Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.30.
Iktatószám:16072/2016
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Teljesítés helye:1083 Budapest, Szigony utca 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám: AK10023
Postai cím: Szigony utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12109955
E-mail: oberfrank@koki.hu
Fax: +36 12109423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.koki.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hold u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daragó Máté ügyvéd
Telefon: +36 302991723
E-mail: mate.darago@darago.hu
Fax: +36 13322533
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szigony utca 43., földszint, 2.-3. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1083
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12109955
E-mail: oberfrank@koki.hu
Fax: +36 12109423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: tudományos kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MTA KOKI telephelyén létesítendő új kutatóépület teljeskörű tervezése tervezési szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTA KOKI telephelyén létesítendő új kutatóépület teljeskörű tervezése, építészet, tartószerkezetek laboratóriumok, irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására vonatkozó, valamint az új épület teljes technológiai és komfortgépészeti, valamint teljes elektromos energia és épület automatika ellátásához szükséges 1 db tervezési koncepció, 1db bírálati terv, a szükséges összes engedélyezési terv és 1db kiviteli tervdokumentáció elkészítése tervezési szerződés keretében.
Ajánlattevő feladata minden, a hiánytalan és érvényes előírásoknak megfelelő épület megépítéséhez szükséges terv, részletterv, műszaki specifikáció elkészítése, amely szükséges egy mintegy 7.000-8.000 m2 összes nettó szintterületű kutatóépület megépítéséhez, mintegy 3500-4000 m2 laboratóriummal.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MTA KOKI telephelyén létesítendő új kutatóépület teljeskörű tervezése tervezési szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, Szigony utca 43.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA KOKI telephelyén létesítendő új kutatóépület teljeskörű tervezése, építészet, tartószerkezetek, laboratóriumok, irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására vonatkozó, valamint az új épület teljes technológiai és komfortgépészeti, valamint teljes elektromos energia és épület automatika ellátásához szüksége 1 db tervezési koncepció, 1db bírálati terv, a szükséges összes engedélyezési tervs és 1db kiviteli tervdokumentáció elkészítése tervezési szerződés keretében.
Ajánlattevő feladata minden, a hiánytalan és érvényes előírásoknak megfelelő épület megépítéséhez szükséges terv, részletterv, műszaki specifikáció elkészítése, amely szükséges egy mintegy 7000-8000 m2 összes nettó szintterületű kutatóépület megépítéséhez, mintegy 3500-4000 m2 laboratóriummal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. pont szerinti vezető tervező szakemberek száma az alkalmassági minimumkövetelményként előírt 2 főn felül (fő) 15
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. pont szerinti tervező szakemberek száma az alkalmassági minimumkövetelményként előírt 2 főn felül (fő) 15
3 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.A. szerinti tervező szakemberek közb tárgya (épület teljeskörű építészeti tervezési feladatok ellátása) szerinti összesített szakmai tapasztalata (hónap) 10
4 A szerz telj-be bevonni kívánt, III.1.3) M2.B. szerinti tervező szakemberek közb tárgya (ép teljeskörű techn-i gép-i és laborberendezés tervezés) szerinti összesített szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 3
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésben bemutatott, a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának megfelelő tervezési szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó referenciák alapján rangsorolja az érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérő a sorrend meghatározásánál a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontban előírt referenciakövetelményeket meghaladó, az előírásoknak megfelelően bemutatott referenciatöbbletet veszi figyelembe a következő szempontok alapján:
- legalább 5.000 m2 területű laboratóriumi-, és/vagy kutatási-, és/vagy oktatási épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciák együttes m2 száma. A referenciáknak legalább az 50%-a laboratóriumi épület teljeskörű technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére kell vonatkoznia.
A rangsorolás során bemutatásra kerülő valamennyi szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciáknak darabonként tehát nettó 5.000 m2 területű laboratóriumi-, és/vagy kutatási-, és/vagy oktatási épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére vonatkozó referenciának kell lennie, amelyeknek legalább az 50%-a laboratóriumi épület teljeskörű technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére kell vonatkoznia.
Igazolási mód:
A felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontban előírt igazolási mód.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.(Kbt. 64. §)
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőknek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, részvételre jelentkezők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Részvételre jelentkező csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, a részvételi felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát
- az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját,
- részvételre jelentkező számláján a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Részvételre jelentkező köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját.
P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban, amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot.
P3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező a P2. és P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1.
Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2. Amennyiben a mérleg szerinti eredménye a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív.
Amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezési feladatok ellátása) származó nettó árbevétele nem éri el az 70.000.000 HUF összeget.
P3. A részvételre jelentkező nyilatkozata alapján a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes árbevétele nem éri el az 90.000.000 HUF összeget, és a közbeszerzés tárgyából (épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 70.000.000 HUF-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Részvételre jelentkező csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezési feladatok ellátása) megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (év, hó), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, a részvételre jelentkező csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. A szakembereknek az illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepelés tényét igazoló névjegyzéki/kamarai számot a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített legalább 1 db, legalább 5.000 m2 területű laboratóriumi-, és/vagy kutatási-, és/vagy oktatási épület teljeskörű építészeti, tartószerkezeti, komfortgépészeti, erős és gyengeáramú, IT, BMS, épületfelügyeleti és technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A referenciának legalább az 50%-a laboratóriumi épület teljeskörű technológiai gépészeti és laborberendezés tervezésére kell vonatkoznia.
M.2. Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) kettő fő felsőfokú végzettséggel és vezető tervező címmel, valamint aktív tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki az építmények építészeti tervezési területen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele:É, É1, É-1, É/1)
B) kettő fő felsőfokú végzettséggel és vezető tervező címmel, valamint aktív tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki az építmények gépészeti tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G)
C) öt fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki az építmények gépészeti tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G)
D) egy fő felsőfokú végzettséggel és vezető tervező címmel, valamint aktív tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki az építmények tartószerkezeti tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T)
E) két fő felsőfokú végzettséggel és vezető tervező címmel, valamint aktív tervezői jogosultsággal rendelkező szakember, aki az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal rendelkezik (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V)
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvétélre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, ajánlatkérő az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Nyertes ajánlattevő 2 db részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatok vonatkozásában.
Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont alapján, a közbeszerzés tárgya tervezést tartalmaz.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. A közbeszerzési dokumentumok jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a részvételi határidő napján 10:00 óráig. A dokumentumok átvétele esetén a gazdasági szereplőknek a dokumentumokban található regisztrációs lap cégszerűen aláírt megküldésével meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint e-mail címe. A dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a regisztrációs lap megküldésével.
3. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. P1.-P3., III.1.3. M1. - M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. A módszerek, melyekkel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében egyenes arányosítás. A módszerek részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.
6. A részvételi jelentkezésnek tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint felolvasólapot (kötelező tartalom: részvételre jelentkező neve, székhelye).
7. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
8. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum: 2017/02/01 Helyi idő: 10:00 Hely: Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 1083 Budapest, Szigony utca 43. földszint, tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.
9. A részvételi jelentkezéshez csatolnia kell:
− amennyiben a részvételre jelentkező cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− a részvételi jelentkezésben szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,
− a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)
− a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot
10. A 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 80.000.000,- Ft/év és 40.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.
11. Eljáró faksz: Dr. Daragó Máté, lajstromszám: 00102
12. A részvétel részletes feltételeit, és további szükséges információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák