Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/121
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2012.10.19.
Iktatószám: 15140/2012
CPV Kód: 45000000-7;45200000-9;45350000-5;45310000-3
Ajánlatkérő: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye: A Malomfoki szivattyútelep a Fekete-Körös, országhatár és Sarkad közötti szakaszán a Fekete-Körös jobb partján a 14+923 tkm szelvényben található. A szivattyútelep a 12.06. Hosszúfoki belvízrendszerhez tartozó Fekete-Körös - Kopolya összekötő csatornából emeli át a belvizet a Fekete-Körösbe Gyulai Szakaszmérnökség területén, a 12.04.09. árvízvédelmi szakaszon, a Malomfoki gátőrtelepen a Sarkad, 0923 hrsz.-on található.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Békés-Drén Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Városház utca 26
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bak Sándor
Telefon: 0666526400
E-mail: kovizig@kovizig.hu
Fax: 0666526407
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kovizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): vízügy
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI BELVÍZVÉDEKEZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE – MALOMFOK-ROIT HURO/0802/098 MALOMFOKI SZIVATTYÚTELEP ELEKTRIFIKÁLÁSA vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A Malomfoki szivattyútelep a Fekete-Körös, országhatár és Sarkad közötti szakaszán a Fekete-Körös jobb partján a 14+923 tkm szelvényben található. A szivattyútelep a 12.06. Hosszúfoki belvízrendszerhez tartozó Fekete-Körös - Kopolya összekötő csatornából emeli át a belvizet a Fekete-Körösbe
Gyulai Szakaszmérnökség területén, a 12.04.09. árvízvédelmi szakaszon, a Malomfoki gátőrtelepen a Sarkad, 0923 hrsz.-on található.
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési operatív program 2007-2013 konstrukció keretében a „Magyar-román határmenti belvízvédekezés együttműködés fejlesztése – MALOMFOK-ROIT” címmel HURO/0802/098 regisztrációs számú projektben a Malomfoki szivattyútelep elektrifikálása
A kivitelezési feladat részletezése:
A szivattyútelep átfogó al- és felépítményi, gépészeti, elektromos rekonstrukciója beleértve a telepi üzemi és közlekedési utakat is az alábbi részletezéssel:
Mélyépítés:
Al- és felépítmény:
Befolyó- és szívóakna betonszerkezetének felújítása: a jelenleg látható és a befolyó és szívóakna teljes víztelenítését követően láthatóvá váló betonszerkezetek felületi sérüléseinek javítása.
Megépítésre kerül a gépházon kívül a nyomó oldalon 1 db vasbeton akna (3,30*4,30*5,25 m) az új NA 2000 mm-es tolózár és szerelési közdarab elhelyezése céljából. Az akna lefedése bordás acéllemezből készül.
Kifolyó műtárgy betonszerkezetének javítása: a kifolyó Réthy-kapus műtárgy betonszerkezetének felületjavítása, sérült felületek leverése, újravakolása.
Be- és kifolyócsatorna kotrása, meglévő kőburkolat helyreállítása a befolyó csaorna elzárása mellett.
A Fekete-körös – Kopolya összekötő csatorna szivattyúház előtti burkolt szakaszának iszaptalanítása, kőrézsü és mederburkolatának helyreállítása, hullámtéri csatorna engedélyes szintre történő kotrása.
A vízellátás a gátőrtelepi vízellátó rendszerről: a szivattyú gépházba tervezett szociális blokkhoz szükséges vízvezeték kiépítése a meglévő gátőrházi rendszerről.
Szennyvízelvezetés: a szivattyú gépházba tervezett szociális blokkhoz szennyvíz vezeték kiépítése és csatlakoztatása, szennyvízakna kialakítása a közös használatú gátőrházi rendszerrel.

Utak, térburkolatok:
Telepi közlekedő utak, gépkocsi parkoló, kiszedett uszadékhoz tárolóhely kialakítása: a szivattyúház közelében a megközelítő út mellett, olyan térburkolat megépítése szükséges amely alkalmas gépkocsi parkolásra és a gerebrácsról kikerült uszadék ideiglenes tárolására. A telepi közlekedő utak teherbírása alkalmas legyen nehéz tehergépjárművek és 40 tonnás autódaruk közlekedésének biztosítására.
Gépház körüli és egyéb, az üzemeltetéshez szükséges járdák térburkolatok kialakítása: a gépház körül járda javítása, építése szükséges, valamint az uszadék kiszedőhöz tervezett szállítószalag alatti és az alsó támasztó-rakodó felületének felbontása, újraépítése szükséges.
Mentett oldali rézsülépcső felújítása, vízoldali rézsülépcső kialakítása. A feljáró rámpa és a töltésbe épített elzáró műtárgy közötti töltéskorona szakaszon szilárd burkolatú, daruzásra alkalmas (40 tonna teherbírású) üzemi út kialakítása.
Föld alatti gázolajtartályok elbontása:
A szivattyútelep mellett található 3 db 10 m3-es föld alatti tartály - amelyek a szivattyúk elektrifikálása miatt okafogyottá váltak – elbontásáról gondoskodni kell.
A tartályok kiemelése, elszállítása, a helyszín helyreállítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.
Magasépítés:
Alapozás:
A gépház körül megsüllyedt járdák javítása, helyreállítása. A függő ereszcsatornák beton kifolyóinak kiépítése, hogy a csapadékvíz ne közvetlenül az épület mellett szivárogjon el.
Főfalak:
Az épület vízszigetelése megfelelő, javítást nem igényel. A falakra erősített olajtartályoknál, amelyek leszerelésre kerülnek olajszennyezett a fal. Az olajszennyezett vakolatot le kell verni, majd a szennyezett falszakasz tégláit szakaszosan vissza kell bontani és tiszta téglával visszafalazni. Az így kialakított tiszta felület újravakolható.
Válaszfalak:
A kezelőszinten építendő válaszfalak az egyszerűbb kivitelezés miatt 15 cm-es gipszkarton falak CW tüzihorganyzott vázszerkezetre szerelt, 2-2 réteg 12,5 mm-es gipszkarton borítással40 kg/m3-es hő- és hangszigeteléssel kitöltve készítendő el.
Födémek:
-A záró vasbeton födém az épület egyik sarkában a szigetelés hibája miatt tartósan átázott, a betontakarás levált. A sérült helyen a javítást SzkaTop 122SP Tixotrop betonjavító anyag felhasználásával kell elvégezni.
Tetőszigetelés:
-A lapos tető szigetelése több helyen átereszti a csapadékot, ezért új tetőszigetelés készítése szükséges a kiegészítő bádogozással együtt. A függő eresz csatornák állapota megfelelő.
Kémények:
-Az épületen lévő falazott kéményeket el kell bontani. A megszüntetendő Díesel motorok füstgáz kivezetői is elbontandók a falak külső és belső oldaláról egyaránt.
Nyílászárók:
-A meglévő acél kapu helyett, azzal osztásában megegyező, tömör betétes műanyag profilból készített harmonikaszerűen nyíló kapu készítendő. A kapu bal oldali szárnya személybejáróként legyen vasalva, szerelvényezve. Az ablakok fehér, műanyagprofilú hőszigetelt üvegezéssel ellátott (4-16-4) nyílászárókra cserélendők. Az üvegezés alsó és felső sávját nyithatóan, bukó vasalással kell kialakítani, míg a többi mező fix üvegezéssel készül. Az ablakokba a pihenő álmennyezetének szélességében tokbővítést kell készíteni.
Burkolatok:
-A meglévő mozaiklap burkolat megmarad, tisztítása, fugázása elvégzendő. Az újonnan helyiségekbe új padlóburkolat készül. Az elektromos helyiségben NORAPLAN gumipadló, a wc-ben csúszásmentes anyagában színezett kőporcelán lapburkolat, míg a tartózkodóban PVC burkolat készüljön. A wc falát ajtómagasságig csempeburkolattal kell ellátni.
Felületképzések:
-A lábazati műkő burkolat megfelelő állapotú. A felújított épület egységes homlokzatképzéssel készüljön. A homlokzati falfelületen egységesen BASF Prince Color MSP vékony vakolat készüljön, világos szürke színben. A külső műanyag nyílászárók anyagukban fehér színűek. A belső nyílászárók sötétzöld színt kapjanak. A belső falfelületeken diszperziós festés készítendő fehér színben.
Vízszigetelés:
Az alsó szint falai nedvesek, sóvirágosak, a só közömbösítését el kell végezni. Javasolt vízzáró szigetelő Quick-mix TWB vakolat felhordása a meglévő vakolat helyett. A földszinti falak vízszigetelése jó, beavatkozást nem igényel.
Hőszigetelés:
Az épület ideiglenes fűtése miatt a födém utólagos hőszigeteléssel készüljön.
Udvari szerszámtároló:
Az épület teljes egészében elbontandó. A bontás nem hatósági engedély köteles.
Gépészeti munkák:
A technológiailag feleslegessé vált gép- és acélszerkezetek bontása.
A leszerelt GANZ VI. JST-170 típusú Diesel motor és a GANZ KKH (200 LE) szöghajtómű egyik gépegysége, továbbá a motorindító légkompresszor bemutató jelleggel a Hosszúfoki vízügyi múzeumban helyezendő el.
A szívóoldali uszadékfogó gerebrács cseréje. A gereb pálca osztásköze 50 mm, szelvénye 60*8 mm. Az ideiglenes elzáráshoz új acél tokszerkezet beépítése és acél elzárótábla-készlet legyártása szükséges.
A 2 db GANZ CSVA-1200 típusú szivattyú teljeskörű felújítása, a csapágyazás, a kenési rendszer, a lapátállító rendszer felújításával és a szivattyúlapátok felújításával. Tervezési igény: Hszüks.= 7,0 m-nél Q= 2,2 m3/s vízszállítás szivattyú egységenként. A szivattyú acélszerkezetének külső és belső korrózióvédelmének elvégzése.
Új feltűzhető, 300 kW/ z=3,46 teljesítményű szöghajtóművek beépítése, 250 kW teljesítményű elektromotorokkal. Mindkét meghajtó motor indítása lágyindítóval történik.
A jelenlegi egyszeres elzárás kiegészítéseként beépítésre kerül 1 db NA 2000 mm-es tolózár elektromotoros mozgatással. A tolózárat a gépházon kívül újonnan kialakított vasbeton aknában kell elhelyezni NA 2000 mm-es szerelési közdarabbal együtt. A meglévő 2 db NA 1200 mm-es torlócsappantyú felújításra kerül és azokat új hidraulikus csillapítással kell ellátni.
A vízoldali Réthy-kapus elzárás felújítása és elektromotoros meghajtás beépítése.
El kell végezni megmaradó acélszerkezetek és az acél nyomócső teljes belső korrózióvédelmét.
Kicserélendők a telepi életvédelmi korlátok és akna lefedések acélszerkezetei.
A kézi mozgatású gépházi szerelődaru kocsi szerkezetére 5 tonna teherbírású, elektromos mozgatású láncos emelő felszerelése szükséges, a főtartó és darupálya változatlanul hagyása mellett.
Az ideiglenes elzáró tábla készlet szabadtéri tárolásához acélszerkezetű betéttábla tároló állvány készítése és elhelyezése szükséges.
Elektromos munkák:
Kiépítendő a teljes telepi energia ellátás, melyet az EDF DÉMÁSZ 20/0,4 kV-os hálózatról kell megtáplálni. A TR típusú transzformátor állomás elhelyezése a befolyó tápcsatorna bal oldalán a gépház mellett történik.
Az energia igény meghatározásánál figyelembe lett véve a telepi térvilágítás, szivattyú meghajtás, gépház belső világítás, úgynevezett szivattyútelepi segédüzem (víztelenítés, tolózármozgatás, elektromos fűtés stb.) energiaigénye. Ennek értéke 540 kW. A megnövekedett energia igény a mögöttes primer távvezeték keresztmetszet növelésével volt érhető, a hálózat fejlesztése és a TR állomás kiépítését az EDF DÉMÁSZ végzi a mérőberendezés telepítésével együtt.
Kiépítendő a szivattyútelep gépház belső és külső világítási rendszere. A szivattyúk és segédüzemi ellátás vezérlése a gépházban elhelyezett temperált vezérlőszekrényről történik, amely tartalmazza az automatikus fázisjavítást is. A vezérlés történik érintőképernyős felületről amely a kezelő-tartozkodó helyiségben helyezendő el. Kiépítésre kerül a szivattyúk üzemelésének ellenőrzésére úgynevezett szoftveres vízmennyiség mérés. A kijelzett értékek: az üzemelés közbeni elektromos adatok, fogyasztásmérés pillanatnyi és halmozott adatok, pillanatnyi és halmozott szállított vízmennyiség szivattyúnként, csatorna vízszint és befogadó vízszint stb. A mért adatok kijelzése a szivattyútelepen történik. Az üzemeléshez szükséges vízszint adatokat vízszint távadókkal szükséges biztosítani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45200000-9
45350000-5
45310000-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 144 433 383
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 121. § (1) bek. b) pontja alapján alkalmazandó 122. § (7) bek. a) pontja. Jelen eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgya építési beruházás és az eljárás becsült értéke(nettó) 144 436 020 HUF.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/10/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Békés-Drén Kft.
Postai cím: Petőfi u. 20
Város/Község: Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Telefon: 06 -66-510-610
E-mail: info@dren.hu
Fax: 06-66-510-611
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 144 436 020 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 144 433 383 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 144 433 383 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Békés-Drén Kft. (név) 5630 Békés, Petőfi u. 20. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (név) 5000 Szolnok, Gáz út 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Magyar-román határmenti belvízvédekezési együttműködés fejlesztése – MALOMFOK-ROIT HURO/0802/098
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/09/06 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/25 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------