Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.07.23.
Iktatószám: 13688/2014
CPV Kód: 50232100-1;50232110-4
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sistrade Kft. és POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevő
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szemereyné Pataki Klaudia alpolgármester
Telefon: +36 76513513
E-mail: polgarmester@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Üzemeltetési szerződés Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemei üzemeltetésére, karbantartására. (SG-792)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 1
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Nyertes ajánlattevőnek el kell végezni Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetését, karbantartását tekintettel a vonatkozó jogszabályokban, valamint az MSZ EN 13201 szabványban előírtakra.
A közvilágítási hálózat aktív elemei közé sorolja az ajánlatkérő a tér- és díszvilágítási berendezéseket is.
Az aktív elem fogalma:
- a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt, valamint a lámpa-, ill. falikarok, továbbá a lámpatestek bekötő vezetékei, és az ezekhez tartozó kötőelemek
- a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, falikar, útátfeszítés)
Ennek keretében a feladatok:
1.) Karbantartás, csere, pótlás, felújítás előzetes terv szerinti elvégzése.
a) környezeti feltétel, közlekedésbiztonsági feltétel biztosítása (a munkavédelmi, a környezetvédelmi és a közlekedési előírások betartása),
b) szemrevételezés, esetleges láthatóan meghibásodott alkatrész(ek) cseréje, fényforrás kivételével (az aktív elemek fizikai állapotának megtekintés útján történő felmérése, a láthatóan sérült elem cseréje),
c) gyújtó betét, aljzat ellenőrzése, a meghibásodott cseréje,
d) előtét ellenőrzése, méréssel, ha meghibásodott, annak cseréje,
e) egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalt, vezetékek, kondenzátor stb.) ellenőrzése, a meghibásodott javítása, cseréje,
f) meghibásodott fényforrás cseréje,
g) a hibaelhárítás alá vont lámpatest esetében annak általános karbantartása (csavarok utánhúzása, búra portalanítása, ha a típusnál lehetséges, illetve szükséges),
h) mechanikai állapot ellenőrzése (irány, felerősítés, beállítás),
i) a törött alkatrészek (záró fedél, üvegbúra) cseréje,
j) meghibásodott, hiányzó tömítések pótlása,
k) a hibaelhárítás alá vont aktív elemek esetében, valamint az erre vonatkozó hibabejelentés kapcsán a búrák tisztítása,
l) a balesetveszélyes helyzet megszüntetése,
m) a passzív hálózati elemeken észlelt hibák (pl. kandeláber ajtók rongálódása, hiánya, csoportos meghibásodások) jelzése az elosztói engedélyes felé.
2.) A közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítás biztosítása a már meglévő rendszer alkalmazásával, valamint szakmai javaslattétel a közvilágítás fejlesztési lehetőségeire.
3.) Hibaelhárítás elvégzése
4.) Hibabejelentés fogadása:
a) a nyertes ajánlattevő köteles Kecskemét Megyei Jogú Város lakosságának jelen szerződés megkötését követő 10 napon belül legalább kétszer a helyi napilapban tájékoztatást adni arról, hogy a hibabejelentéseket mely elérhetőségeken fogadja.
b) az eljárás alapján megkötendő szerződés időtartama alatt az aktív elemekkel kapcsolatos hiba-bejelentések az eljárás alapján megkötendő szerződésben meghatározott elérhetőségeken írásban, személyesen, telefonon, vagy elektronikus formában történő fogadása és a hibák javítása a minőségre vonatkozó előírásoknak megfelelően;
c) a Hálózati Engedélyes feladatkörébe tartozó, a nyertes ajánlattevő tudomására jutott hibának a Hálózati Engedélyes felé történő jelzése.
5.) A Vet. 34/B. § szerint nyilvántartási kötelezettség teljesítése.
a közbeszerzés mennyisége:
12 200 db aktív elem –50% eltérési lehetőséggel (jelenlegi aktív elem állomány 11 913 db aktív elem , a korszerűsítést követően a szolgáltatással érintett aktív elem állomány 6 563 db aktív elem )
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az aktív elem állományon 2014. év folyamán korszerűsítést (LED-es fejlesztést) fog végrehajtani. A korszerűsítés során a beépített eszközökre azok garanciális idejének lejártáig külön karbantartási és üzemeltetési igény nem merül fel, így ezek az aktív elemek a fejlesztés megtörténtének (jelenleg pontosan meg nem határozható) időpontjában kikerülnek jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatálya alól.
A hálózatban kihelyezett aktív elemek tulajdonjogi helyzetére vonatkozóan az ajánlatkérő és az EDF DÉMÁSZ Zrt. között egyezetés van folyamatban, amelynek következtében az ajánlatkérő és az EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonában lévő aktív elemek aránya kis mértékben módosulhat. Az egyeztetés jelen állapota szerinti arányok:
korszerűsítéssel érintett aktív elem állomány – az ajánlatkérő tulajdonában: 1217 db
korszerűsítéssel érintett aktív elem állomány – az EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonában: 4133 db
korszerűsítéssel érintett aktív elem állomány – összesen: 5350 db
korszerűsítéssel nem érintett aktív elem állomány – az ajánlatkérő tulajdonában: 548 db
korszerűsítéssel nem érintett aktív elem állomány – az EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdonában: 6015 db
korszerűsítéssel nem érintett aktív elem állomány – összesen: 6563 db
aktív elem állomány – mindösszesen: 11913 db
A szolgáltatás tárgyát képező aktív elem részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
További tárgyak: 50232110-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 11865348
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
SG-792.
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 6220 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/04/07 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7770 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/04/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÜZEMELŐ KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT AKTÍV ELEMEI ÜZEMELTETÉSÉRE, KARBANTARTÁSÁRA
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/06/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sistrade Kft. és POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevő
Postai cím: Magaslati út 47/A.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7635
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 11865348 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 11865348 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12794562 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
EDF DÉMÁSZ Zrt. és EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. közös ajánlattevő
Cím:
6720 Szeged, Klauzál tér 9. és 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 12794562 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
EDF DÉMÁSZ Zrt. és EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. közös ajánlattevő (név) 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ELMIB Hálózati Kft. (név) 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9., 1037 Budapest, Bojtár u. 64. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

EUROVILL Kft. (név) 1119 Budapest, Tétényi út 102-104. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SISTRADE Kft. és POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Kft. közös ajánlattevő (név) 7635 Pécs, Magaslati út 47/A. és 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. és Geo Recycling Kft. közös ajánlattevő (név) 1037 Budapest, Kunigunda útja 76. és 1173 Budapest, Géczy József utca 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Lux Invest 2000 Kft. (név) 1119 Budapest, Tétényi út 102-104. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/07 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------