Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.10.26.
Iktatószám: 12920/2016
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KPMG Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kbfcs@mnv.hu
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés - Grand Tokaj Zrt. átvilágítása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Grand Tokaj Zrt. pénzügyi és adó szempontú átvilágítása, amely tartalmazza az alábbiak vizsgálatát:
o A Céltársaság gazdasági, pénzügyi tevékenységének vizsgálata;
o A Céltársaság gazdasági környezetben elfoglalt helyzet elemzése
o A Céltársaság alaptevékenységébe nem tartozó kifizetések (szakértői, tanácsadói díjak, beruházásokhoz, fejlesztésekhez kap-csolódó többlet kiadások, marketing, PR költségek stb.) indokoltságának pénzügyi vizsgálatára és a meghozott intézkedések a Társaság eredményére és likviditására gyakorolt hatásaira;
o A Céltársaság vagyoni helyzetének vizsgálata, a főbb mérlegelemek bemutatása;
o A Céltársaság pénzügyi helyzetének vizsgálata,
o Társaság beruházási tevékenységének átfogó értékelése, a historikus időszak beruhá-zásainak projektszintű megbontása;
o Társaság üzleti tevékenységének átfogó jövedelmezőségi, megtérülési, hatékonysági, költség-haszon elemzése;
o Társaság további működésére ható kockázatokra vonatkozóan a tulajdonos számára javaslatok megfogalmazása, kidolgozása;
o Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló jelentős vagyonelemek (ingó,- ingatlan vagyon) bemutatása;
o A Társaság által értékesített jelentős tárgyi eszközök bemutatása, az értékesítési ár meghatározásának észrevételezése a veze-tőséggel folytatott megbeszélések alapján
o Finanszírozási viszonyok (hitel és kölcsönszerződések, pénzügyi jellegű kötelezettség vállalások, stb.)
o Vezető állású munkavállaló(k)hoz kapcsolódó pénzügyi kérdések vizsgálata
o Üzletszerűen végzett tevékenység (ehhez kapcsolódó főbb (Top10) beszállítói és ügy-félszerződések bemutatása)
o Biztosítási szerződések főbb feltételeinek összefoglalása
o Adó szempontú vizsgálat
o Adott/kapott támogatások áttekintése, az érvényben lévő kötelezettségek bemutatása
o Az elfogadott stratégiai terv végrehajtásának állásával kapcsolatos státuszjelentés ké-szítése
o Saját termelésű készletek (borkészlet) vizsgálata értékesíthetőség szempontjából, az esetleges értékvesztés kockázatának számszerűsítése
o Tőkeemelések, és kapott kölcsönök áttekintése, az elszámolások vizsgálata
o Egyéb, a Társaság működése szempontjából releváns és rendelkezésre bocsátott do-kumentumok
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés - Grand Tokaj Zrt. átvilágítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Grand Tokaj Zrt. pénzügyi és adó szempontú átvilágítása, amely tartalmazza az alábbiak vizsgálatát:
o A Céltársaság gazdasági, pénzügyi tevékenységének vizsgálata;
o A Céltársaság gazdasági környezetben elfoglalt helyzet elemzése
o A Céltársaság alaptevékenységébe nem tartozó kifizetések (szakértői, tanácsadói díjak, beruházásokhoz, fejlesztésekhez kap-csolódó többlet kiadások, marketing, PR költségek stb.) indokoltságának pénzügyi vizsgálatára és a meghozott intézkedések a Társaság eredményére és likviditására gyakorolt hatásaira;
o A Céltársaság vagyoni helyzetének vizsgálata, a főbb mérlegelemek bemutatása;
o A Céltársaság pénzügyi helyzetének vizsgálata,
o Társaság beruházási tevékenységének átfogó értékelése, a historikus időszak beruhá-zásainak projektszintű megbontása;
o Társaság üzleti tevékenységének átfogó jövedelmezőségi, megtérülési, hatékonysági, költség-haszon elemzése;
o Társaság további működésére ható kockázatokra vonatkozóan a tulajdonos számára javaslatok megfogalmazása, kidolgozása;
o Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló jelentős vagyonelemek (ingó,- ingatlan vagyon) bemutatása;
o A Társaság által értékesített jelentős tárgyi eszközök bemutatása, az értékesítési ár meghatározásának észrevételezése a veze-tőséggel folytatott megbeszélések alapján
o Finanszírozási viszonyok (hitel és kölcsönszerződések, pénzügyi jellegű kötelezettség vállalások, stb.)
o Vezető állású munkavállaló(k)hoz kapcsolódó pénzügyi kérdések vizsgálata
o Üzletszerűen végzett tevékenység (ehhez kapcsolódó főbb (Top10) beszállítói és ügy-félszerződések bemutatása)
o Biztosítási szerződések főbb feltételeinek összefoglalása
o Adó szempontú vizsgálat
o Adott/kapott támogatások áttekintése, az érvényben lévő kötelezettségek bemutatása
o Az elfogadott stratégiai terv végrehajtásának állásával kapcsolatos státuszjelentés ké-szítése
o Saját termelésű készletek (borkészlet) vizsgálata értékesíthetőség szempontjából, az esetleges értékvesztés kockázatának számszerűsítése
o Tőkeemelések, és kapott kölcsönök áttekintése, az elszámolások vizsgálata
o Egyéb, a Társaság működése szempontjából releváns és rendelkezésre bocsátott do-kumentumok
Az átvilágítás végeredményeként egy-egy vezetői összefoglalót is tartalmazó Átvilágítási Jelentés készítése.
’Red Flag’ jelentés kibocsátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő vállalása naptári napokban (min. 20. max. 30 naptári nap) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás nettó összege (az összes nyújtandó szolgáltatásra vonatkozó ellenértékek alapulvételével képzett összeg, nettó Ft) / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár - érték arány megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli.
Részszempont Súlyszám
Ellenszolgáltatás nettó összege 75
Teljesítési határidő vállalása naptári napban 35
Az 1. és 2. részszempont vonatkozásában is ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az értékelés során (azaz a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb).
P = A"legjobb" /A"vizsgált" * 10;
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-10)
Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az az ajánlat a legelőnyösebb, amelynek az elbírálási részszempontokra kapott és a súlyszámokkal felszorzott pontjainak összege a legmagasabb. Valamennyi elbírálási részszempontra tett megajánlást 0-tól különböző, pozitív egész számmal kell megtenni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Grand Tokaj Zrt. átvilágítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/10/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12691908-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12691908-2-44

Hivatalos név: Ernst & Young Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12715244-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/09/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges