Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.11.09.
Iktatószám:13356/2016
CPV Kód:45216113-9
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:1. Komló;2. Komádi;3. Békés;4. Kunmadaras
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Steindl Imre utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Lukács Andrea (00163) , KáBéTé Kft., 1133 Budapest, Gogol. u. 13.
Telefon: +36 203975354
E-mail: kapcsolattarto@kbt-tanacsado.hu
Fax: +36 15013430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.kbt-tanacsado.hu/index.php/hu/doksi (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: AK01373
Postai cím: Steindl I. u. 10., II. emelet 236. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bárándi Gyula, bv. ezredes
Telefon: +36 13018100
E-mail: bvop-kozbeszerzes@bv.gov.hu
Fax: +36 13022267
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://bv.gov.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés:3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részaj
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45216113-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4 részajánlati körben.
Az építési beruházások a 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelete alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűek.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Ajánlattevő érvényesen kizárólag egy részben nyújthat be ajánlatot.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45216113-9
További tárgyak:71220000-6
35000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 1. Komló
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben.
1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komló város területén.
2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komádi város területén.
3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Békés város területén.
4. rész: 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kunmadaras város területén.
A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban,elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint. Az engedélyezési eljárást - ajánlatkérő nevében és javára - a nyertes ajánlattevő folytatja le.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.
A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:
„A Szerződés tárgya a Létesítmény:
•engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése;
•kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése;
•minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése;
•teljes körű kivitelezése;
•a használatba vételi engedélyeinek beszerzése;
•a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése;
a jelen Szerződésnek megfelelően.”
A 322/2015.Korm.r.29. § (1) bek. is alkalmazandó.
Tervezett releváns műszaki paraméterek:
Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.
Épület alapterülete: 14.600 m2 (megközelítőleg)
Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
A 322/2015(X.30.)Korm.r.11.§ értelmében nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1.000.000.- HUF éves kárlimit és 500.000,- HUF/ káreseményenkénti mértékre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap/  20
2 Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként/ 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül)/50 súlysz. A II.2.6. kitöltése a feladhatósága okán történt. ponthatár:1-100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1-2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: 3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45216113-9
További tárgyak:71220000-6
35000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 2. Komádi
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben.
1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komló város területén.
2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komádi város területén.
3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Békés város területén.
4. rész: 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kunmadaras város területén.
A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban,elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint. Az engedélyezési eljárást - ajánlatkérő nevében és javára - a nyertes ajánlattevő folytatja le.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.
A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:
„A Szerződés tárgya a Létesítmény:
•engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése;
•kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése;
•minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése;
•teljes körű kivitelezése;
•a használatba vételi engedélyeinek beszerzése;
•a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése;
a jelen Szerződésnek megfelelően.”
A 322/2015.Korm.r.29. § (1) bek. is alkalmazandó.
Tervezett releváns műszaki paraméterek:
Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.
Épület alapterülete: 14.600 m2 (megközelítőleg)
Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
A 322/2015(X.30.)Korm.r.11.§ értelmében nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1.000.000.- HUF éves kárlimit és 500.000,- HUF/ káreseményenkénti mértékre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap/  20
2 Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként/ 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül)/50 súlysz. A II.2.6. kitöltése a feladhatósága okán történt. ponthatár:1-100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1-2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: 3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45216113-9
További tárgyak:71220000-6
35000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 3. Békés
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben.
1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komló város területén.
2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komádi város területén.
3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Békés város területén.
4. rész: 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kunmadaras város területén.
A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban,elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint. Az engedélyezési eljárást - ajánlatkérő nevében és javára - a nyertes ajánlattevő folytatja le.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.
A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:
„A Szerződés tárgya a Létesítmény:
•engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése;
•kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése;
•minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése;
•teljes körű kivitelezése;
•a használatba vételi engedélyeinek beszerzése;
•a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése;
a jelen Szerződésnek megfelelően.”
A 322/2015.Korm.r.29. § (1) bek. is alkalmazandó.
Tervezett releváns műszaki paraméterek:
Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.
Épület alapterülete: 14.600 m2 (megközelítőleg)
Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
A 322/2015(X.30.)Korm.r.11.§ értelmében nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1.000.000.- HUF éves kárlimit és 500.000,- HUF/ káreseményenkénti mértékre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap/  20
2 Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként/ 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül)/50 súlysz. A II.2.6. kitöltése a feladhatósága okán történt. ponthatár:1-100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1-2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: 3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45216113-9
További tárgyak:71220000-6
35000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 4. Kunmadaras
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elnevezés: „3 db 500 fő, valamint 1 db 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt 4 teljesítési helyszínen, 4. részajánlati körben.
1. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komló város területén.
2. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Komádi város területén.
3. rész: 500 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Békés város területén.
4. rész: 1000 fő elítélt fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-végrehajtási intézet kivitelezése tervezéssel együtt Kunmadaras város területén.
A hatósági engedélyezési tervdokumentációt papír alapon 5 példányban,elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni a szerződésben rögzítettek szerint. Az engedélyezési eljárást - ajánlatkérő nevében és javára - a nyertes ajánlattevő folytatja le.
A kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni, a szerződésben foglaltak szerint.
Teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó kerítés, tűzjelző- és biztonságtechnikai rendszer, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal együtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal összhangban.
A tervezőt megillető vagyoni értékű jogokról a szerződés részletesen rendelkezik.
A szerződés tervezet 3.1. pontja értelmében:
„A Szerződés tárgya a Létesítmény:
•engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése a kiadott mintaterv alapján és az építési engedély beszerzése;
•kivitelezési terveinek teljes körű elkészítése;
•minden szakágra kiterjedő tervezői művezetése;
•teljes körű kivitelezése;
•a használatba vételi engedélyeinek beszerzése;
•a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése;
a jelen Szerződésnek megfelelően.”
A 322/2015.Korm.r.29. § (1) bek. is alkalmazandó.
Tervezett releváns műszaki paraméterek:
Típusterv alapján, melyet befolyásol a 4 terület adottsága, helyszíni paraméterek, geodéziai és geotechnikai eredmények, amelyek a tervezési és engedélyezési eljárás során kerülnek pontosításra.
Épület alapterülete: 14.600 m2 (megközelítőleg)
Épületek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
Szintek száma: 2-3 (tervezés során pontosításra kerül)
A 322/2015(X.30.)Korm.r.11.§ értelmében nyertes AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 1.000.000.- HUF éves kárlimit és 500.000,- HUF/ káreseményenkénti mértékre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 330 naptári nap, maximum (legfeljebb): 380 naptári nap/  20
2 Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) szakmai ajánlat részeként/ 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár: Egyösszegű nettó váll díj (HUF, tartalékkeret nélkül)/50 súlysz. A II.2.6. kitöltése a feladhatósága okán történt. ponthatár:1-100, módszer: egyszerű matem. arányosít. 1-2. részszempont, 3. részszempont pontozás. A II.2.7)-ban az időtartam 380 naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bek is alkalm. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) bekezdésben rögzített feltételek fennállása esetén az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Megkövetelt igazolási mód: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak. A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.Kbt.64.§irányadó
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlatához az eljárást megindító felhívás feladását (jelen felhívás VI. 5) pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlathoz. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.
Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint másszervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha:
P1) az üzemi (üzleti) eredménye a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, valamint - a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján - amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési építőipari kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen:
1.-3. részek tekintetében: 3,5 Mrd HUF-ot
4. rész tekintetében: 5 Mrd HUF-ot
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk részletes megadását kéri.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az ajánlata benyújtásával egyidejűleg az EEKD benyújtásával igazolja.
M1) A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont alapján ajánlattevőnek be a Kbt. 69. §-a szerinti felhívásra kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített legjelentősebb - M.1.1 esetén tervezést is magában foglaló - magasépítési beruházásainak ismertetését a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással és tartalmi elemekkel. Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített referencia: a telj kezdőidőpontja és a műszaki átadás-átvétel időpontja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, egyebekben a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (5) bek. irányadó.
M2) A 321/2015. (X.30 )Korm. rendelet 21. § (2) bek. b)pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés telj-be bevonni kívántszakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
M3) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bek. f) pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az előírt környezetvédelmi intézkedések bemutatását.
M4) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. c) pont alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a műszaki-technikai felszereltség leírását cégszerűen aláírt nyilatkozatban.
A szakmai tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasság:
Sz.1.) A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pont alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a Magyar Építész Kamara tervezői névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot), vagy egyéb igazolást,vagy nyilatkozatot kell csatolnia,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásának megfelelő igazolást kell csatolnia.
Valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és(11) bek. is, Korm.r.24.§(1),(2),(4).
Kapacitás szervezet esetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, személy részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti, EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk részletes megadását kéri.
Korm.r. 24. § (4)bek:Tárgyi eljárásban a nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosítvánnyal, kamarai tagsággal.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha:
M.1.1.: nem rendelkezik legalább 1 db olyan magasépítési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melynek tárgya kivitelezést és tervezést is egyaránt magában foglalt. (valamennyi részajánlati kör esetében elvárás.)
M.1.2.: nem rendelkezik legalább 1 db olyan magasépítési kivitelezési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melynek szerződés szerinti ellenértéke az 1-3. részek tekintetében elérte legalább a nettó 2,9 Mrd HUF-ot, míg a 4. rész tekintetében elérte legalább a nettó 4,5 Mrd HUF-ot.
M.1.3. nem rendelkezik legalább 1 db olyan a magasépítési beruházás tárgyú, szerződés szerint teljesített referenciával melyben az épület(ek) bruttó alapterülete elérte legalább a 7.500 m2-t.
A fenti M.1.1.-M.1.3. pontokban előírt alkalmassági minimum követelmények egy szerződéssel is igazolhatóak.
Ajánlatkérő szerződésnek megfelelő teljesítés alatt a következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel (valamennyi rész esetében azonos feltétellel):
M2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rend („Korm. rend”) szerinti MV-É kat. felelős műszaki vezető;
M2.2. Legalább 1 fő, Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kat. felelős műszaki vezető;
M2.3. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kat. felelős műszaki vezető;
M2.4. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti É kat. tervező;
M2.5. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti T kat. tervező;
M2.6. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti G kat. tervező;
M2.7. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti V kat. tervező;
M2.8. Legalább 1 fő, a Korm. rendelet szerinti GT kat. tervező;
M2.9. Legalább 1 fő, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű szakemberrel, aki munkavédelmi területen legalább 3 év (36 hó) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik magasépítésre vonatkozó környezetvédelmi rendszer tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival a Korm.r.24.§(4) összhangban.
M4) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő)a szerződés teljesítésére,amennyiben nem rendelkezik a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez legalább az alábbi,a telj-hez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel (valamennyi rész esetében azonos feltétele):
M.4.1.) 1 db toronydaru, 40 m gémkinyúlással, a gém végén minimum 1 t teherbírással;
M.4 2.) 1 db, minimum 500 kg teherbírású építési teherfelvonó.
Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő ( közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a Magyar Építész Kamara tervezői névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem rendelkezik a 2014/24/EU irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással(kivonattal) vagy egyéb igazolással,vagy nyilatkozattal,a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó esetén nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő(közös ajánlattevő) vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.
Közös ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 65. § (6) bek. előírtak szerint történik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Telj bizt. és jól telj bizt alapja:tartalék keret nélküli nettó vállalk. díj. Mértéke: Telj bizt: 5 %; Jóltelj bizt:5 %; Likviditási bizt: legalább 150 000 000 HUF, az üzletszerű működés körében szabad felhasználású pénzeszköz vagy más likvid eszköz, vagy a kettő bármilyen összetételű kombinációja; Késedelmi- 0,02%/nap/nettó díj, max:0,6% és meghiúsulási kötbér 0,8%/nettódíj, jótállás, a szerz.tervezet szerint, a Kbt. 134. § alkalm.val. Előleg: 5% (tv-nyi min.) biztosítva, max 75M,-. Max. 12 részszámla, és 1 végszámla, kifizetés a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(7),Ptk.6:130.§(1)-(2) szerint. A kifizetés tekint. a 322/2015. (X.30) Korm. r.30-32. §, Ptk.6:155. §, Artv36/A.§ is irányadó, szerződés teljesít. részletes feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza. További info karakterkorlát okán VI.3ban.ésDOKban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/02/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: AK székhelye, .IV.em. Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra, a jogosultakra a Kbt. 68. § (1)-(2),(4),(6) bekezdései irányadóak. Helyszín: Ajánlatkérő székhelye.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
I)Értékelés:1.,2. ért-i szp: arányosítás, 3. ért-i szp-t:pontozás. További infó: dokuban. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a fenntarthatósági tervet nem lehet módosítani, HP keretében kieg-ni, ill. benyújtani (Kbt.71.§(8)bek.b)).ponthatár:1-100.II)AK helyszínibejárást tart. 2016.11.14. 09:00óra,hely:Komló,Városház tér3.,2016.11.15. 09:00óra,hely:Komádi,Hősök tere 4.,2016.11.16. 09:00óra hely Békés,Petőfi u.2., 2016.11.17. 09:00óra hely:Kunmadaras, Kossuth tér1,III) ajánlatot magyarnyelven, 1 papír és megegyező 1 e-pldban kellbenyújtani I.1. p.címen. További infó: doku-ban(DOK).4.) AK a közbesz dokumentumok részeként DOK bocsát ajánlattevők (AT) rendelkezésére a Kbt.3.§21. szerint, amit AK Kbt.39.§(2)bek.c)ésd) alapján biztosít:A DOK e-hordozón előzetes igénylésre AKnál vehető át II./236. szobában. A DOK-ot igénylő e-úton a bvop-bortonepites@bv.gov.hu-n jelzi igényét, az átvétel előttmin 2 m.nappal. AK a DOK-ot mnap-on, m.időben bocsátja rendelk.re, és átadását megelőzően AT az átvételhelyén titoktartásinyil-ot ír alá,ezért a DOK átvételkor a képviseleti jogosultságot igazolni kell.Az eljárásban való részvételésajánlattétel feltétele a közbesz DOK-ok igazolt átvétele. V) Több gazdaságiszereplő közösen is nyújthat beajánlatot.VI) idegennyelvű irat csatolásakor DOK szerinti felelősmagyar fordításbenyújtandó.VII) Az alkalm-i felt.-k a minősített AT-vé válás feltételét képező minősítési szp.-khoz képest szigorúbb.VII). a magyar közbesz szabályok irányadók. IX)Felelősségbizt: min.1,5 MrdHUF/év és 800MillHUF/káresemény kárkifiz. limitösszegű, sajátnévre szóló építési„all risk”típusú. Irányadó a 322/2015.(X.30)Kor.11.§26.§ is.X)Irányadó idő:CET.XI.)Formai köv-k: DOK-ban.XII) Ajánlati biztosíték,részenként,külön-külön okiratbanigazolva:2Mill HUF, amit ajánlatbenyújtásával a Kbt.35.§(5)bek. 54. §(2)bek.,73.§(6)bek.b) szerint kell igazolni,sz.szám:BvOP (1054.Budapest,Steindl Imre u.8.) Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01393008-00000000 b.számlája, a közleménybe:„Új BV intézet,… rész”-ajánlati biztosíték”. HA AT garanciával,vagykötelezvénnyel bocsátja rendelkezésre úgy annak kedvezményezettje BvOP.A biztosíték rendel-re állását eredeti irattal kell igazolni. XIII)AK típustervet, valamint AK által kidolg.-tt részletes követelményrendszer-meghatározást bocsát AT-k rendel-re,melyben foglaltak telj-ről AT nyilatkozik ajánlatban.XIV) III.2.2 p-hoz karakterkorl. okán: Nyertes AT az általa elkészített komplettkiviteli terv doku-ra 2 év,az általa kivitelezett létesítményre 3év jótállást kötelesvállalni. A telj bizt-ot és a jóltelj bizt-ot a Kbt.134. § (6)bek.a) szerint,a likviditási bizt. a Kbt.134.§(6 )bek.a) mellett nyújthatómég: Nyilatkozat,hogy rendel-ik min. az előírt összegű szabadfelhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel,ennek igazolására csatolnia kell a szerződéskötés napját(SZN) megelőző 5napnál nem régebbi főkönyvi kivonatának cégszerűenaláírt másolatát; a SZN-t megelőző 5napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a szabadfelhasz-ú pénzeszközökről; a SZN-t megelőző 5 napnál nem régebbi banki hitelig érvény, vagy már meglévő hitelszerződés és a SZN-t megelőző 5 napnál nem régebbi a hitelszerződéshez kapcsolódó banki nyil-t a felnemhasz-thitelkeretről.. Irányadó a322/2015.(X.30.)Korm.r.21.§. XV) sz.telj. során a nyertesATnek rendel-ie kell építőip kivit. tevékenységre vonatk. elismert, bármely nemzeti rendszerben akkr-t ISO9001 minbizt.tanúsítvánnyal, vagy az EU-ban bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, és OHSAS18001 (MSZ28001)munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányításirendszer tanú-nyal, vagy az EU-ban bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanú-nyal.A nyertes AT-nek a telj.-kor bármelynemzeti rendszerben akkr-tszervezet általigazolt ISO14001 vagyEMAS rendszernek megfelelően kell eljárni. AK kizárja gazd-i társ- (projekttársaság)létrehozását.A szerződés telj-nek részletes feltételei a szerződéstervezetben.Ajánlat kidolgozása:66.§ is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák