Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/8
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.01.18.
Iktatószám: 15991/2016
CPV Kód: 72222000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8., valamint Miskolc MJV közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15935
Postai cím: Városház tér 8.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Alakszai Zoltán
Telefon: +36 46512701
E-mail: zoltan.alakszai@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://miskolc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város - Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72222000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város - Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása.
Nyertes ajánlattevő feladata: Meglévő megfigyelési pontok felülvizsgálata; Optimális kamera elhelyezési pontok tervezése helyszínek előzetes engedélyeztetésével, erősáramú hálózat csatlakozás lehetőségének elvi tervezése (egyeztetve az áramszolgáltatóval)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város - Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72222200-9
További tárgyak: 72224100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 8., valamint Miskolc MJV közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város - Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása.
Nyertes ajánlattevő feladata: Meglévő megfigyelési pontok felülvizsgálata; Optimális kamera elhelyezési pontok tervezése helyszínek előzetes engedélyeztetésével, erősáramú hálózat csatlakozás lehetőségének elvi tervezése (egyeztetve az áramszolgáltatóval)

I. Meglévő rendszer felülvizsgálata
- A telepített kamerák (169 db kamera 150 helyszínen) vizsgálata:
o Minden szakmai szempont, referencia és hazai tapasztalatok figyelembe vétele mellett felmérni, hogy azok jó helyre vannak-e telepítve
• Javaslattétel a hely vagy elhelyezés módosítására, amennyiben szükséges
o Paraméterek teljesítik-e az új koncepció szerinti elvárásokat
• Amennyiben nem teljesítik,
• a helyszínekhez megfelelő kamerák specifikációjának meghatározása
o Egy helyszínen több kamera is elhelyezhető
o Egy helyszínen különböző specifikációjú kamerák is elhelyezhetőek
• A kameráktól adott ponton elvárt intelligens funkciók meghatározása
• A kamerák működtetéséhez szükséges adatátviteli sávszélesség meghatározása
o A jelenlegi hálózati végpontok sávszélességi felülvizsgálata

II. Komplex tervezés
Minimum 400 maximum 450 új végpont tervezése, prioritási sorrendbe állítva (egy végponton több kamera is elhelyezhető). A kamera lehet fix vagy PTZ (PTZ minimum 200 db), ennek meghatározása a helyszínek és a feladatok ismeretében az ajánlattevő kompetenciája. A kameráknak meg kell felelni a BM által támasztott követelményeknek, IP rendszerű, ONVIF kompatibilis eszközöknek kell lenniük minden esetben. A fix kamerák esetében az intelligens funkcióknak a kamerába épített detektorokra kell támaszkodniuk.
Minimum 10 db, maximum 15 db átjátszó állomás tervezése (helyének, felszereltségének meghatározása), amely képes fogadni az esetileg kihelyezendő „mobil” kamerák IP forgalmát.
Komplex Városvédelmi Koncepció Átdolgozása/Kiegészítése
Ajánlattevő ebben a tervfejezetben az ajánlatkérő által meghatározott, a városban működő védelmi szervezetekkel egyeztetve és együttműködve a következőket tervezi meg:
- A biztonsági együttműködő fórum együttműködési rendszerét.
- A városvédelmi szabályzat strukturált szerkezetét.
- A városi térfigyelő rendszer városvédelmi koncepciót támogató struktúráját
- A biztonsági együttműködő fórum támogatását biztosító vezetésirányítási rendszerét működtető informatikai adatbázis szerkezetét.
Rendszerterv készítése
Ajánlattevő ebben a tervfejezetben az előzetes megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével, az ajánlatkérővel egyeztetve véglegesíti az intelligens kamerarendszer megfigyelési pontjait. Ennek alapján készíti el a rendszertervet a következők szerinti:
- Moduláris és részletes rendszertervet készít.
- Bemutatja a kialakítandó rendszer struktúráját.
- Leírja az egyes alrendszerek berendezéseinek, eszközeinek kölcsönkapcsolatát.
- Meghatározza a rendszer elemeinek funkcióit.
- Meghatározza az egyes elemek kapcsolódási pontjait.
- A rendszerterv alapján történik a részletes tervezés a kiviteli terv készítése.
Kiviteli terv készítése
Ajánlattevő ebben a tervfejezetben egy olyan kiviteli tervdokumentációt, kiviteli tervet készít, amely alapján a megfelelő szakképzettségű telepítők megvalósíthatják az intelligens kamera rendszer kiépítését.
Ez a kiviteli terv nem tartalmazza az intelligens kamera rendszer megfigyelési pontjainak tápellátását biztosító 230V-os hálózat tervezését, azt az ajánlatkérő külön beszerzés keretében szerzi be.
Ez a kiviteli terv nem tartalmazza az intelligens kamera rendszer megfigyelési pontjaihoz, vagy agregációs pontokhoz tervezendő optikai hálózat tervezését, azt az ajánlatkérő külön beszerzés keretében szerzi be.
A kivitel terv két részből áll. Az úgy nevezett leíró rész a szöveges dokumentumokat tartalmazza a második rész pedig a rajz dokumentációt.
Leíró rész tartalmazza:
- A vonatkozó jogszabályok, előírások, szabványok felsorolását.
- A rendszer és a rendszerelemek működési leírását.
- Az alkalmazott eszközök kiválasztási szempontjait.
o A kamerák kiválasztásához a nyertes pályázónak a Miskolc Holding Informatikai Szolgáltató központ átadja a rögzítést végző hardver és szoftver specifikációit. Az ajánlott kamera típusokat olyan módon kell majd meghatározni, hogy maximális mértékben kihasználják a szoftver sajátosságait, és ne lépjék túl a feldolgozást/rögzítést végző hardver egységek kapacitását.
o A kameráknak meg kell felelni a BM által támasztott követelményeknek, IP rendszerű, ONVIF kompatibilis eszközöknek kell lenniük minden esetben.
• A fix kamerák esetében az intelligens funkcióknak a kamerába épített detektorokra kell támaszkodniuk.
- Mobil vezetési pont megvalósítható műszaki specifikációját.
- Az alkalmazott eszközök működésének, telepítési előírásainak ismertetését, adatlapjait, megfelelőségi tanúsítványait.
- A kamerák tápellátása ipari, több portos POE tápfeladóval kell, hogy történjen. Ezen tápfeladók terheléses számításait el kell készíteni.
- Az eszközválasztásokat megalapozó megvilágítás, kamera nagyítási képesség, felbontás, kábeltípus/kábelhossz, átviteli-, és rögzítési-kapacitás számításokat.
- Kábel-listákat, jelöléseket, bekötési listákat.
- A központok és más programozható berendezések programlistáit.
- A telepítési, üzemeltetési és karbantartási utasításokat.
- A szükséges hatósági nyilatkozatokat, engedélyeket.
- A tervezői és munkavédelmi nyilatkozatokat.
Leíró rész tartalmazza az egyes helyszínekre vonatkozóan:
- A felhasznált eszközök táblázatos felsorolását, a telepítési hely és a beállítási paraméterek megadásával.
- A Komplex Városvédelmi Koncepció alapján meghatározott megfigyelési pontok felülvizsgálata, a kamera kihelyezési helyszínek véglegesítése, a Térfelügyeleti munkacsoport bevonásával
o Prioritás lista felállítása a városvédelmi koncepció alapján
- Pontos kamera elhelyezési pontok meghatározása:
o Szorosan együttműködve a Miskolc Holding IT által vezetett térfelügyeleti munkacsoporttal az egyes helyszínek és megfigyelési célok meghatározásában (tervezői egyeztetés)
o Egyeztetés a NISZ hálózatfejlesztési szakembereivel a szükséges adatátviteli lehetőség megvalósíthatósága és az IP kiosztás érdekében
o Egyeztetés a Megyei Rendőrfőkapitányság informatikai osztályával a kameraképek átadásának elfogadható technikai paramétereiről és módszertanáról
o Egyeztetés a Belügyminisztériummal, a térfigyelő rendszerekre vonatkozó elvárt különleges műszaki paraméterekről
o Egyeztetés a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel a katasztrófahelyzetek kezeléséhez szükséges operatív irányító központ technikai elvárás halmazáról, és azok beillesztése a városvédelmi koncepcióba
o Egyeztetés az MVK ZRt-vel a meglevő kamerarendszer integrálásának műszaki/technikai feltételeiről
o Egyeztetés a MIVÍZ ZRt-vel a speciális megfigyelési pontokról
o Az egyes kamera elhelyezési pontokon meg kell határozni a megfigyelendő területet és a védelmi koncepciót
- A kamera elhelyezési pont engedélyeztetése a tulajdonossal, harmadik személlyel (hozzájárulás kérése) Amennyiben nincs jóváhagyás, hozzájárulás, a kamera helyét át kell tervezni.
- Lehetséges tápellátási pont meghatározása ÉMÁSZ egyeztetéssel
- Tápellátási és gyengeáramú/optikai kötőszekrény helyének, méretének és jellegének meghatározása
- A helyszínekhez megfelelő kamerák specifikációjának meghatározása
o Egy helyszínen több kamera is elhelyezhető
o Egy helyszínen különböző specifikációjú kamerák is elhelyezhetőek
- A kameráktól adott ponton elvárt intelligens funkciók meghatározása
- A kamerák működtetéséhez szükséges adatátviteli sávszélesség meghatározása
- A kamerák működtetéséhez szükséges áramigény meghatározása
Rajz dokumentáció tartalmazza:
- A rendszer blokkvázlatok.
- Eszköz elhelyezési, elrendezési rajzok.
- Szerelési és bekötési rajzok.
- Csövezési és kábel nyomvonal rajzok.
- Tápellátás áramút tervei.
- Jelmagyarázatok

Mennyiség:
A tervet 6 db. papír alapú eredeti, és 6 db. elektronikus (pendrive) formában kell benyújtani
o a digitális változatban
• A teljes dokumentációt PDF formátumban
• A fényképeket JPEG formátumban
• A tervlapokat DWG (Autocad R14) formátumban

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (szerződéskötéstől számítva naptári napokban) ajánlati elem legkedvezőbb értéke 90 naptári nap 20
2 Szakmai (tervezési) koncepció bemutatása példakörnyezetben (mintafeladat) 20
  Költség szempont – 1  
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezési díj (HUF) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés keretében a Modern Városok Program „Okos Város - Okos Miskolc” - Intelligens kamerarendszer létesítéséhez szükséges tervezési feladatok ellátása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10977956-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 51000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kirefta Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi park 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14922594-2-42

Hivatalos név: NBB Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Darányi Ignác u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14347595-2-43

Hivatalos név: Szinva Holding Kft. és Satrax Kft. közös ajánlattevő
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 22. Vígkedvű Mihály u. 41.
Város: Budapest Debrecen
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1092 4024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10606944-2-43 11143990-2-09

Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10977956-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/10/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges