Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/138
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.11.30.
Iktatószám:14291/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.01.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 114. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt a tervezés és kivitelezés egységessége és egymásra épülése miatt. A kivitelezési helyszín adottságai, és az elvárt teljesítési határidő figyelembevételével több kivitelező egyidejű munkavégzése az organizációs feltételek figyelembevételével nem lehetséges.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212000-6
45212200-8
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.
A feladat részét képezi:
a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.
Jellemző épületszerkezetek:
Tartószerkezetek:
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.
Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.
A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.
Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20.000 m3
Lelátók összkapacitása: legalább 5.000 férőhely
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1.500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 7.270m2
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2.000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 3.030m2
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: 925m2
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.
- Alapterület: 905m2
Centerpálya:
- 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya
- csapadékvíz elvezető rendszerrel
- automata öntözőrendszerrel
- pályafűtési rendszerrel
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai ajánlat 50
2 1.1 Organizációs terv minősége 20
3 1.2 Műszaki ütemterv megfelelősége 20
4 1.3 Acélszerkezet kivitelezésének minőségbiztosítása 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) A felhívás II.2.5) pontjában az 1. értékelési szempont az Ár, mely alatt a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó (tervezési és kivitelezési) vállalkozói díj értendő.
2.) A felhívás II.2.6. pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt.62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.
Ajánlattevő a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ajánlattevőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8.§ i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt.69.§ (4) és (9) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt vagy az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok igazolása esetén az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§(1)bek.c) pont, 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§(1)bek.]:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozói nem rendelkeznek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással vagy nyilatkozattal, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Az előírt követelménynek való megfelelést, az előbbiek szerinti igazolással, illetve nyilatkozattal, kell igazolni, figyelemmel a Kbt. 69.§ (1) bek.-re.
Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 26.§(1)b) pontja alapján az előírt kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 69.§(1)bek.-re.
Az ajánlatban fel kell tüntetni azon regisztrációs számot, illetve szükség szerint további adatokat, amelyek alapján az adott kamarai tagság fennállása ellenőrizhető.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni.
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.
Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az üzemi (üzleti) eredménye a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző utolsó három lezárt üzleti évből legfeljebb csak egy évben volt negatív, valamint amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen a nettó 3.300.000.000 Ft-ot.
P2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző három lezárt üzleti évben
• a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a nettó 5.000.000.000 Ft-ot a három évben összesen,
• építőipari kivitelezési tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele elérte a nettó 1.100.000.000 Ft-ot a három év átlagában.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Figyelemmel a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 3.§(2)-(3)bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet2.§(5)bekezdése alapján rögzíti,hogy a M1)ésM2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolhatóak,ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az EEKD formanyomtatvány IV.rész α pontjában nyilatkozik („igennel”kitölti) arról,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV.rész C-D.pontjában feltüntetni.
M1)Az ajánlatkérő Kbt.69.§szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bekezdésének b)pontja és a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 21.§(2) bekezdésének a)pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját (felhívás VI.5.pontja)megelőző 60 hónapban megkezdett és megvalósított(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési beruházás tárgyú, a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 22.§(3)bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás(oka)t.
Az igazolás(ok)at a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal kell benyújtani.
Oszthatatlan szolgáltatás esetén a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 22.§(5)bek.szerint kell eljárni.
M2)Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65.§(1)bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 21.§(2)bekezdésének b)pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
-a szakember neve,
-annak a pozíciónak [M2)a-M2)e] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
-nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell továbbá:
-Magyarországon letelepedett szakember esetében,amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői illetve tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható),amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Magyarországon letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8.§(1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat. (csak az [M2)a-M2)c és M2)e szakértő esetén]
- a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése,
- a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná,
- szakmai tapasztalat ismertetését (év, hónap, nap pontossággal).
Nem magyarországi letelepedésű M2)a-M2)c és M2)e pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában.Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131.§(4) bekezdés alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 19.§(6)bekezdése.
Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11)bekezdései is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot(nyilatkozatot)egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építési beruházás tárgyú, a szerződést kötő másik fél által kiállított (321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolásokat:
a) 1 db legalább 8000 m2 alapterületű magasépítési beruházást,
b) 1 db olyan futball pálya kivitelezéséről szóló referencia munkát, amely magában foglalta a pályafüvesítést, esővízelvezető és automata öntöző rendszer kiépítését,
c) 1 db olyan új építésű sportlétesítmény kivitelezését, amelynek része volt legalább 3000 fő befogadóképességű lelátó kiépítése.
Az a-c) pontok szerinti referencia munkáknak összesen el kell érni legalább a 3.000.000.000 nettó Ft ellenértéket.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 3 szerződéssel igazolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
a) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 36 hónap magasépítési beruházások kivitelezésében szerzett tapasztalata van és legalább 1 db 500 férőhelyes sportlétesítmény kivitelezésében részt vett;
b) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” építménygépészeti szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületgépészeti területen szerzett tapasztalata van;
c) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületvillamossági területen szerzett tapasztalata van;
d)legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi koordinátor, aki építőipari kivitelezéseknek a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi vezetésében legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;
e) legalább egy fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti „É” szakterületű és legalább 1 fő „T” szakterületű vagy azokkal egyenértékű tervezők, akik rendelkeznek sportlétesítmény tervezési gyakorlattal.
Egy szakember csak egy pozícióra [M2)a-M2)e] jelölhető.
Az M1)-M2) pontok alkalmazásában Ajánlatkérő a „sportlétesítmény” fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építményt (2.§ 8. pont) érti, melynek alapvető rendeltetése, hogy a 2004. évi I. törvényben meghatározott sport célra használják.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi rendszert,vagy ezzel egyenértékű rendszerét vagy intézkedését a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani,erről az ajánlatban nyilatkozni kell.
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki,amelyek leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a közb.dok-okban foglaltak szerint.
A teljesítés során 8db rész-,valamint 1 db végszámla nyújtható be.
Alkalmazandók:
a)2013.évi V.tv.6:130.§,6:155.§;
a)2003.évi XCII.tv.36/A.§;
b)2015.évi CXLIII.tv135.§;
c)2015.évi CXLIII.tv.135.§
d)322/2015(X.30.)Korm.r. 30-32.§,
e)368/2011(XII.31.)Korm.r.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/01/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok linken érhető el.
2)Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást.
3)A helyszíni bejárás időpontja és helye:2016. december 13. 10:00 óra., 1139 Budapest, Fáy u. 58. Irodaépület
4)Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (2),(4)és(6)bek szerinti nyilatkozatokat és az(5)bek szerinti felolvasólapot,továbbá csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést,szakmai ajánlatot.A 321/2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a előírás.
5)A III.1.2.),III.1.3.)pontok szerinti követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6)Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1-100 pont.
Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az organizációs terv, a műszaki ütemterv és az acélszerkezet kivitelezésének minőségbiztosítása a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. A költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó.
7)Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Mértéke: 10.000.000 Ft
Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma, Vasas Sport Club FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlája.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint teljesíthető.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.
8.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Jakabfy Attila(00465),levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
9.Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
10.Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
11.Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással(építésbiztosítással) „all risk” típusú és munkáltatói felelősség biztosítással, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
12.Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.
13.Ajánlatkérő a Kbt.53.§(6)bekezdése alapján közli, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes, Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezettel a 15/2014.(I.30.)korm.r. és a 1073/2016.(II.25.) korm. hat. alapján rendelkezik, mely összegek támogatási szerződéssel még nincsenek teljes mértékben lekötve. A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet támogatási szerződéssel biztosítva kb. 35%-os mértékben áll rendelkezésre.
14.Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt.98.§(3)bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások beszerzésére a Kbt.vonatkozó előírásainak megfelelően.
15.A Kbt.73.§(6)c)pontja alapján Ajánlatkérő közli,hogy azokat az ajánlatokat,melyek 5.500.000.000nettó forintot a tartalékkeret összegével számítva elérik,illetve meghaladják, érvénytelenné nyilvánítja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák