Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.08.15.
Iktatószám:15799/2014
CPV Kód:85312300-2
Ajánlatkérő:Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása
Teljesítés helye:Mezőkovácsháza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása
Postai cím: Árpád utca 176.
Város/Község: Mezőkovácsháza
Postai irányítószám: 5800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simonka György
Telefon: +36 68381011
E-mail: simonka.gyorgy@parlament.hu
Fax: +3668381011
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.del-bekes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Mentorszolgáltatás (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0047)”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Mezőkovácsháza
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Mentorszolgáltatás (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0047)”
Mélyszegények bevonása és folyamatos támogatása
- A PROGRAM CÉLJA minél több rászoruló ember tájékoztatása és bevonása a programokba, egyéni fejlesztési szükségleteik és lehetőségeik feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek elkészítése és a résztvevők fejlődésének támogatása.
- A PROGRAM SZAKMAI TARTALMA:
• A családok helyzetének és problémáinak feltérképezése különböző módszerekkel,
• Diagnózis felállítása, a legfőbb problémák azonosítása,
• Igények felmérése, reális célok egyeztetése és kijelölése,
• Lehetőségek vizsgálata – családi és egyéni fejlesztési terv elkészítése,
• A résztvevők szellemi és lelki fejlődésének követése, problémák megoldásában való segítségnyújtás, motivációs ingadozások kezelése,
• A munkához kapcsolódó adminisztráció elvégzése (jelentések, összefoglalók, riportok vezetése, a mentoráltak adatainak gondozása).
- A program elején a mentorok részt vesznek egy felkészítő programban, amelyen megismerik a program célját, tartalmát, célcsoportját, érintettjeit, az egyes szakmai programokat, a mentori szolgáltatás tartalmát és a mentor rendszer működését. A felkészítő program nem tartalmazza a beszerzés tárgyát, azt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány mint konzorciumi partner vállalkozója biztosítja.
- Ezzel párhuzamosan zajlik a résztvevők toborzása, amelybe a mentorok is bekapcsolódnak. Tájékoztató anyagokkal (szórólapok, plakátok) látjuk el őket.
Az érdeklődő személyeknek segítséget nyújtanak a belépéshez, a program elkezdéséhez. Ehhez tartozik az egyén helyzetének, motivációinak feltárása, egyéni fejlesztési terv elkészítése.
A programban részt vevő személyeket, ill. családokat heti-kétheti rendszerességgel látogatják a mentorok. Ennek során felméri a mentor a résztvevő fejlődését, segítséget nyújt, tanácsot ad a problémák megoldásában, segít az egyénnek abban, hogyan képviselje akár az érdekeit egyes helyzetekben, visszajelzést ad és kér is.
A programban részt vevő mentorok helyi szakemberek, akik ismerik a településen élőket. Munkájukat szupervízió támogatja, valamint a módszertani felkészítő program.
- Teljesítés határideje: 2014. április 30.
- Megvalósítás időtartama: 26 hónapon keresztül 10 fő mentor bevonásával 50 család elérése (vagy 50 fő bevonása).
Okos pénzkezelési program:
- A PROGRAM CÉLJA a mélyszegénységben élő családok pénzügyi helyzetének stabilizálása és javítása takarékossági, adósságkezelési és háztartás-vezetési ismeretek segítségével. Cél, hozzájárulni az adósságok csökkentéséhez, további adósságok kialakulásának megelőzéséhez és a megtakarítások növeléséhez.
- CÉLCSOPORT: az akcióterületen élő családokból összesen 90 fő.
- PROGRAM: a családok pénzügyi helyzetének, szokásainak felmérése és a problémák diagnosztizálása után egyéni tervek készülnek és a résztvevők számára a pénzkezelés, megtakarítások, hitelek témájában képzést tartunk. További egy át utánkövetést és konzultációt biztosítunk.
- TARTALOM: Az okos pénzkezelési program a tervek szerint az alábbi témaköröket érinti klubhangulatban, interaktív módon:
o Bemutatkozás és a családok pénzügyeinek felülvizsgálata, diagnózis készítése – állapotfelmérés tesztek révén
o Pénzügyi szokások felmérése
o Pénzkezelési alapismeretek és technikák megismerése, pénzáramlás, bevételek, kiadások (rejtett költségek, potenciális jövedelemszerzési lehetőségek + megtakarítási módok)
o Hitelezés (hitelek fajtái, költségei) – törlesztés természete
o Megtakarítási módszerek
o Egyéni tervek elkészítése:
• Személyes célok, és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi célok kijelölése
• Bevételek, kiadások megtervezése – Pénzáram
• Mérföldkövek kijelölése
o A program közben összesen résztvevőnek egyéni konzultációs lehetőséget szükséges biztosítani.
A fenti témakörök a résztvevők összetételének és igényeihez igazodó módon változhat oly módon, hogy a módosult témakörökkel is a kijelölt programcélok elérését támogassák.
- MEGVALÓSÍTÁS:
o A fenti foglalkozások 7 településen 30 órában zajlanak.
o A foglalkozások közben lehetőség van minden résztvevőnek fél órás személyes konzultációra a pénzügyi szakemberrel. Ez 90 résztvevő esetén 45 órát jelent.
o A fejlesztő foglalkozásokat követően a pénzügyi szakember konzultációs lehetőséget biztosít a résztvevőknek 532 órában.
- EREDMÉNY: a programba 90 fő bevonását tervezzük, 40 fő új résztvevő kerül a programba bevonásra (az agrárprogramban résztvevő 50 fő is megjelenik a programban).
- A tevékenység megvalósítás költségének magába szükséges foglalnia a résztvevők étkezésének, ellátásának, utazásának, a helyszín biztosításának, és a felmerülő anyagok költségének díját is.
- Teljesítési határidő: 2014. március 31.
A tevékenységek szakszerű megvalósításának elengedhetetlen feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) található pályázati kiíráshoz kapcsolódó útmutatókban foglaltak ismerete.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85312300-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 29641600
Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „MENTORSZOLGÁLTATÁS (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0047)”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/04/10 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IBS Management Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Hűvösvölgyi út 10/b.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1021
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 23339843 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 29641600 Pénznem: HUF
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 29641600 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 30820000 Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával x
Áfa (%) 27 , 00
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 24 , 00 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Mélyszegények bevonása és folyamatos támogatása és pénzügyi képességfejlesztése megvalósítása.
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Progan Informatika Kft. (név) 1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IMS Magyarország Kft. (név) 2040 Budaörs, Panoráma u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

IBS Management Kft. (név) 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 10/b (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0047
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/02/13 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/11 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------