Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/112
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája: Egyszerűsített eljárás
Közzététel dátuma: 2008.09.26.
Iktatószám: 15265/2008
CPV Kód: 92320000-0
Ajánlatkérő: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye: Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.
Postai cím: Komor Marcell u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Címzett: Kiss Imre vezérigazgató
Telefon: 36-1- 555-3060
E-mail: csonka.andras@mupa.hu
Fax: 36 –1- 555-3009
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.muveszetekpalotaja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közjogi szervezet x
Regionális/helyi szintű
Egyéb
I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Host- és hostess tevékenység 2008-2010.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória száma 26
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
A teljesítés helye Művészetek Palotája, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Vállalkozási keretszerződés a Művészetek Palotája 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítására, jegyszedő- és ültető, valamint host- és hostess tevékenység ellátására, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítására.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92320000-0
További tárgyak:
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 374.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
II.2.2.)
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás x
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Egyszerűsített eljárás
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV. 1.1.3.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):
IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. az ellenszolgáltatás mértéke (a rendelkezésre álló személyzet óradíj/fő)60
2. az ajánlat szakmai megalapozottsága40
2.1. a minőségi elvárás és biztonság érdekében tett tevékenységek kidolgozottsága10
2.2. a szolgáltatás folyamatainak dokumentáltsága10
2.3. a belső képzési rendszer felépítés, kidolgozottsága10
2.4. a szakágakhoz rendelt szervezet működési folyamatainak kidolgozottsága10
IV.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) x
A hirdetmény száma a HL-ben:
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben:

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1
Megnevezése
V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008/09/22 (év/hó/nap)
V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Pestújhelyi út 86.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Telefon: 06-1-309-71-44
E-mail:
Fax: 06-1-309-71-45
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 380.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 374.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
V.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2) További információk (adott esetben)
VI.2.1.)
Az eredményhirdetés időpontja 2008. szeptember 11.
VI.2.2.)
Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: -
VI.2.3.)
A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése Kis- és középvállalkozásnak minősül.
VI.2.4.)
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben) -
VI.2.5.)
Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma VALTON-SEC Kereskedelmi és Szogáltató Kft. (1158 Budapest, Pestújhelyi út 86.)
VI.2.6.)
Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben) 2008. augusztus 18., KÉ-12956/2008.
VI.2.7.)
Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben) Tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott.
VI.2.8.)
A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja -
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/09/23 (év/hó/nap)