Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.07.18.
Iktatószám: 14415/2014
CPV Kód: 45234126-5;45234128-9;45234160-5;45234121-0;45234113-1;45234129-6;45234120-3;71240000-2
Ajánlatkérő: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Teljesítés helye: Miskolc, Kandó Kálmán tér hrsz: 5070/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Tisza-kör Konzorcium (SWIETELSKY Vasúttechnikai Kft. és KER-KÖZÉP Kft.)
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Postai cím: Szondi György utca 1.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Feledy Péter
Telefon: +36 46514977
E-mail: feledy.p@mvkzrt.hu
Fax: +36 46514912
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvkzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Miskolc, Tiszai pályaudvar villamos végállomás esélyegyenlőségi akadálymentesítése, valamint vágányfelújítás kitérőcserékkel, energetikai és részleges peron-átépítéssel, a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt keretén belül”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Miskolc, Kandó Kálmán tér hrsz: 5070/1
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Műszaki tartalom
Miskolc város közúti vasúti vonalhálózatának szelvényezése a Kandó K. tér, Tiszai pályaudvari végállomás területén, a végállomási „külső ívben” került kitűzésre. A végállomás területén elhelyezkedő pályalétesítmények szelvényezése mind a belső, mind pedig a külső vágánynak megfelelően meghatározásra kerültek. Mivel a szelvényezés kezdőpontja a végállomás szimmetria tengelyében van, az 1. sz. kitérő eleje pontjától a szelvényszámok „B”, a 2. sz. kitérő eleje ponttól „J” betűkkel lettek megkülönböztetve.
Vágányépítés
Vízszintes vonalvezetés
A vágányfelújítás építési határa a „Zöld nyíl Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt” Baross Gábor utcai kivitelezési határa az 1+15,500 (jobb vg.) és 1+13,600 (bal vg.) szelvényekben került meghatározásra. A vágányfelújítás a végállomási bejárati ívvel indul, melynek kezdőpontja (ÍE) az 1+13,600J, végpontja (ÍV) a 0+90,622 szelvénybe esik. Vonalvezetése nem módosul (átmeneti ív nélküli tiszta ív) megegyezik a 15/2003. terven feltüntetettel.
A bejárati ív 2,366 mh egyenes vágányszakasszal csatlakozik az 1. számú (bejárati) vPh 50/50 bal rendszerű kitérő elejéhez. A vPh 50/50 rendszerű kitérő a jelenlegi 48-100/60 bal rendszerű kitérő helyén kerül elhelyezésre úgy, hogy annak főpontja a jelenlegitől – a kitérő egyenes irányában – a kitérő eleje felé 1755 mm-rel el van tolva. A kitérő egyenes irányának végpontja 3,00 mh 48-Ri59 átmeneti sínnel csatlakozik a végállomási „külső ív” kezdőpontjához, a 15/2003. terven jelölttel azonosan a 0+71,643 szelvényben.
Folytatólagosan az ív vonalvezetése megegyezik a 15/2003. terven szereplő geometriával (átmeneti ív nélküli tiszta ív). A végállomási „külső ív” a 2. számú (kijárati) kitérőhöz, az 1. sz. kitérő tükörképeként csatlakozik. A 2. számú kitérő vPh 50/50 jobb rendszerű. A 2. számú kitérő KE-pontja szintén egy 2,366 mh egyenes vágányszakasszal csatlakozik a végállomási kijárati ívhez. Az ív vonalvezetése a 15/2003. tervhez képest nem változik (átmeneti ív nélküli tiszta ív).
A kijárati ív az 1+13,488 szelvényben végződik, majd egy 2,012 mh egyenes vágányszakasszal csatlakozik a „Zöld nyíl Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt” Baross Gábor utcai kivitelezési határához az 1+15,500J szelvényben.
Az 1. számú kitérő kitérőirányú végpontjához 3,00 mh 48-Ri59 átmeneti sín csatlakozik, ami egy további, 0,639 mh egyenes szakasszal éri el a végállomási „belső ív” kezdőpontját a 0+58,402 szelvényben. A jelenlegi és a beépítésre javasolt kitérők rendszeréből adódóan, a tervezett „2/1” jelű átmeneti ív nélküli tiszta ív kezdőpontjában a vágánytengely – a 15/2003. terven szereplő „2b” jelű ív ÍE pontjához viszonyítva – 0,504 m-rel az ívközéppont irányában került meghatározásra. Az ív a 0+08,822 szelvényben csatlakozik a 15/2003. terven szereplő „3” jelű átmeneti ív nélküli tiszta ívhez, melynek folytatásában a vágány a „2/1” jelű ív és csatlakozó vágányszakasz tükörképeként csatlakozik a 2. számú kitérő kitérőirányú KV-pontjához.
Magassági vonalvezetés
A vágány magassági vonalvezetése a „Zöld nyíl Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt” Baross Gábor utcai kivitelezési határ szelvényeinek magassági pontjaiból indul. A beépítésre kerülő vályús sínes kitérő sínrendszeréből eredően, továbbá mivel a jelenlegi kitérő alátámasztására szolgáló kitöltő beton nem kerül visszabontásra, a KE-pont magassága ≥ 32 mm-rel változik. A kitérők, továbbá a végállomási „külső” és „belső” ívek vonalvezetésénél – elsődlegesen a lejttörések töréspontjaira vonatkozóan – figyelembe kell venni a 15/2003. tervben meghatározott geometriai paramétereket. A vágányok – a jelenlegivel azonosan – a 0+00 szelvényben érik el legalacsonyabb magassági pontjukat. Ennek megfelelően, a bal vágányban meghatározott kivitelezési határponttól a 0+00 szelvényig esésben, onnan a jobb vágányban meghatározott kivitelezési határpontig emelkedésben fekszenek.
Felépítmény
A felújítás során, a vágány teljes hosszában névleges – 1435 mm – nyomtávolságra kerül lekötésre, kivételt képeznek ez alól a kitérők gyártó által meghatározott értékei. A vágányívek fektetési szintje +/-0 mm. A be- és kijárati íves szakaszai, a kitöltő betonba ragasztott tőcsavarokkal, osztott GEO-leerősítéssel rögzített, nyomtávolság-tartó rudakkal szerelt Ri59.13 (59Ri2) rendszerű sínekkel épülnek, a kitöltő beton és az sín-alátétlemezek között műgyanta habarcs aláöntéssel. A vágány a kitöltő beton felső síkja és a sk-10 mm közötti tartományban bazaltbetonnal kerül kitöltésre.
A végállomási „külső” és „belső” ívek vágányai II. osztályú (bontott, újbóli beépítésre alkalmasnak minősített) 48 rendszerű sínekkel épülnek. Leerősítésük szintén a kitöltő betonba ragasztott tőcsavarokkal, osztott GEO-leerősítéssel történik, a vágány nyomtávolság-tartó rudakkal kerül felszerelésre.
A vágányok kisközépben a kitöltő beton felső síkja és a sksz-40 mm között, a vágányok két oldalán pedig a kitöltő beton felső síkja és a sksz-10 mm közötti tartományban bazaltbetonnal kerülnek feltöltésre. A vágányokat keresztező gyalogosforgalom számára kiépített átjárókban a kisközépben is sksz-10 mm magasságig kerül feltöltésre a bazaltbeton. Az átjárókban, a szükséges nyomcsatorna-szélesség biztosítása, továbbá a burkolatél védelme érdekében, a sínszálak vágánytengely felőli oldalára, 16 mm vastag laposvas burkolat-elhatároló elemeket kell felszerelni, a nyomcsatorna-szélességet 70 mm-re kialakítva. A burkolat-elhatároló elemek végeit – a vezetősínek kihajlításának megfelelően – 1:25 meredekségű beterelő szakasszal kell kialakítani.
A végállomási „külső” és „belső” ívek teljes sínmennyisége az MVK Zrt. saját készletéből kerül átadásra, melyből 144 sfm (12 x 12 m) R26 m ívsugárnak megfelelően hajlított sín, a további mennyiség egyenes.
Kitérők, váltóállító-szerkezetek, jelzőberendezések
A beépítésre kerülő kitérők ajánlott típusa VAMAV Vasúti Berendezések Kft.09-151-0000-04/0001 rajzszámú terven meghatározott geometriai kialakítású vPh 50/50 rendszerű 1 csoport balos (1. számú) és 1 csoport jobbos (2. számú), csökkentett vályúmélységű keresztezési középrésszel kialakított kitérő. Lekötésük a meglévő kitérő alátámasztását szolgáló kitöltő betonba ragasztott síntőcsavarokkal, a gyártó által meghatározott rögzítési típussal történik. A kitérőket a kitöltő betontól sksz -10 mm magasságig bazaltbetonnal kell burkolni.
A meglévő közműveket felhasználva, mindkét kitérőben meg kell oldani a váltószekrények csapadékvíz-elvezetését.
Az 1. számú (végállomás bejárati) kitérőt villamoskocsi-vezető által, felsővezetéki szánszerkezetről vezérelhető váltóállító berendezéssel kell ellátni. A kitérőhöz tartozó váltóállás-jelzőket a vezérlő berendezés telepítésével egyidejűleg cserélni kell, elhelyezésük a jelenlegiekkel azonos pontokon történjen. A fényjelzőkkel egyetemben azok teljes kábelezését is – a jelenlegi paraméterezéssel megegyezően – cserélni kell.
Megállóhelyi peronok
A vágányok sínkoronaszintjének változásával, a peronok magassága a jelenlegitől alacsonyabb lesz, jellemzően sksz+10 cm. A kivitelezés során a peronszegélyek vonalvezetése nem változik, ennek értelmében, vágánytengelytől való távolságuk a „külső ívben” változatlan marad, a „belső ívben” a beépítésre kerülő kitérők, továbbá a „2/1” és „4/1” jelű ívek vonalvezetésének függvényében módosul. Az ideiglenes vágány építésével egyidejűleg, a szegélyhibákat (megsüllyedt, törött szegélykövek) az elemek cseréjével ki kell javítani.
A vágányok magassági vonalvezetésének kialakítása során ügyelni kell arra, hogy a szabványos alsó űrszelvénybe peronszegélyek, elhatároló-elemek, talajfeltöltés nem érhet!
Az utasforgalom biztonságosabb lebonyolításának érdekében, a gyalogos átjárókban a szegélyeket sksz-1 cm-re kell süllyeszteni, a peronburkolat szintkülönbségeinek kiegyenlítése nem haladhatja meg az 5%-os esést. A peronfelület megbontásával járó munkákat követően, a burkolatot hengerelt aszfalttal kell helyreállítani.
A peronok tekintetében, egyéb kivitelezési munkák nem kerülnek meghatározásra.
Kiviteli tervek:
A kiviteli tervek elkészítése az ajánlattevő, vállalkozó feladatát képezi, s amennyiben ez építési engedély köteles, annak engedélyeztetése is az ajánlattevő, vállalkozó feladata.
Pályaelhatároló szegélyek
A kitérőket, azok jobb oldalán sksz +15 cm magas, szegélykövekből épült elemsor határolja. Az elhatárolást a kivitelezés során jelenlegi formájában meg kell hagyni. A kitérők végétől épült, a burkolattal azonos szintre süllyesztett szegélykősort szintén meg kell hagyni.
A „belső ív” bal oldalán – a forgalmi épület előtti szakasz kivételével – a korábban elbontott szegélykősor nem kerül visszaépítésre. A kivitelezés során, a zöldterületi talajfeltöltést a bazaltbeton burkolathoz rézsűvel kell csatlakoztatni.
Vágányvíztelenítés
A felületi csapadékvizek elvezetése elsődlegesen a vágányok hosszirányú esésével valósul meg. A felületről való elvezetést a meglévő keresztrácsos elvezetők felhasználásával kell megvalósítani. A kivitelezés során gondoskodni kell az elvezetések működőképességéről, meg kell győződni a városi csapadékvíz-elvezető csatornákba való megfelelő csatlakozásról.
A gyalogos átjárók területén, a csatlakozó – magasabban elhelyezkedő – burkolatfelületekről a vízelvezetés a kialakított nyomcsatornákon keresztül valósul meg.
VONTATÁSI ENERGETIKAI HÁLÓZAT
Felsővezeték-hálózat
A végállomási felsővezeték-hálózaton az alábbi kivitelezési munkákat kell elvégezni:
• munkavezeték elbontása az ideiglenes vágányok teljes hosszában és 100 mm2 keresztmetszetű hornyolt körszelvényű ECu munkavezeték felszerelése;
• a meglévő – megmaradó ac 35 mm2 keresztmetszetű tartósodronyokra szerelt csapos felfüggesztők eltolása, munkavezetékek dupla L800 ívkihúzó karokkal történő felfüggesztése, tartósodronyok szükség szerinti feszítése, szabályozása. A tartósodronyok magassága változatlan marad. Az ívkihúzó karok teljes beépítésre kerülő mennyisége az MVK Zrt. saját készletéről kerül átadásra;
• munkavezeték (fő- és váltóvezeték) és kihorgonyzások beszabályozása a kitérő-geometriának megfelelően;
• a munkavezeték-keresztezések közelében, a jelenlegivel megegyező merev felfüggesztések kialakítása;
• Cu240 tápponti csatlakozások jelenlegi helyükre történő visszaszerelése.
Negatív visszavezetés
A „Zöld Nyíl Miskolc városi villamosvasút fejlesztése projekt” során kiépített negatív visszavezetési hálózatnak Tiszai pu. vá. területén lévő csatlakozási pontjait, a jelenlegivel azonos pontokon (a kitérők végeihez csatlakozó vágányszakaszokon), a csatlakozási szerelvényeknek megfelelő védelmet és könnyű karbantarthatóságot biztosító védőszekrényekben kell kialakítani. A csatlakozási pontokon felül ki kell építeni továbbá mindkét kitérő körkábelezését.
Mivel a vágányépítési munkálatok, a „belső” és „külső ívek” tekintetében a végállomási forgalom fenntartása mellett kell, hogy megvalósuljanak, az üzemben lévő vágányokról a negatív visszavezetés csatlakozási pontjait elbontani nem szabad!
A kivitelezési munkák során, a végállomási be- és kijárati ívekben a burkolat alatt húzódó Al1000mm2 (korábbi negatív visszavezetés) földkábelt csak a kivitelezési munkákat zavaró legszükségesebb mértékben kell visszabontani.
Kapcsolódó meghatározások
A bontási – építési munkák során, a kivitelező feladata a keletkező törmelék és hulladék vonatkozó előírásoknak megfelelő deponálása, elszállítása és lerakása. A hulladékok (elsődlegesen az acél, alumínium és réz) átvételéről kiállított mérlegjegyek egy másolati példányát az MVK Zrt. Pályavasút Üzeme részére át kell adni.
Akadálymentesítés, esélyegyenlőség
Rehabilitációs mérnök bevonásával a KOZOP esélyegyenlőségi útmutatóban foglaltak alapján a külső peronon az átépített új sínkorona szintjétől biztosítani szükséges a SKODA 26THU3 villamos 330 mm-es padlómagasságára való akadálymentes ki és behaladást, az erre vonatkozó műszaki tartalmat lokális peronemelést a rehabilitációs szakmérnök bevonásával kell megvalósítani. A külső peron megközelítését a buszállomás felől a megfelelő forgalomtechnikai szabályozással és süllyesztett szegély vagy k szegély alkalmazásával kell megvalósítani.
Mennyisége:
Vágányépítés: 380 fm
Kitérők: 2db Ph50/50 mindkettő fűtött kitérő
váltóátállító szerkezetek, 2db, (1db kocsiállítású, 1db kéziállítású)
jelzőberendezések: 1db kocsivezető állítású berendezés
Megállóhelyi peronok: 2 db
Pályaelhatároló szerkezetek: 200 fm
Vontatási energetikai hálózat (felsővezeték-hálózat):400 fm
Korlát építés 120 m
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
További tárgyak: 45234128-9
45234160-5
45234121-0
45234113-1
45234129-6
45234120-3
71240000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 154333012
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5930 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/04/04 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/06/20 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tisza-kör Konzorcium (SWIETELSKY Vasúttechnikai Kft. és KER-KÖZÉP Kft.)
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város/Község: Celldömölk
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 98000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 154333012 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 154333012 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 154333012 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
10% alatti alvállalkozásba: mindkét közös ajánlattevő tekintetében: egyes tervezési feladatok és engedélyek beszerzése; egyes hulladékok, törmelékek elszállítása, ártalmatlanítása; forgalomkorlátozási részfeladatok; egyes áramellátási és biztosítóberendezési munkarészek; pályaépítési munkákhoz kapcsolódó részfeladatok; egyes peronépítési-, burkolási, szakipari feladatok
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Tisza-kör Konzorcium (SWIETELSKY Vasúttechnikai Kft. és KER-KÖZÉP Kft.) (név) 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

A.) „TRIMAN” Építőipari Kft. (név) 1122 Budapest, Csaba utca 10. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Tisza-kör konzorcium tagjai:
SWIETELSKY Vasúttechnikai Kft. - nem tartozik a KKV hatálya alá.
KER-KÖZÉP Kft.- kisvállalkozás
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/14 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------