Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.30.
Iktatószám:16292/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Boszorkány u. 2. Hrsz.: 5105
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Igazgatóság
Telefon: +36 302040777
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Duga László
Telefon: +36 14122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Duga László
Telefon: +36 14122464
E-mail: duga.laszlo@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a PTE Műszaki és Informatikai Kar Nemzetközi Oktatási Épületének kiviteli tervezésére és kivitelezésére a Modern Városok Program keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A PTE Műszaki és Informatikai Kar Nemzetközi Oktatási Épületének kiviteli tervezése és kivitelezése a Modern Városok Program keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a PTE Műszaki és Informatikai Kar Nemzetközi Oktatási Épületének kiviteli tervezésére és kivitelezésére a Modern Városok Program keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. Hrsz.: 5105
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A PTE Műszaki és Informatikai Kar Nemzetközi Oktatási Épületének kiviteli tervezése és kivitelezése a Modern Városok Program keretében:
Tervezett épület területe: 2594,44m2
Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 10 % tartalékkeretet kell előirányozni.
Az építési beruházás engedélyköteles, a kiviteli tervdokumentáció, valamint a belsőépítészeti és bútorozási terv elkészítése ajánlattevő feladata a rendelkezésre bocsátott engedélyes terv és az ajánlati terv alapján.
A beszerzés előre-gyártott, legalább 20 méter fesztávolságú, vasbeton szerkezetet is tartalmazó csarnoképület jellegű, oktatási épület tervezésére és kivitelezésére terjed ki, amely legalább 100m2 egybefüggő felületű függönyfal kivitelezését is magában foglalja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Késedelmi kötbér mértéke (minimum a kötbéralap 0,5%/naptári nap - maximum a kötbéralap 1,5%/naptári nap)  20
2 3.Jótállás időtartama (maximum 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Vállalkozói díj / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/03/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/08/29 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) pontjában a szerződés teljesítésének kezdő időpontja a hirdetmény továbbítása céljából került kitöltésre. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés aláírásának napja. A teljesítés véghatárideje 2017. augusztus 29.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
a.Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
b.A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja szerint, Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok valamelyike az eljárás során következik be.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
• Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114.§-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10,§ g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.
• A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
• A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából(magasépítési kivitelezési tevékenységből és tervezésből)származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
P2)a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban közbeszerzés tárgya(magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés)szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmény teljesül.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a nettó 400 millió Ft-ot.
P2) az előző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el mindösszesen a nettó 500 millió forintot, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési tevékenység és tervezés)szerinti árbevétele nem éri el a mindösszesen a nettó 400 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek (P2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelménynek, amelynek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési, illetve kivitelezési és tervezési referenciák ismertetését, megadva az alábbiakat:
•a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,
•a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
•az ellenszolgáltatás nettó összegét (Ft),
•az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) KR. 22. § (3) bek. szerinti referenciaigazolást.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 22.§ (5) bek-re.
M2) a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért a szakmai a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni. A más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember esetében a jogosultság igazolásának csatolása vagy a nyilvántartás elérhetőségének megadása szükséges.
M3) a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1)az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
A)1 darab, olyan előre-gyártott vasbeton szerkezetű csarnoképület tervezésére és építésére vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege tervezés esetén elérte legalább a nettó 11 millió forintot, kivitelezés esetén pedig legalább a nettó 500 millió forintot.
B)1 darab, minimum 20 méter fesztávolságú előregyártott vasbeton szerkezetet tartalmazó épület, vagy kiegészítő épületrész építésére vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 500 millió forintot.
C)1 darab legalább 100 m2 egybefüggő felületű függönyfal kivitelezésére vonatkozó referenciával.
D)1 darab, olyan új oktatási/köz/iroda-épület építéséből származó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 500 millió forintot.
Egy referenciával több követelmény (pont) is igazolható.
M2)legalább az alábbi felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
A)1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M3)az elmúlt három évben, évente legalább 50 fő statisztikai állományi létszámmal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: Ajánlattevő a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, saját költségén, az Ajánlatkérő javára kiállított jótállási biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában, amelynek mértéke a nettó kivitelezési díjrész 3%-a.
Késedelmi kötbér:
-Tervdokumentációt késedelmesen átadása és a tervdokumentáció átadása esetén: a késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj tervezési díjrésze. Mértéke a kötbéralap ajánlattevő által vállalt %-a naponta, de legfeljebb 30 naptári napnak megfelelő tétel.
-Kivitelezési munkálatok késedelmes elvégzése esetén: a késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj kivitelezési díjrésze (azaz a vállalkozói díj tervezői díjrészével és tervezői művezetési díjával csökkentett mértéke), mértéke a kötbéralap ajánlattevő által vállalt
%-a, de legfeljebb 30 naptári napnak megfelelő tétel.
Meghiúsulási kötbér:
-amennyiben a teljesítés bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul - beleértve az olyan 30 naptári napot elérő késedelem esetét is, amelyért a Vállalkozó felelős - a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállás: vállalkozó az elvégzett munkára, valamint az annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a teljesítéstől számított *** hó jótállást vállal.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás (a nettó Kivitelezési munkára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra eső díjrész) legfeljebb 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételére.
Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak szerint történik.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik, a Kbt. 135.§ (5) és (6) bekezdéseinek figyelembevételével.

Tervezési díjrész: tekintetében a Vállalkozó a Tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyását követően jogosult a számla kiállítására.
Kivitelezési munkákra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra eső díjrész megfizetése: a pénzügyi ütemterv szerint, havi részletekben, utólag, az elkészült műszaki tartalom és a tényleges megvalósulásnak megfelelően kerül megfizetésre a Vállalkozó részére.
A tervezői művezetői díj esetén: Vállalkozó a kivitelezés során nyújtott tervezői művezetői díjra vonatkozó számlát a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó végszámlával egyidejűleg jogosult benyújtani, azaz részszámla benyújtására nem jogosult. A tervezői művezetési díjat a Megrendelőt egyösszegben fizeti meg a Vállalkozó részére.
A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a Kivitelezési munkákra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra eső díjrész 10%-a.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:30 (óó:pp) Hely: OKFON ZRt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68.§ (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat az 1.értékelési részszempont esetén.
Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat a2. és 3.értékelési részszempontok esetén.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Ajánlatkérő 2017. január 11-én 9:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.a kollégium főbejárata előtt
2.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4.A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozni szükséges.
5.Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.
6.Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
7.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
8.Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
9.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.
10.Közös ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§-ban foglaltakra, részletek a közbeszerzési dokumentumban.
11.Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12.A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek tervezés esetén a teljesítést követő 36 hóig min. évi 500 millió Ft és min. 50 millió Ft/káresemény biztosítási összegű, kivitelezés esetén pedig min. évi 500 millió Ft és min. 100 millió Ft/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
13.Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles műszaki ajánlatot (Szakmai ajánlatot) készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
14.Jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, vagy azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható.
15.FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
16.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges