Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/126
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2016.11.02.
Iktatószám:13187/2016
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_50657 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének tető- és homlokzat felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének tető- és homlokzat felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének tető- és homlokzat felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1. szám alatti épület tető- (4380 m2) és homlokzat (2970 m2) felújításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, közreműködés a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárásban, tervezői művezetés.
Az épület műemléki védelem alatt áll.
További információ a részletes dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 60 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor) 15
2 Építészeti tervezési területre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 24 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor) 15
3 Építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 36 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor) 10
4 Faanyagvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 24 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ -

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét a szerződés teljesítésébe bevont személyekkel kapcsolatban (kivételt képez a faanyagvédelmi szakértő).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal. Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani (kivételt képez a faanyagvédelmi szakértő).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait:
A hirdetmény feladásától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- Pénzforgalmi jelzőszáma,
- A számlavezetés kezdete,
- Számláján a hirdetmény feladásától számított 12 hónapban sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más
szervezetre/személyre is támaszkodhat.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a hirdetmény megküldésének napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült- az ellenszolgáltatás számszerű feltüntetése ebben az esetben szükséges.

M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a releváns esetben szükséges kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakemberek esetében a végzettséget igazoló okiratok másolatát vagy az előírt jogosultság meglétét igazoló, releváns esetben szükséges, a kamarai névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatát,
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve, címe, végzettsége,
- annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az eljárást megindító jelen felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban befejezett (az elkészített tervek alapján kivitelezett és sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult- a referencia teljesülésének időpontja a műszaki átadás-átvétel napja), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciát:
- egy darab, egy szerződés keretén belül teljesített legalább 1200 m2 alapterületű védett műemlék épület rekonstrukciós munkáival kapcsolatos tervezői referencia, amely magában foglalt legalább tető- és homlokzat felújításához kapcsolódó tervezési feladatokat is.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M2)1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 2. pontja "Építészeti tervezési terület" É jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervező szakemberrel, aki legalább egy minimum 600 m2 alapterületű védett műemlék épület rekonstrukciójával kapcsolatos tervezői munkában részt vett.
M2)2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 26. pontja "Tartószerkezeti tervezési szakterület" T jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervező szakemberrel.
M2)3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 29. pontja "Építményvillamossági tervezési szakterület" V jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervező szakemberrel.
M2)4. Legalább 1 fő faanyagvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap releváns szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra jelölhető.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: -
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéses feltételek tartalmazzák:
- Késedelmi kötbér: amennyiben a Tervező a szerződés szerinti teljesítési részhatáridőhöz, véghatáridőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy a Megrendelő jogosult a Tervezővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó Tervezési díj 0,5 %-a naponta, azzal, hogy Megrendelő legfeljebb a nettó Tervezési díj 15 %-ára vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a nettó Tervezési díj 15 %-ának megfelelő összeget.
- Meghiúsulási kötbér: meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesít, ha a Tervező olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy a teljesítés a Tervező felelősségi körében lehetetlenné vált, illetve amennyiben a Tervező szerződésszegése miatt a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondta vagy attól elállt. A meghiúsulási Kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési díj. A Meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az építési és örökségvédelmi tervdokumentáció elfogadását és megrendelő részére történő átadását követően biztosítja az 1. részszámla kibocsátásnak lehetőségét, a 2. részszámla benyújtására a Kiviteli tervdokumentáció elfogadását és megrendelő részére történő átadását követően van mód. A végszámla a tervezői művezetési feladatok ellátását követően kerül kifizetésre. A Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben foglaltak szerint 30 napon belül átutalással, forintban (HUF) teljesíti a számlák ellenértékét Ajánlatkérő. A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra.
Vonatkozó jogszabályok:

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéses feltételek tartalmazzák.
A fizetési feltételek a tárgyalás(ok) alapját képezhetik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
• 39/2015. (III. 11.) Korm.rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról,
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, adott esetben a szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról és a számlák darabszámáról, esedékességéről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a dokumentáció esetleges módosítását
eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosítja. A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges releváns dokumentumokat. A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. november 28. napja 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2., a tárgyalás pontos helyszíne kellő időben ismertetésre kerül.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2016/11/28 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig).
Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*50.
Az alábbi szempontoknál alkalmazott képlet sablon:
vizsgált releváns szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat releváns szakmai tapasztalatra vonatkozó ideje/legkedvezőbb releváns szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat releváns szakmai tapasztalati ideje)*10*az értékelési szempontokhoz meghatározott súlyszám (15,15,10,10).
1. Tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 60 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor)
2. Építészeti tervezési területre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 24 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor)
3. Építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 36 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor)
4. Faanyagvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó releváns szakmai gyakorlat időtartama hónapban meghatározva (min. 24 hónap max. 120 hónap vehető figyelembe az értékeléskor)
További információ a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
2. Ajánlattevő az ajánlatába a beárazott tételes költségvetést, valamint pénzügyi ütemtervét nyomtatva is csatolja, valamint CD-n vagy DVD-n is bocsássa rendelkezésre a költségvetést és a pénzügyi ütemtervét (excel formátumokban).
3. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta is.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges eredeti példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).
6. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
7. Tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 18. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. További információ a szerződéses feltételekben.
8. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében).
9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel).
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel).
11. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát.
12. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárást kíván tartani, melynek időpontja: 2016. november 14. napja 10:00 óra. Találkozási pont: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
14. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése, illetve tárgyalási forduló alkalmazhatósága egyszakaszos eljárás keretében céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított
legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt öt munkanapos határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő. Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a dokumentáció esetleges
módosítását eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosítja. A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a releváns dokumentumokat. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell, viszont az ajánlatkérő a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elérték és erről az ajánlatkérőt a VI.3.4.16.) pontban foglaltak szerint tájékoztatták vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a rész-ajánlattétel nem lehetséges.
16. A Kbt. szabályainak megfelelően az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési dokumentumot elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen, illetve térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_50657 url címen kiadott regisztrációs adatlap kitöltését követően, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat elérő gazdasági szereplők személyét Ajánlatkérő megismerje- különös tekintettel többek között az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldésének szempontjából.
17. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Városház tér 1 tervezés”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68. Iroda címre (Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében beléptető rendszer és lift működik, a feljutás cca. 8 percet is igénybe vehet). Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges