Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/66
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2011.06.08.
Iktatószám: 13786/2011
CPV Kód: 63510000-7;63515000-2;63516000-9
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Teljesítés helye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2011.06.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Postai cím: Nádor utca 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bőhm Gergely
Telefon: +36 1 411 6209
E-mail: bohm.gergely@office.mta.hu
Fax: +36 1 411 6121
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
xKözponti szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): akadémiai feladatok ellátása
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az MTA által szervezett kutatóhálózat és egyéb intézmények repülőgéppel történő hivatalos utazásaihoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 20
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1051 Budapest, Nádor u. 7.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés / Az MTA által szervezett kutatóhálózat és egyéb intézmények repülőgéppel történő hivatalos utazásaihoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a dokumentációban részletezettek szerint
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:63510000-7
További tárgyak:63515000-2
63516000-9
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Nettó 50 millió Ft / év + 100%
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 24
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a beszerzés ellenértékét éves költségvetésében biztosítja. Részfeladatok igazolt teljesítését követően részszámlázási lehetőség biztosított. Előlegfizetés nem lehetséges. Ajánlatkérő kifejezetten utal a Kbt. 305. §-ának rendelkezéseire. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásból kizárásra kerül
- az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet, ha a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban vagy a 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
- az alvállalkozó, ha a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Megkövetelt igazolási mód:
- az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá,
- a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevőnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat a cégkivonatában szereplő valamennyi pénzforgalmi jelzőszám tekintetében arra vonatkozó információval, hogy a folyószámlán az ajánlattételi felhívás feladását megelőző egy évben előfordult-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a teljesítésre az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó, ha a pénzügyi intézményektől származó nyilatkozat/ok szerint folyószámláján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző egy évben előfordult 30 napot meghaladó sorban álló tétel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
• a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint igazolt módon a 2008., 2009. és 2010. évekből legalább 3 darab a közbeszerzés teljes tárgyára vonatkozó (repülőjegyek rendelkezésre bocsátása, valamint az utazásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása) referencia bemutatása a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minimális tartalmon túl a beszerzés tárgyának részletes leírásával,
• Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki eszközök bemutatása,
• Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, iskolai végzettségük, gyakorlati idejük, munkakörük ismertetése, akik a teljesítésbe bevonásra kerülnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a teljesítésre az ajánlatevő
• ha a vizsgált időszakban nem rendelkezik összesen legalább 3 darab a beszerzés tárgyának teljes körére vonatkozó referenciával (repülőjegyek rendelkezésre bocsátása, valamint az utazásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása),
• ha nem rendelkezik legalább kettő külön kapcsolási számú telefonnal, külön fax elérhetőséggel és elektronikus levelezési címmel,
• ha nem foglalkoztat legalább két fő érdemi ügyintézőt.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
SzempontSúlyszám
Árajánlat a mintautakra (HUF)56
Jegykiállítási díj repülőjegyenként (HUF)4
Ajánlattevő biztosítja-e a repülőjegyet kiállítási díj felszámítása nélkül abban az esetben, ha ajánlatkérő pontosan megadott járatszám megrendelését kéri elektronikus jegy kiállításával4
Ajánlattevő vállal-e diszkont (fapados) repülőjegy vásárlást4
Ajánlattevő biztosítja-e a diszkont (fapados) repülőjegyet kiállítási díj felszámítása nélkül abban az esetben, ha ajánlatkérő pontosan megadott járatszám megrendelését kéri elektronikus jegy kiállításával4
Ajánlattevő igény esetén köt-e a repülőjegyekre stornobiztosítást4
Stornobiztosítás díja repülőjegyenként (repülőjegy árának %-ában)4
Stornobiztosítás megkötése esetén hány százalékos a visszafizetés, amennyiben a repülőjegy lemondásra kerül (repülőjegy árának %-ában)4
Ügyintézési határidő 1: Az ajánlat megadása a beérkező – desztinációkkal ellátott – ajánlatkéréstől számítva mennyi időn belül történik meg (perc)4
Ügyintézési határidő 2: Az elektronikus jegy kiállítása a beérkező – járatszámmal ellátott – igénytől számítva mennyi időn belül történik meg (perc)4
Ajánlattevő vállal-e 24 órás elérhetőséget a hét minden napján az ügyintézési határidő 1. és 2. betartásával4
Ajánlattevő az ajánlatát egy megadott út tekintetében hány napig tartja (naptári nap)4
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértéke nettó értékben került meghatározásra. Az ajánlattevők a dokumentációt vagy az „A” melléklet II) pontjában megjelölt címen munkanapokon 9.00-15.00 óra között (az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óra között) készpénzfizetés ellenében elektronikus adathordozón vehetik át, vagy a www.apex-mm.hu honlapról regisztrációt követően tölthetik le, vagy kérhetik a dokumentáció megküldését a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint.
A vételár átutalással is megfizethető az Apex-MM Kft. Citibanknál vezetett 10800014-60000006-10637485 számú folyószámlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : 1161 Budapest, Batthyány u. 68. I. emelet
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Az összegezés az ajánlatok felbontásától számított harminc napon belül kerül majd megküldésre.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményét tartalmazó összegezés megküldését követő naptól számított tizedik napot követő első munkanapon 10.00 órakor.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció Apex-MM Kft-től történő megvásárlása. A dokumentáció nem átruházható. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására és egy ajánlat megtételére jogosult.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatkérő az 1.-2., a 7.-10., és a 12. részszempont esetében a relatív pontozás módszerét, a 3.-6., és a 11. részszempont esetében az abszolút pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.
3. Az ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. előírásai szerint teljes körben biztosítja.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges válasz esetén is ki kell tölteni, és be kell nyújtani.
5. Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi.
6. Az ajánlat eredeti példányában minden olyan iratot eredetiben kell benyújtani, amelyet az ajánlattevő – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó szervezet saját működése körében bocsát ki, és amelynek joghatályos kibocsátásához más szervezet, személy közreműködése nem szükséges. Az ezektől eltérő iratok egyszerű másolatban is benyújthatók.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k) és a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozó(k), továbbá az erőforrást nyújtó szervezet(ek) vonatkozásában az ajánlattételi határidő napjától számítottan 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság vagy a KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot továbbá – amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban – a cég jogi képviselője által, a Cégszolgálat útján az illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a Cégszolgálat részéről a jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással ellátott visszaigazolást, mindkettőt papír alapú nyomtatott formában.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alvállalkozót és/vagy erőforrást nyújtó szervezetet képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az IATA Magyarországi Képviselete által kiállított, az ajánlattétel napját megelőző 60 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az igazolás kiállításának időpontjában az IATA által jóváhagyott Utazási Ügynökségként működik, és érvényes szerződéssel rendelkezik, jogosult nemzetközi menetjegyek kiállítására és forgalmazására.
10. Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni azt az ajánlattevőt, aki képviseli a közös ajánlattevőket az eljárásban (konzorciumvezetőt), valamint közös nyilatkozatot kell becsatolni az ajánlatkérővel szembeni egyetemleges felelősségvállalásról.
11. Az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek az ajánlatba becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az eredeti nyelvű dokumentum és a fordítás tartalma közötti eltérés esetén a magyar nyelvre lefordított dokumentumban foglaltak az irányadók.
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 21/A §-ban foglaltakra hivatkozással és a beszerzés tárgyára tekintettel a Kbt. harmadik része szerinti általános egyszerű eljárást alkalmazza a beszerzés megvalósítása érdekében.
13. A Kbt. 56. §-ában foglaltakhoz: Minden információkérést az Apex-MM Kft-hez kell benyújtani az „A” melléklet I. pontjában megadott címen, telefaxon vagy e-mailen. A tájékoztatás tartalma legkésőbb a Kbt.-ben meghatározott határidőtől számítva az ajánlattételi határidőig hozzáférhető az alábbi két módon: az Apex-MM Kft. székhelyén (munkanapokon 9.00-15.00 óra között) személyesen, vagy a www.apex-mm.hu honlapon. Az eljárásban a kiegészítő tájékoztatás kérésének a határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.
14. Az ajánlatban a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és/vagy erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai. és a 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyújtani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
15. A Kbt. 70. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatkérő a 70/A § (1) bekezdésben foglalt formai követelményeknél egyszerűbb követelményeket ír elő, az alábbiak szerint:
Az ajánlatokat egy eredeti és kettő másolati példányban kell benyújtani
- előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, az ajánlattevő kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, e-mail elérhetőségét,
- a lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel,
- folyamatos lapszámozással ellátottan (lapszámozni kell minden lapot, beleértve az összes iratanyagot),
- fűzött vagy kötött formában.
Az ajánlatban a törvényben megszabott határidőig tett esetleges módosításokat el kell látni az ajánlattevő cégszerű aláírásával.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/01 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Györgyi
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Györgyi
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Apex-MM Kft.
Postai cím: Batthyány u. 68. I. emelet, Recepció
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1161
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Németh Györgyi
Telefon: 401-0807
E-mail: apex@apex-mm.hu
Fax: 401-0806
Internetcím (URL): www.apex-mm.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------