Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/149
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.12.28.
Iktatószám:16405/2016
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 2092 Budakeszi 2306/65. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András Ferenc
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budakeszin megvalósuló, 11 tantermes általános iskola, tornatere, és a kiszolgáló funkciójú helyiségek tervezése és kivitelezése I. ütem (vállalkozási szerződés)
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budakeszin megvalósuló, 11 tantermes általános iskola, tornaterem és a kiszolgáló funkciójú helyiségek tervezése és kivitelezése I. ütem (vállalkozási szerződés)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattételt a tervezés és kivitelezés egységessége és egymásra épülése miatt. A kivitelezési helyszín adottságai, és az elvárt teljesítési határidő figyelembevételével több kivitelező egyidejű munkavégzése az organizációs feltételek figyelembevételével nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Budakeszin megvalósuló, 11 tantermes általános iskola, tornaterem és a kiszolgáló funkciójú helyiségek tervezése és kivitelezése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212000-6
45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU102 A teljesítés helye: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: 2092 Budakeszi 2306/65. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Budakeszin megvalósuló iskolafejlesztési programot.
A fejlesztés megvalósítása két ütemben tervezett.
Jelen beszerzés tárgya az I. ütem megvalósítása: a 11 tantermes általános iskola, tornaterem és a kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:
Tervezési feladat:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő szakaszos tervszolgáltatásra lehetőséget biztosít a szerződés tervezete szerint.
Kivitelezési feladat: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű általános iskola kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi hasznos alapterületi mennyiségekkel:
Alagsor: 1.211,4 m2
Földszint: 1.197,6 m2
I. emelet: 961,4 m2
II. emelet: 224,6 m2
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Fenntarthatósági terv 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 470
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat (nyilatkozatokat) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani, melyek nem lehetnek a felhívás feladásánál (felhívás VI. 4) pontja) korábbi keltezésűek.
Öntisztázás tekintetében a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74.§ (1) bekezdését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az alkalmassági feltételt az ajánlatkérő a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján ellenőrzi, míg a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplők esetében igazolás benyújtása szükséges (az ajánlattételkor).
Alkalmazandó még a Kbt. 69.§ (11) bekezdése és a Kbt. 114.§ (2) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Nyilatkozat árbevételről: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 4. pontja) közvetlenül megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti esetben, az ajánlattev, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szól nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlattevő ebben az esetben köteles kiegészítő tájékoztatást kérni a P1) szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által előírt módjáról.
P2) Mérleg szerinti eredmény: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 4) pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) származó árbevétellel jogosult igazolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésére is.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, figyelemmel a Kbt. 114.§-ra. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.
Ajánlattevőnek a gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§-a szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő az igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésére tekintettel is elfogadja.
A P2) pontban foglalt követelmény egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetében elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) nettó árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 900 millió forintot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése esetében alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység) nettó árbevétele nem éri el legalább a 900 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Referencia: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania a jelen felhívás feladásától visszafele számított 60 hónapban megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) legjelentősebb építőipari kivitelezési tevékenysége vonatkozó, a másik fél által kiállított referencia igazolásait, amelyben meg kell adni legalább: építési beruházás tárgya, mennyisége, az ellenszolgáltatás teljes összege, a teljesítési ideje (kezdés és befejezés év/hónap/nap megadásával) és helye, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban) [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a), 22.§ (3) bekezdés].
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140.§ (9) bekezdését.
M2) Szakemberek: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek. A nyilatkozatnak tartalmazni kell a szakember nevét, végzettségét. A szükséges végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) másolatának benyújtásával, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. e) pont]
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő az igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdésére tekintettel is elfogadja.
Az M1) és M2) műszaki - szakmai alkalmassági feltétekről az ajánlattevőnek a Kbt. 114.§-a alapján elegendő nyilatkoznia, az igazolások tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései szerint jár el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Referencia
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) olyan új épület kivitelezését tartalmazó, alapozási, tartószerkezeti, építőmesteri szakipari, épületgépészeti, felvonó szerelési, erős- és gyengeáramú munkarészeket egyaránt magában foglaló magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege legalább nettó 700 millió HUF volt és amely esetében a kivitelezési tevékenységgel érintett épület legalább 2 szintes, nettó alapterülete (nettó összes szintterülete) legalább 1700 m2, és amelyhez komplett (építészetet és alapozást és tartószerkezetet és épületgépészetet és épületvillamosságot (erős- és gyengeáram egyaránt) is magában foglaló) legalább nettó 15 millió HUF ellenértékű kiviteli tervdokumentáció elkészítése is tartozott, és amely legalább az alábbiakat magában foglalta:
a) konyhatechnológiai munkarészeket
b) minimum 100 m2 zöldtető kivitelezését
c) akadálymentes mosdó kiépítését
d) minimum 700 m3 monolit vasbeton szerkezet építést, és ezen belül minimum 69 tonna betonacél felhasználást
e) minimum 560 m2 vagy 140 db homlokzati nyílászáró és/vagy portál és/vagy függönyfal beépítését
f) kertépítészeti, környezetrendezési munkarészeket minimum 8 millió HUF értékben.
A referencia követelmény egy szerződésből is de legfeljebb 3 szerződésből igazolható.
M2) Szakember:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2)1 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)2 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)3 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2)4 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 2. pontja Építési tervezési terület - É kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)5 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 26. pontja Tartószerkezeti tervezési szakterület - T kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)6 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 28. pontja Építmények gépészeti tervezési szakterület - G kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.
M2)7 Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész Építészeti műszaki tervezés 29. pontja Építményvillamossági tervezési szakterület - V kategóriájú tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előírt tervezői jogosultsággal rendelkezik.

M2)8 Legalább 1 fő munkavédelemért és munkavédelmi koordinációért felelős szakember, aki felsőfokú munkavédelmi mérnöki vagy munkavédelmi szakmérnöki végzettséggel és a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlat benyújtásának időpontjában érvényes engedéllyel rendelkezik és az építőipari kivitelezési tevékenység munkavédelmi koordinációja területén legalább 36 hónapos gyakorlata van.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek [Ptk. 6:186.§ (1) bek]: A kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi: egyes Fizetési mérföldkövekre eső nettó vállalkozói díj-rész 0,5 %-a naponta, azzal maximum az egyes Fizetési mérföldkövekre eső nettó vállalkozói díj-rész 10 %-a. Kötbér maximum esetében az ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, amennyiben az egyes fizetési mérföldkövekre eső teljesítés (beruházás készültségi fok vagy tervek szakszerűsége) nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a nyertes ajánlattevő hibásan teljesít. A hibás teljesítési kötbér alapja az adott Fizetési mérföldkőre eső nettó vállalkozói díj - rész, a mértéke a kötbér alapjának 0,5 (fél) százaléka az elmulasztott póthatáridő minden naptári napja után. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése alatt 5 alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér kivetésére, úgy a Megrendelő a Szerződést azonnal hatállyal felmondhatja. Hibás teljesítési kötbér esetében a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése irányadó.
Meghiúsulási: tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 20 (húsz) százaléka.
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
Jólteljesítési és Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5-5 %-a. Ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (7) bekezdésének alkalmazását kizárja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok további szabályai a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Fizetés feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3) és (6)-(7) bek; Ptk. (6) 130.§ (1)-(2) bek.; 2003. évi XCII. törvény 36/A§; 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai.
Számlák: 8 db számla.
a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 50 (ötven) százaléka;
b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó tervezési díj 50 (ötven) százaléka;
c) A Harmadik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) százaléka;
d) A Negyedik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) százaléka;
e) Az Ötödik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) százaléka;
f) A Hatodik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) százaléka;
g) A Hetedik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) százaléka;
h) A Nyolcadik Fizetési Mérföldkő esetében a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százaléka
A fizetési mérföldkő definícióját a szerződés tervezete tartalmazza.
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő mértékű előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3 %-nak megfelelő összegű tartalékkeretet biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi vezetési rendszer, vagy ezzel egyenértékű rendszer nyertes ajánlattevő általi fenntartása a szerződés hatálya alatt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az ajánlati ár (egyösszegű nettó tervezési díj és egyösszegű nettó kivitelezési díj) vonatkozásában a fordított arányosítás, míg a fenntarthatósági terv esetében a pontozás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok linken érhető el.
2) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
3) Az ajánlattevő és az ajánlatban nyilatkozatot aláíró gazdasági szereplő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a. a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b. kizárólag ajánlattevő esetében folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
7) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat)
8) Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
9) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
10) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
11) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók.
12) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a markek.viktor@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a markek.viktor@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
14) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
15) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
16) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17) A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
18) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
19) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
20) A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján: A kivitelezésre jutó nettó vállalkozói díj 3%-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
21) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
22) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
23) A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
24) Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
25) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
26) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
27) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a projekttervet, amely pénzügyi-műszaki ütemtervből áll. A pénzügyi-műszaki ütemterv a szakmai ajánlat azon része, amely nem képezi az ajánlat értékelésének az alapját, ezért hiánypótlás keretében pótolható, javítható, illetve módosítható.
28.) Ajánlattevőnek az ajánlatában fenntarthatósági tervet kell csatolnia, amely a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat azon részét képezi, amely hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. Ajánlatkérő a fenntarthatósági terv összeállításával kapcsolatban szempontokat és iránymutatást ad a dokumentációban meghatározottak szerint.
29.) Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevő figyelmét, hogy, a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével hívja fel az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik, ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
30.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek és a teljesítésbe bevont gazdasági szereplőnek a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő, a szerződéskötéskor ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
31.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3. pont M2)1-M2)7 pontokban előírt szakembereknek az ott megjelölt, vagy azokkal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
32.) Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
33.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a III.1.2. és III.1.3. pontokban az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
34.) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással) „all risk” típusú és munkáltatói felelősség biztosítással (200 millió/káresemény - 1 milliárd/év - 50.000.000 Ft harmadik személyek részére). Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
35.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások beszerzésére a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően. II ütem tárgya: az I. ütem szerinti 11 tantermes általános iskola, tornaterem, és a kiszolgáló funkciójú helyiségeket tartalmazó létesítmény további tantermekkel, csoportszobákkal és kiegészítő funkciójú helyiségekkel történő bővítésének tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján (Alagsor: 218,23 m2; Földszint: 250,60 m2; I. emelet: 200,50 m2; II. emelet: 79,20 m2)
36.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/12/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges