcsán - a Bérlő és az Ajánlatkérő eltérő megállapodása hiányában - a Bérlő köteles az eredeti állapotot helyreállítani azzal, hogy megilleti az elvitel joga, amennyiben az az állag sérelme nélkül kivitelezhető.
A kötelezően előírt fejlesztéseken és beruházásokon, továbbá az Ajánlatkérő szerződéses feladatát képező karbantartási munkálatokon túlmenően további bármilyen beruházás, fejlesztés kizárólag az Ajánlatkérővel történt előzetes, írásbeli megállapodást követően, az abban írt feltételekkel valósítható meg.
Előzetes írásbeli megállapodás hiányában az Ajánlattevő az általa végzett beruházások kapcsán semmilyen igényt - így különösen tulajdonjogi igény, gazdagodás megtérítésére vonatkozó igény - nem támaszthat az Ajánlatkérővel szemben.
- Vagyonbiztosítás megkötése az épületre vonatkozóan oly módon, hogy a biztosítás kedvezményezettje az Ajánlatkérő.
A Nyertes Ajánlattevő feladatait részletesen az ajánlati dokumentáció és annak részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92610000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 10000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 240 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Éves nettó üzemeltetési díj60
Szakmai ajánlat (üzleti terv a 2014., 2015. és 2016. évek vonatkozásában) kidolgozottsága40
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6030 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/04/02 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8747 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/16 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak, hogy a Szerződést akként módosítják, hogy annak a 2.1. (b) pontjába foglalt szerződésátruházási kötelezettséget, miszerint a „Stadion épületén elhelyezett mobil távközlési bázisállomás vonatkozásában megkötött bérleti szerződés kapcsán Üzemeltető 2015. január 1-től köteles Projekttársaság helyébe lépni”, törlik.
A fentiekre tekintettel Felek, a 2014. április 28. napján megkötött Szerződést, annak 11.8. pontja alapján, a Kbt. 132. §-ára tekintettel, közös megegyezéssel úgy módosítják, hogy annak 2.1. (b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.1. (b) „A Projekt Társaság az Átadás-átvételtől kezdődően, a Szerződés Időtartama alatt az Üzemeltető számára biztosítja a Stadion birtoklását, használatát és hasznosítását, az oda való bejutást, a jelen Szerződés feltételeivel összhangban. A Projekt Társaság szavatol azért, hogy az Átadás-átvételtől kezdődően, a jelen Szerződés Időtartama alatt harmadik személyeknek nem engedélyezett olyan jogosultságokat, amelyek az Üzemeltetőnek a jelen Szerződésben biztosított jogosultságai gyakorlását korlátozzák, vagy akadályozzák. A Projekt Társaság továbbá szavatol azért is, hogy harmadik személyeknek a jelen Szerződés aláírását megelőzően sem engedélyezett olyan jogosultságokat, amelyek az Üzemeltetőnek a jelen Szerződésben biztosított jogosultságai gyakorlását korlátozzák, vagy akadályozzák. Ez a kitétel nem vonatkozik a Stadion épületén elhelyezett mobil távközlési bázisállomásra, valamint az annak működését biztosító helyiségre, valamint a Stadionban a Projekt Társaság kizárólagos használatának célját szolgáló irodahelyiségre. Felek azonban akként állapodnak meg, hogy amennyiben a Stadion épületén elhelyezett távközlési bázisállomásra vonatkozóan létrejött, a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontjában a Projekt Társaság által már megkötött, határozott időtartamra szólóan létrejött bérleti szerződések bármelyikének hatálya akármilyen okból eredően megszűnik, úgy a megszűnéssel érintett távközlési bázisállomás(ok)ra és az annak működését biztosító helyiségekre vonatkozó új megállapodás(ok) megkötését megelőzően Felek egymással egyeztetni kötelesek, és ezen egyeztetés során Felek közösen alakítják ki az új megállapodás(ok) feltételeit, továbbá az egyeztetés során Felek az adott távközlési bázisállomás(ok) elhelyezése, illetve az annak működését biztosító helyiség használatának átengedése ellenében befolyó ellenérték egymás közötti megosztásáról is kötelesek megállapodni. A Felek ezen egyeztetési és megállapodási kötelezettsége vonatkozik arra az esetre is, ha bármely távközlési bázisállomásra vonatkozó, a Projekt Társaság által a jelen Szerződés hatályba lépésének időpontjában már megkötött megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítására kerül sor.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek az Üzemeltetési Szerződés 2.1.b. pontját közös megegyezéssel módosították, mivel a bázisállomás vonatkozásában korábban megkötött bérleti szerződés státuszának módosítása minkét fél számára jelentős üzleti kockázatot rejt magában.
Felek megvizsgálták a Kbt. 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:
1.1. A módosítás nem tartozik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a szerződés jellege, az elvégzendő feladatok köre a nem változik a kiírásban foglaltakhoz képest, így a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban esetlegesen érdekelt gazdasági szereplői kör sem változik. Az eljárásban egyedüli ajánlattevőként kizárólag az Üzemeltető nyújtott be ajánlatot.
1.2. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy az Üzemeltetőt a 2015. évtől a Szerződés szerint megillető bevétel jelen módosítás következtében Üzemeltetőt nem illeti meg, így az Üzemeltető, azaz a nyertes ajánlattevő bevétele csökken. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének b) pontjában rögzítettekbe.
1.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy jelen módosítás az Üzemeltető, azaz a nyertes ajánlattevő kötelezettségeit nem érinti. Erre való tekintettel a szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének c) pontjában rögzítettekbe.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/12/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/21 (év/hó/nap)